پین تثبیت D25

Dowel Pin

مشخصات :

● DIN EN 28734/ISO 8734-A
● Hardness 60±2 HRC

تصویر پین تثبیت D25

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l l2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D25/6x14
6 14 2.1
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D25/6x16
6 16 2.1
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D25/6x18
6 18 2.1
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D25/6x20
6 20 2.1
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D25/6x24
6 24 2.1
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D25/6x28
6 28 2.1
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D25/6x32
6 32 2.1
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D25/6x36
6 36 2.1
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D25/6x40
6 40 2.1
۱۷,۰۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D25/6x45
6 45 2.1
تماس بگیرید
D25/6x50
6 50 2.1
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D25/8x20
8 20 2.6
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D25/8x28
8 28 2.6
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D25/8x32
8 32 2.6
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D25/8x36
8 36 2.6
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D25/8x40
8 40 2.6
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D25/8x45
8 45 2.6
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D25/8x50
8 50 2.6
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D25/8x55
8 55 2.6
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D25/8x60
8 60 2.6
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D25/10x24
10 24 3
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D25/10x28
10 28 3
۲۱,۰۰ ₽
۲۰,۰۰ ₽
D25/10x32
10 32 3
۲۲,۵۰ ₽
۲۱,۵۰ ₽
D25/10x36
10 36 3
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۰۰ ₽
D25/10x40
10 40 3
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۰۰ ₽
D25/10x45
10 45 3
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D25/10x50
10 50 3
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D25/10x55
10 55 3
۲۰,۰۰ ₽
۱۹,۰۰ ₽
D25/10x60
10 60 3
۲۸,۰۰ ₽
۲۷,۰۰ ₽
D25/10x80
10 80 3
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۰۰ ₽
D25/12x36
12 36 3.8
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D25/12x40
12 40 3.8
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D25/12x50
12 50 3.8
۳۲,۵۰ ₽
۳۱,۰۰ ₽
D25/12x55
12 55 3.8
۳۵,۵۰ ₽
۳۳,۵۰ ₽
D25/12x60
12 60 3.8
۳۵,۵۰ ₽
۳۳,۵۰ ₽
D25/12x70
12 70 3.8
۳۹,۵۰ ₽
۳۷,۵۰ ₽
D25/12x100
12 100 3.8
۴۷,۰۰ ₽
۴۴,۵۰ ₽
D25/14x40
14 40 3.8
۴۸,۰۰ ₽
۴۵,۵۰ ₽
D25/14x45
14 45 3.8
۴۹,۵۰ ₽
۴۷,۰۰ ₽
D25/14x50
14 50 3.8
۵۱,۰۰ ₽
۴۸,۰۰ ₽
D25/14x55
14 55 3.8
۵۵,۰۰ ₽
۵۲,۵۰ ₽
D25/14x60
14 60 3.8
۵۵,۰۰ ₽
۵۲,۵۰ ₽
D25/14x70
14 70 3.8
۵۸,۰۰ ₽
۵۵,۰۰ ₽
D25/16X45
16 45 4.7
۵۶,۵۰ ₽
۵۳,۵۰ ₽
D25/16x50
16 50 4.7
۵۶,۵۰ ₽
۵۳,۵۰ ₽
D25/16x55
16 55 4.7
۶۰,۵۰ ₽
۵۷,۵۰ ₽
D25/16x70
16 70 4.7
۶۳,۵۰ ₽
۶۰,۵۰ ₽
D25/16x90
16 90 4.7
۷۲,۰۰ ₽
۶۸,۵۰ ₽
D25/16x100
16 100 4.7
۷۶,۵۰ ₽
۷۲,۵۰ ₽
D25/20x55
20 55 6
۷۹,۰۰ ₽
۷۵,۰۰ ₽
D25/20x70
20 70 6
۸۴,۵۰ ₽
۸۰,۵۰ ₽
D25/20x90
20 90 6
۹۶,۰۰ ₽
۹۱,۰۰ ₽
D25/3x8
3 8 1.1
تماس بگیرید
D25/3x10
3 10 1.1
تماس بگیرید
D25/3x12
3 12 1.1
تماس بگیرید
D25/3x14
3 14 1.1
تماس بگیرید
D25/3x16
3 16 1.1
تماس بگیرید
D25/3x18
3 18 1.1
تماس بگیرید
D25/3x20
3 20 1.1
تماس بگیرید
D25/3x28
3 28 1.1
تماس بگیرید
D25/3x24
3 24 1.1
تماس بگیرید
D25/4x10
4 10 1.4
تماس بگیرید
D25/4x12
4 12 1.4
تماس بگیرید
D25/4x14
4 14 1.4
تماس بگیرید
D25/4x16
4 16 1.4
تماس بگیرید
D25/4x18
4 18 1.4
تماس بگیرید
D25/4x20
4 20 1.4
تماس بگیرید
D25/4x24
4 24 1.4
تماس بگیرید
D25/4x28
4 28 1.4
تماس بگیرید
D25/4x32
4 32 1.4
تماس بگیرید
D25/4x36
4 36 1.4
تماس بگیرید
D25/4x40
4 40 1.4
تماس بگیرید
D25/5x12
5 12 1.7
تماس بگیرید
D25/5x14
5 14 1.7
تماس بگیرید
D25/5x16
5 16 1.7
تماس بگیرید
D25/5x18
5 18 1.7
تماس بگیرید
D25/5x20
5 20 1.7
تماس بگیرید
D25/5x24
5 24 1.7
تماس بگیرید
D25/5x28
5 28 1.7
تماس بگیرید
D25/5x32
5 32 1.7
تماس بگیرید
D25/5x36
5 36 1.7
تماس بگیرید
D25/5x40
5 40 1.7
۰,۰۰ ₽
D25/5x45
5 45 1.7
تماس بگیرید
D25/5x50
5 50 1.7
تماس بگیرید
D25/8x18
8 18 2.6
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D25/8x24
8 24 2.6
۱۸,۵۰ ₽
۱۷,۵۰ ₽
D25/10x70
10 70 3
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D25/12x24
12 24 3.8
تماس بگیرید
D25/12x28
12 28 3.8
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D25/12x32
12 32 3.8
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D25/12x45
12 45 3.8
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۵۰ ₽
D25/12x80
12 80 3.8
۴۱,۰۰ ₽
۳۹,۰۰ ₽
D25/12x90
12 90 3.8
۴۴,۰۰ ₽
۴۱,۵۰ ₽
D25/14x80
14 80 3.8
۶۰,۵۰ ₽
۵۷,۵۰ ₽
D25/14x90
14 90 3.8
۷۲,۰۰ ₽
۶۸,۵۰ ₽
D25/14x100
14 100 3.8
تماس بگیرید
D25/16x28
16 28 4.7
تماس بگیرید
D25/16x32
16 32 4.7
تماس بگیرید
D25/16x36
16 36 4.7
تماس بگیرید
D25/16x40
16 40 4.7
۵۸,۰۰ ₽
۵۵,۰۰ ₽
D25/16x60
16 60 4.7
۶۰,۵۰ ₽
۵۷,۵۰ ₽
D25/16x80
16 80 4.7
۶۸,۰۰ ₽
۶۴,۵۰ ₽
D25/20x50
20 50 6
۷۳,۵۰ ₽
۶۹,۵۰ ₽
D25/20x60
20 60 6
۷۹,۰۰ ₽
۷۵,۰۰ ₽
D25/20x80
20 80 6
۹۰,۵۰ ₽
۸۶,۰۰ ₽
D25/20x100
20 100 6
۱۰۱,۵۰ ₽
۹۶,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد