بوش راهنما ، پايه ميله راهنما

Rectangular Mounting Flange

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر بوش راهنما ، پايه ميله راهنما
تصویر بوش راهنما ، پايه ميله راهنما
تصویر بوش راهنما ، پايه ميله راهنما
تصویر بوش راهنما ، پايه ميله راهنما
کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h* h1* d4 d3 l1 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: D130/19.A
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 -
۱۸۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/20.A
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 -
۱۸۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/24.A
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 -
۲۰۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/25.A
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 -
۲۰۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/30.A
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 -
۳۰۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/32.A
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 -
۳۰۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/38.A
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 -
۴۵۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/40.A
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 -
۴۵۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/48.A
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 -
۷۳۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/50.A
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 -
۷۳۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/60.A
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 -
۱,۱۱۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/63.A
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 -
۱,۱۱۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/80.A
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 -
۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/19.B
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45
۳۱۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/20.B
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45
۳۱۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/24.B
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56
۳۰۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/25.B
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56
۳۰۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/30.B
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71
۴۲۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/32.B
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71
۴۲۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/38.B
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95
۶۲۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/40.B
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95
۶۲۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/48.B
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120
۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/50.B
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120
۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/60.B
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/63.B
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/80.B
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D130/19.PB
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/20.PB
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/24.PB
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/25.PB
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/30.PB
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/32.PB
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/38.PB
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/40.PB
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/48.PB
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/50.PB
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/60.PB
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/63.PB
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/80.PB
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/19.C
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/20.C
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/24.C
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/25.C
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/30.C
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/32.C
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/38.C
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/40.C
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/48.C
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/50.C
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/60.C
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/63.C
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/80.C
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/19.D
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/20.D
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/24.D
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/25.D
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/30.D
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/32.D
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/38.D
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/40.D
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/48.D
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/50.D
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/60.D
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/63.D
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 -
تماس بگیرید
کد سفارش: D130/80.D
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 -
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد