میله راهنما D03

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس: 1.7131~ | 720HV
● DIN 16761-B


  فایل CATPart   فایل STP

میل راهنما ستاک مدل D03
نقشه میل راهنما ستاک مدل D03

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش S2 d1 L ارسال از قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D03/22/14x20
22 14 20 اصفهان - شرکت ستاک
€۱/۷۳
€۱/۶۵
D03/22/14x45
22 14 45 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۱۰
€۱/۹۹
D03/27/14x25
27 14 25 اصفهان - شرکت ستاک
€۱/۹۹
€۱/۸۹
D03/27/14x45
27 14 45 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۱۵
€۲/۰۴
D03/27/14x65
27 14 65
€۲/۵۶
€۲/۴۳
D03/36/14x35
36 14 35 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۱۵
€۲/۰۴
D03/36/14x55
36 14 55
€۲/۳۱
€۲/۱۹
D03/36/14x75
36 14 75
€۲/۷۷
€۲/۶۳
D03/46/14x45
46 14 45
€۲/۵۱
€۲/۳۹
D03/46/14x85
46 14 85
€۲/۹۵
€۲/۸۰
D03/56/14x55
56 14 55
€۲/۶۷
€۲/۵۳
D03/27/16x25
27 16 25 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۲۵
€۲/۱۴
D03/36/16x35
36 16 35
€۲/۵۶
€۲/۴۳
D03/46/16x45
46 16 45
€۲/۸۲
€۲/۶۸
D03/22/18x45
22 18 45 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۵۴
€۲/۴۱
D03/27/18x25
27 18 25 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۳۸
€۲/۲۶
D03/27/18x55
27 18 55 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۷۲
€۲/۵۸
D03/27/18x85
27 18 85 اصفهان - شرکت ستاک
€۳/۴۷
€۳/۳۰
D03/36/18x35
36 18 35
€۲/۶۱
€۲/۴۸
D03/36/18x55
36 18 55
€۲/۸۷
€۲/۷۳
D03/36/18x80
36 18 80
€۳/۵۷
€۳/۳۹
D03/46/18x45
46 18 45
€۲/۹۵
€۲/۸۰
D03/46/18x65
46 18 65
€۳/۲۶
€۳/۱۰
D03/46/18x105
46 18 105
€۴/۲۷
€۴/۰۶
D03/56/18x55
56 18 55
€۳/۳۶
€۳/۲۰
D03/56/18x75
56 18 75
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/56/18x95
56 18 95
€۴/۱۹
€۳/۹۸
D03/66/18x55
66 18 55
€۳/۴۷
€۳/۳۰
D03/76/18x75
76 18 75
€۴/۲۷
€۴/۰۶
D03/86/18x55
86 18 55
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/22/22x35
22 22 35 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۷۴
€۲/۶۱
D03/27/22x35
27 22 35 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۸۲
€۲/۶۸
D03/27/22x80
27 22 80 اصفهان - شرکت ستاک
€۳/۷۸
€۳/۵۹
D03/36/22x35
36 22 35
€۳/۰۰
€۲/۸۵
D03/36/22x50
36 22 50
€۳/۲۴
€۳/۰۷
D03/36/22x95
36 22 95
€۴/۴۰
€۴/۱۸
D03/46/22x45
46 22 45
€۳/۴۱
€۳/۲۴
D03/46/22x70
46 22 70
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/46/22x105
46 22 105
€۵/۲۵
€۴/۹۹
D03/56/22x55
56 22 55
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/56/22x115
56 22 115
€۵/۵۹
€۵/۳۱
D03/66/22x55
66 22 55
€۴/۱۹
€۳/۹۸
D03/66/22x95
66 22 95
€۵/۶۷
€۵/۳۸
D03/76/22x55
76 22 55
€۴/۹۲
€۴/۶۷
D03/76/22x95
76 22 95
€۶/۱۶
€۵/۸۵
D03/86/22x55
86 22 55
€۵/۲۳
€۴/۹۷
D03/36/26x55
36 26 55
€۴/۰۹
€۳/۸۹
D03/46/26x55
46 26 55
€۴/۵۳
€۴/۳۰
D03/56/26x75
56 26 75
€۵/۴۱
€۵/۱۴
D03/36/30x55
36 30 55
€۵/۸۷
€۵/۵۸
D03/46/30x55
46 30 55
€۶/۲۶
€۵/۹۵
D03/56/30x75
56 30 75
€۷/۷۶
€۷/۳۷
D03/76/30x75
76 30 75
€۸/۹۳
€۸/۴۸
D03/86/30x75
86 30 75
€۹/۳۲
€۸/۸۵
D03/96/30x75
96 30 75
€۱۰/۱۲
€۹/۶۱
D03/116/30x75
116 30 75
€۱۱/۰۰
€۱۰/۴۵
D03/76/40x75
76 40 75
€۱۲/۶۸
€۱۲/۰۵
D03/96/40x75
96 40 75
€۱۴/۴۹
€۱۳/۷۷
D03/116/40x95
116 40 95
€۱۸/۲۲
€۱۷/۳۱
D03/96/50x115
96 50 115
€۳۲/۲۷
€۳۰/۶۶
D03/116/50x135
116 50 135
€۳۴/۷۶
€۳۳/۰۲
D03/22/15x20
22 15 20 اصفهان - شرکت ستاک
€۱/۷۳
€۱/۶۵
D03/27/15x25
27 15 25 اصفهان - شرکت ستاک
€۱/۹۹
€۱/۸۹
D03/27/15x45
27 15 45 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۱۵
€۲/۰۴
D03/27/15x65
27 15 65 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۵۶
€۲/۴۳
D03/36/15x35
36 15 35
€۲/۱۵
€۲/۰۴
D03/36/15x55
36 15 55
€۲/۳۱
€۲/۱۹
D03/36/15x75
36 15 75
€۲/۷۷
€۲/۶۳
D03/46/15x45
46 15 45
€۲/۵۱
€۲/۳۹
D03/46/15x85
46 15 85
€۲/۹۵
€۲/۸۰
D03/56/15x55
56 15 55
€۲/۶۷
€۲/۵۳
D03/22/20x45
22 20 45 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۵۴
€۲/۴۱
D03/27/20x25
27 20 25 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۳۸
€۲/۲۶
D03/27/20x55
27 20 55 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۷۲
€۲/۵۸
D03/27/20x85
27 20 85 اصفهان - شرکت ستاک
€۳/۴۷
€۳/۳۰
D03/36/20x35
36 20 35
€۲/۶۱
€۲/۴۸
D03/36/20x55
36 20 55
€۲/۸۷
€۲/۷۳
D03/36/20x80
36 20 80
€۳/۵۷
€۳/۳۹
D03/46/20x45
46 20 45
€۲/۹۵
€۲/۸۰
D03/46/20x65
46 20 65
€۳/۲۶
€۳/۱۰
D03/46/20x105
46 20 105
€۴/۲۷
€۴/۰۶
D03/56/20x55
56 20 55
€۳/۳۶
€۳/۲۰
D03/56/20x75
56 20 75
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/56/20x95
56 20 95
€۴/۱۹
€۳/۹۸
D03/66/20x55
66 20 55
€۳/۴۷
€۳/۳۰
D03/76/20x75
76 20 75
€۴/۲۷
€۴/۰۶
D03/86/20x55
86 20 55
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/22/24x35
22 24 35 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۷۴
€۲/۶۱
D03/27/24x35
27 24 35 اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۸۲
€۲/۶۸
D03/36/24x35
36 24 35
€۳/۰۰
€۲/۸۵
D03/36/24x50
36 24 50
€۳/۲۴
€۳/۰۷
D03/36/24x95
36 24 95
€۴/۴۰
€۴/۱۸
D03/46/24x45
46 24 45
€۳/۴۱
€۳/۲۴
D03/46/24x70
46 24 70
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/46/24x105
46 24 105
€۵/۲۵
€۴/۹۹
D03/56/24x55
56 24 55
€۳/۹۳
€۳/۷۴
D03/56/24x115
56 24 115
€۵/۵۹
€۵/۳۱
D03/66/24x55
66 24 55
€۴/۱۹
€۳/۹۸
D03/66/24x95
66 24 95
€۵/۶۷
€۵/۳۸
D03/76/24x55
76 24 55
€۴/۹۲
€۴/۶۷
D03/76/24x95
76 24 95
€۶/۱۶
€۵/۸۵
D03/86/24x55
86 24 55
€۵/۲۳
€۴/۹۷
D03/36/32x55
36 32 55
€۵/۸۷
€۵/۵۸
D03/46/32x55
46 32 55
€۶/۲۶
€۵/۹۵
D03/56/32x75
56 32 75
€۷/۷۶
€۷/۳۷
D03/66/32x55
66 32 55
€۷/۴۳
€۷/۰۶
D03/76/32x75
76 32 75
€۸/۹۳
€۸/۴۸
D03/86/32x75
86 32 75
€۹/۳۲
€۸/۸۵
D03/96/32x75
96 32 75
€۱۰/۱۲
€۹/۶۱
D03/116/32x75
116 32 75
€۱۱/۰۰
€۱۰/۴۵
D03/76/42x75
76 42 75
€۱۲/۶۸
€۱۲/۰۵
D03/96/42x75
96 42 75
€۱۴/۴۹
€۱۳/۷۷
D03/116/42x95
116 42 95
€۱۸/۲۲
€۱۷/۳۱
D03/22/14x20
22 14 20 اصفهان - فروشگاه تصام
€۱/۷۳
€۱/۶۵
D03/22/14x45
22 14 45 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۱۰
€۱/۹۹
D03/22/15x20
22 15 20 اصفهان - فروشگاه تصام
€۱/۷۳
€۱/۶۵
D03/22/15x45
22 15 45 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۱۰
€۱/۹۹
D03/22/18x45
22 18 45 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۵۴
€۲/۴۱
D03/22/20x45
22 20 45 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۵۴
€۲/۴۱
D03/22/22x35
22 22 35 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۷۴
€۲/۶۱
D03/22/24x35
22 24 35 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۷۴
€۲/۶۱
D03/27/14x25
27 14 25 اصفهان - فروشگاه تصام
€۱/۹۹
€۱/۸۹
D03/27/14x45
27 14 45 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۱۵
€۲/۰۴
D03/27/15x25
27 15 25 اصفهان - فروشگاه تصام
€۱/۹۹
€۱/۸۹
D03/27/15x45
27 15 45 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۱۵
€۲/۰۴
D03/27/15x65
27 15 65 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۵۶
€۲/۴۳
D03/27/16x25
27 16 25 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۲۵
€۲/۱۴
D03/27/18x25
27 18 25 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۳۸
€۲/۲۶
D03/27/18x55
27 18 55 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۷۲
€۲/۵۸
D03/27/18x85
27 18 85 اصفهان - فروشگاه تصام
€۳/۴۷
€۳/۳۰
D03/27/20x25
27 20 25 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۳۸
€۲/۲۶
D03/27/20x55
27 20 55 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۷۲
€۲/۵۸
D03/27/20x85
27 20 85 اصفهان - فروشگاه تصام
€۳/۴۷
€۳/۳۰
D03/27/22x35
27 22 35 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۸۲
€۲/۶۸
D03/27/22x80
27 22 80 اصفهان - فروشگاه تصام
€۳/۷۸
€۳/۵۹
D03/27/24x35
27 24 35 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۸۲
€۲/۶۸
D03/27/24x80
27 24 80 اصفهان - فروشگاه تصام
€۳/۷۸
€۳/۵۹
D03/36/14x35
36 14 35 اصفهان - فروشگاه تصام
€۲/۱۵
€۲/۰۴
D03/9/9x20
9 9 20
تماس بگیرید
D03/9/9x50
9 9 50
تماس بگیرید
D03/12/9x25
12 9 25
تماس بگیرید
D03/12/9x65
12 9 65
تماس بگیرید
D03/17/9x20
17 9 20
تماس بگیرید
D03/22/9x25
22 9 25
تماس بگیرید
D03/22/9x55
22 9 55
تماس بگیرید
D03/27/9x30
27 9 30
تماس بگیرید
D03/27/9x50
27 9 50
تماس بگیرید
D03/36/9x45
36 9 45
تماس بگیرید
D03/46/9x45
46 9 45
تماس بگیرید
D03/56/9x60
56 9 60
تماس بگیرید
D03/66/9x45
66 9 45
تماس بگیرید
D03/17/14x20
17 14 20
تماس بگیرید
D03/17/14x35
17 14 35
تماس بگیرید
D03/17/14x55
17 14 55
تماس بگیرید
D03/17/14x75
17 14 75
تماس بگیرید
D03/22/14x35
22 14 35
تماس بگیرید
D03/22/14x55
22 14 55
تماس بگیرید
D03/22/14x65
22 14 65
تماس بگیرید
D03/22/14x90
22 14 90
تماس بگیرید
D03/27/14x20
27 14 20
تماس بگیرید
D03/27/14x35
27 14 35
تماس بگیرید
D03/27/14x55
27 14 55
تماس بگیرید
D03/27/14x85
27 14 85
تماس بگیرید
D03/27/14x105
27 14 105
تماس بگیرید
D03/36/14x45
36 14 45
تماس بگیرید
D03/36/14x65
36 14 65
تماس بگیرید
D03/36/14x95
36 14 95
تماس بگیرید
D03/46/14x65
46 14 65
تماس بگیرید
D03/56/14x75
56