پران گرمکار سراستوانه D41B

Ejector Pin-Cylindricall Head

مشخصات :

● جنس : WAS
● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
● پلاسما نیتروره شده - سطح روشن

ایجاد تیکت
پران گرمکار سراستوانه D41B
تصویر پران گرمکار سراستوانه D41B
تصویر پران گرمکار سراستوانه D41B

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 l d2 k r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D41B/1x40
1 40 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x50
1 50 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x63
1 63 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x80
1 80 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x100
1 100 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x125
1 125 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x160
1 160 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x200
1 200 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x40
1.1 40 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x50
1.1 50 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x63
1.1 63 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x80
1.1 80 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x100
1.1 100 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x125
1.1 125 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x160
1.1 160 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x200
1.1 200 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x40
1.2 40 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x50
1.2 50 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x63
1.2 63 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x80
1.2 80 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x100
1.2 100 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x125
1.2 125 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x160
1.2 160 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x200
1.2 200 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x40
1.3 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x50
1.3 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x63
1.3 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x80
1.3 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x100
1.3 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x125
1.3 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x160
1.3 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x200
1.3 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x40
1.4 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x50
1.4 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x63
1.4 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x80
1.4 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x100
1.4 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x125
1.4 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x160
1.4 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x200
1.4 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x40
1.5 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x50
1.5 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x63
1.5 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x80
1.5 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x100
1.5 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x125
1.5 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x160
1.5 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x200
1.5 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x40
1.6 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x50
1.6 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x63
1.6 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x80
1.6 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x100
1.6 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x125
1.6 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x160
1.6 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x200
1.6 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x40
1.7 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x50
1.7 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x63
1.7 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x80
1.7 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x100
1.7 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x125
1.7 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x160
1.7 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x200
1.7 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x40
1.8 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x50
1.8 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x63
1.8 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x80
1.8 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x100
1.8 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x125
1.8 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x160
1.8 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x200
1.8 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x40
1.9 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x50
1.9 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x63
1.9 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x80
1.9 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x100
1.9 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x125
1.9 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x160
1.9 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x200
1.9 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x100
2 100 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x125
2 125 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x160
2 160 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x200
2 200 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x250
2 250 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x100
2.2 100 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x125
2.2 125 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x160
2.2 160 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x200
2.2 200 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x100
2.5 100 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x125
2.5 125 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x160
2.5 160 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x200
2.5 200 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x250
2.5 250 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x315
2.5 315 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x100
2.7 100 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x125
2.7 125 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x160
2.7 160 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x200
2.7 200 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x250
2.7 250 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x100
3 100 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x125
3 125 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x160
3 160 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x200
3 200 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x250
3 250 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x315
3 315 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x400
3 400 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x500
3 500 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x100
3.2 100 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x125
3.2 125 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x160
3.2 160 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x200
3.2 200 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x250
3.2 250 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x315
3.2 315 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x400
3.2 400 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x100
3.5 100 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x125
3.5 125 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x160
3.5 160 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x200
3.5 200 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x250
3.5 250 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x315
3.5 315 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x400
3.5 400 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x100
3.7 100 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x125
3.7 125 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x160
3.7 160 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x200
3.7 200 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x250
3.7 250 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x315
3.7 315 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x400
3.7 400 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x100
4 100 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x125
4 125 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x160
4 160 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x200
4 200 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x250
4 250 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x315
4 315 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x400
4 400 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x500
4 500 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x100
4.2 100 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x125
4.2 125 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x160
4.2 160 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x200
4.2 200 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x250
4.2 250 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x315
4.2 315 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x400
4.2 400 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x100
4.5 100 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x125
4.5 125 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x160
4.5 160 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x200
4.5 200 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x250
4.5 250 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x315
4.5 315 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x400
4.5 400 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x100
5 100 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x125
5 125 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x160
5 160 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x200
5 200 10 3 0.3
۱۴۸,۰۰ ₽
۱۴۸,۰۰ ₽
۱۴۱,۰۰ ₽
D41B/5x250
5 250 10 3 0.3
۱۷۴,۵۰ ₽
۱۷۴,۵۰ ₽
۱۶۶,۰۰ ₽
D41B/5x315
5 315 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x400
5 400 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x500
5 500 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x630
5 630 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x800
5 800 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x100
5.2 100 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x125
5.2 125 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x160
5.2 160 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x200
5.2 200 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x250
5.2 250 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x315
5.2 315 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x400
5.2 400 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x500
5.2 500 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x100
5.5 100 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x125
5.5 125 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x160
5.5 160 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x200
5.5 200 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x250
5.5 250 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x315
5.5 315 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x400
5.5 400 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x500
5.5 500 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/6x100
6 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x125
6 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x160
6 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x200
6 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x250
6 250 12 5 0.5
۳۲۹,۵۰ ₽
۳۲۹,۵۰ ₽
۳۱۳,۰۰ ₽
D41B/6x315
6 315 12 5 0.5
۴۰۳,۰۰ ₽
۴۰۳,۰۰ ₽
۳۸۳,۰۰ ₽
D41B/6x400
6 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x500
6 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x630
6 630 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x800
6 800 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x100
6.2 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x125
6.2 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x160
6.2 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x200
6.2 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x250
6.2 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x315
6.2 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x400
6.2 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x500
6.2 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x630
6.2 630 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x100
6.5 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x125
6.5 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x160
6.5 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x200
6.5 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x250
6.5 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x315
6.5 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x400
6.5 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x500
6.5 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x100
7 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x125
7 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x160
7 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x200
7 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x250
7 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x315
7 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x400
7 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x500
7 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x630
7 630 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x100
7.5 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x125
7.5 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x160
7.5 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x200
7.5 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x250
7.5 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x315
7.5 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x400
7.5 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x500
7.5 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x100
8 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x125
8 125 14 5 0.5
۱۹۲,۵۰ ₽
۱۹۲,۵۰ ₽
۱۸۳,۰۰ ₽
D41B/8x160
8 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x200
8 200 14 5 0.5
۳۰۶,۰۰ ₽
۳۰۶,۰۰ ₽
۲۹۱,۰۰ ₽
D41B/8x250
8 250 14 5 0.5
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41B/8x315
8 315 14 5 0.5
۴۸۳,۵۰ ₽
۴۸۳,۵۰ ₽
۴۵۹,۰۰ ₽
D41B/8x400
8 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x500
8 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x630
8 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x800
8 800 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x1000
8 1000 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x100
8.2 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x125
8.2 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x160
8.2 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x200
8.2 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x250
8.2 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x315
8.2 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x400
8.2 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x500
8.2 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x630
8.2 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x100
8.5 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x125
8.5 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x160
8.5 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x200
8.5 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x250
8.5 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x315
8.5 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x400
8.5 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x500
8.5 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x630
8.5 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x800
8.5 800 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x100
9 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x125
9 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x160
9 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x200
9 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x250
9 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x315
9 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x400
9 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x500
9 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x630
9 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x100
9.5 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x125
9.5 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x160
9.5 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x200
9.5 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x250
9.5 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x315
9.5 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x400
9.5 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x500
9.5 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x100
10 100 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x125
10 125 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x160
10 160 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x200
10 200 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x250
10 250 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x315
10 315 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x400
10 400 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x500
10 500 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x630
10 630 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x800
10 800 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x1000
10 1000 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10.2x100
10.2 100 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x125
11 125 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x160
11 160 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x200
11 200 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x250
11 250 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x315
11 315 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x400
11 400 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x500
11 500 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x630
11 630 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/12x100
12 100 18 7 0.8
۰,۰۰ ₽
D41B/12x125
12 125 18 7 0.8
۰,۰۰ ₽
D41B/12x160
12 160 18 7 0.8
۰,۰۰ ₽
D41B/12x200
12 200 18 7 0.8
۰,۰۰ ₽
D41B/12x250
12 250 18 7 0.8
۰,۰۰ ₽
D41B/12x315
12 315 18 7 0.8
۰,۰۰ ₽
D41B/12x400
12 400 18 7 0.8
۰,۰۰ ₽
D41B/12x500
12 500 18 7