اینسرت بازیافت D482

Recycle Marked Pins

مشخصات :

● مخصوص قالبهای تزریق پلاستبک و لاستیک

ایجاد تیکت
اینسرت بازیافت D482
تصویر اینسرت بازیافت D482
تصویر اینسرت بازیافت D482
تصویر اینسرت بازیافت D482
تصویر اینسرت بازیافت D482
کد سفارش d1 نوع l1 l بیشترین عمق M S قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D482/4/T1
4 T1 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T1
5 T1 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T1
6 T1 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T1
8 T1 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T1
10 T1 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T1
12 T1 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T1
16 T1 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T1
20 T1 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/5/T2
5 T2 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/4/T2
4 T2 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/6/T2
6 T2 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T2
8 T2 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T2
10 T2 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T2
12 T2 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T2
16 T2 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T2
20 T2 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T3
4 T3 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T3
5 T3 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T3
6 T3 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T3
8 T3 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T3
10 T3 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T3
12 T3 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T3
16 T3 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T3
20 T3 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T4
4 T4 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T4
5 T4 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T4
6 T4 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T4
8 T4 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T4
10 T4 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T4
12 T4 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T4
16 T4 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T4
20 T4 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T5
4 T5 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T5
5 T5 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T5
6 T5 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T5
8 T5 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/12/T5
12 T5 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T5
16 T5 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T5
20 T5 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/10/T5
10 T5 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/4/T6
4 T6 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T6
5 T6 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T6
6 T6 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T6
8 T6 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/12/T6
12 T6 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T6
16 T6 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T6
20 T6 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/10/T6
10 T6 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/4/T7
4 T7 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T7
5 T7 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T7
6 T7 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T7
8 T7 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T7
10 T7 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T7
12 T7 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T7
16 T7 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T7
20 T7 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد