پران سر استوانه D40

Ejector Pin-Cylindricall Head

مشخصات :

● جنس: WS, سردكار سخت شده

ایجاد تیکت
پران سر استوانه D40
تصویر پران سر استوانه D40
تصویر پران سر استوانه D40

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 d2 k r l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D40/0.8X200
0.8 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/0.8X40
0.8 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/0.8X50
0.8 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/0.8X80
0.8 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/0.8X100
0.8 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/0.8X125
0.8 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/0.8X160
0.8 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/0.8X63
0.8 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1X200
1 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1X160
1 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1X125
1 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1X100
1 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1X80
1 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1X63
1 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1X50
1 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1X40
1 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.1X200
1.1 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.1X160
1.1 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.1X125
1.1 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.1X100
1.1 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.1X80
1.1 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.1X63
1.1 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.1X50
1.1 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.1X40
1.1 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.2X200
1.2 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.2X160
1.2 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.2X125
1.2 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.2X100
1.2 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.2X80
1.2 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.2X63
1.2 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.2X40
1.2 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.2X50
1.2 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.4X50
1.4 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.4X40
1.4 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.3X40
1.3 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.3X50
1.3 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.3X63
1.3 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.3X80
1.3 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.3X100
1.3 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.3X125
1.3 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.3X160
1.3 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.3X200
1.3 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.4X200
1.4 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.4X160
1.4 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.4X125
1.4 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.4X100
1.4 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.4X80
1.4 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.4X63
1.4 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.5X200
1.5 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.5X160
1.5 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.5X125
1.5 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.5X100
1.5 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.5X80
1.5 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.5X60
1.5 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.5X50
1.5 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.5X40
1.5 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.6X200
1.6 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.6X160
1.6 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.6X125
1.6 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.6X100
1.6 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.6X80
1.6 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.6X63
1.6 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.6X50
1.6 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.6X40
1.6 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.7X200
1.7 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.7X160
1.7 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.7X125
1.7 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.7X100
1.7 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.7X80
1.7 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.7X63
1.7 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.7X50
1.7 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.7X40
1.7 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.8X200
1.8 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.8X160
1.8 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.8X100
1.8 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.8X80
1.8 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.8X63
1.8 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.8X50
1.8 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.8X40
1.8 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.9X200
1.9 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.9X160
1.9 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.9X125
1.9 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.9X100
1.9 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.9X80
1.9 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.9X63
1.9 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.9X50
1.9 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.9X40
1.9 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/2X315
2 4 2 0.2 315
تماس بگیرید
D40/2X250
2 4 2 0.2 250
تماس بگیرید
D40/2X200
2 4 2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/2X160
2 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2X125
2 4 2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/2X80
2 4 2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/2X63
2 4 2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/2X40
2 4 2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/2.05X160
2.05 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2.1X160
2.1 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2.2X125
2.2 4 2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/2.2X100
2.2 4 2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/2.2X80
2.2 4 2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/2.2X315
2.2 4 2 0.2 315
تماس بگیرید
D40/2.2X250
2.2 4 2 0.2 250
تماس بگیرید
D40/2.2X200
2.2 4 2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/2.2X160
2.2 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2.5X40
2.5 5 2 0.3 40
تماس بگیرید
D40/2.5X315
2.5 5 2 0.3 315
تماس بگیرید
D40/2.5X250
2.5 5 2 0.3 250
تماس بگیرید
D40/2.5X200
2.5 5 2 0.3 200
تماس بگیرید
D40/2.5X160
2.5 5 2 0.3 160
تماس بگیرید
D40/2.5X125
2.5 5 2 0.3 125
تماس بگیرید
D40/2.5X100
2.5 5 2 0.3 100
تماس بگیرید
D40/2.5X80
2.5 5 2 0.3 80
تماس بگیرید
D40/2.5X63
2.5 5 2 0.3 63
تماس بگیرید
D40/2.6x160
2.6 5 2 0.3 160
تماس بگیرید
D40/2.7x250
2.7 5 2 0.3 250
تماس بگیرید
D40/2.7x200
2.7 5 2 0.3 200
تماس بگیرید
D40/2.7x160
2.7 5 2 0.3 160
تماس بگیرید
D40/2.7x125
2.7 5 2 0.3 125
تماس بگیرید
D40/2.7x100
2.7 5 2 0.3 100
تماس بگیرید
D40/2.7x80
2.7 5 2 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3x500
3 6 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/3x400
3 6 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3x315
3 6 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3x200
3 6 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3x250
3 6 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3x160
3 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3x125
3 6 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3x100
3 6 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3x80
3 6 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3x63
3 6 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/3x40
3 6 3 0.3 40
تماس بگیرید
D40/3.05x160
3.05 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.1x160
3.1 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.2x400
3.2 6 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3.2x315
3.2 6 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3.2x250
3.2 6 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3.2x200
3.2 6 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3.2x160
3.2 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.2x125
3.2 6 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3.2x100
3.2 6 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3.2x80
3.2 6 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3.5x400
3.5 6 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3.5x315
3.5 6 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3.5x250
3.5 6 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3.5x200
3.5 6 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3.5x160
3.5 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.5x125
3.5 6 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3.5x100
3.5 6 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3.5x80
3.5 6 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3.7x400
3.7 7 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3.7x315
3.7 7 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3.7x250
3.7 7 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3.7x200
3.7 7 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3.7x160
3.7 7 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.7x125
3.7 7 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3.7x100
3.7 7 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3.7x80
3.7 7 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4x400
4 8 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/4x315
4 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4x250
4 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4x200
4 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4x125
4 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4x160
4 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4x100
4 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/4x80
4 8 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4x63
4 8 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/4x40
4 8 3 0.3 40
تماس بگیرید
D40/4.05x160
4.05 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.1x160
4.1 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.2x500
4.2 8 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/4.2x400
4.2 8 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/4.2x315
4.2 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4.2x250
4.2 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4.2x200
4.2 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4.2x160
4.2 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.2x125
4.2 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4.2x100
4.2 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/4.2x80
4.2 8 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4.2x63
4.2 8 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/4.5x63
4.5 8 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/4.5x500
4.5 8 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/4.5x400
4.5 8 3 0.3 400
۰,۰۰ ₽
D40/4.5x315
4.5 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4.5x250
4.5 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4.5x200
4.5 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4.5x160
4.5 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.5x125
4.5 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4.5x100
4.5 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/4.5x80
4.5 8 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4.6x160
4.6 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.7x315
4.7 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4.7x250
4.7 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4.7x200
4.7 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4.7x160
4.7 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.7x125
4.7 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4.7x100
4.7 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5x800
5 10 3 0.3 800
تماس بگیرید
D40/5x630
5 10 3 0.3 630
تماس بگیرید
D40/5x500
5 10 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/5x400
5 10 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/5x315
5 10 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/5x250
5 10 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/5x200
5 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5x160
5 10 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/5x125
5 10 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/5x100
5 10 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5x80
5 10 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/5x40
5 10 3 0.3 40
تماس بگیرید
D40/5x63
5 10 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/5.05x200
5.05 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5.2x500
5.1 10 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/5.2x400
5.1 10 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/5.2x315
5.1 10 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/5.2x250
5.1 10 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/5.2x200
5.1 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5.2x160
5.1 10 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/5.2x125
5.1 10 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/5.2x100
5.1 10 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5.2x80
5.1 10 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/5.5x400
5.5 10 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/5.5x315
5.5 10 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/5.5x250
5.5 10 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/5.5x200
5.5 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5.5x160
5.5 10 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/5.5x125
5.5 10 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/5.5x100
5.5 10 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5.5x80
5.5 10 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/6x800
6 10 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/6x630
6 10 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/6x500
6 10 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6x400
6 10 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6x315
6 10 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6x250
6 10 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6x200
6 10 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6x160
6 10 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6x125
6 10 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6x100
6 10 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6x80
6 10 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6x63
6 10 5 0.5 63
تماس بگیرید
D40/6x40
6 10 5 0.5 40
تماس بگیرید
D40/6.05x800
6.05 12 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/6.05x630
6.05 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/6.05x500
6.05 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6.05x400
6.05 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.05x315
6.05 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.05x250
6.05 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.05x200
6.05 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.05x160
6.05 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.05x125
6.05 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.05x63
6.05 12 5 0.5 63
تماس بگیرید
D40/6.05x80
6.05 12 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6.1x800
6.1 12 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/6.1x630
6.1 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/6.1x500
6.1 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6.1x400
6.1 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.1x315
6.1 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.1x250
6.1 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.1x200
6.1 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.1x160
6.1 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.1x125
6.1 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.1x100
6.1 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6.1x80
6.1 12 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6.1x63
6.1 12 5 0.5 63
تماس بگیرید
D40/6.2x500
6.2 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6.2x400
6.2 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.2x315
6.2 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.2x250
6.2 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.2x200
6.2 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.2x160
6.2 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.2x125
6.2 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.2x100
6.2 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6.2x80
6.2 12 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6.5x125
6.5 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.5x160
6.5 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.5x100
6.5 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6.5x200
6.5 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.5x250
6.5 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.5x315
6.5 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.5x400
6.5 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.5x500
6.5 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/7x630
7 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/7x500
7 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/7x400
7 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/7x315
7 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/7x200
7 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/7x160
7 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/7x125
7 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/7x100
7 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/7.5x100
7.5 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/7.5x125
7.5 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/7.5x160
7.5 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/7.5x200
7.5 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/7.5x250
7.5 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/8x800
8 12 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/8x630
8 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/8x500
8 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/8x400
8 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/8x315
8 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/8x250
8 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/8x200
8 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/8x160
8