پران گرمکار سراستوانه D41K

Ejector Pin-Cylindricall Head

مشخصات :

● جنس : WAS
● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
● پلاسما نیتروره شده - اکسید شده سیاه

ایجاد تیکت
پران گرمکار سراستوانه D41K
تصویر پران گرمکار سراستوانه D41K
تصویر پران گرمکار سراستوانه D41K

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 l d2 k r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D41K/1.5x100
1.5 100 3 1.5 0.2
۲۰۸,۰۰ ₽
۲۰۸,۰۰ ₽
۱۹۷,۵۰ ₽
D41K/1.5x125
1.5 125 3 1.5 0.2
۲۰۸,۰۰ ₽
۲۰۸,۰۰ ₽
۱۹۷,۵۰ ₽
D41K/1.5x160
1.5 160 3 1.5 0.2
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۱۰,۵۰ ₽
D41K/1.5x200
1.5 200 3 1.5 0.2
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۳۷,۰۰ ₽
D41K/2x100
2 100 3 2 0.2
۱۳۴,۵۰ ₽
۱۳۴,۵۰ ₽
۱۲۷,۵۰ ₽
D41K/2x125
2 125 3 2 0.2
۱۳۷,۰۰ ₽
۱۳۷,۰۰ ₽
۱۳۰,۵۰ ₽
D41K/2x160
2 160 3 2 0.2
۱۵۶,۵۰ ₽
۱۵۶,۵۰ ₽
۱۴۸,۵۰ ₽
D41K/2x200
2 200 3 2 0.2
۱۶۳,۵۰ ₽
۱۶۳,۵۰ ₽
۱۵۵,۵۰ ₽
D41K/2x250
2 250 3 2 0.2
۱۷۷,۵۰ ₽
۱۷۷,۵۰ ₽
۱۶۸,۵۰ ₽
D41K/2x315
2 315 3 2 0.2
تماس بگیرید
D41K/2.2x100
2.2 100 4 2 0.2
۱۴۲,۵۰ ₽
۱۴۲,۵۰ ₽
۱۳۵,۵۰ ₽
D41K/2.2x125
2.2 125 4 2 0.2
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۴۴,۵۰ ₽
D41K/2.2x160
2.2 160 4 2 0.2
۱۷۶,۰۰ ₽
۱۷۶,۰۰ ₽
۱۶۷,۰۰ ₽
D41K/2.2x200
2.2 200 4 2 0.2
۱۸۷,۰۰ ₽
۱۸۷,۰۰ ₽
۱۷۷,۵۰ ₽
D41K/2.2x250
2.2 250 4 2 0.2
تماس بگیرید
D41K/2.2x315
2.2 315 4 2 0.2
تماس بگیرید
D41K/2.5x100
2.5 100 5 2 0.3
۱۳۴,۵۰ ₽
۱۳۴,۵۰ ₽
۱۲۷,۵۰ ₽
D41K/2.5x125
2.5 125 5 2 0.3
۱۴۵,۵۰ ₽
۱۴۵,۵۰ ₽
۱۳۸,۰۰ ₽
D41K/2.5x160
2.5 160 5 2 0.3
۱۶۶,۰۰ ₽
۱۶۶,۰۰ ₽
۱۵۸,۰۰ ₽
D41K/2.5x200
2.5 200 5 2 0.3
۱۹۲,۵۰ ₽
۱۹۲,۵۰ ₽
۱۸۳,۰۰ ₽
D41K/2.5x250
2.5 250 5 2 0.3
۲۰۵,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
۱۹۴,۵۰ ₽
D41K/2.5x315
2.5 315 5 2 0.3
تماس بگیرید
D41K/2.7x100
2.7 100 5 2 0.3
۱۴۵,۵۰ ₽
۱۴۵,۵۰ ₽
۱۳۸,۰۰ ₽
D41K/2.7x125
2.7 125 5 2 0.3
۱۵۹,۵۰ ₽
۱۵۹,۵۰ ₽
۱۵۱,۵۰ ₽
D41K/2.7x160
2.7 160 5 2 0.3
۱۷۳,۰۰ ₽
۱۷۳,۰۰ ₽
۱۶۴,۵۰ ₽
D41K/2.7x200
2.7 200 5 2 0.3
۱۹۹,۵۰ ₽
۱۹۹,۵۰ ₽
۱۸۹,۵۰ ₽
D41K/2.7x250
2.7 250 5 2 0.3
تماس بگیرید
D41K/3x100
3 100 6 3 0.3
۱۱۶,۵۰ ₽
۱۱۶,۵۰ ₽
۱۱۰,۵۰ ₽
D41K/3x125
3 125 6 3 0.3
۱۲۴,۵۰ ₽
۱۲۴,۵۰ ₽
۱۱۸,۵۰ ₽
D41K/3x160
3 160 6 3 0.3
۱۳۵,۵۰ ₽
۱۳۵,۵۰ ₽
۱۲۹,۰۰ ₽
D41K/3x200
3 200 6 3 0.3
۱۴۵,۵۰ ₽
۱۴۵,۵۰ ₽
۱۳۸,۰۰ ₽
D41K/3x250
3 250 6 3 0.3
۱۶۲,۰۰ ₽
۱۶۲,۰۰ ₽
۱۵۴,۰۰ ₽
D41K/3x315
3 315 6 3 0.3
۱۸۴,۰۰ ₽
۱۸۴,۰۰ ₽
۱۷۵,۰۰ ₽
D41K/3x400
3 400 6 3 0.3
۲۴۱,۰۰ ₽
۲۴۱,۰۰ ₽
۲۲۹,۰۰ ₽
D41K/3x500
3 500 6 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/3.2x100
3.2 100 6 3 0.3
۱۵۶,۵۰ ₽
۱۵۶,۵۰ ₽
۱۴۸,۵۰ ₽
D41K/3.2x125
3.2 125 6 3 0.3
۱۶۳,۵۰ ₽
۱۶۳,۵۰ ₽
۱۵۵,۵۰ ₽
D41K/3.2x160
3.2 160 6 3 0.3
۱۸۴,۰۰ ₽
۱۸۴,۰۰ ₽
۱۷۵,۰۰ ₽
D41K/3.2x200
3.2 200 6 3 0.3
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۸۷,۰۰ ₽
D41K/3.2x250
3.2 250 6 3 0.3
۲۰۸,۰۰ ₽
۲۰۸,۰۰ ₽
۱۹۷,۵۰ ₽
D41K/3.2x315
3.2 315 6 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/3.2x400
3.2 400 6 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/3.5x100
3.5 100 7 3 0.3
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۴۴,۵۰ ₽
D41K/3.5x125
3.5 125 7 3 0.3
۱۸۵,۵۰ ₽
۱۸۵,۵۰ ₽
۱۷۶,۵۰ ₽
D41K/3.5x160
3.5 160 7 3 0.3
۱۹۸,۰۰ ₽
۱۹۸,۰۰ ₽
۱۸۸,۰۰ ₽
D41K/3.5x200
3.5 200 7 3 0.3
۲۱۷,۵۰ ₽
۲۱۷,۵۰ ₽
۲۰۶,۵۰ ₽
D41K/3.5x250
3.5 250 7 3 0.3
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۳۷,۰۰ ₽
D41K/3.5x315
3.5 315 7 3 0.3
۲۵۶,۰۰ ₽
۲۵۶,۰۰ ₽
۲۴۳,۵۰ ₽
D41K/3.5x400
3.5 400 7 3 0.3
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۵۰,۰۰ ₽
D41K/3.7x100
3.7 100 7 3 0.3
۱۷۰,۵۰ ₽
۱۷۰,۵۰ ₽
۱۶۲,۰۰ ₽
D41K/3.7x125
3.7 125 7 3 0.3
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/3.7x160
3.7 160 7 3 0.3
۱۹۴,۰۰ ₽
۱۹۴,۰۰ ₽
۱۸۴,۰۰ ₽
D41K/3.7x200
3.7 200 7 3 0.3
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۱۰,۵۰ ₽
D41K/3.7x250
3.7 250 7 3 0.3
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۳۷,۰۰ ₽
D41K/3.7x315
3.7 315 7 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/3.7x400
3.7 400 7 3 0.3
۲۷۷,۰۰ ₽
۲۷۷,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
D41K/4x100
4 100 8 3 0.3
۱۲۹,۰۰ ₽
۱۲۹,۰۰ ₽
۱۲۲,۵۰ ₽
D41K/4x125
4 125 8 3 0.3
۱۳۴,۵۰ ₽
۱۳۴,۵۰ ₽
۱۲۷,۵۰ ₽
D41K/4x160
4 160 8 3 0.3
۱۴۸,۰۰ ₽
۱۴۸,۰۰ ₽
۱۴۱,۰۰ ₽
D41K/4x200
4 200 8 3 0.3
۱۶۲,۰۰ ₽
۱۶۲,۰۰ ₽
۱۵۴,۰۰ ₽
D41K/4x250
4 250 8 3 0.3
۱۷۳,۰۰ ₽
۱۷۳,۰۰ ₽
۱۶۴,۵۰ ₽
D41K/4x315
4 315 8 3 0.3
۱۸۵,۵۰ ₽
۱۸۵,۵۰ ₽
۱۷۶,۵۰ ₽
D41K/4x400
4 400 8 3 0.3
۲۴۸,۰۰ ₽
۲۴۸,۰۰ ₽
۲۳۵,۵۰ ₽
D41K/4x500
4 500 8 3 0.3
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۵۰,۰۰ ₽
D41K/4.2x100
4.2 100 8 3 0.3
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۴۴,۵۰ ₽
D41K/4.2x125
4.2 125 8 3 0.3
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۸۷,۰۰ ₽
D41K/4.2x160
4.2 160 8 3 0.3
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۰۴,۰۰ ₽
D41K/4.2x200
4.2 200 8 3 0.3
۲۳۴,۰۰ ₽
۲۳۴,۰۰ ₽
۲۲۲,۵۰ ₽
D41K/4.2x250
4.2 250 8 3 0.3
۲۶۶,۰۰ ₽
۲۶۶,۰۰ ₽
۲۵۲,۵۰ ₽
D41K/4.2x315
4.2 315 8 3 0.3
۲۹۵,۰۰ ₽
۲۹۵,۰۰ ₽
۲۸۰,۵۰ ₽
D41K/4.2x400
4.2 400 8 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/4.5x100
4.5 100 8 3 0.3
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/4.5x125
4.5 125 8 3 0.3
۲۰۸,۰۰ ₽
۲۰۸,۰۰ ₽
۱۹۷,۵۰ ₽
D41K/4.5x160
4.5 160 8 3 0.3
۲۲۸,۵۰ ₽
۲۲۸,۵۰ ₽
۲۱۷,۰۰ ₽
D41K/4.5x200
4.5 200 8 3 0.3
۲۴۸,۰۰ ₽
۲۴۸,۰۰ ₽
۲۳۵,۵۰ ₽
D41K/4.5x250
4.5 250 8 3 0.3
۲۵۹,۰۰ ₽
۲۵۹,۰۰ ₽
۲۴۶,۰۰ ₽
D41K/4.5x315
4.5 315 8 3 0.3
۲۵۵,۰۰ ₽
۲۵۵,۰۰ ₽
۲۴۲,۰۰ ₽
D41K/4.5x400
4.5 400 8 3 0.3
۳۱۸,۵۰ ₽
۳۱۸,۵۰ ₽
۳۰۲,۵۰ ₽
D41K/5x100
5 100 10 3 0.3
۱۱۳,۵۰ ₽
۱۱۳,۵۰ ₽
۱۰۸,۰۰ ₽
D41K/5x125
5 125 10 3 0.3
۱۲۰,۵۰ ₽
۱۲۰,۵۰ ₽
۱۱۴,۵۰ ₽
D41K/5x160
5 160 10 3 0.3
۱۳۱,۵۰ ₽
۱۳۱,۵۰ ₽
۱۲۵,۰۰ ₽
D41K/5x200
5 200 10 3 0.3
۱۴۱,۵۰ ₽
۱۴۱,۵۰ ₽
۱۳۴,۰۰ ₽
D41K/5x250
5 250 10 3 0.3
۱۸۹,۵۰ ₽
۱۸۹,۵۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/5x315
5 315 10 3 0.3
۲۲۰,۰۰ ₽
۲۲۰,۰۰ ₽
۲۰۹,۰۰ ₽
D41K/5x400
5 400 10 3 0.3
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۳۷,۰۰ ₽
D41K/5x500
5 500 10 3 0.3
۳۱۰,۰۰ ₽
۳۱۰,۰۰ ₽
۲۹۴,۵۰ ₽
D41K/5x630
5 630 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5x800
5 800 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.2x100
5.2 100 10 3 0.3
۱۸۹,۵۰ ₽
۱۸۹,۵۰ ₽
۱۸۰,۵۰ ₽
D41K/5.2x125
5.2 125 10 3 0.3
۱۹۸,۰۰ ₽
۱۹۸,۰۰ ₽
۱۸۸,۰۰ ₽
D41K/5.2x160
5.2 160 10 3 0.3
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۰۴,۰۰ ₽
D41K/5.2x200
5.2 200 10 3 0.3
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۱۰,۵۰ ₽
D41K/5.2x250
5.2 250 10 3 0.3
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۳۷,۰۰ ₽
D41K/5.2x315
5.2 315 10 3 0.3
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۷۶,۵۰ ₽
D41K/5.2x400
5.2 400 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.2x500
5.2 500 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.5x100
5.5 100 10 3 0.3
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۸۷,۰۰ ₽
D41K/5.5x125
5.5 125 10 3 0.3
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۰۴,۰۰ ₽
D41K/5.5x160
5.5 160 10 3 0.3
۲۲۰,۰۰ ₽
۲۲۰,۰۰ ₽
۲۰۹,۰۰ ₽
D41K/5.5x200
5.5 200 10 3 0.3
۲۴۵,۰۰ ₽
۲۴۵,۰۰ ₽
۲۳۳,۰۰ ₽
D41K/5.5x250
5.5 250 10 3 0.3
۲۶۲,۰۰ ₽
۲۶۲,۰۰ ₽
۲۴۸,۵۰ ₽
D41K/5.5x315
5.5 315 10 3 0.3
تماس بگیرید
D41K/5.5x400
5.5 400 10 3 0.3
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/5.5x500
5.5 500 10 3 0.3
۴۸۵,۰۰ ₽
۴۸۵,۰۰ ₽
۴۶۰,۵۰ ₽
D41K/6x100
6 100 12 5 0.5
۱۲۰,۵۰ ₽
۱۲۰,۵۰ ₽
۱۱۴,۵۰ ₽
D41K/6x125
6 125 12 5 0.5
۱۲۹,۰۰ ₽
۱۲۹,۰۰ ₽
۱۲۲,۵۰ ₽
D41K/6x160
6 160 12 5 0.5
۱۳۸,۵۰ ₽
۱۳۸,۵۰ ₽
۱۳۱,۵۰ ₽
D41K/6x200
6 200 12 5 0.5
۱۵۵,۰۰ ₽
۱۵۵,۰۰ ₽
۱۴۷,۵۰ ₽
D41K/6x250
6 250 12 5 0.5
۱۷۸,۵۰ ₽
۱۷۸,۵۰ ₽
۱۶۹,۵۰ ₽
D41K/6x315
6 315 12 5 0.5
۲۰۵,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
۱۹۴,۵۰ ₽
D41K/6x400
6 400 12 5 0.5
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۷۶,۵۰ ₽
D41K/6x500
6 500 12 5 0.5
۳۸۸,۰۰ ₽
۳۸۸,۰۰ ₽
۳۶۸,۵۰ ₽
D41K/6x630
6 630 12 5 0.5
۵۱۲,۵۰ ₽
۵۱۲,۵۰ ₽
۴۸۷,۰۰ ₽
D41K/6x800
6 800 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x100
6.2 100 12 5 0.5
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
D41K/6.2x125
6.2 125 12 5 0.5
۱۹۴,۰۰ ₽
۱۹۴,۰۰ ₽
۱۸۴,۰۰ ₽
D41K/6.2x160
6.2 160 12 5 0.5
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۱۰,۵۰ ₽
D41K/6.2x200
6.2 200 12 5 0.5
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۵۰,۰۰ ₽
D41K/6.2x250
6.2 250 12 5 0.5
۳۰۴,۵۰ ₽
۳۰۴,۵۰ ₽
۲۸۹,۵۰ ₽
D41K/6.2x315
6.2 315 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x400
6.2 400 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x500
6.2 500 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.2x630
6.2 630 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/6.5x100
6.5 100 12 5 0.5
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۱۴,۵۰ ₽
۲۰۴,۰۰ ₽
D41K/6.5x125
6.5 125 12 5 0.5
۲۳۸,۰۰ ₽
۲۳۸,۰۰ ₽
۲۲۶,۵۰ ₽
D41K/6.5x160
6.5 160 12 5 0.5
۲۵۳,۵۰ ₽
۲۵۳,۵۰ ₽
۲۴۱,۰۰ ₽
D41K/6.5x200
6.5 200 12 5 0.5
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۵۰,۰۰ ₽
D41K/6.5x250
6.5 250 12 5 0.5
۳۰۴,۵۰ ₽
۳۰۴,۵۰ ₽
۲۸۹,۵۰ ₽
D41K/6.5x315
6.5 315 12 5 0.5
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۲۹,۰۰ ₽
D41K/6.5x400
6.5 400 12 5 0.5
۴۱۵,۵۰ ₽
۴۱۵,۵۰ ₽
۳۹۴,۵۰ ₽
D41K/6.5x500
6.5 500 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7x100
7 100 12 5 0.5
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۸۷,۰۰ ₽
D41K/7x125
7 125 12 5 0.5
۲۱۹,۰۰ ₽
۲۱۹,۰۰ ₽
۲۰۸,۰۰ ₽
D41K/7x160
7 160 12 5 0.5
۲۳۲,۵۰ ₽
۲۳۲,۵۰ ₽
۲۲۱,۰۰ ₽
D41K/7x200
7 200 12 5 0.5
۲۶۰,۵۰ ₽
۲۶۰,۵۰ ₽
۲۴۷,۵۰ ₽
D41K/7x250
7 250 12 5 0.5
۳۰۹,۰۰ ₽
۳۰۹,۰۰ ₽
۲۹۳,۵۰ ₽
D41K/7x315
7 315 12 5 0.5
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/7x400
7 400 12 5 0.5
۴۹۸,۵۰ ₽
۴۹۸,۵۰ ₽
۴۷۳,۵۰ ₽
D41K/7x500
7 500 12 5 0.5
۶۲۳,۵۰ ₽
۶۲۳,۵۰ ₽
۵۹۲,۰۰ ₽
D41K/7x630
7 630 12 5 0.5
۸۳۱,۰۰ ₽
۸۳۱,۰۰ ₽
۷۸۹,۵۰ ₽
D41K/7.5x100
7.5 100 12 5 0.5
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۴۹,۵۰ ₽
۲۳۷,۰۰ ₽
D41K/7.5x125
7.5 125 12 5 0.5
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۵۰,۰۰ ₽
D41K/7.5x160
7.5 160 12 5 0.5
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۷۶,۵۰ ₽
D41K/7.5x200
7.5 200 12 5 0.5
۳۳۲,۵۰ ₽
۳۳۲,۵۰ ₽
۳۱۶,۰۰ ₽
D41K/7.5x250
7.5 250 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7.5x315
7.5 315 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7.5x400
7.5 400 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/7.5x500
7.5 500 12 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8x100
8 100 14 5 0.5
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۴۴,۵۰ ₽
D41K/8x125
8 125 14 5 0.5
۱۶۵,۰۰ ₽
۱۶۵,۰۰ ₽
۱۵۶,۵۰ ₽
D41K/8x160
8 160 14 5 0.5
۱۸۳,۰۰ ₽
۱۸۳,۰۰ ₽
۱۷۳,۵۰ ₽
D41K/8x200
8 200 14 5 0.5
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۸۷,۰۰ ₽
D41K/8x250
8 250 14 5 0.5
۲۲۴,۵۰ ₽
۲۲۴,۵۰ ₽
۲۱۳,۰۰ ₽
D41K/8x315
8 315 14 5 0.5
۲۵۹,۰۰ ₽
۲۵۹,۰۰ ₽
۲۴۶,۰۰ ₽
D41K/8x400
8 400 14 5 0.5
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/8x500
8 500 14 5 0.5
۴۵۷,۰۰ ₽
۴۵۷,۰۰ ₽
۴۳۴,۰۰ ₽
D41K/8x630
8 630 14 5 0.5
۵۸۱,۵۰ ₽
۵۸۱,۵۰ ₽
۵۵۲,۵۰ ₽
D41K/8x800
8 800 14 5 0.5
۷۶۲,۰۰ ₽
۷۶۲,۰۰ ₽
۷۲۳,۵۰ ₽
D41K/8x1000
8 1000 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8x1250
8 1250 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8.2x100
8.2 100 14 5 0.5
۲۷۷,۰۰ ₽
۲۷۷,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
D41K/8.2x125
8.2 125 14 5 0.5
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۷۶,۵۰ ₽
D41K/8.2x160
8.2 160 14 5 0.5
۳۰۴,۵۰ ₽
۳۰۴,۵۰ ₽
۲۸۹,۵۰ ₽
D41K/8.2x200
8.2 200 14 5 0.5
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۲۹,۰۰ ₽
D41K/8.2x250
8.2 250 14 5 0.5
۴۰۱,۵۰ ₽
۴۰۱,۵۰ ₽
۳۸۱,۵۰ ₽
D41K/8.2x315
8.2 315 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8.2x400
8.2 400 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8.2x500
8.2 500 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8.2x630
8.2 630 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8.2x800
8.2 800 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8.5x100
8.5 100 14 5 0.5
۲۷۰,۰۰ ₽
۲۷۰,۰۰ ₽
۲۵۶,۵۰ ₽
D41K/8.5x125
8.5 125 14 5 0.5
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۹۱,۰۰ ₽
۲۷۶,۵۰ ₽
D41K/8.5x160
8.5 160 14 5 0.5
۳۰۴,۵۰ ₽
۳۰۴,۵۰ ₽
۲۸۹,۵۰ ₽
D41K/8.5x200
8.5 200 14 5 0.5
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۲۹,۰۰ ₽
D41K/8.5x250
8.5 250 14 5 0.5
۴۰۱,۵۰ ₽
۴۰۱,۵۰ ₽
۳۸۱,۵۰ ₽
D41K/8.5x315
8.5 315 14 5 0.5
۴۷۱,۰۰ ₽
۴۷۱,۰۰ ₽
۴۴۷,۵۰ ₽
D41K/8.5x400
8.5 400 14 5 0.5
۶۲۳,۵۰ ₽
۶۲۳,۵۰ ₽
۵۹۲,۰۰ ₽
D41K/8.5x500
8.5 500 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/8.5x630
8.5 630 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/9x100
9 100 14 5 0.5
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۶۳,۰۰ ₽
۲۵۰,۰۰ ₽
D41K/9x125
9 125 14 5 0.5
۲۸۴,۰۰ ₽
۲۸۴,۰۰ ₽
۲۶۹,۵۰ ₽
D41K/9x160
9 160 14 5 0.5
۳۱۱,۵۰ ₽
۳۱۱,۵۰ ₽
۲۹۶,۰۰ ₽
D41K/9x200
9 200 14 5 0.5
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/9x250
9 250 14 5 0.5
۴۰۱,۵۰ ₽
۴۰۱,۵۰ ₽
۳۸۱,۵۰ ₽
D41K/9x315
9 315 14 5 0.5
۴۸۵,۰۰ ₽
۴۸۵,۰۰ ₽
۴۶۰,۵۰ ₽
D41K/9x400
9 400 14 5 0.5
۶۳۰,۰۰ ₽
۶۳۰,۰۰ ₽
۵۹۸,۵۰ ₽
D41K/9x500
9 500 14 5 0.5
۸۰۳,۵۰ ₽
۸۰۳,۵۰ ₽
۷۶۳,۰۰ ₽
D41K/9x630
9 630 14 5 0.5
۱ ۰۱۱,۰۰ ₽
۱ ۰۱۱,۰۰ ₽
۹۶۰,۵۰ ₽
D41K/9.5x100
9.5 100 14 5 0.5
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۶۰,۰۰ ₽
۳۴۲,۰۰ ₽
D41K/9.5x125
9.5 125 14 5 0.5
۳۸۸,۰۰ ₽
۳۸۸,۰۰ ₽
۳۶۸,۵۰ ₽
D41K/9.5x160
9.5 160 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/9.5x200
9.5 200 14 5 0.5
۴۷۱,۰۰ ₽
۴۷۱,۰۰ ₽
۴۴۷,۵۰ ₽
D41K/9.5x250
9.5 250 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/9.5x315
9.5 315 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/9.5x400
9.5 400 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/9.5x500
9.5 500 14 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10x100
10 100 16 5 0.5
۱۷۷,۵۰ ₽
۱۷۷,۵۰ ₽
۱۶۸,۵۰ ₽
D41K/10x125
10 125 16 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D41K/10x160
10 160 16 5 0.5
۲۲۴,۵۰ ₽
۲۲۴,۵۰ ₽
۲۱۳,۰۰ ₽
D41K/10x200
10 200 16 5 0.5
۲۶۲,۰۰ ₽
۲۶۲,۰۰ ₽
۲۴۸,۵۰ ₽
D41K/10x250
10 250 16 5 0.5
۳۰۰,۵۰ ₽
۳۰۰,۵۰ ₽
۲۸۵,۵۰ ₽
D41K/10x315
10 315 16 5 0.5
۳۵۶,۰۰ ₽
۳۵۶,۰۰ ₽
۳۳۸,۰۰ ₽
D41K/10x400
10 400 16 5 0.5
۵۳۳,۰۰ ₽
۵۳۳,۰۰ ₽
۵۰۶,۵۰ ₽
D41K/10x500
10 500 16 5 0.5
۶۶۵,۰۰ ₽
۶۶۵,۰۰ ₽
۶۳۱,۵۰ ₽
D41K/10x630
10 630 16 5 0.5
۸۳۱,۰۰ ₽
۸۳۱,۰۰ ₽
۷۸۹,۵۰ ₽
D41K/10x800
10 800 16 5 0.5
۱ ۰۳۹,۰۰ ₽
۱ ۰۳۹,۰۰ ₽
۹۸۷,۰۰ ₽
D41K/10x1000
10 1000 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10x1250
10 1250 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10x1600
10 1600 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x100
10.2 100 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x125
10.2 125 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x160
10.2 160 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x200
10.2 200 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x250
10.2 250 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x315
10.2 315 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x400
10.2 400 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x500
10.2 500 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x630
10.2 630 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.2x800
10.2 800 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.5x100
10.5 100 16 5 0.5
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۵۵,۵۰ ₽
D41K/10.5x125
10.5 125 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.5x160
10.5 160 16 5 0.5
۴۱۵,۵۰ ₽
۴۱۵,۵۰ ₽
۳۹۴,۵۰ ₽
D41K/10.5x200
10.5 200 16 5 0.5
۴۹۸,۵۰ ₽
۴۹۸,۵۰ ₽
۴۷۳,۵۰ ₽
D41K/10.5x250
10.5 250 16 5 0.5
۵۶۸,۰۰ ₽
۵۶۸,۰۰ ₽
۵۳۹,۵۰ ₽
D41K/10.5x315
10.5 315 16 5 0.5
تماس بگیرید
D41K/10.5x400
10.5