پين تثبیت بارزوه داخلی D26

Dowel Pin with Internal Extracting Thread

مشخصات :

● DIN EN 28735/ISO 8735-A
● Hardness 60±2 HRC

تصویر پين تثبیت بارزوه داخلی D26

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 t1 l2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D26/6x16
6 16 M4 6 2.1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D26/6x18
6 18 M4 6 2.1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D26/6x24
6 24 M4 6 2.1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D26/6x28
6 28 M4 6 2.1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D26/6x32
6 32 M4 6 2.1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D26/6x36
6 36 M4 6 2.1
۱۶,۲۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰ تومان
D26/6x40
6 40 M4 6 2.1
۱۶,۲۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰ تومان
D26/6x45
6 45 M4 6 2.1
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D26/6x50
6 50 M4 6 2.1
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D26/6x55
6 55 M4 6 2.1
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D26/6x60
6 60 M4 6 2.1
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D26/8x28
8 28 M5 8 2.6
۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷,۰۰۵ تومان
D26/8x32
8 32 M5 8 2.6
۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷,۰۰۵ تومان
D26/8x36
8 36 M5 8 2.6
۱۸,۷۰۰ تومان
۱۷,۷۶۵ تومان
D26/8x40
8 40 M5 8 2.6
۱۸,۷۰۰ تومان
۱۷,۷۶۵ تومان
D26/8x45
8 45 M5 8 2.6
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۲۵ تومان
D26/8x50
8 50 M5 8 2.6
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۲۵ تومان
D26/8x55
8 55 M5 8 2.6
۲۰,۴۰۰ تومان
۱۹,۳۸۰ تومان
D26/8x60
8 60 M5 8 2.6
۲۰,۴۰۰ تومان
۱۹,۳۸۰ تومان
D26/8x70
8 70 M5 8 2.6
۲۱,۹۰۰ تومان
۲۰,۸۰۵ تومان
D26/8x80
8 80 M5 8 2.6
۲۲,۷۰۰ تومان
۲۱,۵۶۵ تومان
D26/10x24
10 24 M6 10 3
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۲۵ تومان
D26/10x28
10 28 M6 10 3
۲۰,۴۰۰ تومان
۱۹,۳۸۰ تومان
D26/10x32
10 32 M6 10 3
۲۰,۴۰۰ تومان
۱۹,۳۸۰ تومان
D26/10x40
10 40 M6 10 3
۲۲,۷۰۰ تومان
۲۱,۵۶۵ تومان
D26/10x50
10 50 M6 10 3
۲۳,۶۰۰ تومان
۲۲,۴۲۰ تومان
D26/10x55
10 55 M6 10 3
۲۴,۴۰۰ تومان
۲۳,۱۸۰ تومان
D26/10x60
10 60 M6 10 3
۲۴,۴۰۰ تومان
۲۳,۱۸۰ تومان
D26/10x80
10 80 M6 10 3
۲۷,۶۰۰ تومان
۲۶,۲۲۰ تومان
D26/10x90
10 90 M6 10 3
۲۸,۴۰۰ تومان
۲۶,۹۸۰ تومان
D26/10x100
10 100 M6 10 3
۲۹,۲۰۰ تومان
۲۷,۷۴۰ تومان
D26/12x32
12 32 M6 10 3.8
۲۲,۷۰۰ تومان
۲۱,۵۶۵ تومان
D26/12x36
12 36 M6 10 3.8
۲۴,۴۰۰ تومان
۲۳,۱۸۰ تومان
D26/12x40
12 40 M6 10 3.8
۲۴,۴۰۰ تومان
۲۳,۱۸۰ تومان
D26/12x45
12 45 M6 10 3.8
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
D26/12x50
12 50 M6 10 3.8
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
D26/12x55
12 55 M6 10 3.8
۲۶,۹۰۰ تومان
۲۵,۵۵۵ تومان
D26/12x70
12 70 M6 10 3.8
۲۹,۲۰۰ تومان
۲۷,۷۴۰ تومان
D26/12x80
12 80 M6 10 3.8
۳۰,۹۰۰ تومان
۲۹,۳۵۵ تومان
D26/12x90
12 90 M6 10 3.8
۳۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۸۷۵ تومان
D26/12x100
12 100 M6 10 3.8
۳۳,۴۰۰ تومان
۳۱,۷۳۰ تومان
D26/12x120
12 120 M6 10 3.8
۳۶,۶۰۰ تومان
۳۴,۷۷۰ تومان
D26/16x32
16 32 M8 12 4.7
۴۷,۱۰۰ تومان
۴۴,۷۴۵ تومان
D26/16x36
16 36 M8 12 4.7
۴۷,۹۰۰ تومان
۴۵,۵۰۵ تومان
D26/16x40
16 40 M8 12 4.7
۴۹,۶۰۰ تومان
۴۷,۱۲۰ تومان
D26/16x45
16 45 M8 12 4.7
۵۰,۴۰۰ تومان
۴۷,۸۸۰ تومان
D26/16x50
16 50 M8 12 4.7
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
D26/16x55
16 55 M8 12 4.7
۵۲,۹۰۰ تومان
۵۰,۲۵۵ تومان
D26/16x70
16 70 M8 12 4.7
۵۶,۱۰۰ تومان
۵۳,۲۹۵ تومان
D26/16x80
16 80 M8 12 4.7
۵۸,۵۰۰ تومان
۵۵,۵۷۵ تومان
D26/16x90
16 90 M8 12 4.7
۶۰,۹۰۰ تومان
۵۷,۸۵۵ تومان
D26/16x100
16 100 M8 12 4.7
۶۲,۶۰۰ تومان
۵۹,۴۷۰ تومان
D26/20x40
20 40 M10 16 6
۵۸,۵۰۰ تومان
۵۵,۵۷۵ تومان
D26/20x50
20 50 M10 16 6
۶۱,۷۰۰ تومان
۵۸,۶۱۵ تومان
D26/20x55
20 55 M10 16 6
۶۳,۴۰۰ تومان
۶۰,۲۳۰ تومان
D26/20x60
20 60 M10 16 6
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۷۵۰ تومان
D26/20x80
20 80 M10 16 6
۷۱,۵۰۰ تومان
۶۷,۹۲۵ تومان
D26/20x90
20 90 M10 16 6
۷۵,۶۰۰ تومان
۷۱,۸۲۰ تومان
D26/6x30
6 30 M4 6 2.1
۱۰,۷۰۰ تومان
۱۰,۱۶۵ تومان
D26/6x20
6 20 M4 6 2.1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D26/8x20
8 20 M5 8 2.6
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D26/8x24
8 24 M5 8 2.6
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D26/10x36
10 36 M6 10 3
۲۲,۷۰۰ تومان
۲۱,۵۶۵ تومان
D26/10x45
10 45 M6 10 3
۲۳,۶۰۰ تومان
۲۲,۴۲۰ تومان
D26/10x70
10 70 M6 10 3
۲۷,۶۰۰ تومان
۲۶,۲۲۰ تومان
D26/12x28
12 28 M6 10 3.8
۲۲,۷۰۰ تومان
۲۱,۵۶۵ تومان
D26/12x60
12 60 M6 10 3.8
۲۶,۹۰۰ تومان
۲۵,۵۵۵ تومان
D26/14x50
14 50 M8 12 4
۰ تومان
D26/14x60
14 60 M8 12 4
۰ تومان
D26/14x70
14 70 M8 12 4
۰ تومان
D26/14x80
14 80 M8 12 4
۰ تومان
D26/16x60
16 60 M8 12 4.7
۵۳,۶۰۰ تومان
۵۰,۹۲۰ تومان
D26/16x120
16 120 M8 12 4.7
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D26/20x45
20 45 M10 16 6
۶۰,۱۰۰ تومان
۵۷,۰۹۵ تومان
D26/20x70
20 70 M10 16 6
۶۸,۲۰۰ تومان
۶۴,۷۹۰ تومان
D26/20x100
20 100 M10 16 6
۷۸,۹۰۰ تومان
۷۴,۹۵۵ تومان
D26/20x120
20 120 M10 16 6
۸۵,۴۰۰ تومان
۸۱,۱۳۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد