پران سر استوانه D40

Ejector Sleeves-Cylindrical Head

مشخصات :

● جنس: WS, سردكار سخت شده

تصویر پران سر استوانه D40
تصویر پران سر استوانه D40

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 k r l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D40/0.8X200
0.8 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/0.8X40
0.8 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/0.8X50
0.8 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/0.8X80
0.8 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/0.8X100
0.8 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/0.8X125
0.8 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/0.8X160
0.8 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/0.8X63
0.8 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1X200
1 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1X160
1 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1X125
1 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1X100
1 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1X80
1 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1X63
1 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1X50
1 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1X40
1 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.1X200
1.1 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.1X160
1.1 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.1X125
1.1 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.1X100
1.1 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.1X80
1.1 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.1X63
1.1 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.1X50
1.1 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.1X40
1.1 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.2X200
1.2 2.5 1.2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.2X160
1.2 2.5 1.2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.2X125
1.2 2.5 1.2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.2X100
1.2 2.5 1.2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.2X80
1.2 2.5 1.2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.2X63
1.2 2.5 1.2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.2X40
1.2 2.5 1.2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.2X50
1.2 2.5 1.2 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.4X50
1.4 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.4X40
1.4 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.3X40
1.3 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.3X50
1.3 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.3X63
1.3 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.3X80
1.3 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.3X100
1.3 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.3X125
1.3 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.3X160
1.3 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.3X200
1.3 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.4X200
1.4 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.4X160
1.4 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.4X125
1.4 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.4X100
1.4 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.4X80
1.4 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.4X63
1.4 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.5X200
1.5 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.5X160
1.5 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.5X125
1.5 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.5X100
1.5 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.5X80
1.5 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.5X60
1.5 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.5X50
1.5 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.5X40
1.5 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.6X200
1.6 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.6X160
1.6 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.6X125
1.6 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.6X100
1.6 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.6X80
1.6 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.6X63
1.6 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.6X50
1.6 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.6X40
1.6 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.7X200
1.7 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.7X160
1.7 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.7X125
1.7 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.7X100
1.7 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.7X80
1.7 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.7X63
1.7 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.7X50
1.7 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.7X40
1.7 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.8X200
1.8 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.8X160
1.8 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.8X100
1.8 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.8X80
1.8 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.8X63
1.8 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.8X50
1.8 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.8X40
1.8 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/1.9X200
1.9 3 1.5 0.2 200
تماس بگیرید
D40/1.9X160
1.9 3 1.5 0.2 160
تماس بگیرید
D40/1.9X125
1.9 3 1.5 0.2 125
تماس بگیرید
D40/1.9X100
1.9 3 1.5 0.2 100
تماس بگیرید
D40/1.9X80
1.9 3 1.5 0.2 80
تماس بگیرید
D40/1.9X63
1.9 3 1.5 0.2 63
تماس بگیرید
D40/1.9X50
1.9 3 1.5 0.2 50
تماس بگیرید
D40/1.9X40
1.9 3 1.5 0.2 40
تماس بگیرید
D40/2X315
2 4 2 0.2 315
تماس بگیرید
D40/2X250
2 4 2 0.2 250
تماس بگیرید
D40/2X200
2 4 2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/2X160
2 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2X125
2 4 2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/2X80
2 4 2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/2X63
2 4 2 0.2 63
تماس بگیرید
D40/2X40
2 4 2 0.2 40
تماس بگیرید
D40/2.05X160
2.05 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2.1X160
2.1 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2.2X125
2.2 4 2 0.2 125
تماس بگیرید
D40/2.2X100
2.2 4 2 0.2 100
تماس بگیرید
D40/2.2X80
2.2 4 2 0.2 80
تماس بگیرید
D40/2.2X315
2.2 4 2 0.2 315
تماس بگیرید
D40/2.2X250
2.2 4 2 0.2 250
تماس بگیرید
D40/2.2X200
2.2 4 2 0.2 200
تماس بگیرید
D40/2.2X160
2.2 4 2 0.2 160
تماس بگیرید
D40/2.5X40
2.5 5 2 0.3 40
تماس بگیرید
D40/2.5X315
2.5 5 2 0.3 315
تماس بگیرید
D40/2.5X250
2.5 5 2 0.3 250
تماس بگیرید
D40/2.5X200
2.5 5 2 0.3 200
تماس بگیرید
D40/2.5X160
2.5 5 2 0.3 160
تماس بگیرید
D40/2.5X125
2.5 5 2 0.3 125
تماس بگیرید
D40/2.5X100
2.5 5 2 0.3 100
تماس بگیرید
D40/2.5X80
2.5 5 2 0.3 80
تماس بگیرید
D40/2.5X63
2.5 5 2 0.3 63
تماس بگیرید
D40/2.6x160
2.6 5 2 0.3 160
تماس بگیرید
D40/2.7x250
2.7 5 2 0.3 250
تماس بگیرید
D40/2.7x200
2.7 5 2 0.3 200
تماس بگیرید
D40/2.7x160
2.7 5 2 0.3 160
تماس بگیرید
D40/2.7x125
2.7 5 2 0.3 125
تماس بگیرید
D40/2.7x100
2.7 5 2 0.3 100
تماس بگیرید
D40/2.7x80
2.7 5 2 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3x500
3 6 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/3x400
3 6 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3x315
3 6 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3x200
3 6 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3x250
3 6 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3x160
3 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3x125
3 6 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3x100
3 6 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3x80
3 6 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3x63
3 6 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/3x40
3 6 3 0.3 40
تماس بگیرید
D40/3.05x160
3.05 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.1x160
3.1 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.2x400
3.2 6 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3.2x315
3.2 6 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3.2x250
3.2 6 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3.2x200
3.2 6 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3.2x160
3.2 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.2x125
3.2 6 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3.2x100
3.2 6 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3.2x80
3.2 6 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3.5x400
3.5 6 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3.5x315
3.5 6 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3.5x250
3.5 6 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3.5x200
3.5 6 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3.5x160
3.5 6 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.5x125
3.5 6 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3.5x100
3.5 6 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3.5x80
3.5 6 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/3.7x400
3.7 7 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/3.7x315
3.7 7 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/3.7x250
3.7 7 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/3.7x200
3.7 7 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/3.7x160
3.7 7 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/3.7x125
3.7 7 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/3.7x100
3.7 7 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/3.7x80
3.7 7 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4x400
4 8 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/4x315
4 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4x250
4 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4x200
4 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4x125
4 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4x160
4 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4x100
4 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/4x80
4 8 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4x63
4 8 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/4x40
4 8 3 0.3 40
تماس بگیرید
D40/4.05x160
4.05 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.1x160
4.1 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.2x500
4.2 8 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/4.2x400
4.2 8 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/4.2x315
4.2 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4.2x250
4.2 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4.2x200
4.2 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4.2x160
4.2 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.2x125
4.2 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4.2x100
4.2 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/4.2x80
4.2 8 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4.2x63
4.2 8 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/4.5x63
4.5 8 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/4.5x500
4.5 8 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/4.5x400
4.5 8 3 0.3 400
۰,۰۰ ₽
D40/4.5x315
4.5 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4.5x250
4.5 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4.5x200
4.5 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4.5x160
4.5 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.5x125
4.5 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4.5x100
4.5 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/4.5x80
4.5 8 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/4.6x160
4.6 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.7x315
4.7 8 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/4.7x250
4.7 8 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/4.7x200
4.7 8 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/4.7x160
4.7 8 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/4.7x125
4.7 8 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/4.7x100
4.7 8 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5x800
5 10 3 0.3 800
تماس بگیرید
D40/5x630
5 10 3 0.3 630
تماس بگیرید
D40/5x500
5 10 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/5x400
5 10 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/5x315
5 10 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/5x250
5 10 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/5x200
5 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5x160
5 10 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/5x125
5 10 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/5x100
5 10 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5x80
5 10 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/5x40
5 10 3 0.3 40
تماس بگیرید
D40/5x63
5 10 3 0.3 63
تماس بگیرید
D40/5.05x200
5.05 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5.2x500
5.1 10 3 0.3 500
تماس بگیرید
D40/5.2x400
5.1 10 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/5.2x315
5.1 10 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/5.2x250
5.1 10 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/5.2x200
5.1 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5.2x160
5.1 10 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/5.2x125
5.1 10 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/5.2x100
5.1 10 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5.2x80
5.1 10 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/5.5x400
5.5 10 3 0.3 400
تماس بگیرید
D40/5.5x315
5.5 10 3 0.3 315
تماس بگیرید
D40/5.5x250
5.5 10 3 0.3 250
تماس بگیرید
D40/5.5x200
5.5 10 3 0.3 200
تماس بگیرید
D40/5.5x160
5.5 10 3 0.3 160
تماس بگیرید
D40/5.5x125
5.5 10 3 0.3 125
تماس بگیرید
D40/5.5x100
5.5 10 3 0.3 100
تماس بگیرید
D40/5.5x80
5.5 10 3 0.3 80
تماس بگیرید
D40/6x800
6 10 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/6x630
6 10 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/6x500
6 10 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6x400
6 10 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6x315
6 10 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6x250
6 10 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6x200
6 10 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6x160
6 10 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6x125
6 10 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6x100
6 10 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6x80
6 10 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6x63
6 10 5 0.5 63
تماس بگیرید
D40/6x40
6 10 5 0.5 40
تماس بگیرید
D40/6.05x800
6.05 12 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/6.05x630
6.05 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/6.05x500
6.05 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6.05x400
6.05 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.05x315
6.05 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.05x250
6.05 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.05x200
6.05 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.05x160
6.05 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.05x125
6.05 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.05x63
6.05 12 5 0.5 63
تماس بگیرید
D40/6.05x80
6.05 12 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6.1x800
6.1 12 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/6.1x630
6.1 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/6.1x500
6.1 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6.1x400
6.1 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.1x315
6.1 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.1x250
6.1 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.1x200
6.1 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.1x160
6.1 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.1x125
6.1 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.1x100
6.1 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6.1x80
6.1 12 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6.1x63
6.1 12 5 0.5 63
تماس بگیرید
D40/6.2x500
6.2 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/6.2x400
6.2 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.2x315
6.2 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.2x250
6.2 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.2x200
6.2 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.2x160
6.2 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.2x125
6.2 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.2x100
6.2 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6.2x80
6.2 12 5 0.5 80
تماس بگیرید
D40/6.5x125
6.5 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/6.5x160
6.5 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/6.5x100
6.5 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/6.5x200
6.5 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/6.5x250
6.5 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/6.5x315
6.5 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/6.5x400
6.5 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/6.5x500
6.5 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/7x630
7 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/7x500
7 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/7x400
7 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/7x315
7 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/7x200
7 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/7x160
7 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/7x125
7 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/7x100
7 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/7.5x100
7.5 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/7.5x125
7.5 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/7.5x160
7.5 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/7.5x200
7.5 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/7.5x250
7.5 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/8x800
8 12 5 0.5 800
تماس بگیرید
D40/8x630
8 12 5 0.5 630
تماس بگیرید
D40/8x500
8 12 5 0.5 500
تماس بگیرید
D40/8x400
8 12 5 0.5 400
تماس بگیرید
D40/8x315
8 12 5 0.5 315
تماس بگیرید
D40/8x250
8 12 5 0.5 250
تماس بگیرید
D40/8x200
8 12 5 0.5 200
تماس بگیرید
D40/8x160
8 12 5 0.5 160
تماس بگیرید
D40/8x125
8 12 5 0.5 125
تماس بگیرید
D40/8x100
8 12 5 0.5 100
تماس بگیرید
D40/8.1x200
8.1 14 5 0.5