سيستم راهنما

Guide System

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر سيستم راهنما
تصویر سيستم راهنما
تصویر سيستم راهنما
کد سفارش d1 d3 a b h2 ±2 h1 راهنمای لغزشی فولادی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: D136/30.A
30 44 115 65 38 58 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/32.A
32 44 115 65 38 58 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/38.A
38 54 130 80 48 75 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/40.A
40 54 130 80 48 75 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/48.A
48 65 160 96 58 93 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/50.A
50 65 160 96 58 93 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/60.A
60 79 180 110 68 118 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/63.A
63 79 180 110 68 118 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/80.A
80 98 215 130 78 118 A
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/30.C
30 42 115 65 38 58 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/32.C
32 42 115 65 38 58 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/38.C
38 48 130 80 48 75 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/40.C
40 50 130 80 48 75 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/48.C
48 65 160 96 58 93 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/50.C
50 65 160 96 58 93 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/60.C
60 75 180 110 68 118 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/63.C
63 75 180 110 68 118 C
تماس بگیرید
کد سفارش: D136/80.C
80 96 215 130 78 118 C
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد