پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E

Economic Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● جنس : فولاد سخت شده
● WS ,فولاد ابزاری آلياژی
- خصوصيـات : فـولاد ابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سايشـی متوسـط.
- کاربــرد: ماهيچــه و پــران قالبهــای تزريــق پلاســتيک، قالبهــای ترموســت (باکاليـت و...)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غيـرآهنـی، پلاسـتيک هـا وکاغـذ.

ایجاد تیکت
پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E
تصویر پران سر مخروط اقتصادی مدل D42E
کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42ES/1x100
1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1x125
1 125 1.8 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42ES/1x160
1 160 1.8 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/1x200
1 200 1.8 0.5
۳۱,۵۰ ₽
۳۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x100
1.2 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x125
1.2 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x160
1.2 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.2x200
1.2 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x100
1.25 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x125
1.25 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x160
1.25 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.25x200
1.25 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x100
1.3 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x125
1.3 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x160
1.3 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.3x200
1.3 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
۱۰,۰۰ ₽
۹,۵۰ ₽
D42ES/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۵۰ ₽
D42ES/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/1.5x200
1.5 200 2.2 0.5
۳۱,۵۰ ₽
۳۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2x100
2 100 3 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D42ES/2x125
2 125 3 0.5
۱۴,۵۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D42ES/2x160
2 160 3 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/2x200
2 200 3 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/2x250
2 250 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2x315
2 315 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x100
2.25 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x125
2.25 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x160
2.25 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.25x200
2.25 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D42ES/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۱۴,۵۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D42ES/2.5x160
2.5 160 3.5 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/2.6x100
2.6 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x125
2.6 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x160
2.6 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x200
2.6 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x250
2.6 250 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.6x315
2.6 315 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x100
2.7 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x125
2.7 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x160
2.7 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.7x200
2.7 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x100
2.75 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x125
2.75 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x160
2.75 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.75x200
2.75 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x100
2.8 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x125
2.8 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x160
2.8 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.8x200
2.8 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x100
2.9 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x125
2.9 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x160
2.9 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/2.9x200
2.9 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3x100
3 100 4 0.5
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D42ES/3x125
3 125 4 0.5
۱۴,۵۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D42ES/3x160
3 160 4 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/3x200
3 200 4 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/3x250
3 250 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3x315
3 315 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x100
3.1 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x125
3.1 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x160
3.1 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.1x200
3.1 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.5x100
3.5 100 5 0.5
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۵۰ ₽
D42ES/3.5x125
3.5 125 5 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42EA/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۲۱,۵۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D42ES/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.5x160
3.5 160 5 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/3.6x100
3.6 100 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x125
3.6 125 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x160
3.6 160 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/3.6x200
3.6 200 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4x100
4 100 5.5 0.5
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۵۰ ₽
D42ES/4x125
4 125 5.5 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42ES/4x160
4 160 5.5 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/4x200
4 200 5.5 0.5
۲۴,۵۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/4x250
4 250 5.5 0.5
۳۱,۵۰ ₽
۳۰,۰۰ ₽
D42ES/4x315
4 315 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42EA/4.5x160
4.5 160 6 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.5x250
4.5 250 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x100
4.6 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x125
4.6 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x160
4.6 160 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/4.6x200
4.6 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5x100
5 100 6.5 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42ES/5x125
5 125 6.5 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/5x160
5 160 6.5 0.5
۲۱,۵۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D42ES/5x200
5 200 6.5 0.5
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D42ES/5x250
5 250 6.5 0.5
۳۱,۵۰ ₽
۳۰,۰۰ ₽
D42ES/5x315
5 315 6.5 0.5
۴۱,۵۰ ₽
۳۹,۵۰ ₽
D42ES/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.5x100
5.5 100 7 0.5
۱۵,۵۰ ₽
۱۵,۰۰ ₽
D42ES/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/5.5x160
5.5 160 7 0.5
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/5.5x200
5.5 200 7 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/5.5x250
5.5 250 7 0.5
۰,۰۰ ₽
D42ES/6x100
6 100 8 0.5
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D42ES/6x125
6 125 8 0.5
۲۰,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
D42ES/6x200
6 200 8 0.5
۳۰,۰۰ ₽
۲۸,۵۰ ₽
D42ES/6x250
6 250 8 0.5
۳۷,۰۰ ₽
۳۵,۰۰ ₽
D42ES/6x315
6 315 8 0.5
۴۵,۵۰ ₽
۴۳,۰۰ ₽
D42ES/6.5x100
6.5 100 9 1
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/6.5x125
6.5 125 9 1
۲۱,۵۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D42ES/6.5x160
6.5 160 9 1
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D42ES/6.5x200
6.5 200 9 1
۳۲,۵۰ ₽
۳۱,۰۰ ₽
D42ES/7x100
7 100 9 1
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D42ES/7x125
7 125 9 1
۲۱,۵۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D42ES/7x160
7 160 9 1
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D42ES/7x200
7 200 9 1
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۵۰ ₽
D42ES/7x250
7 250 9 1
۰,۰۰ ₽
D42ES7x315
7 315 9 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/7.5x100
7.5 100 10 1
۲۱,۵۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D42ES/7.5x125
7.5 125 10 1
۲۴,۵۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/7.5x160
7.5 160 10 1
۳۰,۰۰ ₽
۲۸,۵۰ ₽
D42ES/7.5x200
7.5 200 10 1
۳۸,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
D42ES/8x100
8 100 11 1
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D42ES/8x125
8 125 11 1
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D42ES/8x160
8 160 11 1
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۵۰ ₽
D42ES/8x200
8 200 11 1
۴۲,۵۰ ₽
۴۰,۵۰ ₽
D42ES/8x250
8 250 11 1
۵۲,۵۰ ₽
۵۰,۰۰ ₽
D42ES/8x315
8 315 11 1
۶۵,۵۰ ₽
۶۲,۰۰ ₽
D42ES/8.5x100
8.5 100 11 1
۲۴,۵۰ ₽
۲۳,۰۰ ₽
D42ES/8.5x125
8.5 125 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/8.5x160
8.5 160 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/8.5x200
8.5 200 11 1
۴۵,۵۰ ₽
۴۳,۰۰ ₽
D42ES/8.5x250
8.5 250 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/9x100
9 100 11 1
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D42ES/9x125
9 125 11 1
۳۰,۰۰ ₽
۲۸,۵۰ ₽
D42ES/9x160
9 160 11 1
۴۰,۰۰ ₽
۳۸,۰۰ ₽
D42ES/9x250
9 250 11 1
۶۱,۰۰ ₽
۵۸,۰۰ ₽
D42EA/9x315
9 315 11 1
۷۱,۰۰ ₽
۶۷,۵۰ ₽
D42ES/9x200
9 200 11 1
۰,۰۰ ₽
D42ES/10x100
10 100 12 1
۲۸,۵۰ ₽
۲۷,۰۰ ₽
D42ES/10x125
10 125 12 1
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۵۰ ₽