اینسرت بازیافت مدل D482

Recycle Marked Pins

مشخصات :

● مخصوص قالبهای تزریق پلاستبک و لاستیک

ایجاد تیکت
اینسرت بازیافت مدل D482
تصویر اینسرت بازیافت مدل D482
تصویر اینسرت بازیافت مدل D482
تصویر اینسرت بازیافت مدل D482
تصویر اینسرت بازیافت مدل D482
کد سفارش d1 نوع l1 l بیشترین عمق M S قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D482/4/T1
4 T1 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T1
5 T1 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T1
6 T1 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T1
8 T1 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T1
10 T1 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T1
12 T1 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T1
16 T1 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T1
20 T1 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T2
4 T2 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T2
5 T2 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T2
6 T2 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T2
8 T2 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T2
10 T2 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T2
12 T2 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T2
16 T2 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T2
20 T2 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T3
4 T3 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T3
5 T3 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T3
6 T3 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T3
8 T3 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T3
10 T3 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T3
12 T3 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T3
16 T3 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T3
20 T3 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T4
4 T4 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T4
5 T4 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T4
6 T4 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T4
8 T4 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T4
10 T4 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T4
12 T4 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T4
16 T4 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T4
20 T4 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T5
4 T5 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T5
5 T5 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T5
6 T5 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T5
8 T5 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T5
10 T5 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T5
12 T5 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T5
16 T5 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T5
20 T5 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T6
4 T6 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T6
5 T6 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T6
6 T6 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T6
8 T6 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T6
10 T6 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T6
12 T6 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T6
16 T6 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T6
20 T6 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T7
4 T7 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T7
5 T7 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T7
6 T7 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T7
8 T7 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T7
10 T7 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T7
12 T7 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T7
16 T7 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T7
20 T7 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد