نازل های سری رها

Raha Series Nozzle

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر نازل های سری رها
تصویر نازل های سری رها
تصویر نازل های سری رها
تصویر نازل های سری رها
کد سفارش d d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 L l1 l2 l3 l4 توان قیمت سبد خرید
کد سفارش: D53691/25x50
25 18 4 10 8 24 32 3 50 35 15 8 15 250
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/25x70
25 18 4 10 8 24 32 3 70 55 15 8 15 315
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/25x100
25 18 4 10 8 24 32 3 100 85 15 8 15 400
۱,۷۱۲,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/32x60
32 22 5 12 10 30 39 4 60 40 20 10 20 315
۱,۶۱۲,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/32x80
32 22 5 12 10 30 39 4 80 60 20 10 20 400
۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/32x100
32 22 5 12 10 30 39 4 100 80 20 10 20 400
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/40x80
40 28 6 14 12 40 47 6 80 60 20 10 20 400
۱,۹۳۷,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/40x100
40 28 6 14 12 40 47 6 100 80 20 10 20 500
تماس بگیرید
کد سفارش: D53691/40x140
40 28 6 14 12 40 47 6 140 120 20 10 20 630
تماس بگیرید
کد سفارش: D53691/50x100
50 34 8 18 14 50 59 6 140 120 20 10 20 630
تماس بگیرید
کد سفارش: D53691/50x140
50 34 8 18 14 50 59 6 140 115 25 12 30 630
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/50x200
50 34 8 18 14 50 59 6 200 175 25 12 30 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/50x250
50 34 8 18 14 50 59 6 250 225 25 12 30 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/60x120
50 44 13 25 20 58 65 6 120 90 30 13 35 500
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/60x140
50 44 13 25 20 58 65 6 140 110 30 13 35 630
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/60x160
50 44 13 25 20 58 65 6 160 130 30 13 35 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/60x200
50 44 13 25 20 58 65 6 200 170 30 13 35 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/60x250
50 44 13 25 20 58 65 6 250 220 30 13 35 1000
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/60x300
50 44 13 25 20 58 65 6 300 270 30 13 35 1000
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/25x50
25 18 4 10 8 24 32 3 50 35 15 8 15 250
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/25x70
25 18 4 10 8 24 32 3 70 55 15 8 15 315
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/25x100
25 18 4 10 8 24 32 3 100 85 15 8 15 400
۱,۷۱۲,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/32x60
32 22 5 12 10 30 39 4 60 40 20 10 20 315
۱,۶۱۲,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/32x80
32 22 5 12 10 30 39 4 80 60 20 10 20 400
۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/32x100
32 22 5 12 10 30 39 4 100 80 20 10 20 400
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/40x80
40 28 6 14 12 40 47 6 80 60 20 10 20 400
۱,۹۳۷,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/40x100
40 28 6 14 12 40 47 6 100 80 20 10 20 500
تماس بگیرید
کد سفارش: D53692/40x140
40 28 6 14 12 40 47 6 140 120 20 10 20 630
تماس بگیرید
کد سفارش: D53692/50x100
50 34 8 18 14 50 59 6 140 120 20 10 20 630
تماس بگیرید
کد سفارش: D53692/50x140
50 34 8 18 14 50 59 6 140 115 25 12 30 630
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/50x200
50 34 8 18 14 50 59 6 200 175 25 12 30 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/50x250
50 34 8 18 14 50 59 6 250 225 25 12 30 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/60x120
50 44 13 25 20 58 65 6 120 90 30 13 35 500
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/60x140
50 44 13 25 20 58 65 6 140 110 30 13 35 630
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/60x160
50 44 13 25 20 58 65 6 160 130 30 13 35 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/60x200
50 44 13 25 20 58 65 6 200 170 30 13 35 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/60x250
50 44 13 25 20 58 65 6 250 220 30 13 35 1000
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53692/60x300
50 44 13 25 20 58 65 6 300 270 30 13 35 1000
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/25x50
25 18 4 10 8 24 32 3 50 35 15 8 15 250
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/25x70
25 18 4 10 8 24 32 3 70 55 15 8 15 315
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/25x100
25 18 4 10 8 24 32 3 100 85 15 8 15 400
۱,۷۱۲,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53691/32x60
32 22 5 12 10 30 39 4 60 40 20 10 20 315
۱,۶۱۲,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/32x80
32 22 5 12 10 30 39 4 80 60 20 10 20 400
۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/32x100
32 22 5 12 10 30 39 4 100 80 20 10 20 400
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/40x80
40 28 6 14 12 40 47 6 80 60 20 10 20 400
۱,۹۳۷,۵۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/40x100
40 28 6 14 12 40 47 6 100 80 20 10 20 500
تماس بگیرید
کد سفارش: D53693/40x140
40 28 6 14 12 40 47 6 140 120 20 10 20 630
تماس بگیرید
کد سفارش: D53693/50x100
50 34 8 18 14 50 59 6 140 120 20 10 20 630
تماس بگیرید
کد سفارش: D53693/50x140
50 34 8 18 14 50 59 6 140 115 25 12 30 630
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/50x200
50 34 8 18 14 50 59 6 200 175 25 12 30 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/50x250
50 34 8 18 14 50 59 6 250 225 25 12 30 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/60x120
50 44 13 25 20 58 65 6 120 90 30 13 35 500
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/60x140
50 44 13 25 20 58 65 6 140 110 30 13 35 630
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/60x160
50 44 13 25 20 58 65 6 160 130 30 13 35 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/60x200
50 44 13 25 20 58 65 6 200 170 30 13 35 800
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/60x250
50 44 13 25 20 58 65 6 250 220 30 13 35 1000
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D53693/60x300
50 44 13 25 20 58 65 6 300 270 30 13 35 1000
۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد