پران سر مخروط اقتصادی D42E

Economic Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● جنس : فولاد سخت شده
● WS ,فولاد ابزاری آلياژی
- خصوصيـات : فـولاد ابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سايشـی متوسـط.
- کاربــرد: ماهيچــه و پــران قالبهــای تزريــق پلاســتيک، قالبهــای ترموســت (باکاليـت و...)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غيـرآهنـی، پلاسـتيک هـا وکاغـذ.

تصویر پران سر مخروط اقتصادی D42E

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42ES/3x160
3 160 4 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/3x200
3 200 4 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/3.5x100
3.5 100 5 0.5
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D42ES/3.5x125
3.5 125 5 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D42EA/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۲۷,۰۰ ₽
۲۶,۰۰ ₽
D42ES/3.5x160
3.5 160 5 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/4x100
4 100 5.5 0.5
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D42ES/4x125
4 125 5.5 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D42ES/4x200
4 200 5.5 0.5
۲۴,۰۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/4x250
4 250 5.5 0.5
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D42EA/4.5x160
4.5 160 6 0.5
۱۹,۵۰ ₽
۱۸,۵۰ ₽
D42ES/5x100
5 100 6.5 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D42ES/5x125
5 125 6.5 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/5x160
5 160 6.5 0.5
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D42ES/5.5x100
5.5 100 7 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D42ES/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/5.5x160
5.5 160 7 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/6x100
6 100 8 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/6x125
6 125 8 0.5
۲۰,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
D42ES/6x250
6 250 8 0.5
۳۶,۵۰ ₽
۳۵,۰۰ ₽
D42ES/6x315
6 315 8 0.5
۴۵,۰۰ ₽
۴۳,۰۰ ₽
D42ES/7.5x100
7.5 100 10 1
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D42ES/8x100
8 100 11 1
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/8x125
8 125 11 1
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D42ES/8x160
8 160 11 1
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۰۰ ₽
D42ES/9x100
9 100 11 1
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۰۰ ₽
D42ES/9x160
9 160 11 1
۳۹,۵۰ ₽
۳۷,۵۰ ₽
D42EA/9x315
9 315 11 1
۹۲,۰۰ ₽
۸۷,۵۰ ₽
D42ES/10x100
10 100 12 1
۲۸,۰۰ ₽
۲۷,۰۰ ₽
D42ES/10x125
10 125 12 1
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۰۰ ₽
D42ES/10x160
10 160 12 1
۴۵,۰۰ ₽
۴۳,۰۰ ₽
D42ES/10x200
10 200 12 1
۵۵,۰۰ ₽
۵۲,۵۰ ₽
D42ES/10x250
10 250 12 1
۶۹,۵۰ ₽
۶۶,۰۰ ₽
D42ES/10x315
10 315 12 1
۸۷,۵۰ ₽
۸۳,۵۰ ₽
D42ES/12x100
12 100 14 1
۳۶,۵۰ ₽
۳۵,۰۰ ₽
D42ES/12x125
12 125 14 1
۴۴,۰۰ ₽
۴۱,۵۰ ₽
D42EA/4x250
4 250 5.5 0.5
۳۵,۰۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
D42EA/8x315
8 315 11 1
۷۸,۰۰ ₽
۷۴,۰۰ ₽
D42EA/7.5x125
7.5 125 10 1
۲۳,۰۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42EA/5.5x160
5.5 160 7 0.5
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D42EA/6.5x200
6.5 200 9 1
۳۵,۰۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
D42EA/6x200
6 200 8 0.5
۳۵,۰۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
D42EA/3x100
3 100 4 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۰,۵۰ ₽
D42EA/6x125
6 125 8 0.5
۱۹,۵۰ ₽
۱۸,۵۰ ₽
D42EA/5x160
5 160 6.5 0.5
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D42EA/8.5x250
8.5 250 11 1
۶۳,۵۰ ₽
۶۰,۵۰ ₽
D42EA/5x250
5 250 6.5 0.5
۳۹,۵۰ ₽
۳۷,۵۰ ₽
D42EA/8.5x200
8.5 200 11 1
۵۱,۰۰ ₽
۴۸,۵۰ ₽
D42EA/6.5x125
6.5 125 9 1
۱۹,۵۰ ₽
۱۸,۵۰ ₽
D42EA/2x200
2 200 3 0.5
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۰۰ ₽
D42EA/12x200
12 200 14 1
۹۲,۰۰ ₽
۸۷,۵۰ ₽
D42EA/6x160
6 160 8 0.5
۲۵,۰۰ ₽
۲۳,۵۰ ₽
D42EA/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۲۸,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
D42EA/8x160
8 160 11 1
۳۶,۵۰ ₽
۳۴,۵۰ ₽
D42EA/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۱۶,۵۰ ₽
۱۵,۵۰ ₽
D42EA/4x200
4 200 5.5 0.5
۲۸,۵۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
D42EA/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D42EA/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۱۴,۵۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D42EA/5.5x200
5.5 200 7 0.5
۳۲,۵۰ ₽
۳۱,۰۰ ₽
D42EA/8.5x125
8.5 125 11 1
۲۶,۰۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D42EA/9x125
9 125 11 1
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۰۰ ₽
D42EA/16x200
16 200 18 1.5
۱۳۲,۵۰ ₽
۱۲۶,۰۰ ₽
D42EA/3x125
3 125 4 0.5
۱۳,۵۰ ₽
۱۲,۵۰ ₽
D42EA/5x200
5 200 6.5 0.5
۳۲,۵۰ ₽
۳۱,۰۰ ₽
D42EA/5x315
5 315 6.5 0.5
۴۹,۰۰ ₽
۴۶,۵۰ ₽
D42EA/6.5x100
6.5 100 9 1
۱۵,۰۰ ₽
۱۴,۰۰ ₽
D42EA/6.5x160
6.5 160 9 1
۲۵,۰۰ ₽
۲۳,۵۰ ₽
D42EA/7x100
7 100 9 1
۱۸,۰۰ ₽
۱۷,۰۰ ₽
D42EA/7x125
7 125 9 1
۲۳,۰۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42EA/7x160
7 160 9 1
۲۸,۰۰ ₽
۲۶,۵۰ ₽
D42EA/7.5x200
7.5 200 10 1
۴۱,۵۰ ₽
۳۹,۵۰ ₽
D42EA/8.5x100
8.5 100 11 1
۲۱,۵۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D42EA/8.5x160
8.5 160 11 1
۳۶,۵۰ ₽
۳۴,۵۰ ₽
D42EA/9x200
9 200 11 1
۵۸,۵۰ ₽
۵۵,۵۰ ₽
D42EA/12x160
12 160 14 1
۷۷,۰۰ ₽
۷۳,۰۰ ₽
D42EA/12x250
12 250 14 1
۱۱۳,۵۰ ₽
۱۰۸,۰۰ ₽
D42EA/14x100
14 100 16 1.5
۶۰,۰۰ ₽
۵۷,۰۰ ₽
D42EA/14x125
14 125 16 1.5
۷۲,۵۰ ₽
۶۸,۵۰ ₽
D42EA/14x160
14 160 16 1.5
۹۳,۰۰ ₽
۸۸,۰۰ ₽
D42EA/14x200
14 200 16 1.5
۱۱۳,۰۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
D42EA/16x100
16 100 18 1.5
۷۳,۵۰ ₽
۷۰,۰۰ ₽
D42EA/16x125
16 125 18 1.5
۸۷,۵۰ ₽
۸۳,۰۰ ₽
D42EA/16x160
16 160 18 1.5
۱۱۲,۰۰ ₽
۱۰۶,۵۰ ₽
D42ES/1x100
1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1x125
1 125 1.8 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D42ES/1x160
1 160 1.8 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/1x200
1 200 1.8 0.5
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D42ES/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x100
1.2 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x125
1.2 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x160
1.2 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x200
1.2 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x100
1.25 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x125
1.25 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x160
1.25 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x200
1.25 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x100
1.3 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x125
1.3 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x160
1.3 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x200
1.3 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
۱۰,۰۰ ₽
۹,۵۰ ₽
D42ES/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D42ES/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/1.5x200
1.5 200 2.2 0.5
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D42ES/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2x100
2 100 3 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۰,۵۰ ₽
D42ES/2x125
2 125 3 0.5
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D42ES/2x160
2 160 3 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/2x200
2 200 3 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/2x250
2 250 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2x315
2 315 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x100
2.25 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x125
2.25 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x160
2.25 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x200
2.25 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۰,۵۰ ₽
D42ES/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D42ES/2.5x160
2.5 160 3.5 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/2.6x100
2.6 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x125
2.6 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x160
2.6 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x200
2.6 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x250
2.6 250 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x315
2.6 315 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x100
2.7 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x125
2.7 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x160
2.7 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x200
2.7 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x100
2.75 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x125
2.75 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x160
2.75 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x200
2.75 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x100
2.8 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x125
2.8 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x160
2.8 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x200
2.8 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x100
2.9 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x125
2.9 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x160
2.9 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x200
2.9 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3x100
3 100 4 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۰,۵۰ ₽
D42ES/3x125
3 125 4 0.5
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D42ES/3x250
3 250 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3x315
3 315 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x100
3.1 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x125
3.1 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x160
3.1 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x200
3.1 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x100
3.6 100 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x125
3.6 125 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x160
3.6 160 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x200
3.6 200 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4x160
4 160 5.5 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/4x315
4 315 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x250
4.5 250 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x100
4.6 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x125
4.6 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x160
4.6 160 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x200
4.6 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5x200
5 200 6.5 0.5
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۰۰ ₽
D42ES/5x250
5 250 6.5 0.5
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D42ES/5x315
5 315 6.5 0.5
۴۱,۰۰ ₽
۳۹,۰۰ ₽
D42ES/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.5x200
5.5 200 7 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.5x250
5.5 250 7 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/6x200
6 200 8 0.5
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۵۰ ₽
D42ES/6.5x100
6.5 100 9 1
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/6.5x125
6.5 125 9 1
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D42ES/6.5x160
6.5 160 9 1
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D42ES/6.5x200
6.5 200 9 1
۳۲,۵۰ ₽
۳۱,۰۰ ₽
D42ES/7x100
7 100 9 1
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/7x125
7 125 9 1
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D42ES/7x160
7 160 9 1
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D42ES/7x200
7 200 9 1
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۰۰ ₽
D42ES/7x250
7 250 9 1
۰,۰۰ ₽
D42ES7x315
7 315 9 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/7.5x125
7.5 125 10 1
۲۴,۰۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/7.5x160
7.5 160 10 1
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۵۰ ₽
D42ES/7.5x200
7.5 200 10 1
۳۸,۰۰ ₽
۳۶,۰۰ ₽
D42ES/8x200
8 200 11 1
۴۲,۵۰ ₽
۴۰,۵۰ ₽
D42ES/8x250
8 250 11 1
۵۲,۵۰ ₽
۴۹,۵۰ ₽
D42ES/8x315
8 315 11 1
۶۵,۰۰ ₽
۶۲,۰۰ ₽
D42ES/8.5x100
8.5 100 11 1
۲۴,۰۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/8.5x125
8.5 125 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/8.5x160
8.5 160 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/8.5x200
8.5 200 11 1
۴۵,۰۰ ₽
۴۳,۰۰ ₽
D42ES/8.5x250
8.5 250 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/9x125
9 125 11 1
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۵۰ ₽
D42ES/9x250
9 250 11 1
۶۰,۵۰ ₽
۵۷,۵۰ ₽
D42ES/9x200
9 200 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/12x160
12 160 14 1
۵۶,۵۰ ₽
۵۳,۵۰ ₽
D42ES/12x200
12 200 14 1
۷۰,۵۰ ₽
۶۷,۰۰ ₽
D42ES/12x250
12 250 14 1
۸۹,۰۰ ₽
۸۴,۵۰ ₽
D42ES/12x315
12 315 14 1
۱۱۳,۰۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
D42ES/14x100
14 100 16 1.5
۴۲,۵۰ ₽
۴۰,۵۰ ₽
D42ES/14x125
14 125 16 1.5
۵۲,۵۰ ₽
۴۹,۵۰ ₽
D42ES/14x160
14 160 16 1.5
۶۹,۵۰ ₽
۶۶,۰۰ ₽
D42ES/14x200
14 200 16 1.5
۸۷,۵۰ ₽
۸۳,۵۰ ₽
D42ES/14x250
14 250 16 1.5
۱۱۰,۵۰ ₽
۱۰۵,۰۰ ₽
D42ES/14x315
14 315 16 1.5
۱۴۰,۰۰ ₽
۱۳۳,۰۰ ₽
D42ES/16x100
16 100 18 1.5
۵۵,۰۰ ₽
۵۲,۵۰ ₽
D42ES/16x125
16 125 18 1.5
۶۶,۵۰ ₽
۶۳,۰۰ ₽
D42ES/16x160
16 160 18 1.5
۸۷,۵۰ ₽
۸۳,۵۰ ₽
D42ES/16x200
16 200 18 1.5
۱۱۰,۵۰ ₽
۱۰۵,۰۰ ₽
D42ES/16x250
16 250 18 1.5
۱۳۸,۵۰ ₽
۱۳۱,۵۰ ₽
D42ES/16x315
16 315 18 1.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/6x160
6 160 8 0.5
۲۴,۰۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42EA/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۰۰ ₽
D42EA/14x250