صفحه راهنما گرافيت دار D061

Sliding Pad

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز/چدن
● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
● مزايای راهنمای گرافیت دار:
- دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
- بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
- قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
- قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
- مستهلک كننده ارتعاشات.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D061
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D061
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D061
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D061

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش نوع b a e e3 e1 e2 t t1 جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D061B/28x75/20
T1 28 75 15 45 14 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/28x100/20
T1 28 100 25 50 14 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/28x125/20
T1 28 125 25 75 14 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/28x150/20
T1 28 150 25 100 14 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/38x75/20
T1 38 75 15 45 19 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/38x100/20
T1 38 100 25 50 19 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/38x125/20
T1 38 125 25 75 19 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/38x150/20
T1 38 150 25 100 19 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/48x75/20
T1 48 75 15 45 24 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/48x150/20
T1 48 150 25 100 24 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/75x75/20
T1 75 75 15 45 37.5 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/125x200/20
T2 125 200 25 150 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/58x200/20
T1 58 200 50 10 29 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/75x100/20
T1 75 100 25 50 37.5 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/75x150/20
T1 75 150 25 100 37.5 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/100x200/20
T2 100 200 25 150 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/125x150/20
T2 125 150 25 100 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/48x125/20
T1 48 125 25 75 24 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/48x200/20
T1 48 200 50 100 24 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/48x100/20
T1 48 100 25 50 24 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/75x125/20
T1 75 125 25 75 37.5 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/100x250/20
T2 100 250 25 200 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/58x75/20
T1 58 75 15 45 29 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/58x125/20
T1 58 125 25 75 29 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/125x250/20
T2 125 250 25 200 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/58x100/20
T1 58 100 25 50 29 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/58x150/20
T1 58 150 25 100 29 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/150x150/20
T2 150 150 25 100 37.5 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/150x200/20
T2 150 200 25 150 37.5 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/75x200/20
T1 75 200 25 75 37.5 - 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/100x150/20
T2 100 150 25 100 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/100x100/20
T2 100 100 25 50 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061B/100x125/20
T2 100 125 25 75 25 50 20 12 B
تماس بگیرید
D061C/58x75/20
T1 58 75 15 45 29 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/58x125/20
T1 58 125 25 75 29 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/75x200/20
T1 75 200 25 75 37.5 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/100x125/20
T2 100 125 25 75 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/38x125/20
T1 38 125 25 75 19 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/58x150/20
T1 58 150 25 100 29 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/100x100/20
T2 100 100 25 50 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/48x200/20
T1 48 200 50 100 24 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/100x150/20
T2 100 150 25 100 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/100x250/20
T2 100 250 25 200 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/48x75/20
T1 48 75 15 45 24 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/58x100/20
T1 58 100 25 50 29 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/75x150/20
T1 75 150 25 100 37.5 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/28x100/20
T1 28 100 25 50 14 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/38x100/20
T1 38 100 25 50 19 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/58x200/20
T1 58 200 50 10 29 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/75x75/20
T1 75 75 15 45 37.5 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/28x125/20
T1 28 125 25 75 14 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/28x150/20
T1 28 150 25 100 14 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/75x100/20
T1 75 100 25 50 37.5 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/75x125/20
T1 75 125 25 75 37.5 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/28x75/20
T1 28 75 15 45 14 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/38x75/20
T1 38 75 15 45 19 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/38x150/20
T1 38 150 25 100 19 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/48x100/20
T1 48 100 25 50 24 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/48x125/20
T1 48 125 25 75 24 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/48x150/20
T1 48 150 25 100 24 - 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/100x200/20
T2 100 200 25 150 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/125x150/20
T2 125 150 25 100 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/150x200/20
T2 150 200 25 150 37.5 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/125x250/20
T2 125 250 25 200 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/125x200/20
T2 125 200 25 150 25 50 20 12 C
تماس بگیرید
D061C/150x150/20
T2 150 150 25 100 37.5 50 20 12 C
تماس بگیرید

توجه:


● قبل از استفاده، سطوح لغزشی آغشته به گریس لیتیم شود.

● 25 الی30 درصد از سطح سیستم راهنما بوسیله گرافیت پوشش داده شده است.

● سطوح مقابل باید سنگ خورده باشند و ترجیحا توازی در حرکت رعایت شود.

● تحمل حرارتی تا °200C جهت مصارف عمومی.

نظر خودتان را بنویسد