بوش راهنما گرافيت دار مدل D043

Oilless Guide Bush

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز
● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
● مزايای راهنمای گرافیت دار:
- دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
- بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
- قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
- قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
- مستهلک كننده ارتعاشات.

ایجاد تیکت
بوش راهنما گرافيت دار مدل D043
تصویر بوش راهنما گرافيت دار مدل D043
کد سفارش d1 d2 r l5 l3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D043/8 x 8/12
8 12 0.5 2 8
تماس بگیرید
D043/8 x 10/12
8 12 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/8 x 12/12
8 12 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/8 x 15/12
8 12 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/10 x 8/14
10 14 0.5 2 8
تماس بگیرید
D043/10 x 10/14
10 14 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/10 x 12/14
10 14 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/10 x 15/14
10 14 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/10 x 20/14
10 14 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/10 x 8/15
10 15 0.5 2 8
تماس بگیرید
D043/10 x 10/15
10 15 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/10 x 12/15
10 15 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/10 x 15/15
10 15 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/10 x 20/15
10 15 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/12 x 10/18
12 18 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/12 x 12/18
12 18 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/12 x 15/18
12 18 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/12 x 16/18
12 18 0.5 2 16
تماس بگیرید
D043/12 x 20/18
12 18 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/12 x 25/18
12 18 0.5 2 25
تماس بگیرید
D043/12 x 30/18
12 18 0.5 2 30
تماس بگیرید
D043/13 x 10/19
13 19 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/13 x 15/19
13 19 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/13 x 16/19
13 19 0.5 2 16
تماس بگیرید
D043/13 x 20/19
13 19 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/14 x 10/20
14 20 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/14 x 12/20
14 20 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/14 x 15/20
14 20 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/14 x 16/20
14 20 0.5 2 16
تماس بگیرید
D043/14 x 20/20
14 20 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/14 x 25/20
14 20 0.5 2 25
تماس بگیرید
D043/14 x 30/20
14 20 0.5 2 30
تماس بگیرید
D043/15 x 10/21
15 21 0.75 2 10
تماس بگیرید
D043/15 x 12/21
15 21 0.75 2 12
تماس بگیرید
D043/15 x 15/21
15 21 0.75 2 15
تماس بگیرید
D043/15 x 16/21
15 21 0.75 2 16
تماس بگیرید
D043/15 x 20/21
15 21 0.75 2 20
تماس بگیرید
D043/15 x 25/21
15 21 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/15 x 30/21
15 21 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/16 x 10/22
16 22 0.75 2 10
تماس بگیرید
D043/16 x 12/22
16 22 0.75 2 12
تماس بگیرید
D043/16 x 15/22
16 22 0.75 2 15
تماس بگیرید
D043/16 x 16/22
16 22 0.75 2 16
تماس بگیرید
D043/16 x 20/22
16 22 0.75 2 20
تماس بگیرید
D043/16 x 25/22
16 22 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/16 x 30/22
16 22 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/16 x 35/22
16 22 0.75 2 35
تماس بگیرید
D043/16 x 40/22
16 22 0.75 2 40
تماس بگیرید
D043/18 x 15/24
18 24 0.75 2 15
تماس بگیرید
D043/18 x 16/24
18 24 0.75 2 16
تماس بگیرید
D043/18 x 20/24
18 24 0.75 2 20
تماس بگیرید
D043/18 x 25/24
18 24 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/18 x 30/24
18 24 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/18 x 35/24
18 24 0.75 2 35
تماس بگیرید
D043/18 x 40/24
18 24 0.75 2 40
تماس بگیرید
D043/19 x 25/25
19 25 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/19 x 30/25
19 25 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/19 x 37/25
19 25 0.75 2 37
تماس بگیرید
D043/19 x 50/25
19 25 0.75 2 50
تماس بگیرید
D043/19 x 60/25
19 25 0.75 2 60
تماس بگیرید
D043/19 x 25/30
19 30 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/19 x 30/30
19 30 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/19 x 37/30
19 30 0.75 2 37
تماس بگیرید
D043/19 x 50/30
19 30 0.75 2 50
تماس بگیرید
D043/19 x 60/30
19 30 0.75 2 60
تماس بگیرید
D043/20 x 25/26
20 26 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/20 x 30/26
20 26 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/20 x 37/26
20 26 0.75 2 37
تماس بگیرید
D043/20 x 50/26
20 26 0.75 2 50
تماس بگیرید
D043/20 x 60/26
20 26 0.75 2 60
تماس بگیرید
D043/20 x 15/28
20 28 0.75 4 15
تماس بگیرید
D043/20 x 16/28
20 28 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/20 x 20/28
20 28 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/20 x 25/28
20 28 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/20 x 30/28
20 28 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/20 x 35/28
20 28 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/20 x 37/28
20 28 0.75 4 37
تماس بگیرید
D043/20 x 40/28
20 28 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/20 x 50/28
20 28 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/20 x 16/30
20 30 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/20 x 20/30
20 30 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/20 x 25/30
20 30 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/20 x 30/30
20 30 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/20 x 35/30
20 30 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/20 x 37/30
20 30 0.75 4 37
تماس بگیرید
D043/20 x 40/30
20 30 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/20 x 50/30
20 30 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/20 x 60/30
20 30 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/24 x 47/32
24 32 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/24 x 70/32
24 32 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/24 x 80/32
24 32 0.75 4 80
تماس بگیرید
D043/24 x 47/35
24 35 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/24 x 70/35
24 35 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/24 x 80/35
24 35 0.75 4 80
تماس بگیرید
D043/25 x 60/32
25 32 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/25 x 16/33
25 33 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/25 x 20/33
25 33 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/25 x 25/33
25 33 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/25 x 30/33
25 33 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/25 x 35/33
25 33 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/25 x 40/33
25 33 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/25 x 47/33
25 33 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/25 x 50/33
25 33 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/25 x 60/33
25 33 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/25 x 16/35
25 35 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/25 x 20/35
25 35 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/25 x 25/35
25 35 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/25 x 30/35
25 35 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/25 x 35/35
25 35 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/25 x 40/35
25 35 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/25 x 47/35
25 35 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/25 x 50/35
25 35 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/25 x 70/35
25 35 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/25 x 80/35
25 35 0.75 4 80
تماس بگیرید
D043/28 x 30/38
28 38 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/28 x 40/38
28 38 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/28 x 50/38
28 38 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 20/38
30 38 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/30 x 25/38
30 38 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/30 x 30/38
30 38 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/30 x 35/38
30 38 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/30 x 40/38
30 38 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/30 x 50/38
30 38 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 60/38
30 38 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/30 x 70/38
30 38 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/30 x 20/40
30 40 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/30 x 25/40
30 40 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/30 x 30/40
30 40 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/30 x 35/40
30 40 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/30 x 40/40
30 40 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/30 x 50/40
30 40 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 60/40
30 40 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/30 x 20/42
30 42 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/30 x 25/42
30 42 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/30 x 30/42
30 42 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/30 x 35/42
30 42 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/30 x 40/42
30 42 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/30 x 50/42
30 42 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 60/42
30 42 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/30 x 88/42
30 42 0.75 4 88
تماس بگیرید
D043/31.5 x 30/40
31.5 40 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/31.5 x 40/40
31.5 40 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/31.5 x 60/40
31.5 40 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/32 x 30/42
32 42 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/32 x 40/42
32 42 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/32 x 60/42
32 42 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/32 x 88/42
32 42 0.75 4 88
تماس بگیرید
D043/35 x 25/44
35 44 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/35 x 30/44
35 44 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/35 x 35/44
35 44 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/35 x 40/44
35 44 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/35 x 50/44
35 44 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/35 x 60/44
35 44 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/35 x 20/45
35 45 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/35 x 25/45
35 45 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/35 x 30/45
35 45 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/35 x 35/45
35 45 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/35 x 40/45
35 45 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/35 x 50/45
35 45 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/35 x 60/45
35 45 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/38 x 30/48
38 48 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/38 x 40/48
38 48 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/38 x 70/48
38 48 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/38 x 77/48
38 48 1.5 4 77
تماس بگیرید
D043/38 x 30/55
38 55 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/38 x 40/55
38 55 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/38 x 70/55
38 55 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/38 x 77/55
38 55 1.5 4 77
تماس بگیرید
D043/38 x 100/55
38 55 1.5 4 100
تماس بگیرید
D043/38 x 120/55
38 55 1.5 4 120
تماس بگیرید
D043/40 x 20/50
40 50 1.5 4 20
تماس بگیرید
D043/40 x 25/50
40 50 1.5 4 25
تماس بگیرید
D043/40 x 30/50
40 50 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/40 x 35/50
40 50 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/40 x 40/50
40 50 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/40 x 50/50
40 50 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/40 x 60/50
40 50 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/40 x 70/50
40 50 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/40 x 77/50
40 50 1.5 4 77
تماس بگیرید
D043/40 x 80/50
40 50 1.5 4 80
تماس بگیرید
D043/40 x 25/55
40 55 1.5 4 25
تماس بگیرید
D043/40 x 30/55
40 55 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/40 x 35/55
40 55 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/40 x 40/55
40 55 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/40 x 50/55
40 55 1.5 4 50
تماس بگیرید