میله راهنما (با امكان عبور پیچ) D023

Guide Sleeve

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  D023
تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  D023

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D023/10x20
10 20
۰ تومان
D023/10x30
10 30
۰ تومان
D023/10x40
10 40
۰ تومان
D023/10x50
10 50
۰ تومان
D023/10x60
10 60
۰ تومان
D023/10x70
10 70
۰ تومان
D023/10x80
10 80
۰ تومان
D023/10x100
10 100
۰ تومان
D023/10x120
10 120
۰ تومان
D023/10x140
10 140
۰ تومان
D023/14x30
14 30
۰ تومان
D023/14x40
14 40
۰ تومان
D023/14x50
14 50
۰ تومان
D023/14x60
14 60
۰ تومان
D023/14x70
14 70
۰ تومان
D023/14x80
14 80
۰ تومان
D023/14x100
14 100
۰ تومان
D023/14x120
14 120
۰ تومان
D023/14x140
14 140
۰ تومان
D023/14x160
14 160
۰ تومان
D023/14x180
14 180
۰ تومان
D023/18x40
18 40
۰ تومان
D023/18x60
18 60
۰ تومان
D023/18x80
18 80
۰ تومان
D023/18x100
18 100
۰ تومان
D023/18x120
18 120
۰ تومان
D023/18x140
18 140
۰ تومان
D023/18x160
18 160
۰ تومان
D023/18x180
18 180
۰ تومان
D023/18x200
18 200
۰ تومان
D023/18x220
18 220
۰ تومان
D023/18x240
18 240
۰ تومان
D023/24x60
24 60
۰ تومان
D023/24x80
24 80
۰ تومان
D023/24x100
24 100
۰ تومان
D023/24x120
24 120
۰ تومان
D023/24x140
24 140
۰ تومان
D023/24x160
24 160
۰ تومان
D023/24x180
24 180
۰ تومان
D023/24x200
24 200
۰ تومان
D023/24x240
24 240
۰ تومان
D023/30x80
30 80
۰ تومان
D023/30x100
30 100
۰ تومان
D023/30x120
30 120
۰ تومان
D023/30x140
30 140
۰ تومان
D023/30x160
30 160
۰ تومان
D023/30x180
30 180
۰ تومان
D023/30x220
30 220
۰ تومان
D023/30x260
30 260
۰ تومان
D023/30x300
30 300
۰ تومان

نظر خودتان را بنویسد