اینسرت تاریخ زن D480

Date Marked Pins

مشخصات :

● مخصوص قالبهای تزریق پلاستبک و لاستیک

تصویر اینسرت تاریخ زن D480
تصویر اینسرت تاریخ زن D480
تصویر اینسرت تاریخ زن D480
تصویر اینسرت تاریخ زن D480

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l نوع d3 ارتفاع حروف بیشترین عمق (S1) بیشترین عمق (S2) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D480/3x8/T2
3 8 T2 1.5 0.6 0.14 0.25
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/4x6/T2
4 6 T2 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/4x10/T2
4 10 T2 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x6/T2
5 6 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x8/T2
5 8 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x10/T2
5 10 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/6x8/T2
6 8 T2 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/6x10/T2
6 10 T2 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/8x10/T2
8 10 T2 3.9 1.7 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x10/T2
10 10 T2 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x12/T2
10 12 T2 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/16x14/T2
16 14 T2 4.7 3.2 0.2 0.4
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/20x14/T2
20 14 T2 8.7 4.3 0.2 0.4
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/20x16/T2
20 16 T2 8.7 4.3 0.2 0.4
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/4x8/T4
4 8 T4 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/4x10/T4
4 10 T4 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x8/T4
5 8 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x10/T4
5 10 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/6x8/T4
6 8 T4 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/8x10/T4
8 10 T4 3.9 1.7 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x10/T4
10 10 T4 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x12/T4
10 12 T4 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/12x12/T4
12 12 T4 5.5 2.6 0.2 0.4
€۴/۳۶
€۴/۱۵
D480/4x8/T5
4 8 T5 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/4x10/T5
4 10 T5 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x8/T5
5 8 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x10/T5
5 10 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/6x10/T5
6 10 T5 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/8x10/T5
8 10 T5 3.9 1.7 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x10/T5
10 10 T5 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x12/T5
10 12 T5 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/12x12/T5
12 12 T5 5.5 2.6 0.2 0.4
€۴/۳۶
€۴/۱۵
D480/20x16/T5
20 16 T5 8.7 4.3 0.2 0.4
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/4x8/T6
4 8 T6 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x8/T6
5 8 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/6x8/T6
6 8 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/8x10/T6
8 10 T6 3.9 1.7 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x10/T6
6 10 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/12x12/T6
12 12 T6 5.5 2.6 0.2 0.4
€۴/۳۶
€۴/۱۵
D480/16x14/T6
16 14 T6 4.7 3.2 0.2 0.4
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/3x8/T7
3 8 T7 1.5 0.6 0.14 0.25
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/4x8/T7
4 8 T7 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x8/T7
5 8 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/6x8/T7
6 8 T7 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/8x10/T7
8 10 T7 3.9 1.7 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/16x14/T7
16 14 T7 4.7 3.2 0.2 0.4
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/20x14/T7
20 14 T7 8.7 4.3 0.2 0.4
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/3x8/T8
3 8 T8 1.5 0.6 0.14 0.25
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/4x8/T8
4 8 T8 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x8/T8
5 8 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/6x8/T8
6 8 T8 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/8x10/T8
8 10 T8 3.9 1.7 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x10/T8
10 10 T8 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/12x12/T8
12 12 T8 5.5 2.6 0.2 0.4
€۴/۳۶
€۴/۱۵
D480/16x14/T8
16 14 T8 4.7 3.2 0.2 0.4
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/20x16/T8
20 16 T8 8.7 4.3 0.2 0.4
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/3x8/T9
3 8 T9 1.5 0.6 0.14 0.25
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/4x8/T9
4 8 T9 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/5x8/T9
5 8 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/10x10/T9
10 10 T9 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/16x14/T9
16 14 T9 4.7 3.2 0.2 0.4
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/20x14/T9
20 14 T9 8.7 4.3 0.2 0.4
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/3x8/T10
3 8 T10 1.5 0.6 0.14 0.25
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/4x8/T10
4 8 T10 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/6x8/T10
6 8 T10 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x10/T10
10 10 T10 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/12x12/T10
12 12 T10 5.5 2.6 0.2 0.4
€۴/۳۶
€۴/۱۵
D480/16x14/T10
16 14 T10 4.7 3.2 0.2 0.4
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/20x14/T10
20 14 T10 8.7 4.3 0.2 0.4
€۹/۶۳
€۹/۱۵
D480/3x6/T1
3 6 T1 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/3x8/T1
3 8 T1 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T1
4 6 T1 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x8/T1
4 8 T1 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x10/T1
4 10 T1 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T1
5 6 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x8/T1
5 8 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x10/T1
5 10 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x8/T1
6 8 T1 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/6x10/T1
6 10 T1 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/8x10/T1
8 10 T1 3.9 1.7 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/10x10/T1
10 10 T1 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/10x12/T1
10 12 T1 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x12/T1
12 12 T1 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T1
12 14 T1 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/16x14/T1
16 14 T1 4.7 3.2 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x14/T1
20 14 T1 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x16/T1
20 16 T1 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T2
3 6 T2 1.5 0.6 0.14 0.25
€۱۲/۰۶
€۱۱/۴۵
D480/4x8/T2
4 8 T2 2 0.7 0.14 0.25
€۶/۳۹
€۶/۰۷
D480/12x12/T2
12 12 T2 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T2
12 14 T2 5.5 2.6 0.2 0.4
€۴/۳۶
€۴/۱۵
D480/3x6/T3
3 6 T3 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/3x8/T3
3 8 T3 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T3
4 6 T3 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x8/T3
4 8 T3 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x10/T3
4 10 T3 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T3
5 6 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x8/T3
5 8 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x10/T3
5 10 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x8/T3
6 8 T3 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/6x10/T3
6 10 T3 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/8x10/T3
8 10 T3 3.9 1.7 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/10x10/T3
10 10 T3 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/10x12/T3
10 12 T3 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x12/T3
12 12 T3 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T3
12 14 T3 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/16x14/T3
16 14 T3 4.7 3.2 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x14/T3
20 14 T3 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x16/T3
20 16 T3 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T4
3 6 T4 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/3x8/T4
3 8 T4 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T4
4 6 T4 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T4
5 6 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x10/T4
6 10 T4 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T4
12 14 T4 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/16x14/T4
16 14 T4 4.7 3.2 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x14/T4
20 14 T4 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x16/T4
20 16 T4 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T5
3 6 T5 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/3x8/T5
3 8 T5 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T5
4 6 T5 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T5
5 6 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x8/T5
6 8 T5 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T5
12 14 T5 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/16x14/T5
16 14 T5 4.7 3.2 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x14/T5
20 14 T5 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T6
3 6 T6 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/3x8/T6
3 8 T6 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T6
4 6 T6 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x10/T6
4 10 T6 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T6
5 6 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x10/T6
5 10 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x10/T6
6 10 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/10x12/T6
10 12 T6 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T6
12 14 T6 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x14/T6
20 14 T6 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x16/T6
20 16 T6 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T7
3 6 T7 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T7
4 6 T7 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x10/T7
4 10 T7 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T7
5 6 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x10/T7
5 10 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x10/T7
6 10 T7 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/10x10/T7
10 10 T7 4.9 2.1 0.2 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/10x12/T7
10 12 T7 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x12/T7
12 12 T7 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T7
12 14 T7 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x16/T7
20 16 T7 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T8
3 6 T8 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T8
4 6 T8 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x10/T8
4 10 T8 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T8
5 6 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x10/T8
5 10 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x10/T8
6 10 T8 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/10x12/T8
10 12 T8 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T8
12 14 T8 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x14/T8
20 14 T8 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T9
3 6 T9 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T9
4 6 T9 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x10/T9
4 10 T9 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T9
5 6 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x10/T9
5 10 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x8/T9
6 8 T9 2.9 1.3 0.18 0.4
€۳/۴۴
€۳/۲۷
D480/6x10/T9
6 10 T9 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/8x10/T9
8 10 T9 3.9 1.7 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/10x12/T9
10 12 T9 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x12/T9
12 12 T9 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T9
12 14 T9 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x16/T9
20 16 T9 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/3x6/T10
3 6 T10 1.5 0.6 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x6/T10
4 6 T10 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/4x10/T10
4 10 T10 2 0.7 0.14 0.25
€۰/۰۰
D480/5x6/T10
5 6 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x8/T10
5 8 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/5x10/T10
5 10 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
€۰/۰۰
D480/6x10/T10
6 10 T10 2.9 1.3 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/8x10/T10
8 10 T10 3.9 1.7 0.18 0.4
€۰/۰۰
D480/10x12/T10
10 12 T10 4.9 2.1 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/12x14/T10
12 14 T10 5.5 2.6 0.2 0.4
€۰/۰۰
D480/20x16/T10
20 16 T10 8.7 4.3 0.2 0.4
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد