میله راهنما D011

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV
● عبور روان قسمت g6 و انطباق پرسی قسمت m6 در سوراخ برقو خورده H7 از مزایای D011 است.

  فایل STP   فایل CATPart

میل راهنما ستاک مدل D011
نقشه میل راهنما ستاک مدل D011

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D011/10x80
10 80
۹۲,۰۰ ₽
۸۷,۵۰ ₽
D011/12x80
12 80
۸۹,۰۰ ₽
۸۴,۵۰ ₽
D011/12x120
12 120
۱۱۳,۰۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
D011/14x80
14 80
۹۶,۰۰ ₽
۹۱,۰۰ ₽
D011/14x100
14 100
۱۰۶,۰۰ ₽
۱۰۰,۵۰ ₽
D011/14x120
14 120
۱۲۳,۰۰ ₽
۱۱۷,۰۰ ₽
D011/16x60
16 60
۷۷,۵۰ ₽
۷۴,۰۰ ₽
D011/16x80
16 80
۹۳,۰۰ ₽
۸۸,۵۰ ₽
D011/16x100
16 100
۱۰۳,۵۰ ₽
۹۸,۰۰ ₽
D011/16x120
16 120
۱۲۳,۰۰ ₽
۱۱۷,۰۰ ₽
D011/16x140
16 140
۱۴۱,۰۰ ₽
۱۳۴,۰۰ ₽
D011/16x160
16 160
۱۶۴,۰۰ ₽
۱۵۵,۵۰ ₽
D011/16x180
16 180
۲۰۳,۵۰ ₽
۱۹۳,۵۰ ₽
D011/18x80
18 80
۱۰۳,۵۰ ₽
۹۸,۰۰ ₽
D011/18x100
18 100
۱۱۴,۵۰ ₽
۱۰۹,۰۰ ₽
D011/18x120
18 120
۱۳۰,۰۰ ₽
۱۲۳,۵۰ ₽
D011/18x140
18 140
۱۴۷,۰۰ ₽
۱۳۹,۵۰ ₽
D011/18x160
18 160
۱۷۱,۰۰ ₽
۱۶۲,۵۰ ₽
D011/18x180
18 180
۱۹۹,۵۰ ₽
۱۸۹,۵۰ ₽
D011/18x200
18 200
۲۳۳,۰۰ ₽
۲۲۱,۵۰ ₽
D011/20x80
20 80
۱۱۶,۰۰ ₽
۱۱۰,۰۰ ₽
D011/20x100
20 100
۱۲۷,۰۰ ₽
۱۲۱,۰۰ ₽
D011/20x120
20 120
۱۴۸,۵۰ ₽
۱۴۱,۰۰ ₽
D011/20x140
20 140
۱۶۵,۵۰ ₽
۱۵۷,۰۰ ₽
D011/20x160
20 160
۱۸۹,۵۰ ₽
۱۸۰,۰۰ ₽
D011/20x180
20 180
۲۲۰,۵۰ ₽
۲۰۹,۵۰ ₽
D011/20x200
20 200
۲۴۳,۰۰ ₽
۲۳۱,۰۰ ₽
D011/20x220
20 220
۲۶۰,۰۰ ₽
۲۴۷,۰۰ ₽
D011/22x100
22 100
۱۳۴,۵۰ ₽
۱۲۷,۵۰ ₽
D011/22x120
22 120
۱۴۸,۵۰ ₽
۱۴۱,۰۰ ₽
D011/22x140
22 140
۱۷۶,۵۰ ₽
۱۶۸,۰۰ ₽
D011/22x160
22 160
۱۹۶,۵۰ ₽
۱۸۶,۵۰ ₽
D011/22x180
22 180
۲۱۶,۵۰ ₽
۲۰۵,۵۰ ₽
D011/22x200
22 200
۲۴۶,۰۰ ₽
۲۳۳,۵۰ ₽
D011/22x220
22 220
۲۶۸,۵۰ ₽
۲۵۵,۰۰ ₽
D011/22x240
22 240
۳۰۹,۵۰ ₽
۲۹۴,۰۰ ₽
D011/24x100
24 100
۱۵۸,۵۰ ₽
۱۵۰,۵۰ ₽
D011/24x120
24 120
۱۷۸,۰۰ ₽
۱۶۹,۰۰ ₽
D011/24x140
24 140
۲۰۵,۰۰ ₽
۱۹۵,۰۰ ₽
D011/24x160
24 160
۲۲۷,۵۰ ₽
۲۱۶,۵۰ ₽
D011/24x180
24 180
۲۵۴,۵۰ ₽
۲۴۱,۵۰ ₽
D011/24x200
24 200
۲۸۷,۰۰ ₽
۲۷۲,۵۰ ₽
D011/24x220
24 220
۳۲۵,۰۰ ₽
۳۰۹,۰۰ ₽
D011/24x240
24 240
۳۵۰,۵۰ ₽
۳۳۳,۰۰ ₽
D011/26x120
26 120
۱۹۲,۰۰ ₽
۱۸۲,۵۰ ₽
D011/26x160
26 160
۲۳۹,۰۰ ₽
۲۲۷,۰۰ ₽
D011/26x200
26 200
۳۰۴,۰۰ ₽
۲۸۸,۵۰ ₽
D011/30x120
30 120
۲۲۰,۵۰ ₽
۲۰۹,۵۰ ₽
D011/30x140
30 140
۲۵۰,۵۰ ₽
۲۳۸,۰۰ ₽
D011/30x160
30 160
۲۷۸,۵۰ ₽
۲۶۴,۵۰ ₽
D011/30x180
30 180
۳۰۸,۰۰ ₽
۲۹۲,۵۰ ₽
D011/30x200
30 200
۳۶۷,۵۰ ₽
۳۴۹,۰۰ ₽
D011/30x240
30 240
۴۰۵,۵۰ ₽
۳۸۵,۵۰ ₽
D011/30x280
30 280
۴۹۷,۵۰ ₽
۴۷۲,۵۰ ₽
D011/30x320
30 320
۶۳۴,۵۰ ₽
۶۰۳,۰۰ ₽
D011/32x140
32 140
۲۵۳,۰۰ ₽
۲۴۰,۰۰ ₽
D011/32x160
32 160
۲۸۷,۰۰ ₽
۲۷۲,۵۰ ₽
D011/32x180
32 180
۳۱۳,۵۰ ₽
۲۹۸,۰۰ ₽
D011/32x200
32 200
۳۷۰,۵۰ ₽
۳۵۲,۰۰ ₽
D011/32x220
32 220
۳۸۸,۵۰ ₽
۳۶۹,۰۰ ₽
D011/32x240
32 240
۴۲۷,۰۰ ₽
۴۰۵,۵۰ ₽
D011/32x280
32 280
۴۹۶,۰۰ ₽
۴۷۱,۰۰ ₽
D011/32x320
32 320
۶۱۳,۰۰ ₽
۵۸۲,۵۰ ₽
D011/40x200
40 200
۵۱۰,۵۰ ₽
۴۸۵,۰۰ ₽
D011/40x240
40 240
۶۲۱,۵۰ ₽
۵۹۰,۵۰ ₽
D011/40x300
40 300
۹۹۹,۰۰ ₽
۹۴۹,۰۰ ₽
D011/50x200
50 200
۷۴۴,۵۰ ₽
۷۰۷,۵۰ ₽
D011/50x240
50 240
۸۶۴,۵۰ ₽
۸۲۱,۵۰ ₽
D011/12x100
12 100
۹۶,۰۰ ₽
۹۱,۰۰ ₽
D011/14x160
14 160
۱۶۴,۰۰ ₽
۱۵۵,۵۰ ₽
D011/10x40
10 40
۰,۰۰ ₽
D011/10x60
10 60
۰,۰۰ ₽
D011/10x100
10 100
۰,۰۰ ₽
D011/12x140
12 140
۰,۰۰ ₽
D011/14x60
14 60
۰,۰۰ ₽
D011/14x140
14 140
۰,۰۰ ₽
D011/18x220
18 220
۰,۰۰ ₽
D011/22x280
22 280
۰,۰۰ ₽
D011/30x220
30 220
۰,۰۰ ₽
D011/30x360
30 360
۰,۰۰ ₽
D011/32x120
32 120
۰,۰۰ ₽
D011/32x360
32 360
۰,۰۰ ₽
D011/40x360
40 360
۰,۰۰ ₽
D011/50x300
50 300
۰,۰۰ ₽
D011/60x240
60 240
۰,۰۰ ₽
D011/60x300
60 300
۰,۰۰ ₽
D011/60x360
60 360
۰,۰۰ ₽

نظر خودتان را بنویسد