پران گرمکار سراستوانه مدل D41K

Ejector Pin-Cylindricall Head

مشخصات :

● جنس : WAS
● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
● پلاسما نیتروره شده - اکسید شده سیاه

ایجاد تیکت
پران گرمکار سراستوانه مدل D41K
تصویر پران گرمکار سراستوانه مدل D41K
تصویر پران گرمکار سراستوانه مدل D41K
کد سفارش d1 l d2 k r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D41K/1.5x100
1.5 100 3 1.5 0.2
۰ تومان
D41K/1.5x125
1.5 125 3 1.5 0.2
۰ تومان
D41K/1.5x160
1.5 160 3 1.5 0.2
۰ تومان
D41K/1.5x200
1.5 200 3 1.5 0.2
۰ تومان
D41K/2x100
2 100 3 2 0.2
۰ تومان
D41K/2x125
2 125 3 2 0.2
۰ تومان
D41K/2x160
2 160 3 2 0.2
۰ تومان
D41K/2x200
2 200 3 2 0.2
۰ تومان
D41K/2x250
2 250 3 2 0.2
۰ تومان
D41K/2x315
2 315 3 2 0.2
۰ تومان
D41K/2.2x100
2.2 100 4 2 0.2
۰ تومان
D41K/2.2x125
2.2 125 4 2 0.2
۰ تومان
D41K/2.2x160
2.2 160 4 2 0.2
۰ تومان
D41K/2.2x200
2.2 200 4 2 0.2
۰ تومان
D41K/2.2x250
2.2 250 4 2 0.2
۰ تومان
D41K/2.2x315
2.2 315 4 2 0.2
۰ تومان
D41K/2.5x100
2.5 100 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.5x125
2.5 125 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.5x160
2.5 160 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.5x200
2.5 200 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.5x250
2.5 250 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.5x315
2.5 315 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.7x100
2.7 100 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.7x125
2.7 125 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.7x160
2.7 160 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.7x200
2.7 200 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/2.7x250
2.7 250 5 2 0.3
۰ تومان
D41K/3x100
3 100 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3x125
3 125 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3x160
3 160 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3x200
3 200 6 3 0.3
۶۰,۰۰۰ تومان
D41K/3x250
3 250 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3x315
3 315 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3x400
3 400 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3x500
3 500 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.2x100
3.2 100 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.2x125
3.2 125 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.2x160
3.2 160 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.2x200
3.2 200 6 3 0.3
۹۲,۰۰۰ تومان
D41K/3.2x250
3.2 250 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.2x315
3.2 315 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.2x400
3.2 400 6 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.5x100
3.5 100 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.5x125
3.5 125 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.5x160
3.5 160 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.5x200
3.5 200 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.5x250
3.5 250 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.5x315
3.5 315 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.5x400
3.5 400 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.7x100
3.7 100 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.7x125
3.7 125 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.7x160
3.7 160 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.7x200
3.7 200 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.7x250
3.7 250 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.7x315
3.7 315 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/3.7x400
3.7 400 7 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x100
4 100 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x125
4 125 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x160
4 160 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x200
4 200 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x250
4 250 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x315
4 315 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x400
4 400 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4x500
4 500 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.2x100
4.2 100 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.2x125
4.2 125 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.2x160
4.2 160 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.2x200
4.2 200 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.2x250
4.2 250 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.2x315
4.2 315 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.2x400
4.2 400 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.5x100
4.5 100 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.5x125
4.5 125 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.5x160
4.5 160 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.5x200
4.5 200 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.5x250
4.5 250 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.5x315
4.5 315 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/4.5x400
4.5 400 8 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x100
5 100 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x125
5 125 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x160
5 160 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x200
5 200 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x250
5 250 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x315
5 315 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x400
5 400 10 3 0.3
۱۲۵,۰۰۰ تومان
D41K/5x500
5 500 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x630
5 630 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5x800
5 800 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x100
5.2 100 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x125
5.2 125 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x160
5.2 160 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x200
5.2 200 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x250
5.2 250 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x315
5.2 315 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x400
5.2 400 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.2x500
5.2 500 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.5x100
5.5 100 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.5x125
5.5 125 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.5x160
5.5 160 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.5x200
5.5 200 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.5x250
5.5 250 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.5x315
5.5 315 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/5.5x400
5.5 400 10 3 0.3
۱۵۶,۰۰۰ تومان
D41K/5.5x500
5.5 500 10 3 0.3
۰ تومان
D41K/6x100
6 100 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x125
6 125 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x160
6 160 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x200
6 200 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x250
6 250 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x315
6 315 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x400
6 400 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x500
6 500 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x630
6 630 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6x800
6 800 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x100
6.2 100 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x125
6.2 125 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x160
6.2 160 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x200
6.2 200 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x250
6.2 250 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x315
6.2 315 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x400
6.2 400 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x500
6.2 500 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.2x630
6.2 630 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x100
6.5 100 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x125
6.5 125 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x160
6.5 160 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x200
6.5 200 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x250
6.5 250 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x315
6.5 315 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x400
6.5 400 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/6.5x500
6.5 500 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x100
7 100 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x125
7 125 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x160
7 160 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x200
7 200 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x250
7 250 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x315
7 315 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x400
7 400 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x500
7 500 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7x630
7 630 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x100
7.5 100 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x125
7.5 125 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x160
7.5 160 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x200
7.5 200 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x250
7.5 250 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x315
7.5 315 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x400
7.5 400 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/7.5x500
7.5 500 12 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x100
8 100 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x125
8 125 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x160
8 160 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x200
8 200 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x250
8 250 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x315
8 315 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x400
8 400 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x500
8 500 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x630
8 630 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x800
8 800 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x1000
8 1000 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8x1250
8 1250 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x100
8.2 100 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x125
8.2 125 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x160
8.2 160 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x200
8.2 200 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x250
8.2 250 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x315
8.2 315 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x400
8.2 400 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x500
8.2 500 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x630
8.2 630 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.2x800
8.2 800 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x100
8.5 100 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x125
8.5 125 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x160
8.5 160 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x200
8.5 200 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x250
8.5 250 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x315
8.5 315 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x400
8.5 400 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x500
8.5 500 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/8.5x630
8.5 630 14 5 0.5
۰ تومان
D41K/9x100
9 100 14 5 0.5
۰ تومان