میله راهنما (با امكان عبور پیچ) D023

Guide Sleeve

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV

تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  D023
تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  D023

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D023/10x20
10 20
€۰/۰۰
D023/10x30
10 30
€۰/۰۰
D023/10x40
10 40
€۰/۰۰
D023/10x50
10 50
€۰/۰۰
D023/10x60
10 60
€۰/۰۰
D023/10x70
10 70
€۰/۰۰
D023/10x80
10 80
€۰/۰۰
D023/10x100
10 100
€۰/۰۰
D023/10x120
10 120
€۰/۰۰
D023/10x140
10 140
€۰/۰۰
D023/14x30
14 30
€۰/۰۰
D023/14x40
14 40
€۰/۰۰
D023/14x50
14 50
€۰/۰۰
D023/14x60
14 60
€۰/۰۰
D023/14x70
14 70
€۰/۰۰
D023/14x80
14 80
€۰/۰۰
D023/14x100
14 100
€۰/۰۰
D023/14x120
14 120
€۰/۰۰
D023/14x140
14 140
€۰/۰۰
D023/14x160
14 160
€۰/۰۰
D023/14x180
14 180
€۰/۰۰
D023/18x40
18 40
€۰/۰۰
D023/18x60
18 60
€۰/۰۰
D023/18x80
18 80
€۰/۰۰
D023/18x100
18 100
€۰/۰۰
D023/18x120
18 120
€۰/۰۰
D023/18x140
18 140
€۰/۰۰
D023/18x160
18 160
€۰/۰۰
D023/18x180
18 180
€۰/۰۰
D023/18x200
18 200
€۰/۰۰
D023/18x220
18 220
€۰/۰۰
D023/18x240
18 240
€۰/۰۰
D023/24x60
24 60
€۰/۰۰
D023/24x80
24 80
€۰/۰۰
D023/24x100
24 100
€۰/۰۰
D023/24x120
24 120
€۰/۰۰
D023/24x140
24 140
€۰/۰۰
D023/24x160
24 160
€۰/۰۰
D023/24x180
24 180
€۰/۰۰
D023/24x200
24 200
€۰/۰۰
D023/24x240
24 240
€۰/۰۰
D023/30x80
30 80
€۰/۰۰
D023/30x100
30 100
€۰/۰۰
D023/30x120
30 120
€۰/۰۰
D023/30x140
30 140
€۰/۰۰
D023/30x160
30 160
€۰/۰۰
D023/30x180
30 180
€۰/۰۰
D023/30x220
30 220
€۰/۰۰
D023/30x260
30 260
€۰/۰۰
D023/30x300
30 300
€۰/۰۰

نظر خودتان را بنویسد