بدنه قالب M3030

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M3030
تصویر بدنه قالب M3030
تصویر بدنه قالب M3030
تصویر بدنه قالب M3030
تصویر بدنه قالب M3030

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/3030/27#1.0037
3030 346 296 27 248 180 1.0037
۴ ۱۱۲,۰۰ ₽
۴ ۱۱۲,۰۰ ₽
۳ ۹۰۶,۰۰ ₽
F80/3030/27#1.2312
3030 296 27 248 180 1.2312 296 244 30 M12
۷ ۱۰۰,۵۰ ₽
۷ ۱۰۰,۵۰ ₽
۶ ۷۴۵,۵۰ ₽
F80/3030/36#1.2312
3030 296 36 248 180 1.2312 296 244 30 M12
۸ ۷۹۴,۵۰ ₽
۸ ۷۹۴,۵۰ ₽
۸ ۳۵۵,۰۰ ₽
F80/3030/46#1.2312
3030 296 46 248 180 1.2312 296 244 30 M12
۱۰ ۶۰۱,۵۰ ₽
۱۰ ۶۰۱,۵۰ ₽
۱۰ ۰۷۱,۵۰ ₽
F80/3030/56#1.2312
3030 296 56 248 180 1.2312 296 244 30 M12
۱۲ ۶۳۳,۵۰ ₽
۱۲ ۶۳۳,۵۰ ₽
۱۲ ۰۰۲,۰۰ ₽
F70/3030/27#1.0037
3030 296 27 248 180 1.0037 296 30
۳ ۴۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۷۷,۵۰ ₽
۳ ۳۰۳,۵۰ ₽
F70/3030/36#1.0037
3030 296 36 248 180 1.0037 296 30
۴ ۳۴۶,۵۰ ₽
۴ ۳۴۶,۵۰ ₽
۴ ۱۲۹,۰۰ ₽
F60/3030/76#1.0037
3030 44 296 76 248 180 1.0037
۱ ۸۷۲,۰۰ ₽
۱ ۸۷۲,۰۰ ₽
۱ ۷۷۸,۵۰ ₽
F60/3030/96#1.0037
3030 44 296 96 248 180 1.0037
۲ ۲۲۸,۵۰ ₽
۲ ۲۲۸,۵۰ ₽
۲ ۱۱۷,۵۰ ₽
F50/3030/12#1.0037
3030 296 12 1.0037 8 206 184 232
۱ ۸۳۶,۰۰ ₽
۱ ۸۳۶,۰۰ ₽
۱ ۷۴۴,۰۰ ₽
F51/3030/17#1.0037
3030 296 17 1.0037 206 184 232
۲ ۰۶۳,۰۰ ₽
۲ ۰۶۳,۰۰ ₽
۱ ۹۶۰,۰۰ ₽
F91/3030/27#1.0037
3030 346 296 27 248 180 1.0037
۳ ۷۹۲,۰۰ ₽
۳ ۷۹۲,۰۰ ₽
۳ ۶۰۲,۵۰ ₽
F80/3030/56#1.7225
3030 296 56 248 180 1.7225 296 244 30 M12
۱۱ ۱۰۱,۵۰ ₽
۱۱ ۱۰۱,۵۰ ₽
۱۰ ۵۴۶,۵۰ ₽
F80/3030/46#1.7225
3030 296 46 248 180 1.7225 296 244 30 M12
۹ ۳۲۳,۵۰ ₽
۹ ۳۲۳,۵۰ ₽
۸ ۸۵۷,۵۰ ₽
F80/3030/36#1.7225
3030 296 36 248 180 1.7225 296 244 30 M12
۷ ۷۷۳,۰۰ ₽
۷ ۷۷۳,۰۰ ₽
۷ ۳۸۴,۵۰ ₽
F80/3030/27#1.7225
3030 296 27 248 180 1.7225 296 244 30 M12
۶ ۳۳۳,۰۰ ₽
۶ ۳۳۳,۰۰ ₽
۶ ۰۱۶,۵۰ ₽
F96/3030/27#1.0037
3030 346 296 27 248 100 1.0037 244 30
۰,۰۰ ₽
F95/3030/27#1.0037
3030 346 296 27 248 180 1.0037 244 30
۰,۰۰ ₽
F80/3030/76#1.2312
3030 296 76 248 180 1.2312 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/76#1.2311
3030 296 76 248 180 1.2311 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/76#1.7225
3030 296 76 248 180 1.7225 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/66#1.2312
3030 296 66 248 180 1.2312 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/66#1.2311
3030 296 66 248 180 1.2311 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/66#1.7225
3030 296 66 248 180 1.7225 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/56#1.2311
3030 296 56 248 180 1.2311 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/46#1.2311
3030 296 46 248 180 1.2311 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/36#1.2311
3030 296 36 248 180 1.2311 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/3030/27#1.2311
3030 296 27 248 180 1.2311 296 244 30 M12
۰,۰۰ ₽
F70/G2/3030/36#1.0037
3030 296 296 36 248 180 1.0037 244 30
۰,۰۰ ₽
F70/G2/3030/27#1.0037
3030 296 296 27 248 180 1.0037 244 30
۰,۰۰ ₽
F60/G2/3030/96#1.0037
3030 44 296 96 248 180 1.0037 244 30
۰,۰۰ ₽
F60/G2/3030/76#1.0037
3030 44 296 76 248 180 1.0037 244 30
۰,۰۰ ₽
F60/G2/3030/56#1.0037
3030 44 296 56 248 180 1.0037 244 30
۰,۰۰ ₽
F60/3030/56#1.0037
3030 44 296 56 248 180 1.0037
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد