بوش راهنما گرافيت دار D043

Oilless Guide Bush

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز
● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
● مزايای راهنمای گرافیت دار:
- دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
- بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
- قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
- قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
- مستهلک كننده ارتعاشات.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر بوش راهنما گرافيت دار D043

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 r l5 l3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D043/8 x 8/12
8 12 0.5 2 8
تماس بگیرید
D043/8 x 10/12
8 12 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/8 x 12/12
8 12 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/8 x 15/12
8 12 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/10 x 8/14
10 14 0.5 2 8
تماس بگیرید
D043/10 x 10/14
10 14 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/10 x 12/14
10 14 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/10 x 15/14
10 14 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/10 x 20/14
10 14 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/10 x 8/15
10 15 0.5 2 8
تماس بگیرید
D043/10 x 10/15
10 15 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/10 x 12/15
10 15 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/10 x 15/15
10 15 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/10 x 20/15
10 15 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/12 x 10/18
12 18 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/12 x 12/18
12 18 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/12 x 15/18
12 18 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/12 x 16/18
12 18 0.5 2 16
تماس بگیرید
D043/12 x 20/18
12 18 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/12 x 25/18
12 18 0.5 2 25
تماس بگیرید
D043/12 x 30/18
12 18 0.5 2 30
تماس بگیرید
D043/13 x 10/19
13 19 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/13 x 15/19
13 19 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/13 x 16/19
13 19 0.5 2 16
تماس بگیرید
D043/13 x 20/19
13 19 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/14 x 10/20
14 20 0.5 2 10
تماس بگیرید
D043/14 x 12/20
14 20 0.5 2 12
تماس بگیرید
D043/14 x 15/20
14 20 0.5 2 15
تماس بگیرید
D043/14 x 16/20
14 20 0.5 2 16
تماس بگیرید
D043/14 x 20/20
14 20 0.5 2 20
تماس بگیرید
D043/14 x 25/20
14 20 0.5 2 25
تماس بگیرید
D043/14 x 30/20
14 20 0.5 2 30
تماس بگیرید
D043/15 x 10/21
15 21 0.75 2 10
تماس بگیرید
D043/15 x 12/21
15 21 0.75 2 12
تماس بگیرید
D043/15 x 15/21
15 21 0.75 2 15
تماس بگیرید
D043/15 x 16/21
15 21 0.75 2 16
تماس بگیرید
D043/15 x 20/21
15 21 0.75 2 20
تماس بگیرید
D043/15 x 25/21
15 21 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/15 x 30/21
15 21 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/16 x 10/22
16 22 0.75 2 10
تماس بگیرید
D043/16 x 12/22
16 22 0.75 2 12
تماس بگیرید
D043/16 x 15/22
16 22 0.75 2 15
تماس بگیرید
D043/16 x 16/22
16 22 0.75 2 16
تماس بگیرید
D043/16 x 20/22
16 22 0.75 2 20
تماس بگیرید
D043/16 x 25/22
16 22 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/16 x 30/22
16 22 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/16 x 35/22
16 22 0.75 2 35
تماس بگیرید
D043/16 x 40/22
16 22 0.75 2 40
تماس بگیرید
D043/18 x 15/24
18 24 0.75 2 15
تماس بگیرید
D043/18 x 16/24
18 24 0.75 2 16
تماس بگیرید
D043/18 x 20/24
18 24 0.75 2 20
تماس بگیرید
D043/18 x 25/24
18 24 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/18 x 30/24
18 24 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/18 x 35/24
18 24 0.75 2 35
تماس بگیرید
D043/18 x 40/24
18 24 0.75 2 40
تماس بگیرید
D043/19 x 25/25
19 25 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/19 x 30/25
19 25 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/19 x 37/25
19 25 0.75 2 37
تماس بگیرید
D043/19 x 50/25
19 25 0.75 2 50
تماس بگیرید
D043/19 x 60/25
19 25 0.75 2 60
تماس بگیرید
D043/19 x 25/30
19 30 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/19 x 30/30
19 30 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/19 x 37/30
19 30 0.75 2 37
تماس بگیرید
D043/19 x 50/30
19 30 0.75 2 50
تماس بگیرید
D043/19 x 60/30
19 30 0.75 2 60
تماس بگیرید
D043/20 x 25/26
20 26 0.75 2 25
تماس بگیرید
D043/20 x 30/26
20 26 0.75 2 30
تماس بگیرید
D043/20 x 37/26
20 26 0.75 2 37
تماس بگیرید
D043/20 x 50/26
20 26 0.75 2 50
تماس بگیرید
D043/20 x 60/26
20 26 0.75 2 60
تماس بگیرید
D043/20 x 15/28
20 28 0.75 4 15
تماس بگیرید
D043/20 x 16/28
20 28 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/20 x 20/28
20 28 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/20 x 25/28
20 28 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/20 x 30/28
20 28 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/20 x 35/28
20 28 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/20 x 37/28
20 28 0.75 4 37
تماس بگیرید
D043/20 x 40/28
20 28 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/20 x 50/28
20 28 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/20 x 16/30
20 30 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/20 x 20/30
20 30 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/20 x 25/30
20 30 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/20 x 30/30
20 30 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/20 x 35/30
20 30 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/20 x 37/30
20 30 0.75 4 37
تماس بگیرید
D043/20 x 40/30
20 30 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/20 x 50/30
20 30 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/20 x 60/30
20 30 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/24 x 47/32
24 32 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/24 x 70/32
24 32 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/24 x 80/32
24 32 0.75 4 80
تماس بگیرید
D043/24 x 47/35
24 35 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/24 x 70/35
24 35 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/24 x 80/35
24 35 0.75 4 80
تماس بگیرید
D043/25 x 60/32
25 32 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/25 x 16/33
25 33 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/25 x 20/33
25 33 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/25 x 25/33
25 33 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/25 x 30/33
25 33 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/25 x 35/33
25 33 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/25 x 40/33
25 33 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/25 x 47/33
25 33 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/25 x 50/33
25 33 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/25 x 60/33
25 33 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/25 x 16/35
25 35 0.75 4 16
تماس بگیرید
D043/25 x 20/35
25 35 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/25 x 25/35
25 35 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/25 x 30/35
25 35 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/25 x 35/35
25 35 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/25 x 40/35
25 35 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/25 x 47/35
25 35 0.75 4 47
تماس بگیرید
D043/25 x 50/35
25 35 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/25 x 70/35
25 35 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/25 x 80/35
25 35 0.75 4 80
تماس بگیرید
D043/28 x 30/38
28 38 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/28 x 40/38
28 38 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/28 x 50/38
28 38 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 20/38
30 38 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/30 x 25/38
30 38 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/30 x 30/38
30 38 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/30 x 35/38
30 38 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/30 x 40/38
30 38 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/30 x 50/38
30 38 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 60/38
30 38 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/30 x 70/38
30 38 0.75 4 70
تماس بگیرید
D043/30 x 20/40
30 40 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/30 x 25/40
30 40 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/30 x 30/40
30 40 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/30 x 35/40
30 40 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/30 x 40/40
30 40 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/30 x 50/40
30 40 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 60/40
30 40 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/30 x 20/42
30 42 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/30 x 25/42
30 42 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/30 x 30/42
30 42 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/30 x 35/42
30 42 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/30 x 40/42
30 42 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/30 x 50/42
30 42 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/30 x 60/42
30 42 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/30 x 88/42
30 42 0.75 4 88
تماس بگیرید
D043/31.5 x 30/40
31.5 40 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/31.5 x 40/40
31.5 40 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/31.5 x 60/40
31.5 40 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/32 x 30/42
32 42 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/32 x 40/42
32 42 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/32 x 60/42
32 42 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/32 x 88/42
32 42 0.75 4 88
تماس بگیرید
D043/35 x 25/44
35 44 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/35 x 30/44
35 44 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/35 x 35/44
35 44 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/35 x 40/44
35 44 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/35 x 50/44
35 44 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/35 x 60/44
35 44 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/35 x 20/45
35 45 0.75 4 20
تماس بگیرید
D043/35 x 25/45
35 45 0.75 4 25
تماس بگیرید
D043/35 x 30/45
35 45 0.75 4 30
تماس بگیرید
D043/35 x 35/45
35 45 0.75 4 35
تماس بگیرید
D043/35 x 40/45
35 45 0.75 4 40
تماس بگیرید
D043/35 x 50/45
35 45 0.75 4 50
تماس بگیرید
D043/35 x 60/45
35 45 0.75 4 60
تماس بگیرید
D043/38 x 30/48
38 48 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/38 x 40/48
38 48 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/38 x 70/48
38 48 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/38 x 77/48
38 48 1.5 4 77
تماس بگیرید
D043/38 x 30/55
38 55 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/38 x 40/55
38 55 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/38 x 70/55
38 55 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/38 x 77/55
38 55 1.5 4 77
تماس بگیرید
D043/38 x 100/55
38 55 1.5 4 100
تماس بگیرید
D043/38 x 120/55
38 55 1.5 4 120
تماس بگیرید
D043/40 x 20/50
40 50 1.5 4 20
تماس بگیرید
D043/40 x 25/50
40 50 1.5 4 25
تماس بگیرید
D043/40 x 30/50
40 50 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/40 x 35/50
40 50 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/40 x 40/50
40 50 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/40 x 50/50
40 50 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/40 x 60/50
40 50 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/40 x 70/50
40 50 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/40 x 77/50
40 50 1.5 4 77
تماس بگیرید
D043/40 x 80/50
40 50 1.5 4 80
تماس بگیرید
D043/40 x 25/55
40 55 1.5 4 25
تماس بگیرید
D043/40 x 30/55
40 55 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/40 x 35/55
40 55 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/40 x 40/55
40 55 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/40 x 50/55
40 55 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/40 x 60/55
40 55 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/40 x 70/55
40 55 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/40 x 77/55
40 55 1.5 4 77
تماس بگیرید
D043/40 x 100/55
40 55 1.5 4 100
تماس بگیرید
D043/40 x 120/55
40 55 1.5 4 120
تماس بگیرید
D043/45 x 30/55
45 55 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/45 x 35/55
45 55 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/45 x 40/55
45 55 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/45 x 50/55
45 55 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/45 x 60/55
45 55 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/45 x 30/56
45 56 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/45 x 35/56
45 56 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/45 x 40/56
45 56 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/45 x 50/56
45 56 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/45 x 60/56
45 56 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/45 x 30/60
45 60 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/45 x 35/60
45 60 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/45 x 40/60
45 60 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/45 x 50/60
45 60 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/45 x 60/60
45 60 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/45 x 70/60
45 60 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/45 x 80/60
45 60 1.5 4 80
تماس بگیرید
D043/48 x 30/65
48 65 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/48 x 35/65
48 65 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/48 x 40/65
48 65 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/48 x 50/65
48 65 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/48 x 60/65
48 65 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/48 x 70/65
48 65 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/48 x 80/65
48 65 1.5 4 80
تماس بگیرید
D043/48 x 95/65
48 65 1.5 4 95
تماس بگیرید
D043/48 x 120/65
48 65 1.5 4 120
تماس بگیرید
D043/50 x 30/60
50 60 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/50 x 35/60
50 60 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/50 x 40/60
50 60 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/50 x 50/60
50 60 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/50 x 60/60
50 60 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/50 x 70/60
50 60 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/50 x 80/60
50 60 1.5 4 80
تماس بگیرید
D043/50 x 95/60
50 60 1.5 4 95
تماس بگیرید
D043/50 x 30/62
50 62 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/50 x 35/62
50 62 1.5 4 35
تماس بگیرید
D043/50 x 40/62
50 62 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/50 x 50/62
50 62 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/50 x 60/62
50 62 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/50 x 70/62
50 62 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/50 x 30/65
50 65 1.5 4 30
تماس بگیرید
D043/50 x 40/65
50 65 1.5 4 40
تماس بگیرید
D043/50 x 50/65
50 65 1.5 4 50
تماس بگیرید
D043/50 x 60/65
50 65 1.5 4 60
تماس بگیرید
D043/50 x 70/65
50 65 1.5 4 70
تماس بگیرید
D043/50 x 80/65
50 65 1.5 4 80
تماس بگیرید
D043/50 x 95/65
50 65 1.5 4 95
تماس بگیرید
D043/50 x 100/65
50 65 1.5 4 100
تماس بگیرید
D043/50 x 120/65
50 65 1.5 4 120
تماس بگیرید
D043/55 x 40/70
55 70 2 4 40
تماس بگیرید
D043/55 x 50/70
55 70 2 4 50
تماس بگیرید
D043/55 x 60/70
55 70 2 4 60
تماس بگیرید
D043/55 x 70/70
55 70 2 4 70
تماس بگیرید
D043/60 x 30/74
60 74 2 4 30
تماس بگیرید
D043/60 x 35/74
60 74 2 4 35
تماس بگیرید
D043/60 x 40/74
60 74 2 4 40
تماس بگیرید
D043/60 x 50/74
60 74 2 4 50
تماس بگیرید
D043/60 x 60/74
60 74 2 4 60
تماس بگیرید
D043/60 x 70/74
60 74 2 4 70
تماس بگیرید
D043/60 x 80/74
60 74 2 4 80
تماس بگیرید
D043/60 x 30/75
60 75 2 4 30
تماس بگیرید
D043/60 x 35/75
60 75 2 4 35
تماس بگیرید
D043/60 x 40/75
60 75 2 4 40
تماس بگیرید
D043/60 x 50/75
60 75 2 4 50
تماس بگیرید
D043/60 x 60/75
60 75 2 4 60
تماس بگیرید
D043/60 x 70/75
60 75 2 4 70
تماس بگیرید
D043/60 x 80/75
60 75 2 4 80
تماس بگیرید
D043/60 x 100/75
60 75 2 4 100
تماس بگیرید
D043/60 x 120/75
60 75 2 4 120
تماس بگیرید
D043/63 x 60/75
63 75 2 4 60
تماس بگیرید
D043/63 x 70/75
63 75 2 4 70
تماس بگیرید
D043/63 x 80/75
63 75 2 4 80
تماس بگیرید
D043/63 x 120/75
63 75 2 4 120
تماس بگیرید
D043/65 x 50/80
65 80 2 4 50
تماس بگیرید
D043/65 x 60/80
65 80 2 4 60
تماس بگیرید
D043/65 x 70/80
65 80 2 4 70
تماس بگیرید
D043/65 x 80/80
65 80 2 4 80
تماس بگیرید
D043/70 x 35/85
70 85 2 4 35
تماس بگیرید
D043/70 x 40/85
70 85 2 4 40
تماس بگیرید
D043/70 x 50/85
70 85 2 4 50
تماس بگیرید
D043/70 x 60/85
70 85 2 4 60
تماس بگیرید
D043/70 x 70/85
70 85 2 4 70
تماس بگیرید
D043/70 x 80/85
70 85 2 4 80
تماس بگیرید
D043/70 x 95/85
70 85 2 4 95
تماس بگیرید
D043/70 x 50/90
70 90 2 4 50
تماس بگیرید
D043/70 x 60/90
70 90 2 4 60
تماس بگیرید
D043/70 x 70/90
70 90 2 4 70
تماس بگیرید
D043/70 x 80/90
70 90 2 4 80
تماس بگیرید
D043/75 x 60/90
75 90 2 4 60
تماس بگیرید
D043/75 x 70/90
75 90 2 4 70
تماس بگیرید
D043/75 x 80/90
75 90 2 4 80
تماس بگیرید
D043/75 x 100/90
75 90 2 4 100
تماس بگیرید
D043/75 x 60/95
75 95 2 4 60
تماس بگیرید
D043/75 x 70/95
75 95 2 4 70
تماس بگیرید
D043/75 x 80/95
75 95 2 4 80
تماس بگیرید
D043/75 x 100/95
75 95 2 4 100
تماس بگیرید
D043/80 x 40/96
80 96 2 4 40
تماس بگیرید
D043/80 x 50/96
80 96 2 4 50
تماس بگیرید
D043/80 x 60/96
80 96 2 4 60
تماس بگیرید
D043/80 x 70/96
80 96 2 4 70
تماس بگیرید
D043/80 x 80/96
80 96 2 4 80
تماس بگیرید
D043/80 x 100/96
80 96 2 4 100
تماس بگیرید
D043/80 x 120/96
80 96 2 4 120
تماس بگیرید
D043/80 x 40/100
80 100 2 4 40
تماس بگیرید
D043/80 x 50/100
80 100 2 4 50
تماس بگیرید
D043/80 x 60/100
80 100 2 4 60
تماس بگیرید
D043/80 x 70/100
80 100 2 4 70
تماس بگیرید
D043/80 x 80/100
80 100 2 4 80
تماس بگیرید
D043/80 x 100/100
80 100 2 4 100
تماس بگیرید
D043/80 x 120/100
80 100 2 4 120
تماس بگیرید
D043/80 x 140/100
80 100 2 4 140
تماس بگیرید
D043/85 x 80/100
85 100 2 4 80
تماس بگیرید
D043/90 x 60/110
90 110 2 4 60
تماس بگیرید
D043/90 x 70/110
90 110 2 4 70
تماس بگیرید
D043/90 x 80/110
90 110 2 4 80
تماس بگیرید
D043/90 x 100/110
90 110 2 4 100
تماس بگیرید
D043/90 x 120/110
90 110 2 4 120
تماس بگیرید
D043/100 x 60/120
100 120 2 4 60
تماس بگیرید
D043/100 x 70/120
100 120 2 4 70
تماس بگیرید
D043/100 x 80/120
100 120 2 4 80
تماس بگیرید
D043/100 x 100/120
100 120 2 4 100
تماس بگیرید
D043/100 x 120/120
100 120 2 4 120
تماس بگیرید
D043/120 x 80/140
120 140 2 4 80
تماس بگیرید
D043/120 x 100/140
120 140 2 4 100
تماس بگیرید
D043/120 x 120/140
120 140 2 4 120
تماس بگیرید
D043/120 x 140/140
120 140 2 4 140
تماس بگیرید
D043/125 x 100/145
125 145 2 4 100
تماس بگیرید
D043/125 x 120/145
125 145 2 4 120
تماس بگیرید
D043/130 x 100/150
130 150 2 4 100
تماس بگیرید
D043/130 x 120/150
130 150 2 4 120
تماس بگیرید
D043/130 x 130/150
130 150 2 4 130
تماس بگیرید
D043/140 x 100/160
140 160 2 4 100
تماس بگیرید
D043/140 x 120/160
140 160 2 4 120
تماس بگیرید
D043/140 x 140/160
140 160 2 4 140
تماس بگیرید
D043/150 x 100/170
150 170 2 4 100
تماس بگیرید
D043/150 x 150/170
150 170 2 4 150
تماس بگیرید
D043/160 x 100/180
160 180 2 4 100
تماس بگیرید
D043/160 x 150/180
160 180 2 4 150
تماس بگیرید
D043/100 x 140/120
100 120 2 4 120
تماس بگیرید

توجه:


● قبل از استفاده، سطوح لغزشی آغشته به گریس لیتیم شود.

● 25 الی30 درصد از سطح سیستم راهنما بوسیله گرافیت پوشش داده شده است.

● نصب چسبی: سوراخ G7.

● در صورت استفاده از انطباق پرسی قطر داخلی بوش کاهش می يابد.

● اين بوشها در حرکات چرخشی يا محوري قابل استفاده می باشند.

● سطوح مقابل باید سنگ خورده باشند و ترجیحا توازی در حرکت رعایت شود.

● تحمل حرارتی تا °200C جهت مصارف عمومی.

● انطباق پرسی: سوراخ H7.

● برای اطمينان بيشتر ميتوان از پيچ مغزی استفاده کرد

 

نظر خودتان را بنویسد