سنبه دقیق D223

Precision Punch

مشخصات :

● DIN 9861
● جنس : ASP 23 , HWS , HSS
● سر سنبه پس از كله كوبی گرم ، برگشت داده شده است.
●در سنبه های نوع D224,D222 باد كردن گلوی سنبه ناشی از کله کوبی كمتر از مقدار مجاز در DIN 9861است.
●در سنبه های D223,D225 گلو و ساق سنبه همزمان بطور دقیق سنگ خورده کاملا هم مرکز شده و براحتی قابل تعویض با سنبه های جایگزین باشد.

تصویر سنبه دقیق D223
تصویر سنبه دقیق D223

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 k جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D223/0.5x80/HSS
0.5 80 0.9 0.2 HSS
€۲/۵۵
€۲/۴۲
D223/0.6x71/HSS
0.6 71 1.1 0.2 HSS
€۲/۲۹
€۲/۱۸
D223/0.6x80/HSS
0.6 80 1.1 0.2 HSS
€۲/۵۵
€۲/۴۲
D223/1x100/HSS
1 100 1.8 0.5 HSS
€۲/۳۹
€۲/۲۷
D223/1.3x100/HSS
1.3 100 2 0.5 HSS
€۲/۸۷
€۲/۷۲
D223/1.4x80/HSS
1.4 80 2.2 0.5 HSS
€۲/۲۳
€۲/۱۲
D223/1.9x71/HSS
1.9 71 2.8 0.5 HSS
€۲/۰۱
€۱/۹۱
D223/1.9x100/HSS
1.9 100 2.8 0.5 HSS
€۲/۸۷
€۲/۷۲
D223/2x80/HSS
2 80 3 0.5 HSS
€۱/۱۴
€۱/۰۹
D223/2x100/HSS
2 100 3 0.5 HSS
€۱/۵۵
€۱/۴۸
D223/2.3x71/HSS
2.3 71 3.5 0.5 HSS
€۲/۰۱
€۱/۹۱
D223/2.4x71/HSS
2.4 71 3.5 0.5 HSS
€۲/۰۱
€۱/۹۱
D223/2.4x80/HSS
2.4 80 3.5 0.5 HSS
€۲/۲۳
€۲/۱۲
D223/2.5x80/HSS
2.5 80 3.5 0.5 HSS
€۱/۱۴
€۱/۰۹
D223/2.7x71/HSS
2.7 71 4 0.5 HSS
€۲/۰۱
€۱/۹۱
D223/2.7x80/HSS
2.7 80 4 0.5 HSS
€۲/۲۳
€۲/۱۲
D223/2.7x100/HSS
2.7 100 4 0.5 HSS
€۲/۸۷
€۲/۷۲
D223/2.8x100/HSS
2.8 100 4 0.5 HSS
€۲/۸۷
€۲/۷۲
D223/3x80/HSS
3 80 4.5 0.5 HSS
€۱/۱۹
€۱/۱۳
D223/3x100/HSS
3 100 4.5 0.5 HSS
€۱/۶۳
€۱/۵۵
D223/3.2x80/HSS
3.2 80 4.5 0.5 HSS
€۱/۱۹
€۱/۱۳
D223/3.4x71/HSS
3.4 71 4.5 0.5 HSS
€۲/۴۲
€۲/۳۰
D223/3.4x100/HSS
3.4 100 4.5 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/3.5x71/HSS
3.5 71 5 0.5 HSS
€۲/۲۹
€۲/۱۸
D223/3.5x80/HSS
3.5 80 5 0.5 HSS
€۱/۱۹
€۱/۱۳
D223/3.5x100/HSS
3.5 100 5 0.5 HSS
€۱/۶۳
€۱/۵۵
D223/3.6x100/HSS
3.6 100 5 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/3.7x100/HSS
3.7 100 5 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/3.8x71/HSS
3.8 71 5 0.5 HSS
€۲/۴۲
€۲/۳۰
D223/3.8x100/HSS
3.8 100 5 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/3.9x71/HSS
3.9 71 5 0.5 HSS
€۲/۴۲
€۲/۳۰
D223/3.9x80/HSS
3.9 80 5 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/3.9x100/HSS
3.9 100 5 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/4x80/HSS
4 80 5.5 0.5 HSS
€۱/۴۱
€۱/۳۴
D223/4x100/HSS
4 100 5.5 0.5 HSS
€۱/۸۵
€۱/۷۵
D223/4.1x80/HSS
4.1 80 5.5 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/4.4x100/HSS
4.4 100 5.5 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/4.5x80/HSS
4.5 80 6 0.5 HSS
€۱/۴۱
€۱/۳۴
D223/4.6x71/HSS
4.6 71 6 0.5 HSS
€۲/۴۲
€۲/۳۰
D223/4.6x80/HSS
4.6 80 6 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/4.6x100/HSS
4.6 100 6 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/4.7x71/HSS
4.7 71 6 0.5 HSS
€۲/۴۲
€۲/۳۰
D223/4.7x80/HSS
4.7 80 6 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/4.7x100/HSS
4.7 100 6 0.5 HSS
€۳/۱۸
€۳/۰۳
D223/5x80/HSS
5 80 6.5 0.5 HSS
€۱/۶۳
€۱/۵۵
D223/5.1x71/HSS
5.1 71 6.5 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/5.2x71/HSS
5.2 71 6.5 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/5.4x71/HSS
5.4 71 6.5 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/5.4x80/HSS
5.4 80 6.5 0.5 HSS
€۳/۰۳
€۲/۸۷
D223/5.4x100/HSS
5.4 100 6.5 0.5 HSS
€۳/۸۲
€۳/۶۳
D223/5.5x80/HSS
5.5 80 7 0.5 HSS
€۱/۶۳
€۱/۵۵
D223/5.5x100/HSS
5.5 100 7 0.5 HSS
€۲/۰۶
€۱/۹۶
D223/5.6x71/HSS
5.6 71 7 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/5.7x71/HSS
5.7 71 7 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/5.7x80/HSS
5.7 80 7 0.5 HSS
€۳/۰۳
€۲/۸۷
D223/5.8x71/HSS
5.8 71 7 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/5.9x71/HSS
5.9 71 7 0.5 HSS
€۲/۷۱
€۲/۵۷
D223/5.9x100/HSS
5.9 100 7 0.5 HSS
€۳/۸۲
€۳/۶۳
D223/6x80/HWS
6 80 8 0.5 HWS
€۱/۳۲
€۱/۲۶
D223/6x80/HSS
6 80 8 0.5 HSS
€۲/۴۸
€۲/۳۶
D223/6x100/HSS
6 100 8 0.5 HSS
€۳/۰۰
€۲/۸۵
D223/6.3x71/HSS
6.3 71 8 0.5 HSS
€۳/۱۵
€۳/۰۰
D223/6.3x100/HSS
6.3 100 8 0.5 HSS
€۴/۴۶
€۴/۲۴
D223/6.4x71/HSS
6.4 71 8 0.5 HSS
€۳/۱۵
€۳/۰۰
D223/6.4x100/HSS
6.4 100 8 0.5 HSS
€۴/۴۶
€۴/۲۴
D223/6.5x80/HSS
6.5 80 9 1 HSS
€۲/۴۸
€۲/۳۶
D223/6.5x100/HSS
6.5 100 9 1 HSS
€۳/۰۰
€۲/۸۵
D223/7x80/HSS
7 80 9 1 HSS
€۲/۴۸
€۲/۳۶
D223/7x100/HSS
7 100 9 1 HSS
€۳/۰۰
€۲/۸۵
D223/7.5x80/HSS
7.5 80 10 1 HSS
€۲/۸۳
€۲/۶۹
D223/7.5x100/HSS
7.5 100 10 1 HSS
€۳/۵۳
€۳/۳۵
D223/8x80/HSS
8 80 10 1 HSS
€۲/۸۳
€۲/۶۹
D223/8x100/HSS
8 100 10 1 HSS
€۳/۵۳
€۳/۳۵
D223/8.5x80/HSS
8.5 80 11 1 HSS
€۳/۱۱
€۲/۹۶
D223/9x80/HSS
9 80 11 1 HSS
€۳/۱۱
€۲/۹۶
D223/9x100/HSS
9 100 11 1 HSS
€۳/۸۲
€۳/۶۲
D223/9.5x71/HSS
9.5 71 12 1 HSS
€۴/۷۱
€۴/۴۸
D223/9.5x80/HSS
9.5 80 12 1 HSS
€۴/۴۶
€۴/۲۴
D223/9.5x100/HSS
9.5 100 12 1 HSS
€۵/۱۰
€۴/۸۴
D223/10x80/HWS
10 80 12 1 HWS
€۲/۰۱
€۱/۹۱
D223/10x80/HSS
10 80 12 1 HSS
€۳/۷۳
€۳/۵۴
D223/10x100/HSS
10 100 12 1 HSS
€۴/۵۱
€۴/۲۹
D223/10.5x80/HSS
10.5 80 13 1 HSS
€۴/۲۷
€۴/۰۶
D223/11.5x71/HSS
11.5 71 14 1 HSS
€۷/۷۴
€۷/۳۵
D223/12x80/HSS
12 80 14 <