پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E

Economic Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● Material : Steel-hardend
● WS ,فولاد ابزاری آلياژی
- خصوصيـات : فـولاد ابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سايشـی متوسـط.
- کاربــرد: ماهيچــه و پــران قالبهــای تزريــق پلاســتيک، قالبهــای ترموســت (باکاليـت و...)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غيـرآهنـی، پلاسـتيک هـا وکاغـذ.

ایجاد تیکت
پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E
تصویر پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E
کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42ES/1x100
1 100 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1x125
1 125 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1x160
1 160 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1x200
1 200 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x100
1.2 100 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x125
1.2 125 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x160
1.2 160 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x200
1.2 200 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x100
1.25 100 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x125
1.25 125 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x160
1.25 160 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x200
1.25 200 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x100
1.3 100 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x125
1.3 125 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x160
1.3 160 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x200
1.3 200 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.5x200
1.5 200 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/2x100
2 100 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2x125
2 125 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2x160
2 160 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2x200
2 200 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2x250
2 250 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2x315
2 315 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x100
2.25 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x125
2.25 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x160
2.25 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x200
2.25 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.5x160
2.5 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x100
2.6 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x125
2.6 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x160
2.6 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x200
2.6 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x250
2.6 250 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x315
2.6 315 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x100
2.7 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x125
2.7 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x160
2.7 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x200
2.7 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x100
2.75 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x125
2.75 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x160
2.75 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x200
2.75 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x100
2.8 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x125
2.8 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x160
2.8 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x200
2.8 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x100
2.9 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x125
2.9 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x160
2.9 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x200
2.9 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x100
3 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x125
3 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x160
3 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x200
3 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x250
3 250 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x315
3 315 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x100
3.1 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x125
3.1 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x160
3.1 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x200
3.1 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.5x100
3.5 100 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.5x125
3.5 125 5 0.5
۰ تومان
D42/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.5x160
3.5 160 5 0.5
۰ تومان
D42EA/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x100
3.6 100 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x125
3.6 125 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x160
3.6 160 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x200
3.6 200 5 0.5
۰ تومان
D42ES/4x100
4 100 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4x125
4 125 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4x160
4 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4x200
4 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4x250
4 250 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4x315
4 315 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰ تومان
D42EA/4.5x160
4.5 160 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x250
4.5 250 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x100
4.6 100 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x125
4.6 125 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x160
4.6 160 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x200
4.6 200 6 0.5
۰ تومان
D42ES/5x100
5 100 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5x125
5 125 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5x160
5 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5x200
5 200 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5x250
5 250 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5x315
5 315 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.5x100
5.5 100 7 0.5
۰ تومان
D42ES/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۰ تومان
D42ES/5.5x160
5.5 160 7 0.5
۰ تومان
D42ES5.5x200
5.5 200 7 0.5
۰ تومان
D42ES/5.5x250
5.5 250 7 0.5
۰ تومان
D42ES/6x100
6 100 8 0.5
۰ تومان
D42ES/6x125
6 125 8 0.5
۰ تومان
D42ES/6x200
6 200 8 0.5
۰ تومان
D42ES/6x250
6 250 8 0.5
۰ تومان
D42ES/6x315
6 315 8 0.5
۰ تومان
D42ES/6.5x100
6.5 100 9 1
۰ تومان
D42ES/6.5x125
6.5 125 9 1
۰ تومان
D42ES/6.5x160
6.5 160 9 1
۰ تومان
D42ES/6.5x200
6.5 200 9 1
۰ تومان
D42ES/7x100
7 100 9 1
۰ تومان
D42ES/7x125
7 125 9 1
۰ تومان
D42ES/7x160
7 160 9 1
۰ تومان
D42ES/7x200
7 200 9 1
۰ تومان
D42ES/7x250
7 250 9 1
۰ تومان
D42ES7x315
7 315 9 1
۰ تومان
D42ES/7.5x100
7.5 100 10 1
۰ تومان
D42ES/7.5x125
7.5 125 10 1
۰ تومان
D42ES/7.5x160
7.5 160 10 1
۰ تومان
D42ES/7.5x200
7.5 200 10 1
۰ تومان
D42ES/8x100
8 100 11 1
۰ تومان
D42ES/8x125
8 125 11 1
۰ تومان
D42ES/8x160
8 160 11 1
۰ تومان
D42ES/8x200
8 200 11 1
۰ تومان
D42ES/8x250
8 250 11 1
۰ تومان
D42ES/8x315
8 315 11 1
۰ تومان
D42ES/8.5x100
8.5 100 11 1
۰ تومان
D42E/8.5x125
8.5 125 11 1
۰ تومان
D42ES/8.5x160
8.5 160 11 1
۰ تومان
D42ES/8.5x200
8.5 200 11 1
۰ تومان
D42ES/8.5x250
8.5 250 11 1
۰ تومان
D42ES/9x100
9 100 11 1
۰ تومان
D42ES/9x125
9 125 11 1
۰ تومان
D42ES/9x160
9 160 11 1
۰ تومان
D42ES/9x200
9 200 11 1
۰ تومان
D42ES/9x250
9 250 11 1
۰ تومان
D42EA/9x315
9 315 11 1
۰ تومان
D42ES/10x100
10 100 12 1
۰ تومان
D42ES/10x125
10 125 12 1
۰ تومان
D42ES/10x160
10 160 12 1