براده کش E400

T- SLOT SCRAPER

مشخصات :
تصویر براده کش E400
تصویر براده کش E400

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش A قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E400/12,14
12,14
€۱/۴۰
€۱/۳۳
E400/16,18
16,18
€۱/۴۸
€۱/۴۰
E400/20,22
20,22
€۱/۵۵
€۱/۴۷
E400/24
24
€۱/۹۷
€۱/۸۷
نظر خودتان را بنویسد