اینسرت تاریخ زن D480

Date Marked Pins

مشخصات :

● مخصوص قالبهای تزریق پلاستبک و لاستیک

  فایل CATPart

تصویر اینسرت تاریخ زن D480
تصویر اینسرت تاریخ زن D480
تصویر اینسرت تاریخ زن D480
تصویر اینسرت تاریخ زن D480

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l نوع d3 ارتفاع حروف بیشترین عمق (S1) بیشترین عمق (S2) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D480/5x6/T2
5 6 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x8/T2
5 8 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x10/T2
5 10 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/6x8/T2
6 8 T2 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/6x10/T2
6 10 T2 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/8x10/T2
8 10 T2 3.9 1.7 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x10/T2
10 10 T2 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x12/T2
10 12 T2 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/16x14/T2
16 14 T2 4.7 3.2 0.2 0.4
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/20x14/T2
20 14 T2 8.7 4.3 0.2 0.4
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/20x16/T2
20 16 T2 8.7 4.3 0.2 0.4
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/4x8/T4
4 8 T4 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/4x10/T4
4 10 T4 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x8/T4
5 8 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x10/T4
5 10 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/6x8/T4
6 8 T4 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/8x10/T4
8 10 T4 3.9 1.7 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x10/T4
10 10 T4 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x12/T4
10 12 T4 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/12x12/T4
12 12 T4 5.5 2.6 0.2 0.4
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۰,۰۰ ₽
D480/4x8/T5
4 8 T5 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/4x10/T5
4 10 T5 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x8/T5
5 8 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x10/T5
5 10 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/6x10/T5
6 10 T5 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/8x10/T5
8 10 T5 3.9 1.7 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x10/T5
10 10 T5 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x12/T5
10 12 T5 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/12x12/T5
12 12 T5 5.5 2.6 0.2 0.4
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T5
20 16 T5 8.7 4.3 0.2 0.4
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/4x8/T6
4 8 T6 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x8/T6
5 8 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/6x8/T6
6 8 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/8x10/T6
8 10 T6 3.9 1.7 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x10/T6
6 10 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/12x12/T6
12 12 T6 5.5 2.6 0.2 0.4
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۰,۰۰ ₽
D480/16x14/T6
16 14 T6 4.7 3.2 0.2 0.4
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/3x8/T7
3 8 T7 1.5 0.6 0.14 0.25
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/4x8/T7
4 8 T7 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x8/T7
5 8 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/6x8/T7
6 8 T7 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/8x10/T7
8 10 T7 3.9 1.7 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/16x14/T7
16 14 T7 4.7 3.2 0.2 0.4
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/20x14/T7
20 14 T7 8.7 4.3 0.2 0.4
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/3x8/T8
3 8 T8 1.5 0.6 0.14 0.25
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/4x8/T8
4 8 T8 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/5x8/T8
5 8 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/6x8/T8
6 8 T8 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/8x10/T8
8 10 T8 3.9 1.7 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x10/T8
10 10 T8 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/12x12/T8
12 12 T8 5.5 2.6 0.2 0.4
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۰,۰۰ ₽
D480/16x14/T8
16 14 T8 4.7 3.2 0.2 0.4
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/20x16/T8
20 16 T8 8.7 4.3 0.2 0.4
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/3x8/T9
3 8 T9 1.5 0.6 0.14 0.25
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/5x8/T9
5 8 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/10x10/T9
10 10 T9 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/16x14/T9
16 14 T9 4.7 3.2 0.2 0.4
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/20x14/T9
20 14 T9 8.7 4.3 0.2 0.4
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/3x8/T10
3 8 T10 1.5 0.6 0.14 0.25
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/4x8/T10
4 8 T10 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/6x8/T10
6 8 T10 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x10/T10
10 10 T10 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/12x12/T10
12 12 T10 5.5 2.6 0.2 0.4
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۰,۰۰ ₽
D480/16x14/T10
16 14 T10 4.7 3.2 0.2 0.4
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/20x14/T10
20 14 T10 8.7 4.3 0.2 0.4
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/3x6/T1
3 6 T1 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/3x8/T1
3 8 T1 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T1
4 6 T1 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x8/T1
4 8 T1 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x10/T1
4 10 T1 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T1
5 6 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x8/T1
5 8 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x10/T1
5 10 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x8/T1
6 8 T1 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/6x10/T1
6 10 T1 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/8x10/T1
8 10 T1 3.9 1.7 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x10/T1
10 10 T1 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x12/T1
10 12 T1 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x12/T1
12 12 T1 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T1
12 14 T1 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/16x14/T1
16 14 T1 4.7 3.2 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x14/T1
20 14 T1 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T1
20 16 T1 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T2
3 6 T2 1.5 0.6 0.14 0.25
۷۵۷,۰۰ ₽
۷۱۹,۰۰ ₽
D480/3x8/T2
3 8 T2 1.5 0.6 0.14 0.25
۶۰۵,۰۰ ₽
۵۷۴,۵۰ ₽
D480/4x6/T2
4 6 T2 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/4x8/T2
4 8 T2 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/4x10/T2
4 10 T2 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/12x12/T2
12 12 T2 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T2
12 14 T2 5.5 2.6 0.2 0.4
۲۷۴,۰۰ ₽
۲۶۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T3
3 6 T3 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/3x8/T3
3 8 T3 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T3
4 6 T3 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x8/T3
4 8 T3 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x10/T3
4 10 T3 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T3
5 6 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x8/T3
5 8 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x10/T3
5 10 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x8/T3
6 8 T3 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/6x10/T3
6 10 T3 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/8x10/T3
8 10 T3 3.9 1.7 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x10/T3
10 10 T3 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x12/T3
10 12 T3 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x12/T3
12 12 T3 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T3
12 14 T3 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/16x14/T3
16 14 T3 4.7 3.2 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x14/T3
20 14 T3 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T3
20 16 T3 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T4
3 6 T4 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/3x8/T4
3 8 T4 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T4
4 6 T4 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T4
5 6 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x10/T4
6 10 T4 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T4
12 14 T4 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/16x14/T4
16 14 T4 4.7 3.2 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x14/T4
20 14 T4 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T4
20 16 T4 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T5
3 6 T5 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/3x8/T5
3 8 T5 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T5
4 6 T5 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T5
5 6 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x8/T5
6 8 T5 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T5
12 14 T5 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/16x14/T5
16 14 T5 4.7 3.2 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x14/T5
20 14 T5 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T6
3 6 T6 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/3x8/T6
3 8 T6 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T6
4 6 T6 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x10/T6
4 10 T6 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T6
5 6 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x10/T6
5 10 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x10/T6
6 10 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x12/T6
10 12 T6 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T6
12 14 T6 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x14/T6
20 14 T6 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T6
20 16 T6 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T7
3 6 T7 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T7
4 6 T7 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x10/T7
4 10 T7 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T7
5 6 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x10/T7
5 10 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x10/T7
6 10 T7 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x10/T7
10 10 T7 4.9 2.1 0.2 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/10x12/T7
10 12 T7 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x12/T7
12 12 T7 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T7
12 14 T7 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T7
20 16 T7 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T8
3 6 T8 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T8
4 6 T8 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x10/T8
4 10 T8 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T8
5 6 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x10/T8
5 10 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x10/T8
6 10 T8 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x12/T8
10 12 T8 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T8
12 14 T8 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x14/T8
20 14 T8 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T9
3 6 T9 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T9
4 6 T9 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x8/T9
4 8 T9 2 0.7 0.14 0.25
۴۰۱,۰۰ ₽
۳۸۱,۰۰ ₽
D480/4x10/T9
4 10 T9 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T9
5 6 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x10/T9
5 10 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x8/T9
6 8 T9 2.9 1.3 0.18 0.4
۲۱۶,۰۰ ₽
۲۰۵,۰۰ ₽
D480/6x10/T9
6 10 T9 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/8x10/T9
8 10 T9 3.9 1.7 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x12/T9
10 12 T9 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x12/T9
12 12 T9 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T9
12 14 T9 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T9
20 16 T9 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/3x6/T10
3 6 T10 1.5 0.6 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x6/T10
4 6 T10 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/4x10/T10
4 10 T10 2 0.7 0.14 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x6/T10
5 6 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x8/T10
5 8 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/5x10/T10
5 10 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
۰,۰۰ ₽
D480/6x10/T10
6 10 T10 2.9 1.3 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/8x10/T10
8 10 T10 3.9 1.7 0.18 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/10x12/T10
10 12 T10 4.9 2.1 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/12x14/T10
12 14 T10 5.5 2.6 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
D480/20x16/T10
20 16 T10 8.7 4.3 0.2 0.4
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد