اینسرت بازیافت D482

Recycle Marked Pins

مشخصات :

● مخصوص قالبهای تزریق پلاستبک و لاستیک

  فایل CATPart

تصویر اینسرت بازیافت D482
تصویر اینسرت بازیافت D482
تصویر اینسرت بازیافت D482
تصویر اینسرت بازیافت D482

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 نوع l1 l بیشترین عمق M S قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D482/4/T1
4 T1 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T1
5 T1 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T1
6 T1 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T1
8 T1 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T1
10 T1 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T1
12 T1 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T1
16 T1 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T1
20 T1 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/5/T2
5 T2 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/4/T2
4 T2 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/6/T2
6 T2 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T2
8 T2 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T2
10 T2 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T2
12 T2 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T2
16 T2 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T2
20 T2 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T3
4 T3 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T3
5 T3 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T3
6 T3 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T3
8 T3 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T3
10 T3 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T3
12 T3 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T3
16 T3 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T3
20 T3 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T4
4 T4 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T4
5 T4 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T4
6 T4 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T4
8 T4 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T4
10 T4 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T4
12 T4 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T4
16 T4 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T4
20 T4 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/4/T5
4 T5 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T5
5 T5 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T5
6 T5 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T5
8 T5 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/12/T5
12 T5 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T5
16 T5 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T5
20 T5 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/10/T5
10 T5 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/4/T6
4 T6 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T6
5 T6 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T6
6 T6 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T6
8 T6 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/12/T6
12 T6 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T6
16 T6 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T6
20 T6 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
D482/10/T6
10 T6 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/4/T7
4 T7 - 6.8 0.2 - 2
تماس بگیرید
D482/5/T7
5 T7 - 8 0.2 - 3
تماس بگیرید
D482/6/T7
6 T7 - 10 0.2 - 4
تماس بگیرید
D482/8/T7
8 T7 5 10 0.2 M4 5
تماس بگیرید
D482/10/T7
10 T7 6 12 0.2 M5 6
تماس بگیرید
D482/12/T7
12 T7 7 14 0.3 M5 7
تماس بگیرید
D482/16/T7
16 T7 7 14 0.3 M6 10
تماس بگیرید
D482/20/T7
20 T7 8 16 0.3 M6 12
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد