پیچ آلن سر استوانه D31

Socket Head Cap Screw

مشخصات :
ایجاد تیکت
پیچ آلن سر استوانه D31
تصویر پیچ آلن سر استوانه D31
کد سفارش d1 l b k dk s درجه استحکام قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D31/3x6/12.9
3 6 18 3 5.5 2.5 12.9 اتمام موجودی
D31/3x10/12.9
3 10 18 3 5.5 2.5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/3x12/12.9
3 12 18 3 5.5 2.5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/3x16/12.9
3 16 18 3 5.5 2.5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/3x20/12.9
3 20 18 3 5.5 2.5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/3x25/12.9
3 25 18 3 5.5 2.5 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/3x30/12.9
3 30 18 3 5.5 2.5 12.9 اتمام موجودی
D31/4x6/12.9
4 6 20 4 7 3 12.9 اتمام موجودی
D31/4x10/12.9
4 10 20 4 7 3 12.9
۱,۵۰ ₽
۱,۰۰ ₽
D31/4x12/12.9
4 12 20 4 7 3 12.9
۱,۵۰ ₽
۱,۰۰ ₽
D31/4x16/12.9
4 16 20 4 7 3 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/4x20/12.9
4 20 20 4 7 3 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/4x25/12.9
4 25 20 4 7 3 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/4x30/12.9
4 30 20 4 7 3 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/4x35/12.9
4 35 20 4 7 3 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/4x40/12.9
4 40 20 4 7 3 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/5x10/12.9
5 10 22 5 8.5 4 12.9
۱,۵۰ ₽
۱,۰۰ ₽
D31/5x12/12.9
5 12 22 5 8.5 4 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/5x16/12.9
5 16 22 5 8.5 4 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/5x20/12.9
5 20 22 5 8.5 4 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/5x25/12.9
5 25 22 5 8.5 4 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/5x30/12.9
5 30 22 5 8.5 4 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/5x35/12.9
5 35 22 5 8.5 4 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/5x40/12.9
5 40 22 5 8.5 4 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/5x45/12.9
5 45 22 5 8.5 4 12.9 اتمام موجودی
D31/5x50/12.9
5 50 22 5 8.5 4 12.9
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D31/5x55/12.9
5 55 22 5 8.5 4 12.9 اتمام موجودی
D31/5x60/12.9
5 60 22 5 8.5 4 12.9
۶,۵۰ ₽
۶,۰۰ ₽
D31/6x10/12.9
6 10 24 6 10 5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/6x12/12.9
6 12 24 6 10 5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/6x16/12.9
6 16 24 6 10 5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/6x20/12.9
6 20 24 6 10 5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/6x25/12.9
6 25 24 6 10 5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/6x30/12.9
6 30 24 6 10 5 12.9 اتمام موجودی
D31/6x35/12.9
6 35 24 6 10 5 12.9
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D31/6x40/12.9
6 40 24 6 10 5 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/6x45/12.9
6 45 24 6 10 5 12.9
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D31/6x50/12.9
6 50 24 6 10 5 12.9
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D31/6x55/12.9
6 55 24 6 10 5 12.9 اتمام موجودی
D31/6x60/12.9
6 60 24 6 10 5 12.9
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D31/6x65/12.9
6 65 24 6 10 5 12.9 اتمام موجودی
D31/6x70/12.9
6 70 24 6 10 5 12.9
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D31/6x80/12.9
6 80 24 6 10 5 12.9
۷,۵۰ ₽
۷,۵۰ ₽
D31/6x90/12.9
6 90 24 6 10 5 12.9
۹,۰۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D31/6x100/12.9
6 100 24 6 10 5 12.9
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D31/8x12/12.9
8 12 28 8 13 6 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/8x16/12.9
8 16 28 8 13 6 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/8x20/12.9
8 20 28 8 13 6 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/8x25/12.9
8 25 28 8 13 6 12.9
۴,۰۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D31/8x30/12.9
8 30 28 8 13 6 12.9
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D31/8x35/12.9
8 35 28 8 13 6 12.9
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D31/8x40/12.9
8 40 28 8 13 6 12.9
۶,۵۰ ₽
۶,۰۰ ₽
D31/8x45/12.9
8 45 28 8 13 6 12.9
۷,۵۰ ₽
۷,۵۰ ₽
D31/8x50/12.9
8 50 28 8 13 6 12.9
۷,۵۰ ₽
۷,۵۰ ₽
D31/8x55/12.9
8 55 28 8 13 6 12.9 اتمام موجودی
D31/8x60/12.9
8 60 28 8 13 6 12.9
۹,۰۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D31/8x65/12.9
8 65 28 8 13 6 12.9 اتمام موجودی
D31/8x70/12.9
8 70 28 8 13 6 12.9
۹,۰۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D31/8x80/12.9
8 80 28 8 13 6 12.9
۱۰,۵۰ ₽
۹,۵۰ ₽
D31/8x90/12.9
8 90 28 8 13 6 12.9
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D31/8x100/12.9
8 100 28 8 13 6 12.9
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D31/8x110/12.9
8 110 28 8 13 6 12.9
۱۶,۵۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D31/8x120/12.9
8 120 28 8 13 6 12.9 اتمام موجودی
D31/10x16/12.9
10 16 32 10 16 8 12.9
۷,۵۰ ₽
۷,۵۰ ₽
D31/10x20/12.9
10 20 32 10 16 8 12.9
۷,۵۰ ₽
۷,۵۰ ₽
D31/10x25/12.9
10 25 32 10 16 8 12.9
۷,۵۰ ₽
۷,۵۰ ₽
D31/10x30/12.9
10 30 32 10 16 8 12.9
۹,۰۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D31/10x35/12.9
10 35 32 10 16 8 12.9
۹,۰۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D31/10x40/12.9
10 40 32 10 16 8 12.9
۹,۰۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D31/10x45/12.9
10 45 32 10 16 8 12.9
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D31/10x50/12.9
10 50 32 10 16 8 12.9
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D31/10x55/12.9
10 55 32 10 16 8 12.9
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D31/10x60/12.9
10 60 32 10 16 8 12.9
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D31/10x65/12.9
10 65 32 10 16 8 12.9 اتمام موجودی
D31/10x70/12.9
10 70 32 10 16 8 12.9
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D31/10x80/12.9
10 80 32 10 16 8 12.9
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D31/10x90/12.9
10 90 32 10 16 8 12.9
۱۸,۰۰ ₽
۱۷,۰۰ ₽
D31/10x100/12.9
10 100 32 10 16 8 12.9
۱۸,۰۰ ₽
۱۷,۰۰ ₽
D31/10x110/12.9
10 110 32 10 16 8 12.9
۲۲,۰۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D31/10x120/12.9
10 120 32 10 16 8 12.9
۲۳,۰۰ ₽
۲۲,۰۰ ₽
D31/10x130/12.9
10 130 32 10 16 8 12.9
۲۸,۰۰ ₽
۲۷,۰۰ ₽
D31/10x140/12.9
10 140 32 10 16 8 12.9
۳۶,۰۰ ₽
۳۴,۰۰ ₽
D31/10x150/12.9
10 150 32 10 16 8 12.9
۴۶,۰۰ ₽
۴۴,۰۰ ₽
D31/12x20/12.9
12 20 36 12 18 10 12.9
۱۰,۵۰ ₽
۹,۵۰ ₽
D31/12x25/12.9
12 25 36 12 18 10 12.9
۱۰,۵۰ ₽
۹,۵۰ ₽
D31/12x30/12.9
12 30 36 12 18 10 12.9
۱۱,۵۰ ₽
۱۱,۰۰ ₽
D31/12x35/12.9
12 35 36 12 18 10 12.9
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D31/12x40/12.9
12 40 36 12 18 10 12.9
۱۳,۰۰ ₽
۱۲,۰۰ ₽
D31/12x45/12.9
12 45 36 12 18 10 12.9
۱۵,۵۰ ₽
۱۴,۵۰ ₽
D31/12x50/12.9
12 50 36 12 18 10 12.9
۱۴,۰۰ ₽
۱۳,۵۰ ₽
D31/12x55/12.9
12 55 36 12 18 10 12.9 اتمام موجودی
D31/12x60/12.9
12 60 36 12 18 10 12.9
۱۶,۵۰ ₽
۱۶,۰۰ ₽
D31/12x65/12.9
12 65 36 12 18 10 12.9 اتمام موجودی
D31/12x70/12.9
12 70 36 12 18 10 12.9
۱۹,۰۰ ₽
۱۸,۵۰ ₽
D31/12x80/12.9
12 80 36 12 18 10 12.9
۲۲,۰۰ ₽
۲۰,۵۰ ₽
D31/12x90/12.9
12 90 36 12 18 10 12.9
۲۵,۵۰ ₽
۲۴,۵۰ ₽
D31/12x100/12.9
12 100 36 12 18 10 12.9
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D31/12x110/12.9
12 110 36 12 18 10 12.9
۳۴,۵۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
D31/12x120/12.9
12 120 36 12 18 10 12.9
۳۳,۵۰ ₽
۳۱,۵۰ ₽
D31/12x130/12.9
12 130 36 12 18 10 12.9
۳۸,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
D31/12x140/12.9
12 140 36 12 18 10 12.9
۴۲,۵۰ ₽
۴۰,۰۰ ₽
D31/12x150/12.9
12 150 36 12 18 10 12.9
۴۶,۰۰ ₽
۴۴,۰۰ ₽
D31/12x160/12.9
12 160 36 12 18 10 12.9 اتمام موجودی
D31/14x25/12.9
14 25 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x30/12.9
14 30 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x35/12.9
14 35 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x40/12.9
14 40 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x45/12.9
14 45 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x50/12.9
14 50 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x55/12.9
14 55 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x60/12.9
14 60 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x65/12.9
14 65 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x70/12.9
14 70 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x80/12.9
14 80 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x90/12.9
14 90 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x100/12.9
14 100 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x120/12.9
14 120 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x130/12.9
14 130 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x140/12.9
14 140 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x150/12.9
14 150 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x160/12.9
14 160 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/14x180/12.9
14 180 40 14 21 12 12.9 اتمام موجودی
D31/16x25/12.9
16 25 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x30/12.9
16 30 44 16 24 14 12.9
۲۳,۰۰ ₽
۲۲,۰۰ ₽
D31/16x35/12.9
16 35 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x40/12.9
16 40 44 16 24 14 12.9
۲۷,۰۰ ₽
۲۵,۵۰ ₽
D31/16x45/12.9
16 45 44 16 24 14 12.9
۲۹,۵۰ ₽
۲۸,۰۰ ₽
D31/16x50/12.9
16 50 44 16 24 14 12.9
۳۱,۰۰ ₽
۲۹,۰۰ ₽
D31/16x55/12.9
16 55 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x60/12.9
16 60 44 16 24 14 12.9
۳۴,۵۰ ₽
۳۳,۰۰ ₽
D31/16x65/12.9
16 65 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x70/12.9
16 70 44 16 24 14 12.9
۳۸,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
D31/16x80/12.9
16 80 44 16 24 14 12.9
۴۱,۰۰ ₽
۳۹,۰۰ ₽
D31/16x90/12.9
16 90 44 16 24 14 12.9
۴۶,۰۰ ₽
۴۴,۰۰ ₽
D31/16x100/12.9
16 100 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x110/12.9
16 110 44 16 24 14 12.9
۵۹,۰۰ ₽
۵۶,۰۰ ₽
D31/16x120/12.9
16 120 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x130/12.9
16 130 44 16 24 14 12.9
۶۶,۵۰ ₽
۶۳,۵۰ ₽
D31/16x140/12.9
16 140 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x150/12.9
16 150 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x160/12.9
16 160 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/16x180/12.9
16 180 44 16 24 14 12.9 اتمام موجودی
D31/20x30/12.9
20 30 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x35/12.9
20 35 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x40/12.9
20 40 52 20 30 17 12.9
۵۰,۰۰ ₽
۴۷,۵۰ ₽
D31/20x45/12.9
20 45 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x50/12.9
20 50 52 20 30 17 12.9
۵۲,۵۰ ₽
۵۰,۰۰ ₽
D31/20x55/12.9
20 55 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x60/12.9
20 60 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x65/12.9
20 65 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x70/12.9
20 70 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x80/12.9
20 80 52 20 30 17 12.9
۷۵,۵۰ ₽
۷۲,۰۰ ₽
D31/20x90/12.9
20 90 52 20 30 17 12.9
۸۶,۰۰ ₽
۸۱,۵۰ ₽
D31/20x100/12.9
20 100 52 20 30 17 12.9
۸۶,۰۰ ₽
۸۱,۵۰ ₽
D31/20x110/12.9
20 110 52 20 30 17 12.9
۱۰۴,۰۰ ₽
۹۸,۵۰ ₽
D31/20x120/12.9
20 120 52 20 30 17 12.9
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۲,۵۰ ₽
D31/20x130/12.9
20 130 52 20 30 17 12.9
۱۱۶,۵۰ ₽
۱۱۱,۰۰ ₽
D31/20x140/12.9
20 140 52 20 30 17 12.9
۱۲۰,۵۰ ₽
۱۱۴,۵۰ ₽
D31/20x150/12.9
20 150 52 20 30 17 12.9
۱۳۱,۰۰ ₽
۱۲۴,۰۰ ₽
D31/20x160/12.9
20 160 52 20 30 17 12.9
۱۴۶,۰۰ ₽
۱۳۹,۰۰ ₽
D31/20x180/12.9
20 180 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
D31/20x200/12.9
20 200 52 20 30 17 12.9 اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد