پرس نيوماتيك

Pneumatic Stamping Unit

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر پرس نيوماتيك
تصویر پرس نيوماتيك
تصویر پرس نيوماتيك
کد سفارش d1 سطح کار d4 h max t l l3 h2 h1 قطر سیلندر نیروی پرس با 6 بار فشار قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: PSU/CH04.A
125 - 25 134 19 280 18 18 28 80 307
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM08.A
- 125x100 25 134 19 280 18 18 28 80 307
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CH05.A
160 - 28 148 17 320 18 18 28 100 480
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM12.A
- 160x125 28 148 17 320 18 18 28 100 480
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CH07.A
200 - 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM10.A
- 200x100 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM13.A
- 200x125 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM16.A
- 200x160 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CH08.A
250 - 35 204 20 400 23 23 38 160 1230
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM19.A
- 250x200 35 187 20 400 23 23 38 160 1230
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM21.A
- 315x250 40 227 16 450 27 27 46 200 1922
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CH04.B
125 - 25 134 19 280 18 18 28 80 307
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM08.B
- 125x100 25 134 19 280 18 18 28 80 307
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CH05.B
160 - 28 148 17 320 18 18 28 100 480
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM12.B
- 160x125 28 148 17 320 18 18 28 100 480
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CH07.B
200 - 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM10.B
- 200x100 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM13.B
- 200x125 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM16.B
- 200x160 35 187 20 380 18 23 38 125 751
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CH08.B
250 - 35 204 20 400 23 23 38 160 1230
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM19.B
- 250x200 35 187 20 400 23 23 38 160 1230
تماس بگیرید
کد سفارش: PSU/CM21.B
- 315x250 40 227 16 450 27 27 46 200 1922
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد