سنبه دقیق D223

Precision Punch

مشخصات :

● DIN 9861, Shape DA and D
● جنس : ASP 23 , HWS , HSS
● سر سنبه پس از كله كوبی گرم ، برگشت داده شده است.
●در سنبه های نوع D224,D222 باد كردن گلوی سنبه ناشی از کله کوبی كمتر از مقدار مجاز در DIN 9861است.
●در سنبه های D223,D225 گلو و ساق سنبه همزمان بطور دقیق سنگ خورده کاملا هم مرکز شده و براحتی قابل تعویض با سنبه های جایگزین باشد.

ایجاد تیکت
سنبه دقیق D223
تصویر سنبه دقیق D223
تصویر سنبه دقیق D223
کد سفارش d1 l d2 k جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D223/0.5x71/ASP23
0.5 71 0.9 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.5x71/HWS
0.5 71 0.9 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.5x71/HSS
0.5 71 0.9 0.2 HSS اتمام موجودی
D223/0.5x80/ASP23
0.5 80 0.9 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.5x80/HWS
0.5 80 0.9 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.5x80/HSS
0.5 80 0.9 0.2 HSS
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
D223/0.5x100/ASP23
0.5 100 0.9 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.5x100/HWS
0.5 100 0.9 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.5x100/HSS
0.5 100 0.9 0.2 HSS اتمام موجودی
D223/0.6x71/ASP23
0.6 71 1.1 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.6x71/HWS
0.6 71 1.1 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.6x71/HSS
0.6 71 1.1 0.2 HSS
۷۲,۰۰۰ تومان
۶۸,۴۰۰ تومان
D223/0.6x80/ASP23
0.6 80 1.1 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.6x80/HWS
0.6 80 1.1 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.6x80/HSS
0.6 80 1.1 0.2 HSS
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
D223/0.6x100/ASP23
0.6 100 1.1 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.6x100/HWS
0.6 100 1.1 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.6x100/HSS
0.6 100 1.1 0.2 HSS اتمام موجودی
D223/0.7x71/ASP23
0.7 71 1.3 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.7x71/HWS
0.7 71 1.3 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.7x71/HSS
0.7 71 1.3 0.2 HSS اتمام موجودی
D223/0.7x80/ASP23
0.7 80 1.3 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.7x80/HWS
0.7 80 1.3 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.7x80/HSS
0.7 80 1.3 0.2 HSS اتمام موجودی
D223/0.7x100/ASP23
0.7 100 1.3 0.2 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.7x100/HWS
0.7 100 1.3 0.2 HWS اتمام موجودی
D223/0.7x100/HSS
0.7 100 1.3 0.2 HSS اتمام موجودی
D223/0.8x71/ASP23
0.8 71 1.4 0.4 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.8x71/HWS
0.8 71 1.4 0.4 HWS اتمام موجودی
D223/0.8x71/HSS
0.8 71 1.4 0.4 HSS اتمام موجودی
D223/0.8x80/ASP23
0.8 80 1.4 0.4 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.8x80/HWS
0.8 80 1.4 0.4 HWS اتمام موجودی
D223/0.8x80/HSS
0.8 80 1.4 0.4 HSS اتمام موجودی
D223/0.8x100/ASP23
0.8 100 1.4 0.4 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.8x100/HWS
0.8 100 1.4 0.4 HWS اتمام موجودی
D223/0.8x100/HSS
0.8 100 1.4 0.4 HSS اتمام موجودی
D223/0.9x71/ASP23
0.9 71 1.6 0.4 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.9x71/HWS
0.9 71 1.6 0.4 HWS اتمام موجودی
D223/0.9x71/HSS
0.9 71 1.6 0.4 HSS اتمام موجودی
D223/0.9x80/ASP23
0.9 80 1.6 0.4 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.9x80/HWS
0.9 80 1.6 0.4 HWS اتمام موجودی
D223/0.9x80/HSS
0.9 80 1.6 0.4 HSS اتمام موجودی
D223/0.9x100/ASP 23
0.9 100 1.6 0.4 ASP 23 اتمام موجودی
D223/0.9x100/HWS
0.9 100 1.6 0.4 HWS اتمام موجودی
D223/0.9x100/HSS
0.9 100 1.6 0.4 HSS اتمام موجودی
D223/1x71/ASP23
1 71 1.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1x71/HWS
1 71 1.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1x71/HSS
1 71 1.8 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1x80/ASP23
1 80 1.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1x80/HWS
1 80 1.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1x80/HSS
1 80 1.8 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1x100/ASP23
1 100 1.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1x100/HWS
1 100 1.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1x100/HSS
1 100 1.8 0.5 HSS
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
D223/1.1x71/ASP23
1.1 71 1.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.1x71/HWS
1.1 71 1.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.1x71/HSS
1.1 71 1.8 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.1x80/ASP23
1.1 80 1.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.1x80/HWS
1.1 80 1.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.1x80/HSS
1.1 80 1.8 0.5 HSS
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
D223/1.1x100/ASP23
1.1 100 1.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.1x100/HWS
1.1 100 1.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.1x100/HSS
1.1 100 1.8 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.2x71/ASP23
1.2 71 2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.2x71/HWS
1.2 71 2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.2x71/HSS
1.2 71 2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.2x80/ASP23
1.2 80 2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.2x80/HWS
1.2 80 2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.2x80/HSS
1.2 80 2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.2x100/ASP23
1.2 100 2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.2x100/HWS
1.2 100 2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.2x100/HSS
1.2 100 2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.3x71/ASP23
1.3 71 2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.3x71/HWS
1.3 71 2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.3x71/HSS
1.3 71 2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.3x80/ASP23
1.3 80 2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.3x80/HWS
1.3 80 2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.3x80/HSS
1.3 80 2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.3x100/ASP23
1.3 100 2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.3x100/HWS
1.3 100 2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.3x100/HSS
1.3 100 2 0.5 HSS
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
D223/1.4x71/ASP23
1.4 71 2.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.4x71/HWS
1.4 71 2.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.4x71/HSS
1.4 71 2.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.4x80/ASP23
1.4 80 2.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.4x80/HWS
1.4 80 2.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.4x80/HSS
1.4 80 2.2 0.5 HSS
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
D223/1.4x100/ASP23
