سایر محصولات

 • پلیسه گیر PK

  ● دسته پلاستیکی
  ● پلیسه گیری قطعات پالستیکی و فلزات نرم.
  ● با قابلیت چرخش 360 درجه، تیغه براحتی در وضعیت مناسب پلیسه گیری قرار می گیرد.
  ● تيغه با چرخاندن قسمت جلوی دست گيره به راحتي قابل تعويض است.
  ● در مدل دست گیره فلزی تیغه به صورت فشاری تعویض می گردد.
  ● پلیسه گیری تمام تیغه ها بجز K43 در جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد.
  ● پلیسه گیری تیغه K43 در هر دو جهت عقربه های ساعت و خلاف عقربه های ساعت می باشد.

 • پلیسه گیر MK

  ● دسته فلزی
  ● پلیسه گیری قطعات پالستیکی و فلزات نرم.
  ● با قابلیت چرخش 360 درجه، تیغه براحتی در وضعیت مناسب پلیسه گیری قرار می گیرد.
  ● تيغه با چرخاندن قسمت جلوی دست گيره به راحتي قابل تعويض است.
  ● در مدل دست گیره فلزی تیغه به صورت فشاری تعویض می گردد.
  ● پلیسه گیری تمام تیغه ها بجز K43 در جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد.
  ● پلیسه گیری تیغه K43 در هر دو جهت عقربه های ساعت و خلاف عقربه های ساعت می باشد.

 • مغناطیس زدا MTD

  ● نکتــه:
  - بعــداز حــدود 20 دقیقــه اســتفاده مســتمر، يــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت 10 دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

 • مماس یاب آژیری نوری SK20

  ● بدون نياز به چرخش اسپيندل.
  ● لبه يابی سريع با دقت0.01 ميليمتر.
  ● کاهش زمانهای تنظيم جهت ماشينکاری.
  ● اعلام مماس يابی به دو روش نوری و آژيری در سه محور z,y,x
  ● تذکر:
  - هنگام لبه يابی اسپيندل در حالت توقف کامل باشد .

 • مماس یاب مکانیکی SK10

  ● لبه يابي با دقت 0.01 ميليمتر
  ● سرعت اسپيندل بين 450 تا 600 دور در دقيقه