سنبه ، ماتریس ، پین و پران

 • پران سر مخروط اقتصادی D42E

  D42E

  ● جنس : فولاد سخت شده
  ● WS ,فولاد ابزاری آلياژی
  - خصوصيـات : فـولاد ابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سايشـی متوسـط.
  - کاربــرد: ماهيچــه و پــران قالبهــای تزريــق پلاســتيک، قالبهــای ترموســت (باکاليـت و...)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غيـرآهنـی، پلاسـتيک هـا وکاغـذ.

  از $۰.۰۰
 • پين تثبيت D25

  D25

  ● DIN EN 28734/ISO 8734-A
  ● Hardness 60±2 HRC

  از $۰.۲۵
 • سنبه دقيق D220

  D220

  ● DIN 9844, Shape A
  ● جنس : HSS , HST

 • پران سر مخروط D42

  D42

  ● جنس : ws , سردکار سخت شده

 • پين تثبيت بارزوه داخلی D26

  D26

  ● DIN EN 28735/ISO 8735-A
  ● Hardness 60±2 HRC

  از $۰.۴۱
 • سنبه دقیق D223

  D223

  ● DIN 9861, Shape DA and D
  ● جنس : ASP 23 , HWS , HSS
  ● سر سنبه پس از كله كوبی گرم ، برگشت داده شده است.
  ●در سنبه های نوع D224,D222 باد كردن گلوی سنبه ناشی از کله کوبی كمتر از مقدار مجاز در DIN 9861است.
  ●در سنبه های D223,D225 گلو و ساق سنبه همزمان بطور دقیق سنگ خورده کاملا هم مرکز شده و براحتی قابل تعویض با سنبه های جایگزین باشد.

  از $۱.۲۴
 • پران گرمکار سراستوانه D41K

  D41K

  ● جنس : WAS
  ● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
  ● پلاسما نیتروره شده - اکسید شده سیاه

  از $۱.۴۹
 • پران گرمکار سراستوانه D41B

  D41B

  ● جنس : WAS
  ● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
  ● پلاسما نیتروره شده - سطح روشن

  از $۱.۹۵
 • پین کش D251

  D251

  ● ابزار پین کش برای تسریع در خارج نمودن پین رزوه دار از سوراخ و همچنین برای شافت ها , در پوش ها و دیگر تجهیزات ماشین آلات استفاده می شود.این ابزار دارای تبدیل های قابل تعویض پیجی جهت تمامی رزوه ها از M4 الی M16 می باشد.

  از $۲۹.۳۱
 • سنبه دقيق D225

  D225

  ● DIN 9861, Shape C
  ● جنس : WS , HWS , HSS

 • ماتريس بدون پله D267

  D267
  ۱ (1)

  ● جنس : HSS
  ● ISO 8977
  ● توضیح :
  - در ماتریس های D266 و D267 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکات ایجاد شده است.

 • پران گرمکار سراستوانه D411K

  D411K

  ● جنس : WAS
  ● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
  ● پلاسما نیتروره شده - اكسيد شده سياه

 • بوش مته با پله D276

  D276

  ● جنس : فولاد خاص
  ● 740±40HV 10
  ● DIN 172A

 • پران گرمکار سراستوانه D411B

  D411B

  ● جنس : WAS
  ● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
  ● پلاسما نیتروره شده - سطح روشن

 • سنبه اقتصادی D222E

  D222E

  ● جنس : WS , Hardened

 • پران گرمکار سراستوانه D412K

  D412K

  ● جنس : WAS
  ● DIN/ISO 8693
  ● پلاسما نیتروره شده - اكسيد شده سياه

 • سنبه دقيق D226

  D226

  ● ISO 8020, Shape A and B
  ● جنس : HSS , HWS

 • بوش پران سر استوانه D415

  D415

  ● جنس: WS, سردكار سخت شده

  از $۰.۰۰
 • بوش پران سر استوانه D405

  D405

  ● جنس: WS, سردكار سخت شده

  از $۴.۴۳
 • سنبه دقيق D228

  D228

  ● ISO 8020, Shape E
  ● جنس : HSS

 • ماتريس باپله D266

  D266

  ● DIN 8977
  ● ISO 8977
  ● جنس : HSS
  ● توضیح :
  - در ماتریس های D266 و D267 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکاتایجاد شدهاست.

  از $۶.۱۹