1.4 100 2.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.4x100/HWS
1.4 100 2.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.4x100/HSS
1.4 100 2.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.5x71/ASP23
1.5 71 2.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.5x71/HWS
1.5 71 2.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.5x71/HSS
1.5 71 2.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.5x80/ASP23
1.5 80 2.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.5x80/HWS
1.5 80 2.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.5x80/HSS
1.5 80 2.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.5x100/ASP23
1.5 100 2.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.5x100/HWS
1.5 100 2.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.5x100/HSS
1.5 100 2.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.6x71/ASP23
1.6 71 2.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.6x71/HWS
1.6 71 2.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.6x71/HSS
1.6 71 2.5 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.6x80/ASP23
1.6 80 2.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.6x80/HWS
1.6 80 2.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.6x80/HSS
1.6 80 2.5 0.5 HSS
۴۶,۵۰۰ تومان
۴۴,۱۷۵ تومان
D223/1.6x100/ASP23
1.6 100 2.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.6x100/HWS
1.6 100 2.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.6x100/HSS
1.6 100 2.5 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.7x71/ASP23
1.7 71 2.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.7x71/HWS
1.7 71 2.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.7x71/HSS
1.7 71 2.5 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.7x80/ASP23
1.7 80 2.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.7x80/HWS
1.7 80 2.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.7x80/HSS
1.7 80 2.5 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.7x100/ASP23
1.7 100 2.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.7x100/HWS
1.7 100 2.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.7x100/HSS
1.7 100 2.5 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.8x71/ASP23
1.8 71 2.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.8x71/HWS
1.8 71 2.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.8x71/HSS
1.8 71 2.8 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.8x80/ASP23
1.8 80 2.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.8x80/HWS
1.8 80 2.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.8x80/HSS
1.8 80 2.8 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.8x100/ASP23
1.8 100 2.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.8x100/HWS
1.8 100 2.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.8x100/HSS
1.8 100 2.8 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/1.9x71/ASP23
1.9 71 2.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.9x71/HWS
1.9 71 2.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.9x71/HSS
1.9 71 2.8 0.5 HSS
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۹,۸۵۰ تومان
D223/1.9x80/ASP23
1.9 80 2.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.9x80/HWS
1.9 80 2.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.9x80/HSS
1.9 80 2.8 0.5 HSS
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
D223/1.9x100/ASP23
1.9 100 2.8 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/1.9x100/HWS
1.9 100 2.8 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/1.9x100/HSS
1.9 100 2.8 0.5 HSS
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
D223/2x71/ASP23
2 71 3 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2x71/HWS
2 71 3 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2x71/HSS
2 71 3 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2x80/ASP23
2 80 3 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2x80/HWS
2 80 3 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2x80/HSS
2 80 3 0.5 HSS
۳۵,۹۰۰ تومان
۳۴,۱۰۵ تومان
D223/2x100/ASP23
2 100 3 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2x100/HWS
2 100 3 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2x100/HSS
2 100 3 0.5 HSS
۴۸,۸۰۰ تومان
۴۶,۳۶۰ تومان
D223/2.1x71/ASP23
2.1 71 3.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.1x71/HWS
2.1 71 3.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.1x71/HSS
2.1 71 3.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2.1x80/ASP23
2.1 80 3.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.1x80/HSS
2.1 80 3.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2.1x80/HWS
2.1 80 3.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.1x100/ASP23
2.1 100 3.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.1x100/HWS
2.1 100 3.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.1x100/HSS
2.1 100 3.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2.2x71/ASP23
2.2 71 3.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.2x71/HWS
2.2 71 3.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.2x71/HSS
2.2 71 3.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2.2x80/ASP23
2.2 80 3.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.2x80/HWS
2.2 80 3.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.2x80/HSS
2.2 80 3.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2.2x100/ASP23
2.2 100 3.2 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.2x100/HWS
2.2 100 3.2 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.2x100/HSS
2.2 100 3.2 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2.3x71/ASP23
2.3 71 3.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.3x71/HWS
2.3 71 3.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.3x71/HSS
2.3 71 3.5 0.5 HSS
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۹,۸۵۰ تومان
D223/2.3x80/ASP23
2.3 80 3.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.3x80/HWS
2.3 80 3.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.3x80/HSS
2.3 80 3.5 0.5 HSS
۴۷,۵۰۰ تومان
۴۵,۱۲۵ تومان
D223/2.3x100/ASP23
2.3 100 3.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.3x100/HWS
2.3 100 3.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.3x100/HSS
2.3 100 3.5 0.5 HSS اتمام موجودی
D223/2.4x71/ASP23
2.4 71 3.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.4x71/HWS
2.4 71 3.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.4x71/HSS
2.4 71 3.5 0.5 HSS
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۹,۸۵۰ تومان
D223/2.4x80/ASP23
2.4 80 3.5 0.5 ASP 23 اتمام موجودی
D223/2.4x80/HWS
2.4 80 3.5 0.5 HWS اتمام موجودی
D223/2.4x80/HSS
2.4 80 3.5 0.5 HSS
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان