سنبه دقیق مدل D223

Precision Punch

مشخصات :

● DIN 9861, Shape DA and D
● جنس : ASP 23 , HWS , HSS
● سر سنبه پس از كله كوبی گرم ، برگشت داده شده است.
●در سنبه های نوع D224,D222 باد كردن گلوی سنبه ناشی از کله کوبی كمتر از مقدار مجاز در DIN 9861است.
●در سنبه های D223,D225 گلو و ساق سنبه همزمان بطور دقیق سنگ خورده کاملا هم مرکز شده و براحتی قابل تعویض با سنبه های جایگزین باشد.

ایجاد تیکت
سنبه دقیق مدل D223
تصویر سنبه دقیق مدل D223
تصویر سنبه دقیق مدل D223
کد سفارش d1 l d2 k جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D223/0.5x71/ASP23
0.5 71 0.9 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.5x71/HWS
0.5 71 0.9 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.5x71/HSS
0.5 71 0.9 0.2 HSS
۱۶۲,۵۰ ₽
۱۵۴,۵۰ ₽
D223/0.5x80/ASP23
0.5 80 0.9 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.5x80/HWS
0.5 80 0.9 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.5x80/HSS
0.5 80 0.9 0.2 HSS
۱۸۲,۰۰ ₽
۱۷۲,۵۰ ₽
D223/0.5x100/ASP23
0.5 100 0.9 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.5x100/HWS
0.5 100 0.9 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.5x100/HSS
0.5 100 0.9 0.2 HSS
۰,۰۰ ₽
D223/0.6x71/ASP23
0.6 71 1.1 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.6x71/HWS
0.6 71 1.1 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.6x71/HSS
0.6 71 1.1 0.2 HSS
۱۶۳,۵۰ ₽
۱۵۵,۵۰ ₽
D223/0.6x80/ASP23
0.6 80 1.1 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.6x80/HWS
0.6 80 1.1 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.6x80/HSS
0.6 80 1.1 0.2 HSS
۱۸۲,۰۰ ₽
۱۷۲,۵۰ ₽
D223/0.6x100/ASP23
0.6 100 1.1 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.6x100/HWS
0.6 100 1.1 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.6x100/HSS
0.6 100 1.1 0.2 HSS
۰,۰۰ ₽
D223/0.7x71/ASP23
0.7 71 1.3 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.7x71/HWS
0.7 71 1.3 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.7x71/HSS
0.7 71 1.3 0.2 HSS
۱۶۲,۵۰ ₽
۱۵۴,۵۰ ₽
D223/0.7x80/ASP23
0.7 80 1.3 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.7x80/HWS
0.7 80 1.3 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.7x80/HSS
0.7 80 1.3 0.2 HSS
۱۷۹,۵۰ ₽
۱۷۰,۵۰ ₽
D223/0.7x100/ASP23
0.7 100 1.3 0.2 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.7x100/HWS
0.7 100 1.3 0.2 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.7x100/HSS
0.7 100 1.3 0.2 HSS
۰,۰۰ ₽
D223/0.8x71/ASP23
0.8 71 1.4 0.4 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.8x71/HWS
0.8 71 1.4 0.4 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.8x71/HSS
0.8 71 1.4 0.4 HSS
۱۶۲,۵۰ ₽
۱۵۴,۵۰ ₽
D223/0.8x80/ASP23
0.8 80 1.4 0.4 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.8x80/HWS
0.8 80 1.4 0.4 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.8x80/HSS
0.8 80 1.4 0.4 HSS
۱۷۹,۵۰ ₽
۱۷۰,۵۰ ₽
D223/0.8x100/ASP23
0.8 100 1.4 0.4 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.8x100/HWS
0.8 100 1.4 0.4 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.8x100/HSS
0.8 100 1.4 0.4 HSS
۰,۰۰ ₽
D223/0.9x71/ASP23
0.9 71 1.6 0.4 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.9x71/HWS
0.9 71 1.6 0.4 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.9x71/HSS
0.9 71 1.6 0.4 HSS
۱۶۲,۵۰ ₽
۱۵۴,۵۰ ₽
D223/0.9x80/ASP23
0.9 80 1.6 0.4 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.9x80/HWS
0.9 80 1.6 0.4 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.9x80/HSS
0.9 80 1.6 0.4 HSS
۱۷۹,۵۰ ₽
۱۷۰,۵۰ ₽
D223/0.9x100/ASP 23
0.9 100 1.6 0.4 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/0.9x100/HWS
0.9 100 1.6 0.4 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/0.9x100/HSS
0.9 100 1.6 0.4 HSS
۰,۰۰ ₽
D223/1x71/ASP23
1 71 1.8 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1x71/HWS
1 71 1.8 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1x71/HSS
1 71 1.8 0.5 HSS
۹۱,۰۰ ₽
۸۶,۵۰ ₽
D223/1x80/ASP23
1 80 1.8 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1x80/HWS
1 80 1.8 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1x80/HSS
1 80 1.8 0.5 HSS
۱۳۶,۵۰ ₽
۱۲۹,۵۰ ₽
D223/1x100/ASP23
1 100 1.8 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1x100/HWS
1 100 1.8 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1x100/HSS
1 100 1.8 0.5 HSS
۱۷۰,۵۰ ₽
۱۶۲,۰۰ ₽
D223/1.1x71/ASP23
1.1 71 1.8 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.1x71/HWS
1.1 71 1.8 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.1x71/HSS
1.1 71 1.8 0.5 HSS
۹۴,۵۰ ₽
۸۹,۵۰ ₽
D223/1.1x80/ASP23
1.1 80 1.8 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.1x80/HWS
1.1 80 1.8 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.1x80/HSS
1.1 80 1.8 0.5 HSS
۱۵۹,۰۰ ₽
۱۵۱,۰۰ ₽
D223/1.1x100/ASP23
1.1 100 1.8 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.1x100/HWS
1.1 100 1.8 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.1x100/HSS
1.1 100 1.8 0.5 HSS
۱۳۴,۰۰ ₽
۱۲۷,۵۰ ₽
D223/1.2x71/ASP23
1.2 71 2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.2x71/HWS
1.2 71 2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.2x71/HSS
1.2 71 2 0.5 HSS
۹۴,۵۰ ₽
۸۹,۵۰ ₽
D223/1.2x80/ASP23
1.2 80 2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.2x80/HWS
1.2 80 2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.2x80/HSS
1.2 80 2 0.5 HSS
۱۰۵,۵۰ ₽
۱۰۰,۵۰ ₽
D223/1.2x100/ASP23
1.2 100 2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.2x100/HWS
1.2 100 2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.2x100/HSS
1.2 100 2 0.5 HSS
۱۳۴,۰۰ ₽
۱۲۷,۵۰ ₽
D223/1.3x71/ASP23
1.3 71 2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.3x71/HWS
1.3 71 2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.3x71/HSS
1.3 71 2 0.5 HSS
۹۴,۵۰ ₽
۸۹,۵۰ ₽
D223/1.3x80/ASP23
1.3 80 2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.3x80/HWS
1.3 80 2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.3x80/HSS
1.3 80 2 0.5 HSS
۱۰۵,۵۰ ₽
۱۰۰,۵۰ ₽
D223/1.3x100/ASP23
1.3 100 2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.3x100/HWS
1.3 100 2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.3x100/HSS
1.3 100 2 0.5 HSS
۲۰۴,۵۰ ₽
۱۹۴,۵۰ ₽
D223/1.4x71/ASP23
1.4 71 2.2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.4x71/HWS
1.4 71 2.2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.4x71/HSS
1.4 71 2.2 0.5 HSS
۹۴,۵۰ ₽
۸۹,۵۰ ₽
D223/1.4x80/ASP23
1.4 80 2.2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.4x80/HWS
1.4 80 2.2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.4x80/HSS
1.4 80 2.2 0.5 HSS
۱۵۹,۰۰ ₽
۱۵۱,۰۰ ₽
D223/1.4x100/ASP23
1.4 100 2.2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽
D223/1.4x100/HWS
1.4 100 2.2 0.5 HWS
۰,۰۰ ₽
D223/1.4x100/HSS
1.4 100 2.2 0.5 HSS
۱۳۴,۰۰ ₽
۱۲۷,۵۰ ₽
D223/1.5x71/ASP23
1.5 71 2.2 0.5 ASP 23
۰,۰۰ ₽