مهره چاکدار E365

Slotted Round Nuts

مشخصات :  فایل CATPart   فایل STP

تصویر مهره چاکدار E365

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d d1 d2 b h تعداد خار قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E365/M10 x 1
M10x1 20 16 4.5 5 4
۰ تومان
E365/M12 x 1.5
M12x1.5 22 18 4.5 6 4
۰ تومان
E365/M14 x 1.5
M14x1.5 24 20 4.5 6 4
۰ تومان
E365/M16 x 1.5
M16x1.5 28 23 5.5 6 4
۰ تومان
E365/M18 x 1.5
M18x1.5 30 25 5.5 6 4
۰ تومان
E365/M20 x 1.5
M20x1.5 32 27 5.5 6 4
۰ تومان
E365/M22 x 1.5
M22x1.5 36 30 6.5 7 4
۰ تومان
E365/M24 x 1.5
M24x1.5 38 32 6.5 7 4
۰ تومان
E365/M26 x 1.5
M26x1.5 40 34 6.5 7 4
۰ تومان
E365/M28 x 1.5
M28x1.5 42 36 6.5 7 4
۰ تومان
E365/M30 x 1.5
M30x1.5 44 38 6.5 7 4
۰ تومان
E365/M32 x 1.5
M32x1.5 48 41 7 8 4
۰ تومان
E365/M35 x 1.5
M35x1.5 50 43 7 8 4
۰ تومان
E365/M38 x 1.5
M38x1.5 54 47 7 8 4
۰ تومان
E365/M40 x 1.5
M40x1.5 56 49 7 8 4
۰ تومان
E365/M42 x 1.5
M42x1.5 60 52 8 8 4
۰ تومان
E365/M45 x 1.5
M45x1.5 62 54 8 8 6
۰ تومان
E365/M48 x 1.5
M48x1.5 65 57 8 8 6
۰ تومان
E365/M50 x 1.5
M50x1.5 68 60 8 8 6
۰ تومان
E365/M52 x 1.5
M52x1.5 70 62 8 8 6
۰ تومان
E365/M55 x 1.5
M55x1.5 75 67 8 8 6
۰ تومان
E365/M60 x 1.5
M60x1.5 80 71 11 9 6
۰ تومان
E365/M65 x 1.5
M65x1.5 85 76 11 9 6
۰ تومان
E365/M70 x 1.5
M70x1.5 90 81 11 9 6
۰ تومان
E365/M75 x 1.5
M75x1.5 95 86 11 10 6
۰ تومان
E365/M80 x 1.5
M80x1.5 100 91 11 10 6
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد