صفحه SP

Plate

مشخصات :

● جنس: St 37 , St 52 , 1.1730
● انجام ماشینکاری های خاص، طبق سفارش مشتری امکانپذیر است.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر صفحه SP
تصویر صفحه SP
تصویر صفحه SP

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) C ±2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SP/160x125/34
160x125 34
۰,۰۰ ₽
SP/160x125/24
160x125 24
۰,۰۰ ₽
SP/200x100/34
200x100 34
۰,۰۰ ₽
SP/160x160/34
160x160 34
۰,۰۰ ₽
SP/160x160/24
160x160 24
۰,۰۰ ₽
SP/200x100/24
200x100 24
۰,۰۰ ₽
SP/200x125/24
200x125 24
۰,۰۰ ₽
SP/200x160/24
200x160 24
۰,۰۰ ₽
SP/200x160/34
200x160 34
۰,۰۰ ₽
SP/200x125/34
200x125 34
۰,۰۰ ₽
SP/315x315/38
315x315 38
۳ ۴۱۱,۰۰ ₽
۳ ۲۴۰,۵۰ ₽
SP/315x315/32
315x315 32
۰,۰۰ ₽
SP/500x400/38
500x400 38
۶ ۶۷۵,۰۰ ₽
۶ ۳۴۱,۰۰ ₽
SP/500x500/32
500x500 32
۰,۰۰ ₽
SP/200x200/34
200x200 34
۰,۰۰ ₽
SP/250x125/34
250x125 34
۰,۰۰ ₽
SP/400x315/38
400x315 38
۴ ۲۹۰,۵۰ ₽
۴ ۰۷۶,۰۰ ₽
SP/400x400/38
400x400 38
۵ ۲۹۹,۵۰ ₽
۵ ۰۳۴,۵۰ ₽
SP/315x160/38
315x160 38
۰,۰۰ ₽
SP/315x200/38
315x200 38
۰,۰۰ ₽
SP/400x200/32
400x200 32
۰,۰۰ ₽
SP/400x250/32
400x250 32
۰,۰۰ ₽
SP/500x250/32
500x250 32
۰,۰۰ ₽
SP/500x315/32
500x315 32
۰,۰۰ ₽
SP/600x315/48
600x315 48
۰,۰۰ ₽
SP/630x400/48
630x400 48
۰,۰۰ ₽
SP/200x200/24
200x200 24
۰,۰۰ ₽
SP/250x125/24
250x125 24
۰,۰۰ ₽
SP/400x315/32
400x315 32
۰,۰۰ ₽
SP/400x400/32
400x400 32
۰,۰۰ ₽
SP/315x250/38
315x250 38
۲ ۸۲۲,۰۰ ₽
۲ ۶۸۱,۰۰ ₽
SP/315x250/32
315x250 32
۰,۰۰ ₽
SP/500x400/32
500x400 32
۰,۰۰ ₽
SP/500x500/38
500x500 38
۸ ۲۸۳,۵۰ ₽
۷ ۸۶۹,۰۰ ₽
SP/315x160/32
315x160 32
۰,۰۰ ₽
SP/400x200/38
400x200 38
۲ ۹۶۹,۰۰ ₽
۲ ۸۲۰,۵۰ ₽
SP/500x315/38
500x315 38
۵ ۴۲۸,۵۰ ₽
۵ ۱۵۷,۵۰ ₽
SP/630x315/38
630x315 38
۰,۰۰ ₽
SP/315x200/32
315x200 32
۰,۰۰ ₽
SP/400x250/38
400x250 38
۳ ۵۳۸,۵۰ ₽
۳ ۳۶۱,۵۰ ₽
SP/500x250/38
500x250 38
۴ ۴۰۳,۵۰ ₽
۴ ۱۸۳,۵۰ ₽
SP/900x630/57
900x630 57
۰,۰۰ ₽
SP/900x630/48
900x630 48
۰,۰۰ ₽
SP/900x800/48
900x800 48
۰,۰۰ ₽
SP/630x630/38
630x630 38
۰,۰۰ ₽
SP/710x400/48
710x400 48
۰,۰۰ ₽
SP/710x630/38
710x630 38
۰,۰۰ ₽
SP/900x400/57
900x400 57
۰,۰۰ ₽
SP/900x500/57
900x500 57
۰,۰۰ ₽
SP/1000x500/48
1000x500 48
۰,۰۰ ₽
SP/1000x630/48
1000x630 48
۰,۰۰ ₽
SP/800x710/48
800x710 48
۰,۰۰ ₽
SP/900x900/57
900x900 57
۰,۰۰ ₽
SP/800x400/48
800x400 48
۰,۰۰ ₽
SP/800x710/57
800x710 57
۰,۰۰ ₽
SP/800x800/57
800x800 57
۰,۰۰ ₽
SP/800x500/38
800x500 38
۰,۰۰ ₽
SP/800x630/48
800x630 48
۰,۰۰ ₽
SP/900x710/57
900x710 57
۰,۰۰ ₽
SP/900x800/57
900x800 57
۰,۰۰ ₽
SP/710x500/48
710x500 48
۰,۰۰ ₽
SP/710x500/38
710x500 38
۰,۰۰ ₽
SP/900x400/48
900x400 48
۰,۰۰ ₽
SP/900x500/48
900x500 48
۰,۰۰ ₽
SP/1000x500/57
1000x500 57
۰,۰۰ ₽
SP/1000x630/57
1000x630 57
۰,۰۰ ₽
SP/630x400/38
630x400 38
۰,۰۰ ₽
SP/710x710/48
710x710 48
۰,۰۰ ₽
SP/800x630/38
800x630 38
۰,۰۰ ₽
SP/800x800/48
800x800 48
۰,۰۰ ₽
SP/900x900/67
900x900 67
۰,۰۰ ₽
SP/630x500/48
630x500 48
۰,۰۰ ₽
SP/710x400/38
710x400 38
۰,۰۰ ₽
SP/710x710/57
710x710 57
۰,۰۰ ₽
SP/900x710/48
900x710 48
۰,۰۰ ₽
SP/710x630/48
710x630 48
۰,۰۰ ₽
SP/800x400/38
800x400 38
۰,۰۰ ₽
SP/800x500/48
800x500 48
۰,۰۰ ₽
SP/1500x500/47
1500x500 47
۰,۰۰ ₽
SP/1500x630/57
1500x630 57
۰,۰۰ ₽
SP/1750x900/76
1750x900 76
۰,۰۰ ₽
SP/2000x1000/67
2000x1000 67
۰,۰۰ ₽
SP/1000x710/48
1000x710 48
۰,۰۰ ₽
SP/1000x800/57
1000x800 57
۰,۰۰ ₽
SP/1500x710/57
1500x710 57
۰,۰۰ ₽
SP/1500x800/67
1500x800 67
۰,۰۰ ₽
SP/1750x630/67
1750x630 67
۰,۰۰ ₽
SP/1750x710/76
1750x710 76
۰,۰۰ ₽
SP/1750x710/67
1750x710 67
۰,۰۰ ₽
SP/1000x1000/76
1000x1000 76
۰,۰۰ ₽
SP/1200x710/57
1200x710 57
۰,۰۰ ₽
SP/1200x900/57
1200x900 57
۰,۰۰ ₽
SP/1500x710/67
1500x710 67
۰,۰۰ ₽
SP/1750x1000/76
1750x1000 76
۰,۰۰ ₽
SP/2000x800/67
2000x800 67
۰,۰۰ ₽
SP/1200x630/57
1200x630 57
۰,۰۰ ₽
SP/1200x900/67
1200x900 67
۰,۰۰ ₽
SP/1200x1000/76
1200x1000 76
۰,۰۰ ₽
SP/1750x900/67
1750x900 67
۰,۰۰ ₽
SP/1750x1000/67
1750x1000 67
۰,۰۰ ₽
SP/2000x900/76
2000x900 76
۰,۰۰ ₽
SP/2000x1000/76
2000x1000 76
۰,۰۰ ₽
SP/1000x900/67
1000x900 67
۰,۰۰ ₽
SP/1000x900/57
1000x900 57
۰,۰۰ ₽
SP/1200x800/57
1200x800 57
۰,۰۰ ₽
SP/1500x1000/67
1500x1000 67
۰,۰۰ ₽
SP/1750x1000/67
1750x1000 67
۰,۰۰ ₽
SP/2000x710/76
2000x710 76
۰,۰۰ ₽
SP/1000x710/57
1000x710 57
۰,۰۰ ₽
SP/1200x500/57
1200x500 57
۰,۰۰ ₽
SP/1200x500/47
1200x500 47
۰,۰۰ ₽
SP/1500x500/57
1500x500 57
۰,۰۰ ₽
SP/1500x630/67
1500x630 67
۰,۰۰ ₽
SP/1750x800/76
1750x800 76
۰,۰۰ ₽
SP/1750x800/67
1750x800 67
۰,۰۰ ₽
SP/1200x710/47
1200x710 47
۰,۰۰ ₽
SP/1200x800/47
1200x800 47
۰,۰۰ ₽
SP/1000x800/48
1000x800 48
۰,۰۰ ₽
SP/1000x1000/67
1000x1000 67
۰,۰۰ ₽
SP/1200x630/47
1200x630 47
۰,۰۰ ₽
SP/1200x1000/67
1200x1000 67
۰,۰۰ ₽
SP/1500x800/76
1500x800 76
۰,۰۰ ₽
SP/1750x630/57
1750x630 57
۰,۰۰ ₽
SP/1750x1000/76
1750x1000 76
۰,۰۰ ₽
SP/2000x900/67
2000x900 67
۰,۰۰ ₽
SP/1500x900/76
1500x900 67
۰,۰۰ ₽
SP/1500x1000/76
1500x1000 76
۰,۰۰ ₽
SP/2000x710/67
2000x710 67
۰,۰۰ ₽
SP/2000x800/76
2000x800 76
۰,۰۰ ₽
SP/250x160/34
250x160 34
۰,۰۰ ₽
SP/250x160/24
250x160 24
۰,۰۰ ₽
SP/250x200/34
250x200 34
۱ ۸۲۸,۰۰ ₽
۱ ۷۳۶,۵۰ ₽
SP/250x200/24
250x200 24
۰,۰۰ ₽
SP/250x250/34
250x250 34
۲ ۱۲۷,۵۰ ₽
۲ ۰۲۱,۵۰ ₽
SP/250x250/24
250x250 24
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد