نازل های سری رها D5369

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

تصویر نازل های سری رها  D5369
تصویر نازل های سری رها  D5369
تصویر نازل های سری رها  D5369
تصویر نازل های سری رها  D5369
تصویر نازل های سری رها  D5369

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53691/25x50
25 50
€۶۶/۶۶
€۶۳/۳۳
D53692/32x60
32 60
€۷۲/۴۶
€۶۸/۸۴
D53692/32x80
32 80
€۷۳/۷۰
€۷۰/۰۲
D53693/32x100
32 100
€۱۰۰/۶۱
€۹۵/۵۸
D53691/25x70
25 70
€۵۱/۷۶
€۴۹/۱۷
D53691/25x100
25 100
€۷۳/۲۹
€۶۹/۶۲
D53691/32x60
32 60
€۷۰/۸۰
€۶۷/۲۶
D53691/32x80
32 80
€۷۲/۰۴
€۶۸/۴۴
D53691/32x100
32 100
€۷۶/۶۰
€۷۲/۷۷
D53691/40x80
40 80
€۸۱/۹۸
€۷۷/۸۸
D53691/40x100
40 100
€۸۶/۵۴
€۸۲/۲۱
D53691/40x140
40 140
€۱۰۳/۱۰
€۹۷/۹۴
D53691/50x100
50 140
€۱۰۳/۱۰
€۹۷/۹۴
D53691/50x140
50 140
€۱۲۲/۱۴
€۱۱۶/۰۴
D53691/50x200
50 200
€۱۴۳/۲۶
€۱۳۶/۱۰
D53691/50x250
50 250
€۱۶۱/۴۸
€۱۵۳/۴۱
D53691/60x120
50 120
تماس بگیرید
D53691/60x140
50 140
تماس بگیرید
D53691/60x160
50 160
تماس بگیرید
D53691/60x200
50 200
تماس بگیرید
D53691/60x250
50 250
تماس بگیرید
D53691/60x300
50 300
تماس بگیرید
D53692/25x50
25 50
€۶۸/۷۳
€۶۵/۳۰
D53692/25x70
25 70
€۷۲/۰۴
€۶۸/۴۴
D53692/25x100
25 100
€۷۵/۳۶
€۷۱/۵۹
D53692/32x100
32 100
€۷۸/۶۷
€۷۴/۷۴
D53692/40x80
40 80
€۸۳/۶۴
€۷۹/۴۶
D53692/40x100
40 100
€۸۸/۶۱
€۸۴/۱۸
D53692/40x140
40 140
€۰/۰۰
D53692/50x100
50 140
€۱۰۵/۵۸
€۱۰۰/۳۰
D53692/50x140
50 140
€۱۲۴/۲۲
€۱۱۸/۰۰
D53692/50x200
50 200
€۱۴۵/۳۳
€۱۳۸/۰۶
D53692/50x250
50 250
€۱۶۳/۹۶
€۱۵۵/۷۷
D53692/60x120
50 120
تماس بگیرید
D53692/60x140
50 140
تماس بگیرید
D53692/60x160
50 160
تماس بگیرید
D53692/60x200
50 200
تماس بگیرید
D53692/60x250
50 250
تماس بگیرید
D53692/60x300
50 300
تماس بگیرید
D53693/25x50
25 50
€۹۰/۲۶
€۸۵/۷۵
D53693/25x70
25 70
€۹۳/۵۸
€۸۸/۹۰
D53693/25x100
25 100
€۹۶/۸۹
€۹۲/۰۴
D53693/32x60
32 60
€۹۴/۴۰
€۸۹/۶۸
D53693/32x80
32 80
€۹۵/۶۵
€۹۰/۸۶
D53693/40x80
40 80
€۱۱۵/۹۳
€۱۱۰/۱۴
D53693/40x100
40 100
€۱۲۰/۴۹
€۱۱۴/۴۶
D53693/40x140
40 140
€۱۳۷/۰۵
€۱۳۰/۲۰
D53693/50x100
50 140
€۱۳۷/۸۸
€۱۳۰/۹۸
D53693/50x140
50 140
€۱۵۶/۹۲
€۱۴۹/۰۸
D53693/50x200
50 200
€۱۷۸/۰۴
€۱۶۹/۱۴
D53693/50x250
50 250
€۱۹۶/۲۶
€۱۸۶/۴۵
D53693/60x120
50 120
تماس بگیرید
D53693/60x140
50 140
تماس بگیرید
D53693/60x160
50 160
تماس بگیرید
D53693/60x200
50 200
تماس بگیرید
D53693/60x250
50 250
تماس بگیرید
D53693/60x300
50 300
تماس بگیرید

 

نظر خودتان را بنویسد