پران گرمکار سراستوانه D41K

Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● جنس : WAS
● DIN 1530 - ISO 6751
● پلاسما نیتروره شده - اکسید شده سیاه
● پران گرمکار سراستوانه D41K

تصویر پران گرمکار سراستوانه D41K
تصویر پران گرمکار سراستوانه D41K

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 k r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D41K/1.5x100
1.5 100 3 1.5 0.2
۱۵۰,۰۰ ₽
۱۴۲,۵۰ ₽
D41K/1.5x160
1.5 160 3 1.5 0.2
۱۶۰,۰۰ ₽
۱۵۲,۰۰ ₽
D41K/1.5x200
1.5 200 3 1.5 0.2
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/2x100
2 100 3 2 0.2
۹۷,۰۰ ₽
۹۲,۰۰ ₽
D41K/2x125
2 125 3 2 0.2
۹۹,۰۰ ₽
۹۴,۰۰ ₽
D41K/2x160
2 160 3 2 0.2
۱۱۳,۰۰ ₽
۱۰۷,۰۰ ₽
D41K/2x250
2 250 3 2 0.2
۱۲۸,۰۰ ₽
۱۲۱,۵۰ ₽
D41K/2.2x100
2.2 100 4 2 0.2
۱۰۳,۰۰ ₽
۹۸,۰۰ ₽
D41K/2.2x160
2.2 160 4 2 0.2
۱۲۷,۰۰ ₽
۱۲۰,۵۰ ₽
D41K/2.5x100
2.5 100 5 2 0.3
۹۷,۰۰ ₽
۹۲,۰۰ ₽
D41K/2.5x125
2.5 125 5 2 0.3
۱۰۵,۰۰ ₽
۹۹,۵۰ ₽
D41K/2.5x160
2.5 160 5 2 0.3
۱۲۰,۰۰ ₽
۱۱۴,۰۰ ₽
D41K/2.5x200
2.5 200 5 2 0.3
۱۳۹,۰۰ ₽
۱۳۲,۰۰ ₽
D41K/2.5x250
2.5 250 5 2 0.3
۱۴۸,۰۰ ₽
۱۴۰,۵۰ ₽
D41K/2.7x200
2.7 200 5 2 0.3
۱۴۴,۰۰ ₽
۱۳۷,۰۰ ₽
D41K/3x100
3 100 6 3 0.3
۸۴,۰۰ ₽
۸۰,۰۰ ₽
D41K/3x125
3 125 6 3 0.3
۹۰,۰۰ ₽
۸۵,۵۰ ₽
D41K/3x160
3 160 6 3 0.3
۹۸,۰۰ ₽
۹۳,۰۰ ₽
D41K/3x200
3 200 6 3 0.3
۱۰۵,۰۰ ₽
۹۹,۵۰ ₽
D41K/3x315
3 315 6 3 0.3
۱۳۳,۰۰ ₽
۱۲۶,۰۰ ₽
D41K/3x400
3 400 6 3 0.3
۱۷۴,۰۰ ₽
۱۶۵,۰۰ ₽
D41K/3.2x100
3.2 100 6 3 0.3
۱۱۳,۰۰ ₽
۱۰۷,۰۰ ₽
D41K/3.5x125
3.5 125 7 3 0.3
۱۳۴,۰۰ ₽
۱۲۷,۰۰ ₽
D41K/3.5x160
3.5 160 7 3 0.3
۱۴۳,۰۰ ₽
۱۳۶,۰۰ ₽
D41K/3.5x200
3.5 200 7 3 0.3
۱۵۷,۰۰ ₽
۱۴۹,۰۰ ₽
D41K/3.5x250
3.5 250 7 3 0.3
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/3.7x100
3.7 100 7 3 0.3
۱۲۳,۰۰ ₽
۱۱۷,۰۰ ₽
D41K/3.7x125
3.7 125 7 3 0.3
۱۳۰,۰۰ ₽
۱۲۳,۵۰ ₽
D41K/3.7x160
3.7 160 7 3 0.3
۱۴۰,۰۰ ₽
۱۳۳,۰۰ ₽
D41K/3.7x200
3.7 200 7 3 0.3
۱۶۰,۰۰ ₽
۱۵۲,۰۰ ₽
D41K/3.7x250
3.7 250 7 3 0.3
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/3.7x400
3.7 400 7 3 0.3
۲۰۰,۰۰ ₽
۱۹۰,۰۰ ₽
D41K/4x100
4 100 8 3 0.3
۹۳,۰۰ ₽
۸۸,۰۰ ₽
D41K/4x125
4 125 8 3 0.3
۹۷,۰۰ ₽
۹۲,۰۰ ₽
D41K/4x160
4 160 8 3 0.3
۱۰۷,۰۰ ₽
۱۰۱,۵۰ ₽
D41K/4x200
4 200 8 3 0.3
۱۱۷,۰۰ ₽
۱۱۱,۰۰ ₽
D41K/4x250
4 250 8 3 0.3
۱۲۵,۰۰ ₽
۱۱۸,۵۰ ₽
D41K/4x315
4 315 8 3 0.3
۱۳۴,۰۰ ₽
۱۲۷,۰۰ ₽
D41K/4x400
4 400 8 3 0.3
۱۷۹,۰۰ ₽
۱۷۰,۰۰ ₽
D41K/4.2x250
4.2 250 8 3 0.3
۱۹۲,۰۰ ₽
۱۸۲,۵۰ ₽
D41K/4.2x315
4.2 315 8 3 0.3
۲۱۳,۰۰ ₽
۲۰۲,۰۰ ₽
D41K/4.5x100
4.5 100 8 3 0.3
۱۳۰,۰۰ ₽
۱۲۳,۵۰ ₽
D41K/4.5x125
4.5 125 8 3 0.3
۱۵۰,۰۰ ₽
۱۴۲,۵۰ ₽
D41K/4.5x160
4.5 160 8 3 0.3
۱۶۵,۰۰ ₽
۱۵۶,۵۰ ₽
D41K/4.5x200
4.5 200 8 3 0.3
۱۷۹,۰۰ ₽
۱۷۰,۰۰ ₽
D41K/4.5x250
4.5 250 8 3 0.3
۱۸۷,۰۰ ₽
۱۷۷,۵۰ ₽
D41K/4.5x315
4.5 315 8 3 0.3
۱۸۴,۰۰ ₽
۱۷۵,۰۰ ₽
D41K/5x100
5 100 10 3 0.3
۸۲,۰۰ ₽
۷۸,۰۰ ₽
D41K/5x125
5 125 10 3 0.3
۸۷,۰۰ ₽
۸۲,۵۰ ₽
D41K/5x160
5 160 10 3 0.3
۹۵,۰۰ ₽
۹۰,۰۰ ₽
D41K/5x200
5 200 10 3 0.3
۱۰۲,۰۰ ₽
۹۷,۰۰ ₽
D41K/5.2x160
5.2 160 10 3 0.3
۱۵۵,۰۰ ₽
۱۴۷,۰۰ ₽
D41K/5.2x200
5.2 200 10 3 0.3
۱۶۰,۰۰ ₽
۱۵۲,۰۰ ₽
D41K/5.2x250
5.2 250 10 3 0.3
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/5.5x100
5.5 100 10 3 0.3
۱۴۲,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
D41K/5.5x125
5.5 125 10 3 0.3
۱۵۵,۰۰ ₽
۱۴۷,۰۰ ₽
D41K/5.5x160
5.5 160 10 3 0.3
۱۵۹,۰۰ ₽
۱۵۱,۰۰ ₽
D41K/5.5x200
5.5 200 10 3 0.3
۱۷۷,۰۰ ₽
۱۶۸,۰۰ ₽
D41K/5.5x250
5.5 250 10 3 0.3
۱۸۹,۰۰ ₽
۱۷۹,۵۰ ₽
D41K/6x125
6 125 12 5 0.5
۹۳,۰۰ ₽
۸۸,۰۰ ₽
D41K/6x160
6 160 12 5 0.5
۱۰۰,۰۰ ₽
۹۵,۰۰ ₽
D41K/6x200
6 200 12 5 0.5
۱۱۲,۰۰ ₽
۱۰۶,۵۰ ₽
D41K/6x250
6 250 12 5 0.5
۱۲۹,۰۰ ₽
۱۲۲,۵۰ ₽
D41K/6x400
6 400 12 5 0.5
۲۱۰,۰۰ ₽
۱۹۹,۵۰ ₽
D41K/6x500
6 500 12 5 0.5
۲۸۰,۰۰ ₽
۲۶۶,۰۰ ₽
D41K/6x630
6 630 12 5 0.5
۳۷۰,۰۰ ₽
۳۵۱,۵۰ ₽
D41K/6.2x100
6.2 100 12 5 0.5
۱۳۰,۰۰ ₽
۱۲۳,۵۰ ₽
D41K/6.2x125
6.2 125 12 5 0.5
۱۴۰,۰۰ ₽
۱۳۳,۰۰ ₽
D41K/6.2x160
6.2 160 12 5 0.5
۱۶۰,۰۰ ₽
۱۵۲,۰۰ ₽
D41K/6.5x100
6.5 100 12 5 0.5
۱۵۵,۰۰ ₽
۱۴۷,۰۰ ₽
D41K/6.5x125
6.5 125 12 5 0.5
۱۷۲,۰۰ ₽
۱۶۳,۵۰ ₽
D41K/6.5x400
6.5 400 12 5 0.5
۳۰۰,۰۰ ₽
۲۸۵,۰۰ ₽
D41K/7x125
7 125 12 5 0.5
۱۵۸,۰۰ ₽
۱۵۰,۰۰ ₽
D41K/7x160
7 160 12 5 0.5
۱۶۸,۰۰ ₽
۱۵۹,۵۰ ₽
D41K/7x200
7 200 12 5 0.5
۱۸۸,۰۰ ₽
۱۷۸,۵۰ ₽
D41K/7x250
7 250 12 5 0.5
۲۲۳,۰۰ ₽
۲۱۲,۰۰ ₽
D41K/8x160
8 160 14 5 0.5
۱۳۲,۰۰ ₽
۱۲۵,۵۰ ₽
D41K/8x200
8 200 14 5 0.5
۱۴۲,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
D41K/8.2x100
8.2 100 14 5 0.5
۲۰۰,۰۰ ₽
۱۹۰,۰۰ ₽
D41K/8.2x160
8.2 160 14 5 0.5
۲۲۰,۰۰ ₽
۲۰۹,۰۰ ₽
D41K/8.2x250
8.2 250 14 5 0.5
۲۹۰,۰۰ ₽
۲۷۵,۵۰ ₽
D41K/8.5x250
8.5 250 14 5 0.5
۲۹۰,۰۰ ₽
۲۷۵,۵۰ ₽
D41K/9x100
9 100 14 5 0.5
۱۹۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/9x160
9 160 14 5 0.5
۲۲۵,۰۰ ₽
۲۱۳,۵۰ ₽
D41K/9x200
9 200 14 5 0.5
۲۶۰,۰۰ ₽
۲۴۷,۰۰ ₽
D41K/9x250
9 250 14 5 0.5
۲۹۰,۰۰ ₽
۲۷۵,۵۰ ₽
D41K/9x315
9 315 14 5 0.5
۳۵۰,۰۰ ₽
۳۳۲,۵۰ ₽
D41K/9x500
9 500 14 5 0.5
۵۸۰,۰۰ ₽
۵۵۱,۰۰ ₽
D41K/9x630
9 630 14 5 0.5
۷۳۰,۰۰ ₽
۶۹۳,۵۰ ₽
D41K/9.5x125
9.5 125 14 5 0.5
۲۸۰,۰۰ ₽
۲۶۶,۰۰ ₽
D41K/10x100
10 100 16 5 0.5
۱۲۸,۰۰ ₽
۱۲۱,۵۰ ₽
D41K/10x160
10 160 16 5 0.5
۱۶۲,۰۰ ₽
۱۵۴,۰۰ ₽
D41K/10x200
10 200 16 5 0.5
۱۸۹,۰۰ ₽
۱۷۹,۵۰ ₽
D41K/10x250
10 250 16 5 0.5
۲۱۷,۰۰ ₽
۲۰۶,۰۰ ₽
D41K/10x315
10 315 16 5 0.5
۲۵۷,۰۰ ₽
۲۴۴,۰۰ ₽
D41K/10x400
10 400 16 5 0.5
۳۸۵,۰۰ ₽
۳۶۵,۵۰ ₽
D41K/10x500
10 500 16 5 0.5
۴۸۰,۰۰ ₽
۴۵۶,۰۰ ₽
D41K/10.5x100
10.5 100 16 5 0.5
۲۷۰,۰۰ ₽
۲۵۶,۵۰ ₽
D41K/10.5x200
10.5 200 16 5 0.5
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/11x160
11 160 16 5 0.5
۳۲۰,۰۰ ₽
۳۰۴,۰۰ ₽
D41K/11x315
11 315 16 5 0.5
۴۷۰,۰۰ ₽
۴۴۶,۵۰ ₽
D41K/11x400
11 400 16 5 0.5
۶۳۰,۰۰ ₽
۵۹۸,۵۰ ₽
D41K/11x500
11 500 16 5 0.5
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۶۰,۰۰ ₽
D41K/12x125
12 125 18 7 0.8
۱۹۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/12x160
12 160 18 7 0.8
۲۲۲,۰۰ ₽
۲۱۱,۰۰ ₽
D41K/12x200
12 200 18 7 0.8
۲۴۳,۰۰ ₽
۲۳۱,۰۰ ₽
D41K/12x250
12 250 18 7 0.8
۲۸۳,۰۰ ₽
۲۶۹,۰۰ ₽
D41K/12x315
12 315 18 7 0.8
۳۳۷,۰۰ ₽
۳۲۰,۰۰ ₽
D41K/14x500
14 500 22 7 0.8
۷۵۰,۰۰ ₽
۷۱۲,۵۰ ₽
D41K/16x125
16 125 22 7 0.8
۲۹۷,۰۰ ₽
۲۸۲,۰۰ ₽
D41K/16x160
16 160 22 7 0.8
۳۱۴,۰۰ ₽
۲۹۸,۰۰ ₽
D41K/16x200
16 200 22 7 0.8
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/18x100
18 100 24 7 0.8
۳۸۹,۰۰ ₽
۳۶۹,۵۰ ₽
D41K/18x315
18 315 24 7 0.8
۷۴۰,۰۰ ₽
۷۰۳,۰۰ ₽
D41K/18x400
18 400 24 7 0.8
۱ ۰۰۰,۰۰ ₽
۹۵۰,۰۰ ₽
D41K/18x500
18 500 24 7 0.8
۱ ۴۰۰,۰۰ ₽
۱ ۳۳۰,۰۰ ₽
D41K/18x630
18 630 24 7 0.8
۱ ۷۰۰,۰۰ ₽
۱ ۶۱۵,۰۰ ₽
D41K/18x800
18 800 24 7 0.8
۲ ۱۰۰,۰۰ ₽
۱ ۹۹۵,۰۰ ₽
D41K/20x160
20 160 26 8 1
۴۷۰,۰۰ ₽
۴۴۶,۵۰ ₽
D41K/25x250
25 250 32 10 1
۱ ۲۰۰,۰۰ ₽
۱ ۱۴۰,۰۰ ₽
D41K/32x200
32 200 40 10 1
۱ ۶۱۹,۰۰ ₽
۱ ۵۳۸,۰۰ ₽
D41K/1.5x125
1.5 125 3 1.5 0.2
۱۵۰,۰۰ ₽
۱۴۲,۵۰ ₽
D41K/2x200
2 200 3 2 0.2
۱۱۸,۰۰ ₽
۱۱۲,۰۰ ₽
D41K/2x315
2 315 3 2 0.2
تماس بگیرید
D41K/2.2x125
2.2 125 4 2 0.2
۱۱۰,۰۰ ₽
۱۰۴,۵۰ ₽
D41K/2.2x200
2.2 200 4 2 0.2
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
D41K/2.2x250
2.2 250 4 2 0.2
تماس بگیرید
D41K/2.2x315
2.2 315 4 2 0.2
تماس بگیرید
D41K/2.5x315
2.5 315 5 2 0.3
تماس بگیرید
D41K/2.7x100
2.7 100 5 2 0.3
۱۰۵,۰۰ ₽
۹۹,۵۰ ₽
D41K/2.7x125
2.7 125 5 2 0.3
۱۱۵,۰۰ ₽
۱۰۹,۰۰ ₽
D41K/2.7x160
2.7 160 5 2 0.3
۱۲۵,۰۰ ₽
۱۱۸,۵۰ ₽
D41K/2.7x250
2.7 250 5 2 0.3
تماس بگیرید
D41K/3x250
3 250 6 3 0.3
۱۱۷,۰۰ ₽
۱۱۱,۰۰ ₽
D41K/3x500
3 500 6 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/3.2x125
3.2 125 6 3 0.3
۱۱۸,۰۰ ₽
۱۱۲,۰۰ ₽
D41K/3.2x160
3.2 160 6 3 0.3
۱۳۳,۰۰ ₽
۱۲۶,۰۰ ₽
D41K/3.2x200
3.2 200 6 3 0.3
۱۴۲,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
D41K/3.2x250
3.2 250 6 3 0.3
۱۵۰,۰۰ ₽
۱۴۲,۵۰ ₽
D41K/3.2x315
3.2 315 6 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/3.2x400
3.2 400 6 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/3.5x100
3.5 100 7 3 0.3
۱۱۰,۰۰ ₽
۱۰۴,۵۰ ₽
D41K/3.5x315
3.5 315 7 3 0.3
۱۸۵,۰۰ ₽
۱۷۵,۵۰ ₽
D41K/3.5x400
3.5 400 7 3 0.3
۱۹۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/3.7x315
3.7 315 7 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/4x500
4 500 8 3 0.3
۱۹۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/4.2x100
4.2 100 8 3 0.3
۱۱۰,۰۰ ₽
۱۰۴,۵۰ ₽
D41K/4.2x125
4.2 125 8 3 0.3
۱۴۲,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
D41K/4.2x160
4.2 160 8 3 0.3
۱۵۵,۰۰ ₽
۱۴۷,۰۰ ₽
D41K/4.2x200
4.2 200 8 3 0.3
۱۶۹,۰۰ ₽
۱۶۰,۵۰ ₽
D41K/4.2x400
4.2 400 8 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/4.5x400
4.5 400 8 3 0.3
۲۳۰,۰۰ ₽
۲۱۸,۵۰ ₽
D41K/5x250
5 250 10 3 0.3
۱۳۷,۰۰ ₽
۱۳۰,۰۰ ₽
D41K/5x315
5 315 10 3 0.3
۱۵۹,۰۰ ₽
۱۵۱,۰۰ ₽
D41K/5x400
5 400 10 3 0.3
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/5x500
5 500 10 3 0.3
۲۲۴,۰۰ ₽
۲۱۳,۰۰ ₽
D41K/5x630
5 630 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5x800
5 800 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.2x100
5.2 100 10 3 0.3
۱۳۷,۰۰ ₽
۱۳۰,۰۰ ₽
D41K/5.2x125
5.2 125 10 3 0.3
۱۴۳,۰۰ ₽
۱۳۶,۰۰ ₽
D41K/5.2x315
5.2 315 10 3 0.3
۲۱۰,۰۰ ₽
۱۹۹,۵۰ ₽
D41K/5.2x400
5.2 400 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.2x500
5.2 500 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.5x315
5.5 315 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.5x400
5.5 400 10 3 0.3
۲۶۰,۰۰ ₽
۲۴۷,۰۰ ₽
D41K/5.5x500
5.5 500 10 3 0.3
۳۵۰,۰۰ ₽
۳۳۲,۵۰ ₽
D41K/6x100
6 100 12 5 0.5
۸۷,۰۰ ₽
۸۲,۵۰ ₽
D41K/6x315
6 315 12 5 0.5
۱۴۸,۰۰ ₽
۱۴۰,۵۰ ₽
D41K/6x800
6 800 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x200
6.2 200 12 5 0.5
۱۹۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/6.2x250
6.2 250 12 5 0.5
۲۲۰,۰۰ ₽
۲۰۹,۰۰ ₽
D41K/6.2x315
6.2 315 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x400
6.2 400 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x500
6.2 500 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x630
6.2 630 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.5x160
6.5 160 12 5 0.5
۱۸۳,۰۰ ₽
۱۷۴,۰۰ ₽
D41K/6.5x200
6.5 200 12 5 0.5
۱۹۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/6.5x250
6.5 250 12 5 0.5
۲۲۰,۰۰ ₽
۲۰۹,۰۰ ₽
D41K/6.5x315
6.5 315 12 5 0.5
۲۵۰,۰۰ ₽
۲۳۷,۵۰ ₽
D41K/6.5x500
6.5 500 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7x100
7 100 12 5 0.5
۱۴۲,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
D41K/7x315
7 315 12 5 0.5
۲۶۰,۰۰ ₽
۲۴۷,۰۰ ₽
D41K/7x400
7 400 12 5 0.5
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/7x500
7 500 12 5 0.5
۴۵۰,۰۰ ₽
۴۲۷,۵۰ ₽
D41K/7x630
7 630 12 5 0.5
۶۰۰,۰۰ ₽
۵۷۰,۰۰ ₽
D41K/7.5x100
7.5 100 12 5 0.5
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/7.5x125
7.5 125 12 5 0.5
۱۹۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/7.5x160
7.5 160 12 5 0.5
۲۱۰,۰۰ ₽
۱۹۹,۵۰ ₽
D41K/7.5x200
7.5 200 12 5 0.5
۲۴۰,۰۰ ₽
۲۲۸,۰۰ ₽
D41K/7.5x250
7.5 250 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7.5x315
7.5 315 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7.5x400
7.5 400 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7.5x500
7.5 500 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8x100
8 100 14 5 0.5
۱۱۰,۰۰ ₽
۱۰۴,۵۰ ₽
D41K/8x125
8 125 14 5 0.5
۱۱۹,۰۰ ₽
۱۱۳,۰۰ ₽
D41K/8x250
8 250 14 5 0.5
۱۶۲,۰۰ ₽
۱۵۴,۰۰ ₽