فنر الاستموری فشاری

Spring

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر فنر الاستموری فشاری
کد سفارش lo d1 d2 d3 d4 F max (N) L max 35%Lo قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: D63/80/16/12
12 16 6.5 22 26 940 4.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/16/16
16 16 6.5 22 26 900 5.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/16/20
20 16 6.5 22 26 880 7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/16/25
25 16 6.5 22 26 860 8.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/16/32
32 16 6.5 22 26 830 11.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/20/12
12 20 8.5 27 32 1440 4.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/20/16
16 20 8.5 27 32 1400 5.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/20/20
20 20 8.5 27 32 1350 7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/20/25
25 20 8.5 27 32 1330 8.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/20/32
32 20 8.5 27 32 1280 11.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/20/40
40 20 8.5 27 32 1260 14
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/25/16
16 25 10.5 34 38 2270 5.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/25/20
20 25 10.5 34 38 2200 7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/25/25
25 25 10.5 34 38 2160 8.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/25/32
32 25 10.5 34 38 2090 11.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/25/40
40 25 10.5 34 38 2050 14
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/25/50
50 25 10.5 34 38 1980 17.5
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/32/16
16 32 13.5 43 48 3850 5.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/32/20
20 32 13.5 43 48 3740 7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/32/25
25 32 13.5 43 48 3600 8.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/32/32
32 32 13.5 43 48 3460 11.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/32/40
40 32 13.5 43 48 3420 14
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/32/50
50 32 13.5 43 48 3350 17.5
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/40/20
20 40 13.5 54 61 6660 7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/40/25
25 40 13.5 54 61 6410 8.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/40/32
32 40 13.5 54 61 6190 11.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/40/40
40 40 13.5 54 61 6010 14
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/40/50
50 40 13.5 54 61 5870 17.5
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/40/63
63 40 13.5 54 61 5760 22
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/50/25
25 50 17 68 75 10400 8.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/50/32
32 50 17 68 75 9970 11.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/50/40
40 50 17 68 75 9650 14
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/50/50
50 50 17 68 75 9400 17.5
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/50/63
63 50 17 68 75 9140 22
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/50/80
80 50 17 68 75 8980 28
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/63/32
32 63 17 85 94 17600 11.2
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/63/40
40 63 17 85 94 16880 14
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/63/50
50 63 17 85 94 16300 17.5
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/63/63
63 63 17 85 94 15770 22
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/63/80
80 63 17 85 94 15260 28
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/63/100
100 63 17 85 94 14940 35
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/80/40
40 80 21 108 118 28690 14
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/80/50
50 80 21 108 118 27500 17.5
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/80/63
63 80 21 108 118 26400 22
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/80/80
80 80 21 108 118 25500 28
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/80/100
100 80 21 108 118 24900 35
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/80/125
125 80 21 108 118 24200 43.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/100/50
50 100 21 135 150 46700 17.5
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/100/63
63 100 21 135 150 44500 22
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/100/80
80 100 21 135 150 42700 28
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/100/100
100 100 21 135 150 41500 35
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/100/125
125 100 21 135 150 40000 43.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/125/63
63 125 27 169 188 73900 22
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/125/80
80 125 27 169 188 69500 28
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/125/100
100 125 27 169 188 66100 35
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/125/125
125 125 27 169 188 64800 43.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D63/80/125/160
160 125 27 169 188 62300 56
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد