بدنه قالب M2030

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
۲ ۹۹۷,۵۰ ₽
۲ ۹۹۷,۵۰ ₽
۲ ۸۴۸,۰۰ ₽
F80/2030/36#1.2312
2030 296 36 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۶ ۴۶۶,۰۰ ₽
۶ ۴۶۶,۰۰ ₽
۶ ۱۴۲,۵۰ ₽
F80/2030/46#1.2312
2030 296 46 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۷ ۷۲۹,۰۰ ₽
۷ ۷۲۹,۰۰ ₽
۷ ۳۴۲,۵۰ ₽
F80/2030/56#1.2312
2030 296 56 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/36#1.7225
2030 296 36 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۵ ۷۷۹,۰۰ ₽
۵ ۷۷۹,۰۰ ₽
۵ ۴۹۰,۰۰ ₽
F80/2030/56#1.7225
2030 296 56 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F60/2030/56#1.0037
2030 38 296 56 154 196 1.0037
۱ ۲۹۰,۵۰ ₽
۱ ۲۹۰,۵۰ ₽
۱ ۲۲۶,۰۰ ₽
F70/2030/27#1.0037
2030 296 27 154 196 1.0037 196 26
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۳۴۷,۰۰ ₽
F60/2030/76#1.0037
2030 38 296 76 154 196 1.0037
۱ ۵۷۹,۵۰ ₽
۱ ۵۷۹,۵۰ ₽
۱ ۵۰۰,۵۰ ₽
F50/2030/12#1.0037
2030 296 12 1.0037 8 118 96 232
۱ ۳۲۹,۰۰ ₽
۱ ۳۲۹,۰۰ ₽
۱ ۲۶۲,۵۰ ₽
F51/2030/17#1.0037
2030 296 17 1.0037 118 96 232
۱ ۴۲۹,۰۰ ₽
۱ ۴۲۹,۰۰ ₽
۱ ۳۵۷,۵۰ ₽
F91/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
۲ ۶۷۸,۰۰ ₽
۲ ۶۷۸,۰۰ ₽
۲ ۵۴۴,۰۰ ₽
F80/2030/27#1.2312
2030 296 27 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۵ ۲۵۳,۵۰ ₽
۵ ۲۵۳,۵۰ ₽
۴ ۹۹۱,۰۰ ₽
F80/2030/27#1.2311
2030 296 27 154 196 1.2311 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/27#1.7225
2030 296 27 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۴ ۷۳۹,۰۰ ₽
۴ ۷۳۹,۰۰ ₽
۴ ۵۰۲,۰۰ ₽
F80/2030/36#1.2311
2030 296 36 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/46#1.7225
2030 296 46 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۶ ۸۶۹,۵۰ ₽
۶ ۸۶۹,۵۰ ₽
۶ ۵۲۶,۰۰ ₽
F80/2030/46#1.2311
2030 296 46 154 196 1.2311 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/56#1.2311
2030 296 56 154 196 1.2311 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2030/36#1.0037
2030 196 296 36 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2030/27#1.0037
2030 196 296 27 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F70/2030/36#1.0037
2030 296 36 154 196 1.0037 196 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2030/76#1.0037
2030 38 296 76 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2030/56#1.0037
2030 38 296 56 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F95/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F96/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 100 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد