مهره چاکدار E365

Slotted Round Nuts

مشخصات :
تصویر مهره چاکدار E365

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d d1 d2 b h تعداد خار قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E365/M10 x 1
M10x1 20 16 4.5 5 4
€۰/۰۰
E365/M12 x 1.5
M12x1.5 22 18 4.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M14 x 1.5
M14x1.5 24 20 4.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M16 x 1.5
M16x1.5 28 23 5.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M18 x 1.5
M18x1.5 30 25 5.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M20 x 1.5
M20x1.5 32 27 5.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M22 x 1.5
M22x1.5 36 30 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M24 x 1.5
M24x1.5 38 32 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M26 x 1.5
M26x1.5 40 34 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M28 x 1.5
M28x1.5 42 36 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M30 x 1.5
M30x1.5 44 38 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M32 x 1.5
M32x1.5 48 41 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M35 x 1.5
M35x1.5 50 43 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M38 x 1.5
M38x1.5 54 47 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M40 x 1.5
M40x1.5 56 49 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M42 x 1.5
M42x1.5 60 52 8 8 4
€۰/۰۰
E365/M45 x 1.5
M45x1.5 62 54 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M48 x 1.5
M48x1.5 65 57 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M50 x 1.5
M50x1.5 68 60 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M52 x 1.5
M52x1.5 70 62 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M55 x 1.5
M55x1.5 75 67 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M60 x 1.5
M60x1.5 80 71 11 9 6
€۰/۰۰
E365/M65 x 1.5
M65x1.5 85 76 11 9 6
€۰/۰۰
E365/M70 x 1.5
M70x1.5 90 81 11 9 6
€۰/۰۰
E365/M75 x 1.5
M75x1.5 95 86 11 10 6
€۰/۰۰
E365/M80 x 1.5
M80x1.5 100 91 11 10 6
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد