نازل های سری رها D5378

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

ایجاد تیکت
نازل های سری رها D5378
تصویر نازل های سری رها D5378
تصویر نازل های سری رها D5378
تصویر نازل های سری رها D5378

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53781/20x40
20 40
تماس بگیرید
D53781/20x50
20 50
تماس بگیرید
D53781/20x60
20 60
۳ ۴۴۲,۰۰ ₽
۳ ۴۴۲,۰۰ ₽
۳ ۲۷۰,۰۰ ₽
D53781/20x80
20 80
۳ ۶۱۸,۰۰ ₽
۳ ۶۱۸,۰۰ ₽
۳ ۴۳۷,۰۰ ₽
D53781/20x100
20 100
۳ ۶۴۳,۰۰ ₽
۳ ۶۴۳,۰۰ ₽
۳ ۴۶۱,۰۰ ₽
D53781/25x50
25 50
۳ ۶۶۸,۵۰ ₽
۳ ۶۶۸,۵۰ ₽
۳ ۴۸۵,۰۰ ₽
D53781/25x60
25 60
۳ ۶۹۳,۵۰ ₽
۳ ۶۹۳,۵۰ ₽
۳ ۵۰۹,۰۰ ₽
D53781/25x80
25 80
۳ ۷۶۹,۰۰ ₽
۳ ۷۶۹,۰۰ ₽
۳ ۵۸۰,۵۰ ₽
D53781/25x100
25 100
۴ ۰۲۰,۰۰ ₽
۴ ۰۲۰,۰۰ ₽
۳ ۸۱۹,۰۰ ₽
D53781/25x120
25 120
۴ ۱۹۶,۰۰ ₽
۴ ۱۹۶,۰۰ ₽
۳ ۹۸۶,۰۰ ₽
D53781/32x60
32 60
۳ ۸۹۴,۵۰ ₽
۳ ۸۹۴,۵۰ ₽
۳ ۶۹۹,۵۰ ₽
D53781/32x70
32 70
۳ ۹۴۴,۵۰ ₽
۳ ۹۴۴,۵۰ ₽
۳ ۷۴۷,۵۰ ₽
D53781/32x80
32 80
۳ ۹۹۵,۰۰ ₽
۳ ۹۹۵,۰۰ ₽
۳ ۷۹۵,۰۰ ₽
D53781/32x100
32 100
۴ ۰۹۵,۵۰ ₽
۴ ۰۹۵,۵۰ ₽
۳ ۸۹۰,۵۰ ₽
D53781/32x120
32 120
۴ ۲۲۱,۰۰ ₽
۴ ۲۲۱,۰۰ ₽
۴ ۰۱۰,۰۰ ₽
D53781/40x80
40 80
۴ ۳۷۲,۰۰ ₽
۴ ۳۷۲,۰۰ ₽
۴ ۱۵۳,۵۰ ₽
D53781/40x90
40 90
۴ ۴۹۷,۵۰ ₽
۴ ۴۹۷,۵۰ ₽
۴ ۲۷۲,۵۰ ₽
D53781/40x100
40 100
۴ ۶۲۳,۰۰ ₽
۴ ۶۲۳,۰۰ ₽
۴ ۳۹۲,۰۰ ₽
D53781/40x120
40 120
۴ ۷۷۴,۰۰ ₽
۴ ۷۷۴,۰۰ ₽
۴ ۵۳۵,۰۰ ₽
D53781/40x140
40 140
۵ ۱۷۶,۰۰ ₽
۵ ۱۷۶,۰۰ ₽
۴ ۹۱۷,۰۰ ₽
D53781/50x100
50 100
۵ ۳۵۲,۰۰ ₽
۵ ۳۵۲,۰۰ ₽
۵ ۰۸۴,۰۰ ₽
D53781/50x120
50 120
۵ ۷۷۹,۰۰ ₽
۵ ۷۷۹,۰۰ ₽
۵ ۴۹۰,۰۰ ₽
D53781/50x140
50 140
۶ ۰۵۵,۵۰ ₽
۶ ۰۵۵,۵۰ ₽
۵ ۷۵۲,۵۰ ₽
D53781/50x160
50 160
۶ ۳۰۶,۵۰ ₽
۶ ۳۰۶,۵۰ ₽
۵ ۹۹۱,۰۰ ₽
D53781/50x200
50 200
۶ ۸۵۹,۵۰ ₽
۶ ۸۵۹,۵۰ ₽
۶ ۵۱۶,۵۰ ₽
D53781/50x250
50 250
۷ ۵۶۳,۰۰ ₽
۷ ۵۶۳,۰۰ ₽
۷ ۱۸۴,۵۰ ₽
D53781/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53781/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53781/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53781/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53781/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53781/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53782/25x50
25 50
۳ ۷۶۹,۰۰ ₽
۳ ۷۶۹,۰۰ ₽
۳ ۵۸۰,۵۰ ₽
D53782/25x60
25 60
۳ ۸۱۹,۰۰ ₽
۳ ۸۱۹,۰۰ ₽
۳ ۶۲۸,۰۰ ₽
D53782/25x80
25 80
۳ ۸۶۹,۵۰ ₽
۳ ۸۶۹,۵۰ ₽
۳ ۶۷۶,۰۰ ₽
D53782/25x100
25 100
۴ ۱۴۵,۵۰ ₽
۴ ۱۴۵,۵۰ ₽
۳ ۹۳۸,۵۰ ₽
D53782/25x120
25 120
۴ ۳۲۱,۵۰ ₽
۴ ۳۲۱,۵۰ ₽
۴ ۱۰۵,۵۰ ₽
D53782/32x120
32 120
۴ ۳۴۶,۵۰ ₽
۴ ۳۴۶,۵۰ ₽
۴ ۱۲۹,۵۰ ₽
D53782/32x60
32 60
۳ ۹۹۵,۰۰ ₽
۳ ۹۹۵,۰۰ ₽
۳ ۷۹۵,۰۰ ₽
D53782/32x70
32 70
۴ ۰۴۵,۰۰ ₽
۴ ۰۴۵,۰۰ ₽
۳ ۸۴۳,۰۰ ₽
D53782/32x80
32 80
۴ ۰۹۵,۵۰ ₽
۴ ۰۹۵,۵۰ ₽
۳ ۸۹۰,۵۰ ₽
D53782/32x100
32 100
۴ ۱۹۶,۰۰ ₽
۴ ۱۹۶,۰۰ ₽
۳ ۹۸۶,۰۰ ₽
D53782/40x80
40 80
۴ ۵۲۲,۵۰ ₽
۴ ۵۲۲,۵۰ ₽
۴ ۲۹۶,۵۰ ₽
D53782/40x90
40 90
۴ ۶۲۳,۰۰ ₽
۴ ۶۲۳,۰۰ ₽
۴ ۳۹۲,۰۰ ₽
D53782/40x100
40 100
۴ ۷۲۳,۵۰ ₽
۴ ۷۲۳,۵۰ ₽
۴ ۴۸۷,۵۰ ₽
D53782/40x120
40 120
۴ ۸۹۹,۵۰ ₽
۴ ۸۹۹,۵۰ ₽
۴ ۶۵۴,۵۰ ₽
D53782/40x140
40 140
۵ ۳۰۱,۵۰ ₽
۵ ۳۰۱,۵۰ ₽
۵ ۰۳۶,۵۰ ₽
D53782/50x100
50 100
۵ ۴۷۷,۵۰ ₽
۵ ۴۷۷,۵۰ ₽
۵ ۲۰۳,۵۰ ₽
D53782/50x120
50 120
۵ ۹۰۴,۵۰ ₽
۵ ۹۰۴,۵۰ ₽
۵ ۶۰۹,۵۰ ₽
D53782/50x140
50 140
۶ ۱۸۱,۰۰ ₽
۶ ۱۸۱,۰۰ ₽
۵ ۸۷۲,۰۰ ₽
D53782/50x160
50 160
۶ ۴۳۲,۰۰ ₽
۶ ۴۳۲,۰۰ ₽
۶ ۱۱۰,۵۰ ₽
D53782/50x200
50 200
۶ ۹۸۵,۰۰ ₽
۶ ۹۸۵,۰۰ ₽
۶ ۶۳۵,۵۰ ₽
D53782/50x250
50 250
۷ ۶۸۸,۵۰ ₽
۷ ۶۸۸,۵۰ ₽
۷ ۳۰۴,۰۰ ₽
D53782/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53782/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53782/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53782/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53782/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53782/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53783/25x50
25 50
۵ ۱۰۰,۵۰ ₽
۵ ۱۰۰,۵۰ ₽
۴ ۸۴۵,۵۰ ₽
D53783/25x60
25 60
۵ ۱۲۵,۵۰ ₽
۵ ۱۲۵,۵۰ ₽
۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
D53783/25x80
25 80
۵ ۱۷۶,۰۰ ₽
۵ ۱۷۶,۰۰ ₽
۴ ۹۱۷,۰۰ ₽
D53783/25x100
25 100
۵ ۴۵۲,۵۰ ₽
۵ ۴۵۲,۵۰ ₽
۵ ۱۷۹,۵۰ ₽
D53783/25x120
25 120
۵ ۶۲۸,۰۰ ₽
۵ ۶۲۸,۰۰ ₽
۵ ۳۴۶,۵۰ ₽
D53783/32x60
32 60
۵ ۳۲۶,۵۰ ₽
۵ ۳۲۶,۵۰ ₽
۵ ۰۶۰,۵۰ ₽
D53783/32x70
32 70
۵ ۳۷۷,۰۰ ₽
۵ ۳۷۷,۰۰ ₽
۵ ۱۰۸,۰۰ ₽
D53783/32x80
32 80
۵ ۴۲۷,۰۰ ₽
۵ ۴۲۷,۰۰ ₽
۵ ۱۵۶,۰۰ ₽
D53783/32x100
32 100
۵ ۵۲۷,۵۰ ₽
۵ ۵۲۷,۵۰ ₽
۵ ۲۵۱,۵۰ ₽
D53783/32x120
32 120
۵ ۶۵۳,۵۰ ₽
۵ ۶۵۳,۵۰ ₽
۵ ۳۷۰,۵۰ ₽
D53783/40x80
40 80
۶ ۴۵۷,۵۰ ₽
۶ ۴۵۷,۵۰ ₽
۶ ۱۳۴,۵۰ ₽
D53783/40x90
40 90
۶ ۵۳۲,۵۰ ₽
۶ ۵۳۲,۵۰ ₽
۶ ۲۰۶,۰۰ ₽
D53783/40x100
40 100
۶ ۶۵۸,۵۰ ₽
۶ ۶۵۸,۵۰ ₽
۶ ۳۲۵,۵۰ ₽
D53783/40x120
40 120
۶ ۸۳۴,۰۰ ₽
۶ ۸۳۴,۰۰ ₽
۶ ۴۹۲,۵۰ ₽
D53783/40x140
40 140
۷ ۲۳۶,۰۰ ₽
۷ ۲۳۶,۰۰ ₽
۶ ۸۷۴,۵۰ ₽
D53783/50x100
50 100
۷ ۴۳۷,۰۰ ₽
۷ ۴۳۷,۰۰ ₽
۷ ۰۶۵,۵۰ ₽
D53783/50x120
50 120
۷ ۸۶۴,۵۰ ₽
۷ ۸۶۴,۵۰ ₽
۷ ۴۷۱,۰۰ ₽
D53783/50x140
50 140
۸ ۱۴۰,۵۰ ₽
۸ ۱۴۰,۵۰ ₽
۷ ۷۳۳,۵۰ ₽
D53783/50x160
50 160
۸ ۳۹۲,۰۰ ₽
۸ ۳۹۲,۰۰ ₽
۷ ۹۷۲,۵۰ ₽
D53783/50x200
50 200
۸ ۹۴۴,۵۰ ₽
۸ ۹۴۴,۵۰ ₽
۸ ۴۹۷,۵۰ ₽
D53783/50x250
50 250
۹ ۶۲۳,۰۰ ₽
۹ ۶۲۳,۰۰ ₽
۹ ۱۴۲,۰۰ ₽
D53783/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53783/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53783/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53783/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53783/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53783/60x300
60 300
تماس بگیرید

نظر خودتان را بنویسد