میله راهنما (با امكان عبور پیچ) مدل D023

Guide Sleeve

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV

ایجاد تیکت
میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  مدل D023
تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  مدل D023
تصویر میله راهنما (با امكان عبور پیچ)  مدل D023
کد سفارش d2 d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D023/10x20
6.5 10 20
$۰.۰۰
D023/10x30
6.5 10 30
$۰.۰۰
D023/10x40
6.5 10 40
$۰.۰۰
D023/10x50
6.5 10 50
$۰.۰۰
D023/10x60
6.5 10 60
$۰.۰۰
D023/10x70
6.5 10 70
$۰.۰۰
D023/10x80
6.5 10 80
$۰.۰۰
D023/10x100
6.5 10 100
$۰.۰۰
D023/10x120
6.5 10 120
$۰.۰۰
D023/10x140
6.5 10 140
$۰.۰۰
D023/14x30
8.5 14 30
$۰.۰۰
D023/14x40
8.5 14 40
$۰.۰۰
D023/14x50
8.5 14 50
$۰.۰۰
D023/14x60
8.5 14 60
$۰.۰۰
D023/14x70
8.5 14 70
$۰.۰۰
D023/14x80
8.5 14 80
$۰.۰۰
D023/14x100
8.5 14 100
$۰.۰۰
D023/14x120
8.5 14 120
$۰.۰۰
D023/14x140
8.5 14 140
$۰.۰۰
D023/14x160
8.5 14 160
$۰.۰۰
D023/14x180
8.5 14 180
$۰.۰۰
D023/18x40
10.5 18 40
$۰.۰۰
D023/18x60
10.5 18 60
$۰.۰۰
D023/18x80
10.5 18 80
$۰.۰۰
D023/18x100
10.5 18 100
$۰.۰۰
D023/18x120
10.5 18 120
$۰.۰۰
D023/18x140
10.5 18 140
$۰.۰۰
D023/18x160
10.5 18 160
$۰.۰۰
D023/18x180
10.5 18 180
$۰.۰۰
D023/18x200
10.5 18 200
$۰.۰۰
D023/18x220
10.5 18 220
$۰.۰۰
D023/18x240
10.5 18 240
$۰.۰۰
D023/24x60
12.5 24 60
$۰.۰۰
D023/24x80
12.5 24 80
$۰.۰۰
D023/24x100
12.5 24 100
$۰.۰۰
D023/24x120
12.5 24 120
$۰.۰۰
D023/24x140
12.5 24 140
$۰.۰۰
D023/24x160
12.5 24 160
$۰.۰۰
D023/24x180
12.5 24 180
$۰.۰۰
D023/24x200
12.5 24 200
$۰.۰۰
D023/24x240
12.5 24 240
$۰.۰۰
D023/30x80
16.5 30 80
$۰.۰۰
D023/30x100
16.5 30 100
$۰.۰۰
D023/30x120
16.5 30 120
$۰.۰۰
D023/30x140
16.5 30 140
$۰.۰۰
D023/30x160
16.5 30 160
$۰.۰۰
D023/30x180
16.5 30 180
$۰.۰۰
D023/30x220
16.5 30 220
$۰.۰۰
D023/30x260
16.5 30 260
$۰.۰۰
D023/30x300
16.5 30 300
$۰.۰۰
نظر خودتان را بنویسد