كفشك فولادی سطح كار گرد

CIRCULAR All-Steel Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر كفشك فولادی سطح كار گرد
تصویر كفشك فولادی سطح كار گرد
کد سفارش d1 a2 b2 b3 c1 c2 c3 d2 e f f1 l r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: EU01
100 140 135 101 24 24 58 20 100 121 51 125 29
تماس بگیرید
کد سفارش: EU02
150 190 190 151 33 33 68 24 150 163 68 160 35
تماس بگیرید
کد سفارش: EU03
200 250 250 202 33 33 68 24 200 211 86 160 35
تماس بگیرید
کد سفارش: EU04
250 300 300 252 38 38 88 32 250 256 106 180 41
تماس بگیرید
کد سفارش: EU05
300 360 360 302 38 38 98 40 300 304 124 200 48
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد