نازل های سری رها D5368

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53681/25x50
25 50
€۶۸/۳۲
€۶۴/۹۰
D53681/32x60
32 60
€۷۲/۴۶
€۶۸/۸۴
D53681/32x80
32 80
€۷۳/۷۰
€۷۰/۰۲
D53682/32x60
32 60
€۷۴/۱۱
€۷۰/۴۱
D53682/32x80
32 80
€۷۵/۳۶
€۷۱/۵۹
D53682/40x80
40 80
€۸۵/۷۱
€۸۱/۴۲
D53681/25x70
25 70
€۷۱/۶۳
€۶۸/۰۵
D53681/25x100
25 100
€۷۴/۹۴
€۷۱/۲۰
D53681/32x100
32 100
€۷۸/۲۶
€۷۴/۳۴
D53681/40x80
40 80
€۸۳/۶۴
€۷۹/۴۶
D53681/40x100
40 100
€۸۸/۶۱
€۸۴/۱۸
D53681/40x140
40 140
€۱۰۴/۷۵
€۹۹/۵۲
D53681/50x100
50 100
€۱۰۵/۵۸
€۱۰۰/۳۰
D53681/50x140
50 140
€۱۲۴/۲۲
€۱۱۸/۰۰
D53681/50x200
50 200
€۰/۰۰
D53681/50x250
50 250
€۱۶۳/۹۶
€۱۵۵/۷۷
D53681/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53681/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53681/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53681/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53681/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53681/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53682/25x50
25 50
€۶۹/۹۷
€۶۶/۴۸
D53682/25x70
25 70
€۷۳/۷۰
€۷۰/۰۲
D53682/25x100
25 100
€۷۷/۰۱
€۷۳/۱۶
D53682/32x100
32 100
€۸۰/۳۳
€۷۶/۳۱
D53682/40x100
40 100
€۹۰/۶۸
€۸۶/۱۴
D53682/40x140
40 140
€۱۰۶/۸۲
€۱۰۱/۴۸
D53682/50x100
50 100
€۱۰۷/۶۵
€۱۰۲/۲۷
D53682/50x140
50 140
€۱۲۶/۲۹
€۱۱۹/۹۷
D53682/50x200
50 200
€۱۴۷/۸۲
€۱۴۰/۴۳
D53682/50x250
50 250
€۱۶۶/۰۳
€۱۵۷/۷۳
D53682/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53682/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53682/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53682/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53682/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53682/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53683/25x50
25 50
€۹۱/۵۱
€۸۶/۹۳
D53683/25x70
25 70
€۹۵/۲۳
€۹۰/۴۷
D53683/25x100
25 100
€۹۸/۵۴
€۹۳/۶۲
D53683/32x60
32 60
€۹۶/۰۶
€۹۱/۲۶
D53683/32x80
32 80
€۹۷/۳۰
€۹۲/۴۴
D53683/32x100
32 100
€۱۰۲/۲۷
€۹۷/۱۶
D53683/40x80
40 80
€۱۱۷/۵۹
€۱۱۱/۷۱
D53683/40x100
40 100
€۱۲۲/۵۶
€۱۱۶/۴۳
D53683/40x140
40 140
€۱۳۸/۷۱
€۱۳۱/۷۷
D53683/50x100
50 100
€۱۳۹/۹۵
€۱۳۲/۹۵
D53683/50x140
50 140
€۱۵۹/۰۰
€۱۵۱/۰۵
D53683/50x200
50 200
€۱۸۰/۱۱
€۱۷۱/۱۱
D53683/50x250
50 250
€۱۹۸/۳۳
€۱۸۸/۴۱
D53683/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53683/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53683/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53683/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53683/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53683/60x300
60 300
تماس بگیرید

 

نظر خودتان را بنویسد