سنبه دقيق D220

Precision Punch

مشخصات :

● DIN 9844
● جنس : HSS , HST

تصویر سنبه دقيق D220
تصویر سنبه دقيق D220
تصویر سنبه دقيق D220

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D220/2x71/HSS
2 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2x71/HST
2 71 HST
تماس بگیرید
D220/2x90/HSS
2 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2x90/HST
2 90 HST
تماس بگیرید
D220/2x112/HSS
2 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2x112/HST
2 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.1x71/HSS
2.1 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.1x71/HST
2.1 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.1x90/HSS
2.1 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.1x90/HST
2.1 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.1x112/HSS
2.1 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.1x112/HST
2.1 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.2x71/HSS
2.2 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.2x71/HST
2.2 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.2x90/HSS
2.2 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.2x90/HST
2.2 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.2x112/HSS
2.2 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.2x112/HST
2.2 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.3x71/HSS
2.3 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.3x71/HST
2.3 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.3x90/HSS
2.3 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.3x90/HST
2.3 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.3x112/HSS
2.3 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.3x112/HST
2.3 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.4x71/HSS
2.4 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.4x71/HST
2.4 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.4x90/HSS
2.4 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.4x90/HST
2.4 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.4x112/HSS
2.4 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.4x112/HST
2.4 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.5x71/HSS
2.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.5x71/HST
2.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.5x90/HSS
2.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.5x90/HST
2.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.5x112/HSS
2.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.5x112/HST
2.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.6x71/HSS
2.6 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.6x71/HST
2.6 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.6x90/HSS
2.6 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.6x90/HST
2.6 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.6x112/HSS
2.6 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.6x112/HST
2.6 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.7x71/HSS
2.7 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.7x71/HST
2.7 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.7x90/HSS
2.7 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.7x90/HST
2.7 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.7x112/HSS
2.7 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.7x112/HST
2.7 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.8x71/HSS
2.8 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.8x71/HST
2.8 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.8x90/HSS
2.8 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.8x90/HST
2.8 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.8x112/HSS
2.8 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.8x112/HST
2.8 112 HST
تماس بگیرید
D220/2.9x71/HSS
2.9 71 HSS
تماس بگیرید
D220/2.9x71/HST
2.9 71 HST
تماس بگیرید
D220/2.9x90/HSS
2.9 90 HSS
تماس بگیرید
D220/2.9x90/HST
2.9 90 HST
تماس بگیرید
D220/2.9x112/HSS
2.9 112 HSS
تماس بگیرید
D220/2.9x112/HST
2.9 112 HST
تماس بگیرید
D220/3x71/HSS
3 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3x71/HST
3 71 HST
تماس بگیرید
D220/3x90/HSS
3 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3x90/HST
3 90 HST
تماس بگیرید
D220/3x112/HSS
3 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3x112/HST
3 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.1x71/HSS
3.1 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.1x71/HST
3.1 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.1x90/HSS
3.1 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.1x90/HST
3.1 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.1x112/HSS
3.1 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.1x112/HST
3.1 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.2x71/HSS
3.2 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.2x71/HST
3.2 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.2x90/HSS
3.2 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.2x90/HST
3.2 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.2x112/HSS
3.2 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.2x112/HST
3.2 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.3x71/HSS
3.3 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.3x71/HST
3.3 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.3x90/HSS
3.3 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.3x90/HST
3.3 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.3x112/HSS
3.3 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.3x112/HST
3.3 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.4x71/HSS
3.4 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.4x71/HST
3.4 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.4x90/HSS
3.4 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.4x90/HST
3.4 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.4x112/HSS
3.4 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.4x112/HST
3.4 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.5x71/HSS
3.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.5x71/HST
3.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.5x90/HSS
3.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.5x90/HST
3.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.5x112/HSS
3.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.5x112/HST
3.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.6x71/HSS
3.6 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.6x71/HST
3.6 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.6x90/HSS
3.6 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.6x90/HST
3.6 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.6x112/HSS
3.6 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.6x112/HST
3.6 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.7x71/HSS
3.7 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.7x71/HST
3.7 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.7x90/HSS
3.7 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.7x90/HST
3.7 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.7x112/HSS
3.7 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.7x112/HST
3.7 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.8x71/HSS
3.8 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.8x71/HST
3.8 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.8x90/HSS
3.8 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.8x90/HST
3.8 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.8x112/HSS
3.8 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.8x112/HST
3.8 112 HST
تماس بگیرید
D220/3.9x71/HSS
3.9 71 HSS
تماس بگیرید
D220/3.9x71/HST
3.9 71 HST
تماس بگیرید
D220/3.9x90/HSS
3.9 90 HSS
تماس بگیرید
D220/3.9x90/HST
3.9 90 HST
تماس بگیرید
D220/3.9x112/HSS
3.9 112 HSS
تماس بگیرید
D220/3.9x112/HST
3.9 112 HST
تماس بگیرید
D220/4x71/HSS
4 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4x71/HST
4 71 HST
تماس بگیرید
D220/4x90/HSS
4 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4x90/HST
4 90 HST
تماس بگیرید
D220/4x112/HSS
4 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4x112/HST
4 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.1x71/HSS
4.1 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.1x71/HST
4.1 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.1x90/HSS
4.1 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.1x90/HST
4.1 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.1x112/HSS
4.1 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.1x112/HST
4.1 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.2x71/HSS
4.2 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.2x71/HST
4.2 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.2x90/HSS
4.2 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.2x90/HST
4.2 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.2x112/HSS
4.2 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.2x112/HST
4.2 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.3x71/HSS
4.3 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.3x71/HST
4.3 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.3x90/HSS
4.3 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.3x90/HST
4.3 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.3x112/HSS
4.3 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.3x112/HST
4.3 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.4x71/HSS
4.4 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.4x71/HST
4.4 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.4x90/HSS
4.4 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.4x90/HST
4.4 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.4x112/HSS
4.4 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.4x112/HST
4.4 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.5x71/HSS
4.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.5x71/HST
4.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.5x90/HSS
4.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.5x90/HST
4.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.5x112/HSS
4.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.5x112/HST
4.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.6x71/HSS
4.6 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.6x71/HST
4.6 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.6x90/HSS
4.6 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.6x90/HST
4.6 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.6x112/HSS
4.6 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.6x112/HST
4.6 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.7x71/HSS
4.7 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.7x71/HST
4.7 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.7x90/HSS
4.7 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.7x90/HST
4.7 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.7x112/HSS
4.7 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.7x112/HST
4.7 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.8x71/HSS
4.8 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.8x71/HST
4.8 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.8x90/HSS
4.8 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.8x90/HST
4.8 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.8x112/HSS
4.8 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.8x112/HST
4.8 112 HST
تماس بگیرید
D220/4.9x71/HSS
4.9 71 HSS
تماس بگیرید
D220/4.9x71/HST
4.9 71 HST
تماس بگیرید
D220/4.9x90/HSS
4.9 90 HSS
تماس بگیرید
D220/4.9x90/HST
4.9 90 HST
تماس بگیرید
D220/4.9x112/HSS
4.9 112 HSS
تماس بگیرید
D220/4.9x112/HST
4.9 112 HST
تماس بگیرید
D220/5x71/HSS
5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5x71/HST
5 71 HST
تماس بگیرید
D220/5x90/HSS
5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5x90/HST
5 90 HST
تماس بگیرید
D220/5x112/HSS
5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5x112/HST
5 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.1x71/HSS
5.1 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.1x71/HST
5.1 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.1x90/HSS
5.1 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.1x90/HST
5.1 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.1x112/HSS
5.1 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.1x112/HST
5.1 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.2x71/HSS
5.2 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.2x71/HST
5.2 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.2x90/HSS
5.2 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.2x90/HST
5.2 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.2x112/HSS
5.2 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.2x112/HST
5.2 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.3x71/HSS
5.3 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.3x71/HST
5.3 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.3x90/HSS
5.3 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.3x90/HST
5.3 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.3x112/HSS
5.3 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.3x112/HST
5.3 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.4x71/HSS
5.4 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.4x71/HST
5.4 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.4x90/HSS
5.4 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.4x90/HST
5.4 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.4x112/HSS
5.4 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.4x112/HST
5.4 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.5x71/HSS
5.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.5x71/HST
5.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.5x90/HSS
5.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.5x90/HST
5.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.5x112/HSS
5.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.5x112/HST
5.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.6x71/HSS
5.6 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.6x71/HST
5.6 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.6x90/HSS
5.6 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.6x90/HST
5.6 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.6x112/HSS
5.6 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.6x112/HST
5.6 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.7x71/HSS
5.7 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.7x71/HST
5.7 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.7x90/HSS
5.7 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.7x90/HST
5.7 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.7x112/HSS
5.7 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.7x112/HST
5.7 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.8x71/HSS
5.8 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.8x71/HST
5.8 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.8x90/HSS
5.8 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.8x90/HST
5.8 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.8x112/HSS
5.8 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.8x112/HST
5.8 112 HST
تماس بگیرید
D220/5.9x71/HSS
5.9 71 HSS
تماس بگیرید
D220/5.9x71/HST
5.9 71 HST
تماس بگیرید
D220/5.9x90/HSS
5.9 90 HSS
تماس بگیرید
D220/5.9x90/HST
5.9 90 HST
تماس بگیرید
D220/5.9x112/HSS
5.9 112 HSS
تماس بگیرید
D220/5.9x112/HST
5.9 112 HST
تماس بگیرید
D220/6x71/HSS
6 71 HSS
تماس بگیرید
D220/6x71/HST
6 71 HST
تماس بگیرید
D220/6x90/HSS
6 90 HSS
تماس بگیرید
D220/6x90/HST
6 90 HST
تماس بگیرید
D220/6x112/HSS
6 112 HSS
تماس بگیرید
D220/6x112/HST
6 112 HST
تماس بگیرید
D220/6.1x71/HSS
6.1 71 HSS
تماس بگیرید
D220/6.1x71/HST
6.1 71 HST
تماس بگیرید
D220/6.1x90/HSS
6.1 90 HSS
تماس بگیرید
D220/6.1x90/HST
6.1 90 HST
تماس بگیرید
D220/6.1x112/HSS
6.1 112 HSS
تماس بگیرید
D220/6.1x112/HST
6.1 112 HST
تماس بگیرید
D220/6.2x71/HSS
6.2 71 HSS
تماس بگیرید
D220/6.2x71/HST
6.2 71 HST
تماس بگیرید
D220/6.2x90/HSS
6.2 90 HSS
تماس بگیرید
D220/6.2x90/HST
6.2 90 HST
تماس بگیرید
D220/6.2x112/HSS
6.2 112 HSS
تماس بگیرید
D220/6.2x112/HST
6.2 112 HST
تماس بگیرید
D220/6.3x71/HSS
6.3 71 HSS
تماس بگیرید
D220/6.3x71/HST
6.3 71 HST
تماس بگیرید
D220/6.3x90/HSS
6.3 90 HSS
تماس بگیرید
D220/6.3x90/HST
6.3 90 HST
تماس بگیرید
D220/6.3x112/HSS
6.3 112 HSS
تماس بگیرید
D220/6.3x112/HST
6.3 112 HST
تماس بگیرید
D220/6.4x71/HSS
6.4 71 HSS
تماس بگیرید
D220/6.4x71/HST
6.4 71 HST
تماس بگیرید
D220/6.4x90/HSS
6.4 90 HSS
تماس بگیرید
D220/6.4x90/HST
6.4 90 HST
تماس بگیرید
D220/6.4x112/HSS
6.4 112 HSS
تماس بگیرید
D220/6.4x112/HST
6.4 112 HST
تماس بگیرید
D220/6.5x71/HSS
6.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/6.5x71/HST
6.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/6.5x90/HSS
6.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/6.5x90/HST
6.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/6.5x112/HSS
6.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/6.5x112/HST
6.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/7x71/HSS
7 71 HSS
تماس بگیرید
D220/7x71/HST
7 71 HST
تماس بگیرید
D220/7x90/HSS
7 90 HSS
تماس بگیرید
D220/7x90/HST
7 90 HST
تماس بگیرید
D220/7x112/HSS
7 112 HSS
تماس بگیرید
D220/7x112/HST
7 112 HST
تماس بگیرید
D220/7.5x71/HSS
7.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/7.5x71/HST
7.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/7.5x90/HSS
7.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/7.5x90/HST
7.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/7.5x112/HSS
7.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/7.5x112/HST
7.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/8x71/HSS
8 71 HSS
تماس بگیرید
D220/8x71/HST
8 71 HST
تماس بگیرید
D220/8x90/HSS
8 90 HSS
تماس بگیرید
D220/8x90/HST
8 90 HST
تماس بگیرید
D220/8x112/HSS
8 112 HSS
تماس بگیرید
D220/8x112/HST
8 112 HST
تماس بگیرید
D220/8.5x71/HSS
8.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/8.5x71/HST
8.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/8.5x90/HSS
8.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/8.5x90/HST
8.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/8.5x112/HSS
8.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/8.5x112/HST
8.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/9x71/HSS
9 71 HSS
تماس بگیرید
D220/9x71/HST
9 71 HST
تماس بگیرید
D220/9x90/HSS
9 90 HSS
تماس بگیرید
D220/9x90/HST
9 90 HST
تماس بگیرید
D220/9x112/HSS
9 112 HSS
تماس بگیرید
D220/9x112/HST
9 112 HST
تماس بگیرید
D220/9.5x71/HSS
9.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/9.5x71/HST
9.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/9.5x90/HSS
9.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/9.5x90/HST
9.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/9.5x112/HSS
9.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/9.5x112/HST
9.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/10x71/HSS
10 71 HSS
تماس بگیرید
D220/10x71/HST
10 71 HST
تماس بگیرید
D220/10x90/HSS
10 90 HSS
تماس بگیرید
D220/10x90/HST
10 90 HST
تماس بگیرید
D220/10x112/HSS
10 112 HSS
تماس بگیرید
D220/10x112/HST
10 112 HST
تماس بگیرید
D220/10.5x112/HST
10.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/10.5x71/HSS
10.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/10.5x71/HST
10.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/10.5x90/HSS
10.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/10.5x90/HST
10.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/10.5x112/HSS
10.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/11x71/HSS
11 71 HSS
تماس بگیرید
D220/11x71/HST
11 71 HST
تماس بگیرید
D220/11x90/HSS
11 90 HSS
تماس بگیرید
D220/11x90/HST
11 90 HST
تماس بگیرید
D220/11x112/HSS
11 112 HSS
تماس بگیرید
D220/11x112/HST
11 112 HST
تماس بگیرید
D220/11.5x71/HSS
11.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/11.5x71/HST
11.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/11.5x90/HSS
11.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/11.5x90/HST
11.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/11.5x112/HSS
11.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/11.5x112/HST
11.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/12x71/HSS
12 71 HSS
تماس بگیرید
D220/12x71/HST
12 71 HST
تماس بگیرید
D220/12x90/HSS
12 90 HSS
تماس بگیرید
D220/12x90/HST
12 90 HST
تماس بگیرید
D220/12x112/HSS
12 112 HSS
تماس بگیرید
D220/12x112/HST
12 112 HST
تماس بگیرید
D220/12.5x71/HSS
12.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/12.5x71/HST
12.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/12.5x90/HSS
12.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/12.5x90/HST
12.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/12.5x112/HSS
12.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/12.5x112/HST
12.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/13x71/HSS
13 71 HSS
تماس بگیرید
D220/13x71/HST
13 71 HST
تماس بگیرید
D220/13x90/HSS
13 90 HSS
تماس بگیرید
D220/13x90/HST
13 90 HST
تماس بگیرید
D220/13x112/HSS
13 112 HSS
تماس بگیرید
D220/13x112/HST
13 112 HST
تماس بگیرید
D220/13.5x71/HSS
13.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/13.5x71/HST
13.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/13.5x90/HSS
13.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/13.5x90/HST
13.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/13.5x112/HSS
13.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/13.5x112/HST
13.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/14x71/HSS
14 71 HSS
تماس بگیرید
D220/14x71/HST
14 71 HST
تماس بگیرید
D220/14x90/HSS
14 90 HSS
تماس بگیرید
D220/14x90/HST
14 90 HST
تماس بگیرید
D220/14x112/HSS
14 112 HSS
تماس بگیرید
D220/14x112/HST
14 112 HST
تماس بگیرید
D220/14.5x71/HSS
14.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/14.5x71/HST
14.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/14.5x90/HSS
14.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/14.5x90/HST
14.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/14.5x112/HSS
14.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/14.5x112/HST
14.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/16x112/HSS
16 112 HSS
تماس بگیرید
D220/16x112/HST
16 112 HST
تماس بگیرید
D220/15x71/HSS
15 71 HSS
تماس بگیرید
D220/15x71/HST
15 71 HST
تماس بگیرید
D220/15x90/HSS
15 90 HSS
تماس بگیرید
D220/15x90/HST
15 90 HST
تماس بگیرید
D220/15x112/HSS
15 112 HSS
تماس بگیرید
D220/15x112/HST
15 112 HST
تماس بگیرید
D220/15.5x71/HSS
15.5 71 HSS
تماس بگیرید
D220/15.5x71/HST
15.5 71 HST
تماس بگیرید
D220/15.5x90/HSS
15.5 90 HSS
تماس بگیرید
D220/15.5x90/HST
15.5 90 HST
تماس بگیرید
D220/15.5x112/HSS
15.5 112 HSS
تماس بگیرید
D220/15.5x112/HST
15.5 112 HST
تماس بگیرید
D220/16x71/HSS
16 71 HSS
تماس بگیرید
D220/16x71/HST
16 71 HST
تماس بگیرید
D220/16x90/HSS
16 90 HSS
تماس بگیرید
D220/16x90/HST
16 90 HST
تماس بگیرید