میله راهنما D011

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV
● عبور روان قسمت g6 و انطباق پرسی قسمت m6 در سوراخ برقو خورده H7 از مزایای D011 است.

ایجاد تیکت
میله راهنما D011
تصویر میله راهنما D011
کد سفارش l1 K d4 l2 d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D011/10x40
4 3 12 17 10 40 اتمام موجودی
D011/10x60
4 3 12 17 10 60 اتمام موجودی
D011/10x80
4 3 12 22 10 80
۱۰۴,۵۰ ₽
۹۹,۰۰ ₽
D011/10x100
4 3 12 27 10 100 اتمام موجودی
D011/12x80
7 6 16 22 12 80
۱۰۱,۰۰ ₽
۹۶,۰۰ ₽
D011/12x120
7 6 16 36 12 120
۱۲۸,۰۰ ₽
۱۲۲,۰۰ ₽
D011/12x140
7 6 16 36 12 140 اتمام موجودی
D011/14x60
7 8 18 17 14 60 اتمام موجودی
D011/14x80
7 8 18 22 14 80
۱۰۹,۰۰ ₽
۱۰۳,۵۰ ₽
D011/14x100
7 8 18 27 14 100
۱۲۰,۵۰ ₽
۱۱۴,۰۰ ₽
D011/14x120
7 8 18 36 14 120
۱۳۹,۵۰ ₽
۱۳۲,۵۰ ₽
D011/14x140
7 8 18 46 14 140 اتمام موجودی
D011/16x60
7 8 20 22 16 60
۸۸,۰۰ ₽
۸۴,۰۰ ₽
D011/16x80
7 8 20 27 16 80
۱۰۶,۰۰ ₽
۱۰۰,۵۰ ₽
D011/16x100
7 8 20 27 16 100
۱۱۷,۰۰ ₽
۱۱۱,۵۰ ₽
D011/16x120
7 8 20 36 16 120
۱۳۹,۵۰ ₽
۱۳۲,۵۰ ₽
D011/16x140
7 8 20 46 16 140
۱۶۰,۵۰ ₽
۱۵۲,۰۰ ₽
D011/16x160
7 8 20 46 16 160
۱۸۶,۰۰ ₽
۱۷۶,۵۰ ₽
D011/16x180
7 8 20 46 16 180
۲۳۱,۰۰ ₽
۲۱۹,۰۰ ₽
D011/18x80
7 8 22 27 18 80
۱۱۷,۰۰ ₽
۱۱۱,۵۰ ₽
D011/18x100
7 8 22 27 18 100
۱۳۰,۰۰ ₽
۱۲۳,۵۰ ₽
D011/18x120
7 8 22 36 18 120
۱۴۷,۵۰ ₽
۱۴۰,۰۰ ₽
D011/18x140
7 8 22 46 18 140
۱۶۶,۵۰ ₽
۱۵۸,۵۰ ₽
D011/18x160
7 8 22 46 18 160
۱۹۴,۰۰ ₽
۱۸۴,۵۰ ₽
D011/18x180
7 8 22 56 18 180
۲۲۶,۰۰ ₽
۲۱۵,۰۰ ₽
D011/18x200
7 8 22 56 18 200
۲۶۴,۵۰ ₽
۲۵۱,۵۰ ₽
D011/18x220
7 8 22 56 18 220 اتمام موجودی
D011/20x80
7 8 24 27 20 80
۱۳۱,۵۰ ₽
۱۲۵,۰۰ ₽
D011/20x100
7 8 24 27 20 100
۱۴۴,۵۰ ₽
۱۳۷,۰۰ ₽
D011/20x120
7 8 24 36 20 120
۱۶۸,۵۰ ₽
۱۶۰,۰۰ ₽
D011/20x140
7 8 24 46 20 140
۱۸۷,۵۰ ₽
۱۷۸,۵۰ ₽
D011/20x160
7 8 24 46 20 160
۲۱۵,۰۰ ₽
۲۰۴,۰۰ ₽
D011/20x180
7 8 24 56 20 180
۲۵۰,۰۰ ₽
۲۳۷,۵۰ ₽
D011/20x200
7 8 24 56 20 200
۲۷۵,۵۰ ₽
۲۶۲,۰۰ ₽
D011/20x220
7 8 24 56 20 220
۲۹۵,۰۰ ₽
۲۸۰,۰۰ ₽
D011/22x100
7 15 25 36 22 100
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۴۴,۵۰ ₽
D011/22x120
7 15 25 46 22 120
۱۶۸,۵۰ ₽
۱۶۰,۰۰ ₽
D011/22x140
7 15 25 46 22 140
۲۰۰,۵۰ ₽
۱۹۰,۵۰ ₽
D011/22x160
7 15 25 56 22 160
۲۲۳,۰۰ ₽
۲۱۱,۵۰ ₽
D011/22x180
7 15 25 56 22 180
۲۴۵,۵۰ ₽
۲۳۳,۰۰ ₽
D011/22x200
7 15 25 76 22 200
۲۷۹,۰۰ ₽
۲۶۵,۰۰ ₽
D011/22x220
7 15 25 76 22 220
۳۰۴,۵۰ ₽
۲۸۹,۵۰ ₽
D011/22x240
7 15 25 76 22 240
۳۵۱,۰۰ ₽
۳۳۳,۵۰ ₽
D011/22x280
7 15 25 76 22 280 اتمام موجودی
D011/24x100
7 15 28 36 24 100
۱۷۹,۵۰ ₽
۱۷۰,۵۰ ₽
D011/24x120
7 15 28 46 24 120
۲۰۲,۰۰ ₽
۱۹۲,۰۰ ₽
D011/24x140
7 15 28 46 24 140
۲۳۲,۵۰ ₽
۲۲۱,۰۰ ₽
D011/24x160
7 15 28 56 24 160
۲۵۸,۰۰ ₽
۲۴۵,۵۰ ₽
D011/24x180
7 15 28 56 24 180
۲۸۸,۵۰ ₽
۲۷۴,۰۰ ₽
D011/24x200
7 15 28 76 24 200
۳۲۵,۵۰ ₽
۳۰۹,۰۰ ₽
D011/24x220
7 15 28 76 24 220
۳۶۸,۵۰ ₽
۳۵۰,۵۰ ₽
D011/24x240
7 15 28 76 24 240
۳۹۷,۵۰ ₽
۳۷۷,۵۰ ₽
D011/26x120
7 15 30 46 26 120
۲۱۸,۰۰ ₽
۲۰۷,۰۰ ₽
D011/26x160
7 15 30 56 26 160
۲۷۱,۰۰ ₽
۲۵۷,۵۰ ₽
D011/26x200
7 15 30 76 26 200
۳۴۴,۵۰ ₽
۳۲۷,۵۰ ₽
D011/30x120
7 15 35 56 30 120
۲۵۰,۰۰ ₽
۲۳۷,۵۰ ₽
D011/30x140
7 15 35 56 30 140
۲۸۴,۰۰ ₽
۲۶۹,۵۰ ₽
D011/30x160
7 15 35 56 30 160
۳۱۶,۰۰ ₽
۳۰۰,۰۰ ₽
D011/30x180
7 15 35 56 30 180
۳۴۹,۵۰ ₽
۳۳۲,۰۰ ₽
D011/30x200
7 15 35 56 30 200
۴۱۶,۵۰ ₽
۳۹۶,۰۰ ₽
D011/30x220
7 15 35 76 30 220 اتمام موجودی
D011/30x240
7 15 35 76 30 240
۴۶۰,۰۰ ₽
۴۳۷,۰۰ ₽
D011/30x280
7 15 35 76 30 280
۵۶۴,۰۰ ₽
۵۳۶,۰۰ ₽
D011/30x320
7 15 35 76 30 320
۷۱۹,۵۰ ₽
۶۸۴,۰۰ ₽
D011/30x360
7 15 35 76 30 360 اتمام موجودی
D011/32x120
7 15 35 56 32 120 اتمام موجودی
D011/32x140
7 15 35 56 32 140
۲۸۷,۰۰ ₽
۲۷۲,۵۰ ₽
D011/32x160
7 15 35 56 32 160
۳۲۵,۵۰ ₽
۳۰۹,۰۰ ₽
D011/32x180
7 15 35 56 32 180
۳۵۶,۰۰ ₽
۳۳۸,۰۰ ₽
D011/32x200
7 15 35 56 32 200
۴۲۰,۰۰ ₽
۳۹۹,۰۰ ₽
D011/32x220
7 15 35 56 32 220
۴۴۱,۰۰ ₽
۴۱۸,۵۰ ₽
D011/32x240
7 15 35 76 32 240
۴۸۴,۰۰ ₽
۴۶۰,۰۰ ₽
D011/32x280
7 15 35 76 32 280
۵۶۲,۵۰ ₽
۵۳۴,۵۰ ₽
D011/32x320
7 15 35 76 32 320
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۶۱,۰۰ ₽
D011/32x360
7 15 35 76 32 360 اتمام موجودی
D011/40x200
10 15 45 56 40 200
۵۷۸,۵۰ ₽
۵۵۰,۰۰ ₽
D011/40x240
10 15 45 76 40 240
۷۰۵,۰۰ ₽
۶۷۰,۰۰ ₽
D011/40x300
10 15 45 96 40 300
۱ ۱۳۳,۰۰ ₽
۱ ۰۷۶,۵۰ ₽
D011/40x360
10 15 45 96 40 360 اتمام موجودی
D011/50x200
10 15 55 56 50 200
۸۴۴,۵۰ ₽
۸۰۲,۵۰ ₽
D011/50x240
10 15 55 76 50 240
۹۸۱,۰۰ ₽
۹۳۱,۵۰ ₽
D011/50x300
10 15 55 96 50 300 اتمام موجودی
D011/60x240
12 20 65 76 60 240 اتمام موجودی
D011/60x300
12 20 65 96 60 300 اتمام موجودی
D011/60x360
12 20 65 116 60 360 اتمام موجودی
D011/12x100
7 6 16 27 12 100
۱۰۹,۰۰ ₽
۱۰۳,۵۰ ₽
D011/14x160
7 8 18 46 14 160
۱۸۶,۰۰ ₽
۱۷۶,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد