سنبه دقیق D223

Precision Punch

مشخصات :

● DIN 9861
● جنس : ASP 23 , HWS , HSS
● سر سنبه پس از كله كوبی گرم ، برگشت داده شده است.
●در سنبه های نوع D224,D222 باد كردن گلوی سنبه ناشی از کله کوبی كمتر از مقدار مجاز در DIN 9861است.
●در سنبه های D223,D225 گلو و ساق سنبه همزمان بطور دقیق سنگ خورده کاملا هم مرکز شده و براحتی قابل تعویض با سنبه های جایگزین باشد.

تصویر سنبه دقیق D223
تصویر سنبه دقیق D223

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 k جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D223/0.5x80/HSS
0.5 80 0.9 0.2 HSS
۹۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۴۰۰ تومان
D223/0.6x71/HSS
0.6 71 1.1 0.2 HSS
۸۲,۸۰۰ تومان
۷۸,۶۶۰ تومان
D223/0.6x80/HSS
0.6 80 1.1 0.2 HSS
۹۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۴۰۰ تومان
D223/1x100/HSS
1 100 1.8 0.5 HSS
۸۶,۲۰۰ تومان
۸۱,۸۹۰ تومان
D223/1.3x100/HSS
1.3 100 2 0.5 HSS
۱۰۳,۵۰۰ تومان
۹۸,۳۲۵ تومان
D223/1.4x80/HSS
1.4 80 2.2 0.5 HSS
۸۰,۵۰۰ تومان
۷۶,۴۷۵ تومان
D223/1.9x71/HSS
1.9 71 2.8 0.5 HSS
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
D223/1.9x100/HSS
1.9 100 2.8 0.5 HSS
۱۰۳,۵۰۰ تومان
۹۸,۳۲۵ تومان
D223/2x80/HSS
2 80 3 0.5 HSS
۴۱,۲۰۰ تومان
۳۹,۱۴۰ تومان
D223/2.3x71/HSS
2.3 71 3.5 0.5 HSS
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
D223/2.4x71/HSS
2.4 71 3.5 0.5 HSS
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
D223/2.4x80/HSS
2.4 80 3.5 0.5 HSS
۸۰,۵۰۰ تومان
۷۶,۴۷۵ تومان
D223/2.5x80/HSS
2.5 80 3.5 0.5 HSS
۴۱,۲۰۰ تومان
۳۹,۱۴۰ تومان
D223/2.7x71/HSS
2.7 71 4 0.5 HSS
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
D223/2.7x80/HSS
2.7 80 4 0.5 HSS
۸۰,۵۰۰ تومان
۷۶,۴۷۵ تومان
D223/2.7x100/HSS
2.7 100 4 0.5 HSS
۱۰۳,۵۰۰ تومان
۹۸,۳۲۵ تومان
D223/2.8x100/HSS
2.8 100 4 0.5 HSS
۱۰۳,۵۰۰ تومان
۹۸,۳۲۵ تومان
D223/3x80/HSS
3 80 4.5 0.5 HSS
۴۳,۱۰۰ تومان
۴۰,۹۴۵ تومان
D223/3x100/HSS
3 100 4.5 0.5 HSS
۵۸,۹۰۰ تومان
۵۵,۹۵۵ تومان
D223/3.4x71/HSS
3.4 71 4.5 0.5 HSS
۸۷,۴۰۰ تومان
۸۳,۰۳۰ تومان
D223/3.4x100/HSS
3.4 100 4.5 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/3.5x71/HSS
3.5 71 5 0.5 HSS
۸۲,۸۰۰ تومان
۷۸,۶۶۰ تومان
D223/3.5x80/HSS
3.5 80 5 0.5 HSS
۴۳,۱۰۰ تومان
۴۰,۹۴۵ تومان
D223/3.5x100/HSS
3.5 100 5 0.5 HSS
۵۸,۷۰۰ تومان
۵۵,۷۶۵ تومان
D223/3.6x100/HSS
3.6 100 5 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/3.7x100/HSS
3.7 100 5 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/3.8x71/HSS
3.8 71 5 0.5 HSS
۸۷,۴۰۰ تومان
۸۳,۰۳۰ تومان
D223/3.8x100/HSS
3.8 100 5 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/3.9x71/HSS
3.9 71 5 0.5 HSS
۸۷,۴۰۰ تومان
۸۳,۰۳۰ تومان
D223/3.9x80/HSS
3.9 80 5 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/3.9x100/HSS
3.9 100 5 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/4x80/HSS
4 80 5.5 0.5 HSS
۵۱,۰۰۰ تومان
۴۸,۴۵۰ تومان
D223/4x100/HSS
4 100 5.5 0.5 HSS
۶۶,۷۰۰ تومان
۶۳,۳۶۵ تومان
D223/4.4x100/HSS
4.4 100 5.5 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/4.6x71/HSS
4.6 71 6 0.5 HSS
۸۷,۴۰۰ تومان
۸۳,۰۳۰ تومان
D223/4.6x80/HSS
4.6 80 6 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/4.6x100/HSS
4.6 100 6 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/4.7x71/HSS
4.7 71 6 0.5 HSS
۸۷,۴۰۰ تومان
۸۳,۰۳۰ تومان
D223/4.7x80/HSS
4.7 80 6 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/4.7x100/HSS
4.7 100 6 0.5 HSS
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۵۰ تومان
D223/5x80/HSS
5 80 6.5 0.5 HSS
۵۸,۹۰۰ تومان
۵۵,۹۵۵ تومان
D223/5.1x71/HSS
5.1 71 6.5 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/5.2x71/HSS
5.2 71 6.5 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/5.4x71/HSS
5.4 71 6.5 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/5.4x80/HSS
5.4 80 6.5 0.5 HSS
۱۰۹,۲۰۰ تومان
۱۰۳,۷۴۰ تومان
D223/5.4x100/HSS
5.4 100 6.5 0.5 HSS
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۳۱,۱۰۰ تومان
D223/5.5x100/HSS
5.5 100 7 0.5 HSS
۷۴,۵۰۰ تومان
۷۰,۷۷۵ تومان
D223/5.6x71/HSS
5.6 71 7 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/5.7x71/HSS
5.7 71 7 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/5.7x80/HSS
5.7 80 7 0.5 HSS
۱۰۹,۲۰۰ تومان
۱۰۳,۷۴۰ تومان
D223/5.8x71/HSS
5.8 71 7 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/5.9x71/HSS
5.9 71 7 0.5 HSS
۹۷,۷۰۰ تومان
۹۲,۸۱۵ تومان
D223/5.9x100/HSS
5.9 100 7 0.5 HSS
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۳۱,۱۰۰ تومان
D223/6x80/HWS
6 80 8 0.5 HWS
۴۷,۷۰۰ تومان
۴۵,۳۱۵ تومان
D223/6x80/HSS
6 80 8 0.5 HSS
۸۹,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۲۵ تومان
D223/6x100/HSS
6 100 8 0.5 HSS
۱۰۸,۳۰۰ تومان
۱۰۲,۸۸۵ تومان
D223/6.3x71/HSS
6.3 71 8 0.5 HSS
۱۱۳,۸۰۰ تومان
۱۰۸,۱۱۰ تومان
D223/6.3x100/HSS
6.3 100 8 0.5 HSS
۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۹۵۰ تومان
D223/6.4x71/HSS
6.4 71 8 0.5 HSS
۱۱۳,۸۰۰ تومان
۱۰۸,۱۱۰ تومان
D223/6.4x100/HSS
6.4 100 8 0.5 HSS
۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۹۵۰ تومان
D223/6.5x80/HSS
6.5 80 9 1 HSS
۸۹,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۲۵ تومان
D223/6.5x100/HSS
6.5 100 9 1 HSS
۱۰۸,۳۰۰ تومان
۱۰۲,۸۸۵ تومان
D223/7x80/HSS
7 80 9 1 HSS
۸۹,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۲۵ تومان
D223/7x100/HSS
7 100 9 1 HSS
۱۰۸,۳۰۰ تومان
۱۰۲,۸۸۵ تومان
D223/7.5x80/HSS
7.5 80 10 1 HSS
۱۰۲,۱۰۰ تومان
۹۶,۹۹۵ تومان
D223/7.5x100/HSS
7.5 100 10 1 HSS
۱۲۷,۴۰۰ تومان
۱۲۱,۰۳۰ تومان
D223/8x80/HSS
8 80 10 1 HSS
۱۰۲,۱۰۰ تومان
۹۶,۹۹۵ تومان
D223/8x100/HSS
8 100 10 1 HSS
۱۲۷,۴۰۰ تومان
۱۲۱,۰۳۰ تومان
D223/8.5x80/HSS
8.5 80 11 1 HSS
۱۱۲,۳۰۰ تومان
۱۰۶,۶۸۵ تومان
D223/9x80/HSS
9 80 11 1 HSS
۱۱۲,۳۰۰ تومان
۱۰۶,۶۸۵ تومان
D223/9x100/HSS
9 100 11 1 HSS
۱۳۷,۷۰۰ تومان
۱۳۰,۸۱۵ تومان
D223/9.5x71/HSS
9.5 71 12 1 HSS
۱۷۰,۲۰۰ تومان
۱۶۱,۶۹۰ تومان
D223/9.5x80/HSS
9.5 80 12 1 HSS
۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۹۵۰ تومان
D223/9.5x100/HSS
9.5 100 12 1 HSS
۱۸۴,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۸۰۰ تومان
D223/10x80/HSS
10 80 12 1 HSS
۱۳۴,۵۰۰ تومان
۱۲۷,۷۷۵ تومان
D223/10x100/HSS
10 100 12 1 HSS
۱۶۲,۹۰۰ تومان
۱۵۴,۷۵۵ تومان
D223/10.5x80/HSS
10.5 80 13 1 HSS
۱۵۴,۳۰۰ تومان
۱۴۶,۵۸۵ تومان
D223/11.5x71/HSS
11.5 71 14 1 HSS
۲۷۹,۴۰۰ تومان
۲۶۵,۴۳۰ تومان
D223/12x80/HSS
12 80 14 1 HSS
۱۷۱,۲۰۰ تومان
۱۶۲,۶۴۰ تومان
D223/12.5x71/HSS
12.5 71 15 1 HSS
۳۱۰,۵۰۰ تومان
۲۹۴,۹۷۵ تومان
D223/12.5x80/HSS
12.5 80 15 1 HSS
۲۷۶,۰۰۰ تومان
۲۶۲,۲۰۰ تومان
D223/13x80/HSS
13 80 15 1 HSS
۱۹۸,۶۰۰ تومان
۱۸۸,۶۷۰ تومان
D223/13.5x80/HSS
13.5 80 16 1.5 HSS
۱۹۸,۶۰۰ تومان
۱۸۸,۶۷۰ تومان
D223/13.5x100/HSS