صفحات مگنت روتاری | Rotary Permanent Magnetic Chuck | MAG04

Rotary Permanent Magnetic Chuck

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
MAG04-1017
100x175 قابلیت تنطیم زاویه جهت کارهای سنگین
€0,00
MAG04-1225
125x250 قابلیت تنطیم زاویه جهت کارهای سنگین
€0,00
MAG04-1515
150x150 قابلیت تنطیم زاویه جهت کارهای سنگین
€0,00
MAG04-1530
150x300 قابلیت تنطیم زاویه جهت کارهای سنگین
€0,00
reviews.write