کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape C and CG
* مغایر با 9812 DIN

ایجاد تیکت
کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CM

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CM04.A/R
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۵۸۵,۰۰ ₽
CM08.A/R
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۴ ۴۷۹,۰۰ ₽
۴ ۴۷۹,۰۰ ₽
۴ ۲۵۵,۰۰ ₽
CM09.A/R
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۴ ۷۴۶,۰۰ ₽
۴ ۷۴۶,۰۰ ₽
۴ ۵۰۹,۰۰ ₽
CM10.A/R
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۶ ۲۹۵,۰۰ ₽
۶ ۲۹۵,۰۰ ₽
۵ ۹۸۰,۵۰ ₽
CM12.A/R
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۶ ۲۶۶,۰۰ ₽
۶ ۲۶۶,۰۰ ₽
۵ ۹۵۲,۵۰ ₽
CM13.A/R
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۶ ۹۲۹,۵۰ ₽
۶ ۹۲۹,۵۰ ₽
۶ ۵۸۳,۰۰ ₽
CM14.A/R
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۷ ۶۲۵,۵۰ ₽
۷ ۶۲۵,۵۰ ₽
۷ ۲۴۴,۵۰ ₽
CM15.A/R
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۸ ۵۰۰,۰۰ ₽
۸ ۵۰۰,۰۰ ₽
۸ ۰۷۵,۰۰ ₽
CM16.A/R
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۸ ۱۵۶,۵۰ ₽
۸ ۱۵۶,۵۰ ₽
۷ ۷۴۸,۵۰ ₽
CM17.A/R
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۹ ۰۹۸,۵۰ ₽
۹ ۰۹۸,۵۰ ₽
۸ ۶۴۳,۵۰ ₽
CM19.A/R
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۲ ۸۴۸,۰۰ ₽
۱۲ ۸۴۸,۰۰ ₽
۱۲ ۲۰۵,۵۰ ₽
CM20.A/R
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۵ ۱۸۹,۵۰ ₽
۱۵ ۱۸۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۳۰,۰۰ ₽
CM21.A/R
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۶ ۷۵۱,۰۰ ₽
۱۶ ۷۵۱,۰۰ ₽
۱۵ ۹۱۳,۵۰ ₽
CM04.B
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۷ ۶۹۱,۰۰ ₽
۷ ۶۹۱,۰۰ ₽
۷ ۳۰۶,۵۰ ₽
CM08.B
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۸ ۴۱۳,۰۰ ₽
۸ ۴۱۳,۰۰ ₽
۷ ۹۹۲,۰۰ ₽
CM09.B
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۸ ۶۸۰,۰۰ ₽
۸ ۶۸۰,۰۰ ₽
۸ ۲۴۶,۰۰ ₽
CM10.B
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۱۰ ۶۳۶,۰۰ ₽
۱۰ ۶۳۶,۰۰ ₽
۱۰ ۱۰۴,۰۰ ₽
CM12.B
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۱۰ ۶۰۵,۰۰ ₽
۱۰ ۶۰۵,۰۰ ₽
۱۰ ۰۷۵,۰۰ ₽
CM13.B
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۱۱ ۲۳۶,۰۰ ₽
۱۱ ۲۳۶,۰۰ ₽
۱۰ ۶۷۴,۰۰ ₽
CM14.B
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۱۱ ۹۶۴,۵۰ ₽
۱۱ ۹۶۴,۵۰ ₽
۱۱ ۳۶۶,۵۰ ₽
CM15.B
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۱۲ ۸۳۹,۰۰ ₽
۱۲ ۸۳۹,۰۰ ₽
۱۲ ۱۹۷,۵۰ ₽
CM16.B
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۱۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
۱۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
۱۱ ۸۷۲,۵۰ ₽
CM17.B
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۱۳ ۴۵۵,۵۰ ₽
۱۳ ۴۵۵,۵۰ ₽
۱۲ ۷۸۳,۰۰ ₽
CM19.B
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۹ ۱۳۶,۰۰ ₽
۱۹ ۱۳۶,۰۰ ₽
۱۸ ۱۷۹,۰۰ ₽
CM20.B
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۲۱ ۵۶۱,۰۰ ₽
۲۱ ۵۶۱,۰۰ ₽
۲۰ ۴۸۳,۰۰ ₽
CM21.B
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۲۳ ۱۲۲,۵۰ ₽
۲۳ ۱۲۲,۵۰ ₽
۲۱ ۹۶۶,۵۰ ₽
CM04.A/G
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۵۸۵,۰۰ ₽
CM08.A/G
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۴ ۴۷۹,۰۰ ₽
۴ ۴۷۹,۰۰ ₽
۴ ۲۵۵,۰۰ ₽
CM09.A/G
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۴ ۷۴۶,۰۰ ₽
۴ ۷۴۶,۰۰ ₽
۴ ۵۰۹,۰۰ ₽
CM10.A/G
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۵ ۹۹۵,۵۰ ₽
۵ ۹۹۵,۵۰ ₽
۵ ۶۹۶,۰۰ ₽
CM12.A/G
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۶ ۲۶۶,۰۰ ₽
۶ ۲۶۶,۰۰ ₽
۵ ۹۵۲,۵۰ ₽
CM13.A/G
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۶ ۹۲۹,۵۰ ₽
۶ ۹۲۹,۵۰ ₽
۶ ۵۸۳,۰۰ ₽
CM14.A/G
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۷ ۶۲۵,۵۰ ₽
۷ ۶۲۵,۵۰ ₽
۷ ۲۴۴,۵۰ ₽
CM15.A/G
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۸ ۵۰۰,۰۰ ₽
۸ ۵۰۰,۰۰ ₽
۸ ۰۷۵,۰۰ ₽
CM16.A/G
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۸ ۱۵۶,۵۰ ₽
۸ ۱۵۶,۵۰ ₽
۷ ۷۴۸,۵۰ ₽
CM17.A/G
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۹ ۰۹۸,۵۰ ₽
۹ ۰۹۸,۵۰ ₽
۸ ۶۴۳,۵۰ ₽
CM19.A/G
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۲ ۸۴۸,۰۰ ₽
۱۲ ۸۴۸,۰۰ ₽
۱۲ ۲۰۵,۵۰ ₽
CM20.A/G
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۵ ۱۸۹,۵۰ ₽
۱۵ ۱۸۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۳۰,۰۰ ₽
CM21.A/G
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۶ ۷۵۱,۰۰ ₽
۱۶ ۷۵۱,۰۰ ₽
۱۵ ۹۱۳,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد