اینسرت تاریخ زن مدل D480

Date Marked Pins

مشخصات :
کاربرد : مخصوص قالبهای ترزیق پلاستیک و لاستیک

● مخصوص قالبهای تزریق پلاستبک و لاستیک

ایجاد تیکت
اینسرت تاریخ زن مدل D480
تصویر اینسرت تاریخ زن مدل D480
تصویر اینسرت تاریخ زن مدل D480
تصویر اینسرت تاریخ زن مدل D480
تصویر اینسرت تاریخ زن مدل D480
کد سفارش d1 l نوع d3 ارتفاع حروف بیشترین عمق (S1) بیشترین عمق (S2) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D480/3x6/T1
3 6 T1 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T1
3 8 T1 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T1
4 6 T1 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T1
4 8 T1 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T1
4 10 T1 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T1
5 6 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T1
5 8 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T1
5 10 T1 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T1
6 8 T1 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T1
6 10 T1 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T1
8 10 T1 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T1
10 10 T1 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T1
10 12 T1 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T1
12 12 T1 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T1
12 14 T1 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T1
16 14 T1 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T1
20 14 T1 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T1
20 16 T1 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T2
3 6 T2 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T2
3 8 T2 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T2
4 6 T2 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T2
4 8 T2 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T2
4 10 T2 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T2
5 6 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T2
5 8 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T2
5 10 T2 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T2
6 8 T2 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T2
6 10 T2 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T2
8 10 T2 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T2
10 10 T2 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T2
10 12 T2 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T2
12 12 T2 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T2
12 14 T2 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T2
16 14 T2 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T2
20 14 T2 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T2
20 16 T2 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T3
3 6 T3 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T3
3 8 T3 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T3
4 6 T3 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T3
4 8 T3 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T3
4 10 T3 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T3
5 6 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T3
5 8 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T3
5 10 T3 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T3
6 8 T3 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T3
6 10 T3 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T3
8 10 T3 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T3
10 10 T3 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T3
10 12 T3 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T3
12 12 T3 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T3
12 14 T3 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T3
16 14 T3 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T3
20 14 T3 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T3
20 16 T3 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T4
3 6 T4 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T4
3 8 T4 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T4
4 6 T4 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T4
4 8 T4 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T4
4 10 T4 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T4
5 6 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T4
5 8 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T4
5 10 T4 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T4
6 8 T4 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T4
6 10 T4 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T4
8 10 T4 3.9 1.7 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T4
10 10 T4 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T4
10 12 T4 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T4
12 12 T4 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T4
12 14 T4 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T4
16 14 T4 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T4
20 14 T4 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T4
20 16 T4 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T5
3 6 T5 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T5
3 8 T5 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T5
4 6 T5 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T5
4 8 T5 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T5
4 10 T5 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T5
5 6 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T5
5 8 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T5
5 10 T5 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T5
6 8 T5 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T5
6 10 T5 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T5
8 10 T5 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T5
10 10 T5 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T5
10 12 T5 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T5
12 12 T5 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T5
12 14 T5 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T5
16 14 T5 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T5
20 14 T5 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T5
20 16 T5 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T6
3 6 T6 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T6
3 8 T6 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T6
4 6 T6 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T6
4 8 T6 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T6
4 10 T6 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T6
5 6 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T6
5 8 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T6
5 10 T6 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T6
6 8 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T6
6 10 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T6
6 10 T6 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T6
8 10 T6 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T6
10 12 T6 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T6
12 12 T6 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T6
12 14 T6 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T6
16 14 T6 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T6
20 14 T6 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T6
20 16 T6 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T7
3 6 T7 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T7
3 8 T7 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T7
4 6 T7 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T7
4 8 T7 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T7
4 10 T7 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T7
5 6 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T7
5 8 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T7
5 10 T7 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T7
6 8 T7 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T7
6 10 T7 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T7
8 10 T7 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T7
10 10 T7 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T7
10 12 T7 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T7
12 12 T7 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T7
12 14 T7 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T7
16 14 T7 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T7
20 14 T7 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T7
20 16 T7 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T8
3 6 T8 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T8
3 8 T8 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T8
4 6 T8 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T8
4 8 T8 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T8
4 10 T8 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T8
5 6 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T8
5 8 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T8
5 10 T8 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T8
6 8 T8 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T8
6 10 T8 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T8
8 10 T8 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T8
10 10 T8 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T8
10 12 T8 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T8
12 12 T8 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T8
12 14 T8 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T8
16 14 T8 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T8
20 14 T8 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T8
20 16 T8 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T9
3 6 T9 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T9
3 8 T9 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T9
4 6 T9 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T9
4 8 T9 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T9
4 10 T9 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T9
5 6 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T9
5 8 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T9
5 10 T9 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T9
6 8 T9 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T9
6 10 T9 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T9
8 10 T9 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T9
10 10 T9 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/10x12/T9
10 12 T9 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T9
12 12 T9 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x14/T9
12 14 T9 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T9
16 14 T9 4.7 3.2 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x14/T9
20 14 T9 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/20x16/T9
20 16 T9 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
D480/3x6/T10
3 6 T10 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/3x8/T10
3 8 T10 1.5 0.6 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x6/T10
4 6 T10 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x8/T10
4 8 T10 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/4x10/T10
4 10 T10 2 0.7 0.14 0.25
۰ تومان
D480/5x6/T10
5 6 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x8/T10
5 8 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/5x10/T10
5 10 T10 2.5 0.7 0.18 0.25
۰ تومان
D480/6x8/T10
6 8 T10 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/6x10/T10
6 10 T10 2.9 1.3 0.18 0.4
۰ تومان
D480/8x10/T10
8 10 T10 3.9 1.7 0.18 0.4
۰ تومان
D480/10x10/T10
10 10 T10 4.9 2.1 0.2 0.4
۱۳۵,۰۰۰ تومان
D480/10x12/T10
10 12 T10 4.9 2.1 0.2 0.4
۰ تومان
D480/12x12/T10
12 12 T10 5.5 2.6 0.2 0.4
۱۷۱,۵۰۰ تومان
D480/12x14/T10
12 14 T10 5.5 2.6 0.2 0.4
۰ تومان
D480/16x14/T10
16 14 T10 4.7 3.2 0.2 0.4
۲۵۱,۰۰۰ تومان
D480/20x14/T10
20 14 T10 8.7 4.3 0.2 0.4
۳۷۸,۵۰۰ تومان
D480/20x16/T10
20 16 T10 8.7 4.3 0.2 0.4
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد