سنبه دقيق D226

Precision Punch

مشخصات :

● ISO 8020
● جنس : HSS , HWS

تصویر سنبه دقيق D226
تصویر سنبه دقيق D226
تصویر سنبه دقيق D226

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D226/3x63/HWS
3 63 HWS
تماس بگیرید
D226/3x63/HSS
3 63 HSS
تماس بگیرید
D226/3x71/HWS
3 71 HWS
تماس بگیرید
D226/3x71/HSS
3 71 HSS
تماس بگیرید
D226/3x80/HWS
3 80 HWS
تماس بگیرید
D226/3x80/HSS
3 80 HSS
تماس بگیرید
D226/4x63/HWS
4 63 HWS
تماس بگیرید
D226/4x63/HSS
4 63 HSS
تماس بگیرید
D226/4x71/HWS
4 71 HWS
تماس بگیرید
D226/4x71/HSS
4 71 HSS
تماس بگیرید
D226/4x80/HWS
4 80 HWS
تماس بگیرید
D226/4x80/HSS
4 80 HSS
تماس بگیرید
D226/4x90/HWS
4 90 HWS
تماس بگیرید
D226/4x90/HSS
4 90 HSS
تماس بگیرید
D226/4x100/HWS
4 100 HWS
تماس بگیرید
D226/4x100/HSS
4 100 HSS
تماس بگیرید
D226/5x63/HWS
5 63 HWS
تماس بگیرید
D226/5x63/HSS
5 63 HSS
تماس بگیرید
D226/5x71/HWS
5 71 HWS
تماس بگیرید
D226/5x71/HSS
5 71 HSS
تماس بگیرید
D226/5x80/HWS
5 80 HWS
تماس بگیرید
D226/5x80/HSS
5 80 HSS
تماس بگیرید
D226/5x90/HWS
5 90 HWS
تماس بگیرید
D226/5x90/HSS
5 90 HSS
تماس بگیرید
D226/5x100/HWS
5 100 HWS
تماس بگیرید
D226/5x100/HSS
5 100 HSS
تماس بگیرید
D226/6x63/HWS
6 63 HWS
تماس بگیرید
D226/6x63/HSS
6 63 HSS
تماس بگیرید
D226/6x71/HWS
6 71 HWS
تماس بگیرید
D226/6x71/HSS
6 71 HSS
تماس بگیرید
D226/6x80/HWS
6 80 HWS
تماس بگیرید
D226/6x80/HSS
6 80 HSS
تماس بگیرید
D226/6x90/HWS
6 90 HWS
تماس بگیرید
D226/6x90/HSS
6 90 HSS
تماس بگیرید
D226/6x100/HWS
6 100 HWS
تماس بگیرید
D226/6x100/HSS
6 100 HSS
تماس بگیرید
D226/8x63/HWS
8 63 HWS
تماس بگیرید
D226/8x63/HSS
8 63 HSS
تماس بگیرید
D226/8x71/HWS
8 71 HWS
تماس بگیرید
D226/8x71/HSS
8 71 HSS
تماس بگیرید
D226/8x80/HWS
8 80 HWS
تماس بگیرید
D226/8x80/HSS
8 80 HSS
تماس بگیرید
D226/8x90/HWS
8 90 HWS
تماس بگیرید
D226/8x90/HSS
8 90 HSS
تماس بگیرید
D226/8x100/HWS
8 100 HWS
تماس بگیرید
D226/8x100/HSS
8 100 HSS
تماس بگیرید
D226/10x63/HWS
10 63 HWS
تماس بگیرید
D226/10x63/HSS
10 63 HSS
تماس بگیرید
D226/10x71/HWS
10 71 HWS
تماس بگیرید
D226/10x71/HSS
10 71 HSS
تماس بگیرید
D226/10x80/HWS
10 80 HWS
تماس بگیرید
D226/10x80/HSS
10 80 HSS
تماس بگیرید
D226/10x90/HWS
10 90 HWS
تماس بگیرید
D226/10x90/HSS
10 90 HSS
تماس بگیرید
D226/10x100/HWS
10 100 HWS
تماس بگیرید
D226/10x100/HSS
10 100 HSS
تماس بگیرید
D226/13x63/HWS
13 63 HWS
تماس بگیرید
D226/13x63/HSS
13 63 HSS
تماس بگیرید
D226/13x71/HWS
13 71 HWS
تماس بگیرید
D226/13x71/HSS
13 71 HSS
تماس بگیرید
D226/13x80/HWS
13 80 HWS
تماس بگیرید
D226/13x80/HSS
13 80 HSS
تماس بگیرید
D226/13x90/HWS
13 90 HWS
تماس بگیرید
D226/13x90/HSS
13 90 HSS
تماس بگیرید
D226/13x100/HWS
13 100 HWS
تماس بگیرید
D226/13x100/HSS
13 100 HSS
تماس بگیرید
D226/16x63/HWS
16 63 HWS
تماس بگیرید
D226/16x63/HSS
16 63 HSS
تماس بگیرید
D226/16x71/HWS
16 71 HWS
تماس بگیرید
D226/16x71/HSS
16 71 HSS
تماس بگیرید
D226/16x80/HWS
16 80 HWS
تماس بگیرید
D226/16x80/HSS
16 80 HSS
تماس بگیرید
D226/16x90/HWS
16 90 HWS
تماس بگیرید
D226/16x90/HSS
16 90 HSS
تماس بگیرید
D226/16x100/HWS
16 100 HWS
تماس بگیرید
D226/16x100/HSS
16 100 HSS
تماس بگیرید
D226/20x63/HWS
20 63 HWS
تماس بگیرید
D226/20x63/HSS
20 63 HSS
تماس بگیرید
D226/20x71/HWS
20 71 HWS
تماس بگیرید
D226/20x71/HSS
20 71 HSS
تماس بگیرید
D226/20x80/HWS
20 80 HWS
تماس بگیرید
D226/20x80/HSS
20 80 HSS
تماس بگیرید
D226/20x90/HWS
20 90 HWS
تماس بگیرید
D226/20x90/HSS
20 90 HSS
تماس بگیرید
D226/20x100/HWS
20 100 HWS
تماس بگیرید
D226/20x100/HSS
20 100 HSS
تماس بگیرید
D226/25x63/HWS
25 63 HWS
تماس بگیرید
D226/25x63/HSS
25 63 HSS
تماس بگیرید
D226/25x71/HWS
25 71 HWS
تماس بگیرید
D226/25x71/HSS
25 71 HSS
تماس بگیرید
D226/25x80/HWS
25 80 HWS
تماس بگیرید
D226/25x80/HSS
25 80 HSS
تماس بگیرید
D226/25x90/HWS
25 90 HWS
تماس بگیرید
D226/25x90/HSS
25 90 HSS
تماس بگیرید
D226/25x100/HWS
25 100 HWS
تماس بگیرید
D226/25x100/HSS
25 100 HSS
تماس بگیرید
D226/32x63/HWS
32 63 HWS
تماس بگیرید
D226/32x63/HSS
32 63 HSS
تماس بگیرید
D226/32x71/HWS
32 71 HWS
تماس بگیرید
D226/32x71/HSS
32 71 HSS
تماس بگیرید
D226/32x80/HWS
32 80 HWS
تماس بگیرید
D226/32x80/HSS
32 80 HSS
تماس بگیرید
D226/32x90/HWS
32 90 HWS
تماس بگیرید
D226/32x90/HSS
32 90 HSS
تماس بگیرید
D226/32x100/HWS
32 100 HWS
تماس بگیرید
D226/32x100/HSS
32 100 HSS
تماس بگیرید

نظر خودتان را بنویسد