ماتريس باپله مدل D266

Matrix With Collar

مشخصات :

● DIN 8977
● ISO 8977
● جنس : HSS
● توضیح :
- در ماتریس های D266 و D267 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکاتایجاد شدهاست.

ایجاد تیکت
ماتريس باپله مدل D266
تصویر ماتريس باپله مدل D266
تصویر ماتريس باپله مدل D266
کد سفارش d2 l d4 d1 l1 d3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D266/5x16
5 16 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x20
5 20 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x22
5 22 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x25
5 25 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x28
5 28 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x30
5 30 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x32
5 32 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x35
5 35 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/6x16
6 16 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x20
6 20 3.5 1 3 9
۰ تومان
D266/6x22
6 22 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x25
6 25 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x28
6 28 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x30
6 30 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x32
6 32 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x35
6 35 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/8x16
8 16 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x20
8 20 4 1 4 11
۰ تومان
D266/8x22
8 22 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x25
8 25 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x28
8 28 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x30
8 30 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x32
8 32 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x35
8 35 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/10x16
10 16 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x20
10 20 5.8 1 4 13
۱۷۰,۰۰۰ تومان
D266/10x22
10 22 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x25
10 25 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x28
10 28 5.8 1 4 13
۱۷۹,۰۰۰ تومان
D266/10x30
10 30 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x32
10 32 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x35
10 35 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/13x16
13 16 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x20
13 20 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x22
13 22 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x25
13 25 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x28
13 28 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x30
13 30 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x32
13 32 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x35
13 35 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/16x20
16 20 9.5 1.2 5 19
۲۳۵,۰۰۰ تومان
D266/16x22
16 22 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x25
16 25 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x28
16 28 9.5 1.2 5 19
۰ تومان
D266/16x30
16 30 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x32
16 32 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x35
16 35 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/20x20
20 20 12 1.5 8 23
۲۸۰,۰۰۰ تومان
D266/20x22
20 22 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x25
20 25 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x28
20 28 12 1.5 8 23
۳۰۲,۰۰۰ تومان
D266/20x30
20 30 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x32
20 32 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x35
20 35 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/22x20
22 20 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x22
22 22 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x25
22 25 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x28
22 28 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x30
22 30 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x32
22 32 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x35
22 35 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/25x20
25 20 17.3 1.5 8 28
۳۴۷,۰۰۰ تومان
D266/25x22
25 22 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x25
25 25 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x28
25 28 17.3 1.5 8 28
۳۹۲,۰۰۰ تومان
D266/25x30
25 30 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x32
25 32 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x35
25 35 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/32x20
32 20 20.7 1.5 8 35
۴۸۴,۰۰۰ تومان
D266/32x22
32 22 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x25
32 25 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x28
32 28 20.7 1.5 8 35
۵۵۰,۰۰۰ تومان
D266/32x30
32 30 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x32
32 32 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x35
32 35 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/40x20
40 20 27.7 1.5 8 43
۶۳۸,۰۰۰ تومان
D266/40x22
40 22 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x25
40 25 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x28
40 28 27.7 1.5 8 43
۷۵۶,۰۰۰ تومان
D266/40x30
40 30 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x32
40 32 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x35
40 35 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/50x20
50 20 37 1.5 8 53
۷۷۹,۰۰۰ تومان
D266/50x22
50 22 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x25
50 25 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x28
50 28 37 1.5 8 53
۹۱۷,۰۰۰ تومان
D266/50x30
50 30 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x32
50 32 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x35
50 35 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد