سنبه دقيق D228

Precision Punch

مشخصات :

● ISO 8020
● جنس : HSS

تصویر سنبه دقيق D228
تصویر سنبه دقيق D228

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 E r k جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D228/5x63/HSS
5 63 8 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/5x71/HSS
5 71 8 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/5x80/HSS
5 80 8 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/6x63/HSS
6 63 9 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/6x71/HSS
6 71 9 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/6x80/HSS
6 80 9 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/6x90/HSS
6 90 9 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/6x100/HSS
6 100 9 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/8x63/HSS
8 63 11 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/8x71/HSS
8 71 11 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/8x80/HSS
8 80 11 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/8x90/HSS
8 90 11 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/10x63/HSS
10 63 13 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/10x71/HSS
10 71 13 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/10x80/HSS
10 80 13 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/10x90/HSS
10 90 13 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/10x100/HSS
10 100 13 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/13x63/HSS
13 63 16 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/13x71/HSS
13 71 16 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/13x80/HSS
13 80 16 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/13x90/HSS
13 90 16 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/13x100/HSS
13 100 16 1.4 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/16x63/HSS
16 63 19 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/16x71/HSS
16 71 19 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/16x80/HSS
16 80 19 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/16x90/HSS
16 90 19 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/16x100/HSS
16 100 19 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/20x63/HSS
20 63 24 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/20x71/HSS
20 71 24 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/20x80/HSS
20 80 24 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/20x90/HSS
20 90 24 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/20x100/HSS
20 100 24 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/25x63/HSS
25 63 29 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/25x71/HSS
25 71 29 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/25x80/HSS
25 80 29 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/25x90/HSS
25 90 29 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/25x100/HSS
25 100 29 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/32x63/HSS
32 63 36 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/32x71/HSS
32 71 36 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/32x80/HSS
32 80 36 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/32x90/HSS
32 90 36 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/32x100/HSS
32 100 36 2.1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
D228/8x100/HSS
8 100 11 1 0.25 5 HSS
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد