بدنه قالب مدل M2025

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب مدل M2025
تصویر بدنه قالب مدل M2025
تصویر بدنه قالب مدل M2025
تصویر بدنه قالب مدل M2025
تصویر بدنه قالب مدل M2025
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037
۲ ۰۰۰,۰۰ ₽
۱ ۹۰۰,۰۰ ₽
F80/2025/27#1.2312
2025 246 27 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۳ ۵۱۱,۵۰ ₽
۳ ۳۳۶,۰۰ ₽
F80/2025/36#1.2312
2025 246 36 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۴ ۳۲۷,۰۰ ₽
۴ ۱۱۰,۵۰ ₽
F80/2025/46#1.2312
2025 246 46 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۵ ۱۴۰,۵۰ ₽
۴ ۸۸۳,۵۰ ₽
F80/2025/56#1.2312
2025 246 56 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۶ ۰۴۵,۵۰ ₽
۵ ۷۴۳,۰۰ ₽
F80/2025/27#1.7225
2025 246 27 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۳ ۱۷۵,۰۰ ₽
۳ ۰۱۶,۰۰ ₽
F80/2025/46#1.7225
2025 246 46 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۴ ۵۷۹,۵۰ ₽
۴ ۳۵۰,۵۰ ₽
F80/2025/56#1.7225
2025 246 56 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۵ ۳۷۲,۵۰ ₽
۵ ۱۰۳,۵۰ ₽
F80/2025/36#1.7225
2025 246 36 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۳ ۸۷۸,۰۰ ₽
۳ ۶۸۴,۰۰ ₽
F60/2025/76#1.0037
2025 38 246 76 154 150 1.0037
۱ ۰۲۷,۰۰ ₽
۹۷۵,۵۰ ₽
F50/2025/12#1.0037
2025 246 12 1.0037 8 118 96 182
۷۹۰,۰۰ ₽
۷۵۰,۵۰ ₽
F51/2025/17#1.0037
2025 246 17 1.0037 118 96 182
۸۴۶,۵۰ ₽
۸۰۴,۵۰ ₽
F91/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037
۱ ۷۵۰,۰۰ ₽
۱ ۶۶۲,۵۰ ₽
F80/2025/56#1.2311
2025 246 56 154 150 1.2311 196 202 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2025/46#1.2311
2025 246 46 154 150 1.2311 196 202 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2025/36#1.2311
2025 246 36 154 150 1.2311 196 202 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2025/27#1.2311
2025 246 27 154 150 1.2311 196 202 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2025/22#1.2312
2025 246 22 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2025/22#1.2311
2025 246 22 154 150 1.2311 196 202 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2025/22#1.7225
2025 246 22 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2025/36#1.0037
2025 196 246 36 154 150 1.0037 202 26
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2025/27#1.0037
2025 196 246 27 154 150 1.0037 202 26
۰,۰۰ ₽
F70/2025/36#1.0037
2025 246 36 154 150 1.0037 196 26
۱ ۹۴۶,۰۰ ₽
۱ ۸۴۹,۰۰ ₽
F70/2025/27#1.0037
2025 246 27 154 150 1.0037 196 26
۱ ۵۵۷,۰۰ ₽
۱ ۴۷۹,۰۰ ₽
F60/G2/2025/76#1.0037
2025 38 246 76 154 150 1.0037 202 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2025/56#1.0037
2025 38 246 56 154 150 1.0037 202 26
۰,۰۰ ₽
F60/2025/56#1.0037
2025 38 246 56 154 150 1.0037
۸۱۱,۰۰ ₽
۷۷۰,۵۰ ₽
F96/2025/22#1.0037
2025 246 246 27 154 100 1.0037 202 26
۰,۰۰ ₽
F95/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037 202 26
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد