نازل های سری رها D5379

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

تصویر نازل های سری رها D5379
تصویر نازل های سری رها D5379
تصویر نازل های سری رها D5379

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53791/40x80
40 80
€۷۹/۵۰
€۷۵/۵۲
D53791/50x100
50 100
€۹۸/۹۶
€۹۴/۰۱
D53792/25x60
25 60
€۶۷/۹۰
€۶۴/۵۱
D53792/32x60
32 60
€۷۱/۲۲
€۶۷/۶۶
D53791/20x40
20 40
تماس بگیرید
D53791/20x50
20 50
تماس بگیرید
D53791/20x60
20 60
€۶۲/۱۱
€۵۹/۰۰
D53791/20x80
20 80
€۶۵/۴۲
€۶۲/۱۵
D53791/20x100
20 100
€۶۶/۲۵
€۶۲/۹۴
D53791/25x50
25 50
€۶۵/۴۲
€۶۲/۱۵
D53791/25x60
25 60
€۶۶/۲۵
€۶۲/۹۴
D53791/25x80
25 80
€۶۷/۴۹
€۶۴/۱۲
D53791/25x100
25 100
€۷۲/۴۶
€۶۸/۸۴
D53791/25x120
25 120
€۷۵/۷۷
€۷۱/۹۸
D53791/32x60
32 60
€۶۹/۵۶
€۶۶/۰۸
D53791/32x70
32 70
€۷۰/۳۹
€۶۶/۸۷
D53791/32x80
32 80
€۷۱/۶۳
€۶۸/۰۵
D53791/32x100
32 100
€۷۳/۷۰
€۷۰/۰۲
D53791/32x120
32 120
€۷۶/۶۰
€۷۲/۷۷
D53791/40x90
40 90
€۸۱/۱۵
€۷۷/۱۰
D53791/40x100
40 100
€۸۳/۶۴
€۷۹/۴۶
D53791/40x120
40 120
€۸۶/۹۵
€۸۲/۶۰
D53791/40x140
40 140
€۹۳/۹۹
€۸۹/۲۹
D53791/50x120
50 120
€۱۰۹/۳۱
€۱۰۳/۸۴
D53791/50x140
50 140
€۱۱۵/۱۱
€۱۰۹/۳۵
D53791/50x160
50 160
€۱۲۱/۳۲
€۱۱۵/۲۵
D53791/50x200
50 200
€۱۳۳/۷۴
€۱۲۷/۰۵
D53791/50x250
50 250
€۱۴۹/۴۷
€۱۴۲/۰۰
D53791/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53791/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53791/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53791/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53791/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53791/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53792/25x50
25 50
€۶۷/۴۹
€۶۴/۱۲
D53792/25x80
25 80
€۶۹/۵۶
€۶۶/۰۸
D53792/25x100
25 100
€۷۴/۱۱
€۷۰/۴۱
D53792/25x120
25 120
€۵۴/۹۴
€۵۲/۱۹
D53792/32x70
32 70
€۷۲/۴۶
€۶۸/۸۴
D53792/32x80
32 80
€۷۳/۷۰
€۷۰/۰۲
D53792/32x100
32 100
€۷۵/۷۷
€۷۱/۹۸
D53792/32x120
32 120
€۷۸/۶۷
€۷۴/۷۴
D53792/40x80
40 80
€۸۱/۵۷
€۷۷/۴۹
D53792/40x90
40 90
€۸۳/۲۲
€۷۹/۰۶
D53792/40x100
40 100
€۸۵/۷۱
€۸۱/۴۲
D53792/40x120
40 120
€۶۷/۲۸
€۶۳/۹۲
D53792/40x140
40 140
€۹۶/۰۶
€۹۱/۲۶
D53792/50x100
50 100
€۱۰۱/۰۳
€۹۵/۹۸
D53792/50x120
50 120
€۱۱۱/۳۸
€۱۰۵/۸۱
D53792/50x140
50 140
€۱۱۷/۱۸
€۱۱۱/۳۲
D53792/50x160
50 160
€۱۲۳/۳۹
€۱۱۷/۲۲
D53792/50x200
50 200
تماس بگیرید
D53792/50x250
50 250
€۱۵۱/۵۴
€۱۴۳/۹۷
D53792/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53792/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53792/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53792/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53792/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53792/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53793/25x50
25 50
€۸۹/۰۲
€۸۴/۵۷
D53793/25x60
25 60
€۸۹/۸۵
€۸۵/۳۶
D53793/25x80
25 80
€۹۱/۰۹
€۸۶/۵۴
D53793/25x100
25 100
€۹۵/۶۵
€۹۰/۸۶
D53793/25x120
25 120
€۹۸/۹۶
€۹۴/۰۱
D53793/32x60
32 60
€۹۳/۱۶
€۸۸/۵۰
D53793/32x70
32 70
€۹۴/۴۰
€۸۹/۶۸
D53793/32x80
32 80
€۹۵/۲۳
€۹۰/۴۷
D53793/32x100
32 100
€۹۷/۳۰
€۹۲/۴۴
D53793/32x120
32 120
€۱۰۰/۲۰
€۹۵/۱۹
D53793/40x80
40 80
€۱۱۳/۴۵
€۱۰۷/۷۸
D53793/40x90
40 90
€۱۱۵/۱۱
€۱۰۹/۳۵
D53793/40x100
40 100
€۱۱۷/۵۹
€۱۱۱/۷۱
D53793/40x120
40 120
€۱۲۰/۹۰
€۱۱۴/۸۶
D53793/40x140
40 140
€۱۲۷/۹۴
€۱۲۱/۵۴
D53793/50x100
50 100
€۱۳۳/۷۴
€۱۲۷/۰۵
D53793/50x120
50 120
€۱۴۳/۶۸
€۱۳۶/۴۹
D53793/50x140
50 140
€۱۴۹/۸۹
€۱۴۲/۳۹
D53793/50x160
50 160
€۱۵۵/۶۸
€۱۴۷/۹۰
D53793/50x200
50 200
€۱۶۸/۱۰
€۱۵۹/۷۰
D53793/50x250
50 250
€۱۴۱/۴۱
€۱۳۴/۳۴
D53793/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53793/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53793/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53793/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53793/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53793/60x300
60 300
تماس بگیرید

 

نظر خودتان را بنویسد