نازل های سری رها D5378

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

تصویر نازل های سری رها D5378
تصویر نازل های سری رها D5378
تصویر نازل های سری رها D5378

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53782/25x60
25 60
۳ ۸۲۱,۰۰ ₽
۳ ۶۳۰,۰۰ ₽
D53781/20x40
20 40
تماس بگیرید
D53781/20x50
20 50
تماس بگیرید
D53781/20x60
20 60
۳ ۴۳۶,۵۰ ₽
۳ ۲۶۴,۵۰ ₽
D53781/20x80
20 80
۳ ۶۱۷,۵۰ ₽
۳ ۴۳۶,۵۰ ₽
D53781/20x100
20 100
۳ ۶۶۲,۵۰ ₽
۳ ۴۷۹,۵۰ ₽
D53781/25x50
25 50
۰,۰۰ ₽
D53781/25x60
25 60
۰,۰۰ ₽
D53781/25x80
25 80
۰,۰۰ ₽
D53781/25x100
25 100
۰,۰۰ ₽
D53781/25x120
25 120
۰,۰۰ ₽
D53781/32x60
32 60
۰,۰۰ ₽
D53781/32x70
32 70
۰,۰۰ ₽
D53781/32x80
32 80
۰,۰۰ ₽
D53781/32x100
32 100
۰,۰۰ ₽
D53781/32x120
32 120
۰,۰۰ ₽
D53781/40x80
40 80
۰,۰۰ ₽
D53781/40x90
40 90
۰,۰۰ ₽
D53781/40x100
40 100
۰,۰۰ ₽
D53781/40x120
40 120
۰,۰۰ ₽
D53781/40x140
40 140
۵ ۲۴۵,۰۰ ₽
۴ ۹۸۳,۰۰ ₽
D53781/50x100
50 100
۰,۰۰ ₽
D53781/50x120
50 120
۰,۰۰ ₽
D53781/50x140
50 140
۰,۰۰ ₽
D53781/50x160
50 160
۰,۰۰ ₽
D53781/50x200
50 200
۰,۰۰ ₽
D53781/50x250
50 250
۸ ۲۷۵,۰۰ ₽
۷ ۸۶۱,۰۰ ₽
D53781/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53781/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53781/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53781/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53781/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53781/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53782/25x50
25 50
۰,۰۰ ₽
D53782/25x80
25 80
۰,۰۰ ₽
D53782/25x100
25 100
۰,۰۰ ₽
D53782/25x120
25 120
۰,۰۰ ₽
D53782/32x120
32 120
۰,۰۰ ₽
D53782/32x60
32 60
۰,۰۰ ₽
D53782/32x70
32 70
۴ ۰۴۷,۰۰ ₽
۳ ۸۴۴,۵۰ ₽
D53782/32x80
32 80
۰,۰۰ ₽
D53782/32x100
32 100
۰,۰۰ ₽
D53782/40x80
40 80
۰,۰۰ ₽
D53782/40x90
40 90
۴ ۶۵۷,۵۰ ₽
۴ ۴۲۴,۵۰ ₽
D53782/40x100
40 100
۰,۰۰ ₽
D53782/40x120
40 120
۰,۰۰ ₽
D53782/40x140
40 140
۰,۰۰ ₽
D53782/50x100
50 100
۰,۰۰ ₽
D53782/50x120
50 120
۰,۰۰ ₽
D53782/50x140
50 140
۰,۰۰ ₽
D53782/50x160
50 160
۰,۰۰ ₽
D53782/50x200
50 200
۰,۰۰ ₽
D53782/50x250
50 250
۸ ۳۸۸,۰۰ ₽
۷ ۹۶۸,۵۰ ₽
D53782/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53782/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53782/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53782/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53782/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53782/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53783/25x50
25 50
۴ ۹۵۱,۵۰ ₽
۴ ۷۰۳,۵۰ ₽
D53783/25x60
25 60
۴ ۹۷۴,۰۰ ₽
۴ ۷۲۵,۰۰ ₽
D53783/25x80
25 80
۵ ۰۶۴,۵۰ ₽
۴ ۸۱۱,۰۰ ₽
D53783/25x100
25 100
۵ ۳۱۳,۰۰ ₽
۵ ۰۴۷,۵۰ ₽
D53783/25x120
25 120
۵ ۴۹۴,۰۰ ₽
۵ ۲۱۹,۰۰ ₽
D53783/32x60
32 60
۵ ۱۷۷,۵۰ ₽
۴ ۹۱۸,۵۰ ₽
D53783/32x70
32 70
۵ ۲۴۵,۰۰ ₽
۴ ۹۸۳,۰۰ ₽
D53783/32x80
32 80
۵ ۲۹۰,۵۰ ₽
۵ ۰۲۶,۰۰ ₽
D53783/32x100
32 100
۵ ۴۰۳,۵۰ ₽
۵ ۱۳۳,۵۰ ₽
D53783/32x120
32 120
۵ ۵۶۱,۵۰ ₽
۵ ۲۸۳,۵۰ ₽
D53783/40x80
40 80
۶ ۳۰۸,۰۰ ₽
۵ ۹۹۲,۵۰ ₽
D53783/40x90
40 90
۶ ۳۹۸,۵۰ ₽
۶ ۰۷۸,۵۰ ₽
D53783/40x100
40 100
۶ ۵۳۴,۰۰ ₽
۶ ۲۰۷,۰۰ ₽
D53783/40x120
40 120
۶ ۷۱۵,۰۰ ₽
۶ ۳۷۹,۰۰ ₽
D53783/40x140
40 140
۷ ۰۹۹,۰۰ ₽
۶ ۷۴۴,۰۰ ₽
D53783/50x100
50 100
۷ ۴۱۵,۵۰ ₽
۷ ۰۴۵,۰۰ ₽
D53783/50x120
50 120
۷ ۹۸۱,۰۰ ₽
۷ ۵۸۲,۰۰ ₽
D53783/50x140
50 140
۸ ۲۹۷,۵۰ ₽
۷ ۸۸۲,۵۰ ₽
D53783/50x160
50 160
۸ ۶۱۴,۰۰ ₽
۸ ۱۸۳,۰۰ ₽
D53783/50x200
50 200
۹ ۳۱۵,۰۰ ₽
۸ ۸۴۹,۰۰ ₽
D53783/50x250
50 250
۱۰ ۱۵۱,۵۰ ₽
۹ ۶۴۳,۵۰ ₽
D53783/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53783/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53783/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53783/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53783/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53783/60x300
60 300
تماس بگیرید

 

نظر خودتان را بنویسد