صفحه راهنما گرافيت دار D067

Sliding Pad

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز/چدن
● ISO 9183-1
● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
● مزايای راهنمای گرافیت دار:
- دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
- بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
- قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
- قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
- مستهلک كننده ارتعاشات.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D067
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D067
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D067
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D067
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D067
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D067
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D067

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش نوع b a e3 e1 e4 e2 جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D067B/50 x 80
T2 50 80 20 35 25 - B
تماس بگیرید
D067B/50 x 100
T2 50 100 20 55 25 - B
تماس بگیرید
D067B/50 x 125
T2 50 125 20 80 25 - B
تماس بگیرید
D067B/50 x 160
T2 50 160 20 115 25 - B
تماس بگیرید
D067B/50 x 200
T2 50 200 20 155 25 - B
تماس بگیرید
D067B/50 x 250
T3 50 250 20 100 25 - B
تماس بگیرید
D067B/80 x 50
T4 80 50 20 - 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/80 x 80
T5 80 80 20 35 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/80 x 100
T5 80 100 20 55 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/80 x 125
T5 80 125 20 80 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/80 x 160
T1 80 160 20 115 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/80 x 200
T1 80 200 20 155 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/80 x 250
T6 80 250 20 100 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/80 x 315
T6 80 315 20 132 20 40 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 50
T4 100 50 20 - 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 80
T5 100 80 20 35 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 100
T5 100 100 20 55 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 125
T1 100 125 20 80 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 160
T1 100 160 20 115 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 200
T1 100 200 20 155 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 250
T6 100 250 20 100 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/100 x 315
T6 100 315 20 132 20 60 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 50
T4 125 50 25 - 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 80
T5 125 80 20 35 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 100
T1 125 100 20 55 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 125
T1 125 125 20 80 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 160
T1 125 160 20 115 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 200
T1 125 200 20 155 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 250
T6 125 250 20 100 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/125 x 315
T6 125 315 20 132 20 85 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 50
T4 160 50 25 - 20 120 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 80
T1 160 80 20 35 20 120 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 100
T1 160 100 20 55 20 120 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 125
T1 160 125 20 80 20 120 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 160
T1 160 160 20 115 20 120 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 200
T1 160 200 20 155 20 120 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 250
T6 160 250 20 100 20 120 B
تماس بگیرید
D067B/160 x 315
T6 160 315 20 132 20 120 B
تماس بگیرید
D067C/50 x 80
T2 50 80 20 35 25 - C
تماس بگیرید
D067C/50 x 100
T2 50 100 20 55 25 - C
تماس بگیرید
D067C/50 x 125
T2 50 125 20 80 25 - C
تماس بگیرید
D067C/50 x 160
T2 50 160 20 115 25 - C
تماس بگیرید
D067C/50 x 200
T2 50 200 20 155 25 - C
تماس بگیرید
D067C/50 x 250
T3 50 250 20 100 25 - C
تماس بگیرید
D067C/80 x 50
T4 80 50 20 - 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/80 x 80
T5 80 80 20 35 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/80 x 100
T5 80 100 20 55 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/80 x 125
T5 80 125 20 80 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/80 x 160
T1 80 160 20 115 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/80 x 200
T1 80 200 20 155 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/80 x 250
T6 80 250 20 100 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/80 x 315
T6 80 315 20 132 20 40 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 50
T4 100 50 20 - 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 80
T5 100 80 20 35 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 100
T5 100 100 20 55 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 125
T1 100 125 20 80 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 160
T1 100 160 20 115 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 200
T1 100 200 20 155 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 250
T6 100 250 20 100 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/100 x 315
T6 100 315 20 132 20 60 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 50
T4 125 50 25 - 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 80
T5 125 80 20 35 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 100
T1 125 100 20 55 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 125
T1 125 125 20 80 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 160
T1 125 160 20 115 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 200
T1 125 200 20 155 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 250
T6 125 250 20 100 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/125 x 315
T6 125 315 20 132 20 85 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 50
T4 160 50 25 - 20 120 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 80
T1 160 80 20 35 20 120 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 100
T1 160 100 20 55 20 120 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 125
T1 160 125 20 80 20 120 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 160
T1 160 160 20 115 20 120 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 200
T1 160 200 20 155 20 120 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 250
T6 160 250 20 100 20 120 C
تماس بگیرید
D067C/160 x 315
T6 160 315 20 132 20 120 C
تماس بگیرید

توجه:


● قبل از استفاده، سطوح لغزشی آغشته به گریس لیتیم شود.

● 25 الی30 درصد از سطح سیستم راهنما بوسیله گرافیت پوشش داده شده است.

● سطوح مقابل باید سنگ خورده باشند و ترجیحا توازی در حرکت رعایت شود.

● تحمل حرارتی تا °200C جهت مصارف عمومی.

نظر خودتان را بنویسد