تشديد كننده هيدروليک نيوماتيک | PH | Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

технические характеристики продукта :
media.product.imagealternatetextformat.details
media.product.imagealternatetextformat.details
media.product.imagealternatetextformat.details
media.product.imagealternatetextformat.details

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа حرکت سریع حرکت کاری سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
100 15
0,00 ₽
PH/08
200 20
0,00 ₽
PH/12
200 50
0,00 ₽
PH/16
300 80
0,00 ₽

 

توضيح شکل :


 

هوای فشرده وارد مخزن 1 شده و پیستون 2 با نيروی کم (حركت سریع) حرکت می کند.
با رسیدن به نقطه از قبل تعیین شده، پیستون شماره 3 حرکت کرده و مسیر ورود روغن توسط پیستون شماره 4 بسته می شود.
با ورود پیستون شماره 4 به محفظه روغن فشار افزایش یافته و در این حالت (حركت کاری)، نیرو چندین برابر افزایش می یابد.

reviews.write