کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CM

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape C and CG
* مغایر با 9812 DIN

ایجاد تیکت
کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CM
کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CM04.A/R
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۲ ۹۴۹,۰۰ ₽
۲ ۸۰۱,۵۰ ₽
CM08.A/R
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۳ ۵۰۰,۰۰ ₽
۳ ۳۲۵,۰۰ ₽
CM09.A/R
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۳ ۷۰۹,۰۰ ₽
۳ ۵۲۳,۵۰ ₽
CM10.A/R
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۴ ۹۱۹,۰۰ ₽
۴ ۶۷۳,۰۰ ₽
CM12.A/R
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۴ ۸۹۶,۵۰ ₽
۴ ۶۵۱,۵۰ ₽
CM13.A/R
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۵ ۴۱۵,۰۰ ₽
۵ ۱۴۴,۰۰ ₽
CM14.A/R
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۵ ۹۵۹,۰۰ ₽
۵ ۶۶۱,۰۰ ₽
CM15.A/R
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۶ ۶۴۲,۰۰ ₽
۶ ۳۱۰,۰۰ ₽
CM16.A/R
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۶ ۳۷۳,۵۰ ₽
۶ ۰۵۵,۰۰ ₽
CM17.A/R
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۷ ۱۰۹,۵۰ ₽
۶ ۷۵۴,۰۰ ₽
CM19.A/R
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۰ ۰۳۹,۵۰ ₽
۹ ۵۳۸,۰۰ ₽
CM20.A/R
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۱ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۱ ۲۷۶,۰۰ ₽
CM21.A/R
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۳ ۰۸۹,۵۰ ₽
۱۲ ۴۳۵,۰۰ ₽
CM04.B
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۶ ۰۱۰,۰۰ ₽
۵ ۷۰۹,۵۰ ₽
CM08.B
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۶ ۵۷۴,۰۰ ₽
۶ ۲۴۵,۰۰ ₽
CM09.B
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۴۴۳,۵۰ ₽
CM10.B
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۸ ۳۱۱,۰۰ ₽
۷ ۸۹۵,۵۰ ₽
CM12.B
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۸ ۲۸۷,۰۰ ₽
۷ ۸۷۲,۵۰ ₽
CM13.B
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۸ ۷۸۰,۰۰ ₽
۸ ۳۴۱,۰۰ ₽
CM14.B
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۹ ۳۴۹,۵۰ ₽
۸ ۸۸۲,۰۰ ₽
CM15.B
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۱۰ ۰۳۲,۵۰ ₽
۹ ۵۳۱,۰۰ ₽
CM16.B
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۹ ۷۶۵,۵۰ ₽
۹ ۲۷۷,۵۰ ₽
CM17.B
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۱۰ ۵۱۴,۵۰ ₽
۹ ۹۸۸,۵۰ ₽
CM19.B
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۴ ۹۵۳,۰۰ ₽
۱۴ ۲۰۵,۵۰ ₽
CM20.B
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۶ ۸۴۸,۰۰ ₽
۱۶ ۰۰۵,۵۰ ₽
CM21.B
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۸ ۰۶۸,۰۰ ₽
۱۷ ۱۶۴,۵۰ ₽
CM04.A/G
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۲ ۹۴۹,۰۰ ₽
۲ ۸۰۱,۵۰ ₽
CM08.A/G
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۳ ۵۰۰,۰۰ ₽
۳ ۳۲۵,۰۰ ₽
CM09.A/G
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۳ ۷۰۹,۰۰ ₽
۳ ۵۲۳,۵۰ ₽
CM10.A/G
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۴ ۹۱۹,۵۰ ₽
۴ ۶۷۳,۵۰ ₽
CM12.A/G
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۴ ۸۹۶,۵۰ ₽
۴ ۶۵۱,۵۰ ₽
CM13.A/G
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۵ ۴۱۵,۰۰ ₽
۵ ۱۴۴,۰۰ ₽
CM14.A/G
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۵ ۹۵۹,۰۰ ₽
۵ ۶۶۱,۰۰ ₽
CM15.A/G
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۶ ۶۴۲,۰۰ ₽
۶ ۳۱۰,۰۰ ₽
CM16.A/G
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۶ ۳۷۳,۵۰ ₽
۶ ۰۵۵,۰۰ ₽
CM17.A/G
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۷ ۱۰۹,۵۰ ₽
۶ ۷۵۴,۰۰ ₽
CM19.A/G
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۰ ۰۳۹,۵۰ ₽
۹ ۵۳۸,۰۰ ₽
CM20.A/G
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۱ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۱ ۲۷۶,۰۰ ₽
CM21.A/G
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۳ ۰۸۹,۵۰ ₽
۱۲ ۴۳۵,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد