کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما عقب
● DIN 9822
* با مغایر DIN 9822

ایجاد تیکت
کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 e f f1 l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CR01.A/.G
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR02.A/G
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۱ ۹۰۵,۰۰ ₽
۱ ۸۰۹,۵۰ ₽
CR03.A/G
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۲ ۰۳۴,۰۰ ₽
۱ ۹۳۲,۵۰ ₽
CR04.A/G
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۲ ۳۶۵,۰۰ ₽
۲ ۲۴۷,۰۰ ₽
CR05.A/G
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۲ ۶۳۸,۰۰ ₽
۲ ۵۰۶,۰۰ ₽
CR06.A/G
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۲ ۹۳۹,۰۰ ₽
۲ ۷۹۲,۰۰ ₽
CR07.A/G
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۴ ۰۲۰,۰۰ ₽
۳ ۸۱۹,۰۰ ₽
CR08.A/G
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۴ ۲۰۷,۵۰ ₽
۳ ۹۹۷,۰۰ ₽
CR09.A/G
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۴ ۸۰۲,۵۰ ₽
۴ ۵۶۲,۵۰ ₽
CR10.A/G
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37
۴ ۶۰۲,۵۰ ₽
۴ ۳۷۲,۰۰ ₽
CR11.A/G
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۵ ۱۹۶,۰۰ ₽
۴ ۹۳۶,۵۰ ₽
CR12.A/G
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۵ ۹۳۷,۵۰ ₽
۵ ۶۴۰,۵۰ ₽
CR13.A/G
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۸ ۳۶۳,۵۰ ₽
۷ ۹۴۵,۵۰ ₽
CR14.A/G
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۹ ۴۴۰,۵۰ ₽
۸ ۹۶۸,۵۰ ₽
CR15.A/G
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۱۲ ۶۹۳,۰۰ ₽
۱۲ ۰۵۸,۵۰ ₽
CR16.A/G
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۱۵ ۰۳۸,۵۰ ₽
۱۴ ۲۸۶,۵۰ ₽
CR02.B
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۳ ۸۲۹,۵۰ ₽
۳ ۶۳۸,۰۰ ₽
CR03.B
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۳ ۹۵۹,۰۰ ₽
۳ ۷۶۱,۰۰ ₽
CR04.B
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۴ ۹۹۰,۰۰ ₽
۴ ۷۴۰,۵۰ ₽
CR05.B
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۵ ۲۶۳,۰۰ ₽
۵ ۰۰۰,۰۰ ₽
CR06.B
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۵ ۵۷۷,۰۰ ₽
۵ ۲۹۸,۰۰ ₽
CR07.B
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۷ ۳۰۷,۰۰ ₽
۶ ۹۴۱,۵۰ ₽
CR08.B
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۷ ۴۹۴,۵۰ ₽
۷ ۱۱۹,۵۰ ₽
CR09.B
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۸ ۱۰۴,۰۰ ₽
۷ ۶۹۸,۵۰ ₽
CR10.B
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37
۷ ۹۱۶,۵۰ ₽
۷ ۵۲۰,۵۰ ₽
CR11.B
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۸ ۴۹۶,۰۰ ₽
۸ ۰۷۱,۰۰ ₽
CR12.B
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۹ ۲۳۷,۰۰ ₽
۸ ۷۷۵,۵۰ ₽
CR13.B
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۱۴ ۴۰۳,۵۰ ₽
۱۳ ۶۸۳,۰۰ ₽
CR14.B
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۱۵ ۴۶۷,۵۰ ₽
۱۴ ۶۹۴,۰۰ ₽
CR15.B
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۱۹ ۷۸۱,۵۰ ₽
۱۸ ۷۹۲,۰۰ ₽
CR16.B
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۲۲ ۱۲۶,۵۰ ₽
۲۱ ۰۲۰,۰۰ ₽
CR01.B
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR01.A/.R
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR02.A/R
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۱ ۹۰۵,۰۰ ₽
۱ ۸۰۹,۵۰ ₽
CR03.A/R
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۲ ۰۳۴,۰۰ ₽
۱ ۹۳۲,۵۰ ₽
CR04.A/R
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۲ ۳۶۵,۰۰ ₽
۲ ۲۴۷,۰۰ ₽
CR05.A/R
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۲ ۶۳۸,۰۰ ₽
۲ ۵۰۶,۰۰ ₽
CR06.A/R
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۲ ۹۳۹,۰۰ ₽
۲ ۷۹۲,۰۰ ₽
CR07.A/R
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۴ ۰۲۰,۰۰ ₽
۳ ۸۱۹,۰۰ ₽
CR08.A/R
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۴ ۲۰۷,۵۰ ₽
۳ ۹۹۷,۰۰ ₽
CR09.A/R
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۴ ۸۰۲,۵۰ ₽
۴ ۵۶۲,۵۰ ₽
CR11.A/R
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۵ ۱۹۶,۰۰ ₽
۴ ۹۳۶,۵۰ ₽
CR12.A/R
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۵ ۹۳۷,۵۰ ₽
۵ ۶۴۰,۵۰ ₽
CR13.A/R
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۸ ۳۶۳,۵۰ ₽
۷ ۹۴۵,۵۰ ₽
CR14.A/R
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۹ ۴۴۰,۵۰ ₽
۸ ۹۶۸,۵۰ ₽
CR15.A/.R
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۱۲ ۶۹۳,۰۰ ₽
۱۲ ۰۵۸,۵۰ ₽
CR16.A/R
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۱۵ ۰۳۸,۵۰ ₽
۱۴ ۲۸۶,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد