ماتريس باپله D266

Matrix With Collar

مشخصات :

● جنس : HSS
● ISO 8977
● توضیح :
- در ماتریس های D267 و D266 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکات ایجاد شده است.

تصویر ماتريس باپله D266
تصویر ماتريس باپله D266

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d2 l d4 d1 l1 d3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D266/6x20
6 20 3.5 1 3 9
۲۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰۹,۹۵۰ تومان
D266/6x28
6 28 3.5 1 3 9
۲۳۲,۴۰۰ تومان
۲۲۰,۷۸۰ تومان
D266/8x20
8 20 4 1 4 11
۲۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰۹,۹۵۰ تومان
D266/8x28
8 28 4 1 4 11
۲۳۲,۴۰۰ تومان
۲۲۰,۷۸۰ تومان
D266/10x20
10 20 5.8 1 4 13
۲۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰۹,۹۵۰ تومان
D266/10x28
10 28 5.8 1 4 13
۲۳۲,۴۰۰ تومان
۲۲۰,۷۸۰ تومان
D266/16x20
16 20 9.5 1.2 5 19
۳۰۵,۵۰۰ تومان
۲۹۰,۲۲۵ تومان
D266/20x28
20 28 12 1.5 8 23
۳۹۲,۴۰۰ تومان
۳۷۲,۷۸۰ تومان
D266/25x20
25 20 17.3 1.5 8 28
۴۵۰,۹۰۰ تومان
۴۲۸,۳۵۵ تومان
D266/25x28
25 28 17.3 1.5 8 28
۵۰۸,۶۰۰ تومان
۴۸۳,۱۷۰ تومان
D266/32x20
32 20 20.7 1.5 8 35
۶۲۸,۱۰۰ تومان
۵۹۶,۶۹۵ تومان
D266/32x28
32 28 20.7 1.5 8 35
۷۱۵,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۲۵۰ تومان
D266/50x20
50 20 37 1.5 8 53
۱,۰۱۱,۶۰۰ تومان
۹۶۱,۰۲۰ تومان
D266/50x28
50 28 37 1.5 8 53
۱,۱۹۱,۱۰۰ تومان
۱,۱۳۱,۵۴۵ تومان
D266/5x16
5 16 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x20
5 20 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x22
5 22 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x25
5 25 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x28
5 28 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x30
5 30 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x32
5 32 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/5x35
5 35 2.8 0.8 2 8
تماس بگیرید
D266/6x16
6 16 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x22
6 22 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x25
6 25 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x30
6 30 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x32
6 32 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/6x35
6 35 3.5 1 3 9
تماس بگیرید
D266/8x16
8 16 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x22
8 22 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x25
8 25 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x30
8 30 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x32
8 32 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/8x35
8 35 4 1 4 11
تماس بگیرید
D266/10x16
10 16 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x22
10 22 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x25
10 25 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x30
10 30 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x32
10 32 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/10x35
10 35 5.8 1 4 13
تماس بگیرید
D266/13x16
13 16 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x20
13 20 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x22
13 22 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x25
13 25 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x28
13 28 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x30
13 30 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x32
13 32 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/13x35
13 35 8 1.2 5 16
تماس بگیرید
D266/16x22
16 22 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x25
16 25 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x28
16 28 9.5 1.2 5 19
۰ تومان
D266/16x30
16 30 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x32
16 32 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/16x35
16 35 9.5 1.2 5 19
تماس بگیرید
D266/20x20
20 20 12 1.5 8 23
۰ تومان
D266/20x22
20 22 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x25
20 25 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x30
20 30 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x32
20 32 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/20x35
20 35 12 1.5 8 23
تماس بگیرید
D266/22x20
22 20 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x22
22 22 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x25
22 25 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x28
22 28 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x30
22 30 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x32
22 32 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/22x35
22 35 15 1.5 8 25
تماس بگیرید
D266/25x22
25 22 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x25
25 25 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x30
25 30 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x32
25 32 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/25x35
25 35 17.3 1.5 8 28
تماس بگیرید
D266/32x22
32 22 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x25
32 25 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x30
32 30 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x32
32 32 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/32x35
32 35 20.7 1.5 8 35
تماس بگیرید
D266/40x20
40 20 27.7 1.5 8 43
۰ تومان
D266/40x22
40 22 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x25
40 25 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x28
40 28 27.7 1.5 8 43
۰ تومان
D266/40x30
40 30 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x32
40 32 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/40x35
40 35 27.7 1.5 8 43
تماس بگیرید
D266/50x22
50 22 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x25
50 25 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x30
50 30 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x32
50 32 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
D266/50x35
50 35 37 1.5 8 53
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد