سبد محصولات رگلاتور فشار گاز

مشخصات :
ایجاد تیکت
سبد محصولات رگلاتور فشار گاز
کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET201/DN15
DN15 تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد اتمام موجودی
SET203/DN20
DN20 تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد اتمام موجودی
SET245/F/DN15/05/1660/T4
DN15 از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
۸۳۳,۵۰ ₽
۸۱۲,۵۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660/T4
DN20 از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اتمام موجودی
SET245/F/DN25/05/1660/T4
DN25 از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
۸۳۳,۵۰ ₽
۸۱۲,۵۰ ₽
SET245/DN15/05/1660/T4
DN15 از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اتمام موجودی
SET245/DN15/05/60200/T4
DN15 از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اتمام موجودی
SET245/DN20/05/1660/T4
DN20 از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اتمام موجودی
SET245/DN20/05/60200/T4
DN20 از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اتمام موجودی
SET245/DN25/05/1660/T4
DN25 از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اتمام موجودی
SET245/DN25/05/60200/T4
DN25 از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اتمام موجودی
SET245/F/DN15/05/60200/T4
DN15 از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اتمام موجودی
SET245/F/DN20/05/60200/T4
DN20 از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اتمام موجودی
SET245/F/DN25/05/60200/T4
DN25 از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اتمام موجودی
SET250/DN25/1/2545/T4
DN25 از 0.5 تا 1 بار 45 - 25 ندارد
۱ ۶۰۲,۵۰ ₽
۱ ۵۶۲,۵۰ ₽
SET250/DN25/1/45110/T4
DN25 از 0.5 تا 1 بار 110 - 45 ندارد
۱ ۶۰۲,۵۰ ₽
۱ ۵۶۲,۵۰ ₽
SET250/DN25/05/2545/T4
DN25 از - تا 500 میلی بار 45 - 25 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/05/928/T4
DN25 از - تا 500 میلی بار 28 - 9 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/05/95160/T4
DN25 از - تا 500 میلی بار 160 - 95 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/1/135190/T4
DN25 از 0.5 تا 1 بار 190 - 135 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/1/1840/T4
DN25 از 0.5 تا 1 بار 40 - 18 ندارد
۱ ۴۵۶,۵۰ ₽
۱ ۴۲۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/1/5070/T4
DN25 از 0.5 تا 1 بار 70 - 50 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/1/928/T4
DN25 از 0.5 تا 1 بار 28 - 9 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/1/95160/T4
DN25 از 0.5 تا 1 بار 160 - 95 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/2/140200/T4
DN25 از 1 تا 2 بار 200 - 140 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/2/2138/T4
DN25 از 1 تا 2 بار 38 - 21 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/2/2545/T4
DN25 از 1 تا 2 بار 45 - 25 ندارد
۱ ۵۹۵,۰۰ ₽
۱ ۵۵۵,۰۰ ₽
SET250/DN25/2/3355/T4
DN25 از 1 تا 2 بار 55 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/2/3358/T4
DN25 از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/2/60140/T4
DN25 از 1 تا 2 بار 140 - 60 ندارد اتمام موجودی
SET250/DN25/2/928/T4
DN25 از 1 تا 2 بار 28 - 9 ندارد اتمام موجودی
SET251/DN80/05/50130/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد
۲۰ ۷۶۹,۰۰ ₽
۲۰ ۲۵۰,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/1525/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/1525/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/3358/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/90200/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد
۳ ۱۷۹,۵۰ ₽
۳ ۱۰۰,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
۳ ۱۷۹,۵۰ ₽
۳ ۱۰۰,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/05/55110/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/05/90200/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد
۳ ۱۷۹,۵۰ ₽
۳ ۱۰۰,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/90200/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد اتمام موجودی
SET252H/DN40/5/150350/T4
DN40 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
۷ ۴۱۳,۰۰ ₽
۷ ۲۲۷,۵۰ ₽
SET252H/DN40/5/300500/T4
DN40 تا 5 بار 500 - 300 ندارد
۷ ۶۳۱,۰۰ ₽
۷ ۴۴۰,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/85180/T4
DN40 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
۶ ۸۳۳,۵۰ ₽
۶ ۶۶۲,۵۰ ₽
SET252H/DN50/5/150350/T4
DN50 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
۷ ۴۱۳,۰۰ ₽
۷ ۲۲۷,۵۰ ₽
SET252H/DN50/5/85180/T4
DN50 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
۶ ۸۳۳,۵۰ ₽
۶ ۶۶۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/0813/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/1320/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/1525/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/190400/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/2543/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 25 - 4 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/3358/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/4370/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/55110/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/05/90200/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/0813/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/1320/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/1525/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/190400/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/2543/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/3358/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/4370/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/55110/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/1/90200/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/0813/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/1320/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/1525/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/190400/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/2543/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/3358/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/4370/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/55110/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN40/2/90200/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/0813/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/1320/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/1525/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/190400/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/2543/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/3358/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/4370/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/05/90200/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 90 - 200 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/0813/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/1320/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/1525/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/190400/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/2543/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/3358/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/4370/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/55110/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/1/90200/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/2/0813/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/2/1320/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/2/190400/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/2/2543/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/2/3358/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/2/4370/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد اتمام موجودی
SET252/DN50/2/55110/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/0813/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/1320/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/190400/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/2543/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 43 - 25 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/05/4370/T4
DN40 از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/0813/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/1320/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/1525/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/190400/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/2543/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/4370/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد
۳ ۱۷۹,۵۰ ₽
۳ ۱۰۰,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/0813/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/1320/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/1525/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/190400/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/2543/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/3358/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/4370/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN40/2/90200/T4
DN40 از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/05/0813/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/05/1320/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/05/190400/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/05/2543/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 43 - 25 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/05/4370/T4
DN50 از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/0813/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/1320/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/1525/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/190400/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/2543/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/4370/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/0813/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/1320/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/1525/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/190400/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/2543/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/4370/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد اتمام موجودی
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اتمام موجودی
SET252H/DN40/5/1732/T4
DN40 تا 5 بار 32 - 17 ندارد اتمام موجودی
SET252H/DN50/5/1732/T4
DN50 تا 5 بار 32 - 17 ندارد اتمام موجودی
SET252H/DN50/5/300500/T4
DN50 تا 5 بار 500 - 300 ندارد اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد