ماتریس

 • ماتريس بدون پله مدل D267

  D267
  ۱ (1)

  ● جنس : HSS
  ● ISO 8977
  ● توضیح :
  - در ماتریس های D266 و D267 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکات ایجاد شده است.

 • ماتريس باپله مدل D266

  D266

  ● DIN 8977
  ● ISO 8977
  ● جنس : HSS
  ● توضیح :
  - در ماتریس های D266 و D267 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکاتایجاد شدهاست.