پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E

Economic Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● Material : Steel-hardend
● WS ,فولاد ابزاری آلياژی
- خصوصيـات : فـولاد ابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سايشـی متوسـط.
- کاربــرد: ماهيچــه و پــران قالبهــای تزريــق پلاســتيک، قالبهــای ترموســت (باکاليـت و...)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غيـرآهنـی، پلاسـتيک هـا وکاغـذ.

ایجاد تیکت
پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E
تصویر پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E
کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42ES/1x100
1 100 1.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1x125
1 125 1.8 0.5
$۰.۲۷
D42ES/1x160
1 160 1.8 0.5
$۰.۳۹
D42ES/1x200
1 200 1.8 0.5
$۰.۵۳
D42ES/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.2x100
1.2 100 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.2x125
1.2 125 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.2x160
1.2 160 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.2x200
1.2 200 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.25x100
1.25 100 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.25x125
1.25 125 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.25x160
1.25 160 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.25x200
1.25 200 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.3x100
1.3 100 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.3x125
1.3 125 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.3x160
1.3 160 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.3x200
1.3 200 2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
$۰.۱۷
D42ES/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
$۰.۲۲
D42ES/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
$۰.۳۹
D42ES/1.5x200
1.5 200 2.2 0.5
$۰.۵۳
D42ES/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2x100
2 100 3 0.5
$۰.۱۹
D42ES/2x125
2 125 3 0.5
$۰.۲۴
D42ES/2x160
2 160 3 0.5
$۰.۲۹
D42ES/2x200
2 200 3 0.5
$۰.۳۹
D42ES/2x250
2 250 3 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2x315
2 315 3 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.25x100
2.25 100 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.25x125
2.25 125 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.25x160
2.25 160 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.25x200
2.25 200 3.2 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
$۰.۱۹
D42ES/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.5x160
2.5 160 3.5 0.5
$۰.۲۹
D42ES/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
$۰.۳۹
D42ES/2.6x100
2.6 100 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.6x125
2.6 125 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.6x160
2.6 160 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.6x200
2.6 200 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.6x250
2.6 250 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.6x315
2.6 315 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.7x100
2.7 100 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.7x125
2.7 125 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.7x160
2.7 160 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.7x200
2.7 200 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.75x100
2.75 100 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.75x125
2.75 125 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.75x160
2.75 160 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.75x200
2.75 200 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.8x100
2.8 100 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.8x125
2.8 125 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.8x160
2.8 160 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.8x200
2.8 200 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.9x100
2.9 100 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.9x125
2.9 125 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.9x160
2.9 160 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/2.9x200
2.9 200 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3x100
3 100 4 0.5
$۰.۱۹
D42ES/3x125
3 125 4 0.5
$۰.۲۴
D42ES/3x160
3 160 4 0.5
$۰.۳۲
D42ES/3x200
3 200 4 0.5
$۰.۳۹
D42ES/3x250
3 250 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3x315
3 315 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.1x100
3.1 100 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.1x125
3.1 125 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.1x160
3.1 160 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.1x200
3.1 200 4 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.5x100
3.5 100 5 0.5
$۰.۲۲
D42ES/3.5x125
3.5 125 5 0.5
$۰.۲۷
D42/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.5x160
3.5 160 5 0.5
$۰.۳۲
D42EA/3.5x200
3.5 200 5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.5x250
3.5 250 5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.6x100
3.6 100 5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.6x125
3.6 125 5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.6x160
3.6 160 5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/3.6x200
3.6 200 5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4x100
4 100 5.5 0.5
$۰.۲۲
D42ES/4x125
4 125 5.5 0.5
$۰.۲۷
D42ES/4x160
4 160 5.5 0.5
$۰.۳۲
D42ES/4x200
4 200 5.5 0.5
$۰.۴۱
D42ES/4x250
4 250 5.5 0.5
$۰.۵۳
D42ES/4x315
4 315 5.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.5x100
4.5 100 6 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.5x125
4.5 125 6 0.5
$۰.۰۰
D42EA/4.5x160
4.5 160 6 0.5
$۰.۳۲
D42ES/4.5x200
4.5 200 6 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.5x250
4.5 250 6 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.6x100
4.6 100 6 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.6x125
4.6 125 6 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.6x160
4.6 160 6 0.5
$۰.۰۰
D42ES/4.6x200
4.6 200 6 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5x100
5 100 6.5 0.5
$۰.۲۷
D42ES/5x125
5 125 6.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5x160
5 160 6.5 0.5
$۰.۳۶
D42ES/5x200
5 200 6.5 0.5
$۰.۴۴
D42ES/5x250
5 250 6.5 0.5
$۰.۵۳
D42ES/5x315
5 315 6.5 0.5
$۰.۷۰
D42ES/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5.5x100
5.5 100 7 0.5
$۰.۲۷
D42ES/5.5x125
5.5 125 7 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5.5x160
5.5 160 7 0.5
$۰.۳۹
D42ES5.5x200
5.5 200 7 0.5
$۰.۰۰
D42ES/5.5x250
5.5 250 7 0.5
$۰.۰۰
D42ES/6x100
6 100 8 0.5
$۰.۲۹
D42ES/6x125
6 125 8 0.5
$۰.۳۴
D42ES/6x200
6 200 8 0.5
$۰.۵۱
D42ES/6x250
6 250 8 0.5
$۰.۶۳
D42ES/6x315
6 315 8 0.5
$۰.۷۷
D42ES/6.5x100
6.5 100 9 1
$۰.۳۲
D42ES/6.5x125
6.5 125 9 1
$۰.۰۰
D42ES/6.5x160
6.5 160 9 1
$۰.۴۶
D42ES/6.5x200
6.5 200 9 1
$۰.۵۵
D42ES/7x100
7 100 9 1
$۰.۳۲
D42ES/7x125
7 125 9 1
$۰.۳۶
D42ES/7x160
7 160 9 1
$۰.۴۶
D42ES/7x200
7 200 9 1
$۰.۵۸
D42ES/7x250
7 250 9 1
$۰.۰۰
D42ES7x315
7 315 9 1
$۰.۰۰
D42ES/7.5x100
7.5 100 10 1
$۰.۳۶
D42ES/7.5x125
7.5 125 10 1
$۰.۴۱
D42ES/7.5x160
7.5 160 10 1
$۰.۵۱
D42ES/7.5x200
7.5 200 10 1
$۰.۰۰
D42ES/8x100
8 100 11 1
$۰.۳۹
D42ES/8x125
8 125 11 1
$۰.۴۶
D42ES/8x160
8 160 11 1
$۰.۰۰
D42ES/8x200
8 200 11 1
$۰.۷۲
D42ES/8x250
8 250 11 1
$۰.۸۹
D42ES/8x315
8 315 11 1
$۱.۱۱
D42ES/8.5x100
8.5 100 11 1
$۰.۴۱
D42E/8.5x125
8.5 125 11 1
$۰.۰۰
D42ES/8.5x160
8.5 160 11 1
$۰.۰۰
D42ES/8.5x200
8.5 200 11 1
$۰.۷۷
D42ES/8.5x250
8.5 250 11 1
$۰.۰۰
D42ES/9x100
9 100 11 1
$۰.۴۴
D42ES/9x125
9 125 11 1
$۰.۵۱
D42ES/9x160
9 160 11 1
$۰.۶۷
D42ES/9x200
9 200 11 1
$۰.۰۰
D42ES/9x250
9 250 11 1
$۱.۰۴
D42EA/9x315
9 315 11 1
$۱.۲۱
D42ES/10x100
10 100 12 1
$۰.۴۸
D42ES/10x125
10 125 12 1
$۰.۵۸
D42ES/10x160
10 160 12 1
$۰.۷۷
D42ES/10x200
10 200 12 1
$۰.۹۴
D42ES/10x250
10 250 12 1
$۱.۱۸
D42ES/10x315
10 315 12 1
$۱.۴۹
D42ES/12x100
12 100 14 1
$۰.۶۳
D42ES/12x125
12 125 14 1
$۰.۷۵
D42ES/12x160
12 160 14 1
$۰.۹۶
D42ES/12x200
12 200 14 1
$۰.۰۰
D42ES/12x250
12 250 14 1
$۱.۵۲
D42ES/12x315
12 315 14 1
$۱.۹۳
D42ES/14x100
14 100 16 1.5
$۰.۷۲
D42ES/14x125
14 125 16 1.5
$۰.۸۹
D42ES/14x160
14 160 16 1.5
$۱.۱۸
D42ES/14x200
14 200 16 1.5
$۱.۴۹
D42ES/14x250
14 250 16 1.5
$۰.۰۰
D42ES/14x250
14 250 16 1.5
$۰.۰۰
D42ES/14x315
14 315 16 1.5
$۲.۳۹