پران گرمکار سراستوانه D41B

Ejector Pin-Cylindrical Head

مشخصات :

● جنس : WAS
● DIN 1530 - ISO 6751
● پلاسما نیتروره شده - سطح روشن

تصویر پران گرمکار سراستوانه D41B
تصویر پران گرمکار سراستوانه D41B

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 k r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D41B/5x200
5 200 10 3 0.3
۱۰۷,۰۰ ₽
۱۰۱,۵۰ ₽
D41B/5x250
5 250 10 3 0.3
۱۲۶,۰۰ ₽
۱۱۹,۵۰ ₽
D41B/6x250
6 250 12 5 0.5
۲۳۸,۰۰ ₽
۲۲۶,۰۰ ₽
D41B/6x315
6 315 12 5 0.5
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۷۶,۵۰ ₽
D41B/8x125
8 125 14 5 0.5
۱۳۹,۰۰ ₽
۱۳۲,۰۰ ₽
D41B/8x200
8 200 14 5 0.5
۲۲۱,۰۰ ₽
۲۱۰,۰۰ ₽
D41B/8x250
8 250 14 5 0.5
۲۶۰,۰۰ ₽
۲۴۷,۰۰ ₽
D41B/8x315
8 315 14 5 0.5
۳۴۹,۰۰ ₽
۳۳۱,۵۰ ₽
D41B/1x40
1 40 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x50
1 50 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x63
1 63 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x80
1 80 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x100
1 100 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x125
1 125 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x160
1 160 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1x200
1 200 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x40
1.1 40 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x50
1.1 50 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x63
1.1 63 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x80
1.1 80 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x100
1.1 100 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x125
1.1 125 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x160
1.1 160 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.1x200
1.1 200 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x40
1.2 40 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x50
1.2 50 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x63
1.2 63 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x80
1.2 80 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x100
1.2 100 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x125
1.2 125 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x160
1.2 160 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.2x200
1.2 200 2.5 1.2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x40
1.3 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x50
1.3 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x63
1.3 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x80
1.3 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x100
1.3 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x125
1.3 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x160
1.3 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.3x200
1.3 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x40
1.4 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x50
1.4 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x63
1.4 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x80
1.4 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x100
1.4 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x125
1.4 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x160
1.4 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.4x200
1.4 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x40
1.5 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x50
1.5 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x63
1.5 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x80
1.5 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x100
1.5 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x125
1.5 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x160
1.5 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.5x200
1.5 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x40
1.6 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x50
1.6 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x63
1.6 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x80
1.6 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x100
1.6 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x125
1.6 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x160
1.6 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.6x200
1.6 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x40
1.7 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x50
1.7 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x63
1.7 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x80
1.7 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x100
1.7 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x125
1.7 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x160
1.7 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.7x200
1.7 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x40
1.8 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x50
1.8 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x63
1.8 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x80
1.8 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x100
1.8 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x125
1.8 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x160
1.8 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.8x200
1.8 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x40
1.9 40 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x50
1.9 50 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x63
1.9 63 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x80
1.9 80 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x100
1.9 100 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x125
1.9 125 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x160
1.9 160 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/1.9x200
1.9 200 3 1.5 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x100
2 100 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x125
2 125 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x160
2 160 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x200
2 200 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2x250
2 250 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x100
2.2 100 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x125
2.2 125 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x160
2.2 160 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.2x200
2.2 200 4 2 0.2
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x100
2.5 100 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x125
2.5 125 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x160
2.5 160 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x200
2.5 200 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x250
2.5 250 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.5x315
2.5 315 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x100
2.7 100 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x125
2.7 125 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x160
2.7 160 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x200
2.7 200 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/2.7x250
2.7 250 5 2 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x100
3 100 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x125
3 125 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x160
3 160 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x200
3 200 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x250
3 250 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x315
3 315 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x400
3 400 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3x500
3 500 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x100
3.2 100 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x125
3.2 125 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x160
3.2 160 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x200
3.2 200 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x250
3.2 250 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x315
3.2 315 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.2x400
3.2 400 6 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x100
3.5 100 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x125
3.5 125 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x160
3.5 160 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x200
3.5 200 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x250
3.5 250 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x315
3.5 315 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.5x400
3.5 400 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x100
3.7 100 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x125
3.7 125 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x160
3.7 160 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x200
3.7 200 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x250
3.7 250 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x315
3.7 315 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/3.7x400
3.7 400 7 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x100
4 100 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x125
4 125 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x160
4 160 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x200
4 200 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x250
4 250 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x315
4 315 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x400
4 400 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4x500
4 500 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x100
4.2 100 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x125
4.2 125 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x160
4.2 160 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x200
4.2 200 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x250
4.2 250 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x315
4.2 315 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.2x400
4.2 400 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x100
4.5 100 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x125
4.5 125 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x160
4.5 160 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x200
4.5 200 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x250
4.5 250 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x315
4.5 315 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/4.5x400
4.5 400 8 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x100
5 100 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x125
5 125 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x160
5 160 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x315
5 315 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x400
5 400 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x500
5 500 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x630
5 630 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5x800
5 800 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x100
5.2 100 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x125
5.2 125 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x160
5.2 160 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x200
5.2 200 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x250
5.2 250 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x315
5.2 315 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x400
5.2 400 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.2x500
5.2 500 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x100
5.5 100 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x125
5.5 125 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x160
5.5 160 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x200
5.5 200 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x250
5.5 250 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x315
5.5 315 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x400
5.5 400 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/5.5x500
5.5 500 10 3 0.3
۰,۰۰ ₽
D41B/6x100
6 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x125
6 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x160
6 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x200
6 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x400
6 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x500
6 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x630
6 630 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6x800
6 800 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x100
6.2 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x125
6.2 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x160
6.2 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x200
6.2 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x250
6.2 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x315
6.2 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x400
6.2 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x500
6.2 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.2x630
6.2 630 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x100
6.5 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x125
6.5 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x160
6.5 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x200
6.5 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x250
6.5 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x315
6.5 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x400
6.5 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/6.5x500
6.5 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x100
7 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x125
7 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x160
7 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x200
7 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x250
7 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x315
7 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x400
7 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x500
7 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7x630
7 630 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x100
7.5 100 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x125
7.5 125 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x160
7.5 160 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x200
7.5 200 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x250
7.5 250 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x315
7.5 315 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x400
7.5 400 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/7.5x500
7.5 500 12 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x100
8 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x160
8 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x400
8 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x500
8 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x630
8 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x800
8 800 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8x1000
8 1000 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x100
8.2 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x125
8.2 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x160
8.2 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x200
8.2 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x250
8.2 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x315
8.2 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x400
8.2 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x500
8.2 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.2x630
8.2 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x100
8.5 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x125
8.5 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x160
8.5 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x200
8.5 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x250
8.5 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x315
8.5 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x400
8.5 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x500
8.5 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x630
8.5 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/8.5x800
8.5 800 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x100
9 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x125
9 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x160
9 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x200
9 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x250
9 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x315
9 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x400
9 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x500
9 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9x630
9 630 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x100
9.5 100 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x125
9.5 125 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x160
9.5 160 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x200
9.5 200 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x250
9.5 250 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x315
9.5 315 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x400
9.5 400 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/9.5x500
9.5 500 14 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x100
10 100 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x125
10 125 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x160
10 160 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x200
10 200 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x250
10 250 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x315
10 315 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x400
10 400 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x500
10 500 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x630
10 630 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x800
10 800 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10x1000
10 1000 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/10.2x100
10.2 100 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x125
11 125 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x160
11 160 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x200
11 200 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x250
11 250 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x315
11 315 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41B/11x400
11 400 16