میله راهنما (با امكان عبور پیچ) D023

Guide Sleeve

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV

ایجاد تیکت
میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  D023
تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  D023
تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  D023
کد سفارش d2 d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D023/10x20
6.5 10 20 اتمام موجودی
D023/10x30
6.5 10 30 اتمام موجودی
D023/10x40
6.5 10 40 اتمام موجودی
D023/10x50
6.5 10 50 اتمام موجودی
D023/10x60
6.5 10 60 اتمام موجودی
D023/10x70
6.5 10 70 اتمام موجودی
D023/10x80
6.5 10 80 اتمام موجودی
D023/10x100
6.5 10 100 اتمام موجودی
D023/10x120
6.5 10 120 اتمام موجودی
D023/10x140
6.5 10 140 اتمام موجودی
D023/14x30
8.5 14 30 اتمام موجودی
D023/14x40
8.5 14 40 اتمام موجودی
D023/14x50
8.5 14 50 اتمام موجودی
D023/14x60
8.5 14 60 اتمام موجودی
D023/14x70
8.5 14 70 اتمام موجودی
D023/14x80
8.5 14 80 اتمام موجودی
D023/14x100
8.5 14 100 اتمام موجودی
D023/14x120
8.5 14 120 اتمام موجودی
D023/14x140
8.5 14 140 اتمام موجودی
D023/14x160
8.5 14 160 اتمام موجودی
D023/14x180
8.5 14 180 اتمام موجودی
D023/18x40
10.5 18 40 اتمام موجودی
D023/18x60
10.5 18 60 اتمام موجودی
D023/18x80
10.5 18 80 اتمام موجودی
D023/18x100
10.5 18 100 اتمام موجودی
D023/18x120
10.5 18 120 اتمام موجودی
D023/18x140
10.5 18 140 اتمام موجودی
D023/18x160
10.5 18 160 اتمام موجودی
D023/18x180
10.5 18 180 اتمام موجودی
D023/18x200
10.5 18 200 اتمام موجودی
D023/18x220
10.5 18 220 اتمام موجودی
D023/18x240
10.5 18 240 اتمام موجودی
D023/24x60
12.5 24 60 اتمام موجودی
D023/24x80
12.5 24 80 اتمام موجودی
D023/24x100
12.5 24 100 اتمام موجودی
D023/24x120
12.5 24 120 اتمام موجودی
D023/24x140
12.5 24 140 اتمام موجودی
D023/24x160
12.5 24 160 اتمام موجودی
D023/24x180
12.5 24 180 اتمام موجودی
D023/24x200
12.5 24 200 اتمام موجودی
D023/24x240
12.5 24 240 اتمام موجودی
D023/30x80
16.5 30 80 اتمام موجودی
D023/30x100
16.5 30 100 اتمام موجودی
D023/30x120
16.5 30 120 اتمام موجودی
D023/30x140
16.5 30 140 اتمام موجودی
D023/30x160
16.5 30 160 اتمام موجودی
D023/30x180
16.5 30 180 اتمام موجودی
D023/30x220
16.5 30 220 اتمام موجودی
D023/30x260
16.5 30 260 اتمام موجودی
D023/30x300
16.5 30 300 اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد