پران سر مخروط اقتصادی D42E

Economic Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● جنس : فولاد سخت شده
● WS ,فولاد ابزاری آلياژی
- خصوصيـات : فـولاد ابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سايشـی متوسـط.
- کاربــرد: ماهيچــه و پــران قالبهــای تزريــق پلاســتيک، قالبهــای ترموســت (باکاليـت و...)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غيـرآهنـی، پلاسـتيک هـا وکاغـذ.

ایجاد تیکت
پران سر مخروط اقتصادی D42E
تصویر پران سر مخروط اقتصادی D42E

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42ES/1x100
1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1x125
1 125 1.8 0.5
۱۹,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
۱۸,۰۰ ₽
D42ES/1x160
1 160 1.8 0.5
۲۷,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42ES/1x200
1 200 1.8 0.5
۳۸,۰۰ ₽
۳۸,۰۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
D42ES/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x100
1.2 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x125
1.2 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x160
1.2 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x200
1.2 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x100
1.25 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x125
1.25 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x160
1.25 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x200
1.25 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x100
1.3 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x125
1.3 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x160
1.3 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x200
1.3 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
۱۲,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
۱۱,۵۰ ₽
D42ES/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۱۶,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42ES/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
۲۷,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42ES/1.5x200
1.5 200 2.2 0.5
۳۸,۰۰ ₽
۳۸,۰۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
D42ES/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2x100
2 100 3 0.5
۱۴,۰۰ ₽
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۰۰ ₽
D42ES/2x125
2 125 3 0.5
۱۷,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
۱۶,۵۰ ₽
D42ES/2x160
2 160 3 0.5
۲۱,۰۰ ₽
۲۱,۰۰ ₽
۱۹,۵۰ ₽
D42ES/2x200
2 200 3 0.5
۲۷,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42ES/2x250
2 250 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2x315
2 315 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x100
2.25 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x125
2.25 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x160
2.25 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x200
2.25 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۱۴,۰۰ ₽
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۰۰ ₽
D42ES/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۱۷,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
۱۶,۵۰ ₽
D42ES/2.5x160
2.5 160 3.5 0.5
۲۱,۰۰ ₽
۲۱,۰۰ ₽
۱۹,۵۰ ₽
D42ES/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۲۷,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42ES/2.6x100
2.6 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x125
2.6 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x160
2.6 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x200
2.6 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x250
2.6 250 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x315
2.6 315 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x100
2.7 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x125
2.7 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x160
2.7 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x200
2.7 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x100
2.75 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x125
2.75 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x160
2.75 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x200
2.75 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x100
2.8 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x125
2.8 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x160
2.8 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x200
2.8 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x100
2.9 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x125
2.9 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x160
2.9 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x200
2.9 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3x100
3 100 4 0.5
۱۴,۰۰ ₽
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۰۰ ₽
D42ES/3x125
3 125 4 0.5
۱۷,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
۱۶,۵۰ ₽
D42ES/3x160
3 160 4 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/3x200
3 200 4 0.5
۲۷,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42ES/3x250
3 250 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3x315
3 315 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x100
3.1 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x125
3.1 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x160
3.1 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x200
3.1 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.5x100
3.5 100 5 0.5
۱۶,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42ES/3.5x125
3.5 125 5 0.5
۱۹,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
۱۸,۰۰ ₽
D42EA/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۳۳,۵۰ ₽
۳۳,۵۰ ₽
۳۲,۰۰ ₽
D42ES/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.5x160
3.5 160 5 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/3.6x100
3.6 100 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x125
3.6 125 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x160
3.6 160 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x200
3.6 200 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4x100
4 100 5.5 0.5
۱۶,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42ES/4x125
4 125 5.5 0.5
۱۹,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
۱۸,۰۰ ₽
D42ES/4x160
4 160 5.5 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/4x200
4 200 5.5 0.5
۲۹,۵۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۰۰ ₽
D42ES/4x250
4 250 5.5 0.5
۳۸,۰۰ ₽
۳۸,۰۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
D42ES/4x315
4 315 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42EA/4.5x160
4.5 160 6 0.5
۲۴,۵۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x250
4.5 250 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x100
4.6 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x125
4.6 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x160
4.6 160 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x200
4.6 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5x100
5 100 6.5 0.5
۱۹,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
۱۸,۰۰ ₽
D42ES/5x125
5 125 6.5 0.5
۲۱,۰۰ ₽
۲۱,۰۰ ₽
۱۹,۵۰ ₽
D42ES/5x160
5 160 6.5 0.5
۲۶,۰۰ ₽
۲۶,۰۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D42ES/5x200
5 200 6.5 0.5
۳۱,۵۰ ₽
۳۱,۵۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D42ES/5x250
5 250 6.5 0.5
۳۸,۰۰ ₽
۳۸,۰۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
D42ES/5x315
5 315 6.5 0.5
۵۰,۵۰ ₽
۵۰,۵۰ ₽
۴۸,۰۰ ₽
D42ES/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.5x100
5.5 100 7 0.5
۱۹,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
۱۸,۰۰ ₽
D42ES/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/5.5x160
5.5 160 7 0.5
۲۷,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42ES/5.5x200
5.5 200 7 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.5x250
5.5 250 7 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/6x100
6 100 8 0.5
۲۱,۰۰ ₽
۲۱,۰۰ ₽
۱۹,۵۰ ₽
D42ES/6x125
6 125 8 0.5
۲۴,۵۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/6x200
6 200 8 0.5
۳۶,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
۳۴,۵۰ ₽
D42ES/6x250
6 250 8 0.5
۴۵,۰۰ ₽
۴۵,۰۰ ₽
۴۳,۰۰ ₽
D42ES/6x315
6 315 8 0.5
۵۵,۵۰ ₽
۵۵,۵۰ ₽
۵۲,۵۰ ₽
D42ES/6.5x100
6.5 100 9 1
۲۲,۵۰ ₽
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/6.5x125
6.5 125 9 1
۲۶,۰۰ ₽
۲۶,۰۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D42ES/6.5x160
6.5 160 9 1
۳۳,۰۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
۳۱,۵۰ ₽
D42ES/6.5x200
6.5 200 9 1
۴۰,۰۰ ₽
۴۰,۰۰ ₽
۳۸,۰۰ ₽
D42ES/7x100
7 100 9 1
۲۲,۵۰ ₽
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/7x125
7 125 9 1
۲۶,۰۰ ₽
۲۶,۰۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D42ES/7x160
7 160 9 1
۳۳,۰۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
۳۱,۵۰ ₽
D42ES/7x200
7 200 9 1
۴۱,۵۰ ₽
۴۱,۵۰ ₽
۳۹,۵۰ ₽
D42ES/7x250
7 250 9 1
۰,۰۰ ₽
D42ES7x315
7 315 9 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/7.5x100
7.5 100 10 1
۲۶,۰۰ ₽
۲۶,۰۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D42ES/7.5x125
7.5 125 10 1
۲۹,۵۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۰۰ ₽
D42ES/7.5x160
7.5 160 10 1
۳۶,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
۳۴,۵۰ ₽
D42ES/7.5x200
7.5 200 10 1
۴۷,۰۰ ₽
۴۷,۰۰ ₽
۴۴,۵۰ ₽
D42ES/8x100
8 100 11 1
۲۷,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42ES/8x125
8 125 11 1
۳۳,۰۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
۳۱,۵۰ ₽
D42ES/8x160
8 160 11 1
۴۱,۵۰ ₽
۴۱,۵۰ ₽
۳۹,۵۰ ₽
D42ES/8x200
8 200 11 1
۵۲,۰۰ ₽
۵۲,۰۰ ₽
۴۹,۵۰ ₽
D42ES/8x250
8 250 11 1
۶۴,۵۰ ₽
۶۴,۵۰ ₽
۶۱,۰۰ ₽
D42ES/8x315
8 315 11 1
۸۰,۰۰ ₽
۸۰,۰۰ ₽
۷۶,۰۰ ₽
D42ES/8.5x100
8.5 100 11 1
۲۹,۵۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۰۰ ₽
D42ES/8.5x125
8.5 125 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/8.5x160
8.5 160 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/8.5x200
8.5 200 11 1
۵۵,۵۰ ₽
۵۵,۵۰ ₽
۵۲,۵۰ ₽
D42ES/8.5x250
8.5 250 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/9x100
9 100 11 1
۳۱,۵۰ ₽
۳۱,۵۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D42ES/9x125
9 125 11 1
۳۶,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
۳۴,۵۰ ₽
D42ES/9x160
9 160 11 1
۴۸,۵۰ ₽
۴۸,۵۰ ₽
۴۶,۰۰ ₽
D42ES/9x250
9 250 11 1
۷۴,۵۰ ₽
۷۴,۵۰ ₽
۷۱,۰۰ ₽
D42EA/9x315
9 315 11 1
۱۱۳,۰۰ ₽
۱۱۳,۰۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
D42ES/9x200
9 200 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/10x100
10 100 12 1
۳۴,۵۰ ₽
۳۴,۵۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
D42ES/10x125
10 125 12 1
۴۱,۵۰ ₽
۴۱,۵۰ ₽
۳۹,۵۰ ₽
D42ES/10x160
10 160 12 1
۵۵,۵۰ ₽
۵۵,۵۰ ₽
۵۲,۵۰ ₽
D42ES/10x200
10 200 12 1
۶۷,۵۰ ₽
۶۷,۵۰ ₽
۶۴,۰۰ ₽
D42ES/10x250
10 250 12 1
۸۵,۰۰ ₽
۸۵,۰۰ ₽
۸۱,۰۰ ₽
D42ES/10x315
10 315 12 1
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۲,۰۰ ₽
D42ES/12x100
12 100 14 1
۴۵,۰۰ ₽
۴۵,۰۰ ₽
۴۳,۰۰ ₽
D42ES/12x125
12 125 14 1
۵۳,۵۰ ₽
۵۳,۵۰ ₽
۵۱,۰۰ ₽
D42ES/12x160
12 160 14 1
۶۹,۵۰ ₽
۶۹,۵۰ ₽
۶۶,۰۰ ₽
D42ES/12x200
12 200 14 1
۸۶,۵۰ ₽
۸۶,۵۰ ₽
۸۲,۵۰ ₽
D42ES/12x250
12 250 14 1
۱۰۹,۰۰ ₽
۱۰۹,۰۰ ₽
۱۰۳,۵۰ ₽
D42ES/12x315
12 315 14 1
۱۳۸,۵۰ ₽
۱۳۸,۵۰ ₽
۱۳۱,۵۰ ₽
D42ES/14x100
14 100 16 1.5
۵۲,۰۰ ₽
۵۲,۰۰ ₽
۴۹,۵۰ ₽
D42ES/14x125
14 125 16 1.5
۶۴,۵۰ ₽
۶۴,۵۰ ₽
۶۱,۰۰ ₽
D42ES/14x160
14 160 16 1.5
۸۵,۰۰ ₽
۸۵,۰۰ ₽
۸۱,۰۰ ₽
D42ES/14x200
14 200 16 1.5
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۲,۰۰ ₽
D42ES/14x250
14 250 16 1.5
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۵۰ ₽
D42ES/14x315
14 315 16 1.5
۱۷۱,۵۰ ₽
۱۷۱,۵۰ ₽
۱۶۳,۰۰ ₽
D42ES/16x100
16 100 18 1.5
۶۷,۵۰ ₽
۶۷,۵۰ ₽
۶۴,۰۰ ₽
D42ES/16x125
16 125 18 1.5
۸۱,۵۰ ₽
۸۱,۵۰ ₽
۷۷,۵۰ ₽
D42ES/16x160
16 160 18 1.5
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۲,۰۰ ₽
D42ES/16x200
16 200 18 1.5
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۵۰ ₽
D42ES/16x250
16 250 18 1.5
۱۷۰,۰۰ ₽
۱۷۰,۰۰ ₽
۱۶۱,۵۰ ₽
D42ES/16x315
16 315 18 1.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/6x160
6 160 8 0.5
۲۹,۵۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۰۰ ₽
D42EA/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۳۱,۵۰ ₽
۳۱,۵۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D42EA/4x250
4 250 5.5 </