کفشک فولادی

 • کفشک فولادی با جانمایی جزئیات مدل 3SU

  3SU

  ● جنس صفحه : 1.1730
  ● دقت يک قالب از کفشک و راهنماي آن شروع مي شود
  در ساختار نشان داده شده در شکل روبرو، سعي شده تمامي نيازهاي اساسي در يک قالب مرحله اي براي توليد در حجم بالا پيش بيني شود.
  جبران کننده ها و فضا دهنده ها باعث مي شوند قالب در دراز مدت براحتي قابل اصلاح ارتفاع در نگهداري و تعميرات باشد.
  توخالي بودن ميله هاي راهنما باعث کاهش اينرسي در مجموعه شده كه جهت توليد درسرعتهاي بالا بسيار مناسب است.

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتري قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • کفشک فولادی پنج صفحه ای مدل ...5S...B/T

  5S...B/T...

  ● جنس صفحه: St37 , St52 , 1.1730
  ● برای قالبهای مرحله ای ترمینال ها,کلید و پریز
  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.
  - براساس ابعاد طي 10 تا 15 روز آماده تحويل مي باشد.

 • کفشک فولادی سه صفحه ای مدل 3SH

  3SH

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • کفشک فولادی سه صفحه ای مدل 3SM

  3SM

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • کفشک فولادی سه صفحه ای مدل 3SZ

  3SZ

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SH

  2SH

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SM

  2SM

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SR

  2SR

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SZ

  2SZ

  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
  - تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

 • صفحه مدل SP

  SP

  ● جنس: St 37 , St 52 , 1.1730

 • کفشک فولادی مدل S

  S

  ● جنس: St 37 , St 52 , 1.1730
  ● نکته ها :

  - کفشک با تعداد راهنماهای بیشتر طبق نیاز مشتری قابل ساخت می باشد .

 • کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل HR

  HR

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات

  ● نکته ها:

  - کفشک مدل H با استفاده از ساختار کفشکهای E با استحکام بیشترصفحات و افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
  - Suitable Altemative for Cast Iron Diesets.

 • کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل HM

  HM

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
  ● نکته ها :

  - کفشک مدل HM با استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 . ساخته شده است
  - ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذیر است.
  - جایگزین مناسب کفشک های چدنی.

 • کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER

  ER

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب

  ● نکته ها :
  - قیمت مناسب.
  - استحکام مطلوب مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت.
  - کوتاه بودن ارتفاع(مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک).
  - ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع طبق سفارش مشتری امکان پذیر است.

 • کفشک فولادی سطح كار گرد مدل EU

  EU

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب

  ● نکته ها :
  - قیمت مناسب.
  - استحکام مطلوب مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت.
  - کوتاه بودن ارتفاع(مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک).
  - ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع طبق سفارش مشتری امکان پذیر است.