سيستم راهنما مدل D132

Guide System

مشخصات :

● با فلانچ مستطيل
● جنس : چدن
● این محصول تشکیل شده از
پايه بوش راهنما مدل D130
پايه ميله راهنما مدل D131
ميله راهنما D013
بوش راهنما مدل D014

ایجاد تیکت
سيستم راهنما مدل D132
تصویر سيستم راهنما مدل D132
تصویر سيستم راهنما مدل D132
تصویر سيستم راهنما مدل D132
تصویر سيستم راهنما مدل D132
کد سفارش d1 l سیستم راهنما چیدمان قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D132/19x140.A/T1
19 140 A. T1
۵۳۸,۵۰ ₽
۵۱۱,۵۰ ₽
D132/20x125.A/T1
20 125 A. T1
۵۲۵,۵۰ ₽
۴۹۹,۵۰ ₽
D132/20x140.A/T1
20 140 A. T1
۵۳۸,۵۰ ₽
۵۱۱,۵۰ ₽
D132/20x160.A/T1
20 160 A. T1
۵۶۱,۰۰ ₽
۵۳۳,۰۰ ₽
D132/20x200.A/T1
20 200 A. T1
۶۹۷,۵۰ ₽
۶۶۲,۵۰ ₽
D132/20x224.A/T1
20 224 A. T1
تماس بگیرید
D132/20x250.A/T1
20 250 A. T1
تماس بگیرید
D132/24x140.A/T1
24 140 A. T1
۶۲۲,۵۰ ₽
۵۹۱,۰۰ ₽
D132/24x160.A/T1
24 160 A. T1
۶۲۸,۰۰ ₽
۵۹۶,۵۰ ₽
D132/24x180.A/T1
24 180 A. T1
۶۵۳,۵۰ ₽
۶۲۰,۵۰ ₽
D132/24x200.A/T1
24 200 A. T1
۶۷۷,۵۰ ₽
۶۴۴,۰۰ ₽
D132/24x224.A/T1
24 224 A. T1
تماس بگیرید
D132/24x250.A/T1
24 250 A. T1
تماس بگیرید
D132/24x280.A/T1
24 280 A. T1
تماس بگیرید
D132/25x140.A/T1
25 140 A. T1
۶۴۶,۵۰ ₽
۶۱۴,۰۰ ₽
D132/25x160.A/T1
25 160 A. T1
۶۶۲,۰۰ ₽
۶۲۹,۰۰ ₽
D132/25x180.A/T1
25 180 A. T1
۶۹۳,۰۰ ₽
۶۵۸,۵۰ ₽
D132/25x200.A/T1
25 200 A. T1
۷۱۹,۰۰ ₽
۶۸۳,۰۰ ₽
D132/25x224.A/T1
25 224 A. T1
تماس بگیرید
D132/25x250.A/T1
25 250 A. T1
تماس بگیرید
D132/25x280.A/T1
25 280 A. T1
تماس بگیرید
D132/30x140.A/T1
30 140 A. T1
۹۲۶,۰۰ ₽
۸۸۰,۰۰ ₽
D132/30x160.A/T1
30 160 A. T1
۹۵۳,۰۰ ₽
۹۰۵,۵۰ ₽
D132/30x180.A/T1
30 180 A. T1
۹۸۰,۰۰ ₽
۹۳۱,۰۰ ₽
D132/30x200.A/T1
30 200 A. T1
۱ ۰۱۳,۰۰ ₽
۹۶۲,۵۰ ₽
D132/30x224.A/T1
30 224 A. T1
۱ ۰۵۷,۰۰ ₽
۱ ۰۰۴,۰۰ ₽
D132/30x250.A/T1
30 250 A. T1
۱ ۰۹۴,۰۰ ₽
۱ ۰۳۹,۰۰ ₽
D132/30x280.A/T1
30 280 A. T1
تماس بگیرید
D132/30x315.A/T1
30 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/30x355.A/T1
30 355 A. T1
تماس بگیرید
D132/30x400.A/T1
30 400 A. T1
تماس بگیرید
D132/32x140.A/T1
32 140 A. T1
۹۲۶,۰۰ ₽
۸۸۰,۰۰ ₽
D132/32x160.A/T1
32 160 A. T1
۹۵۳,۰۰ ₽
۹۰۵,۵۰ ₽
D132/32x180.A/T1
32 180 A. T1
۹۸۰,۰۰ ₽
۹۳۱,۰۰ ₽
D132/32x200.A/T1
32 200 A. T1
۱ ۰۱۳,۰۰ ₽
۹۶۲,۵۰ ₽
D132/32x224.A/T1
32 224 A. T1
۱ ۰۵۷,۰۰ ₽
۱ ۰۰۴,۰۰ ₽
D132/32x250.A/T1
32 250 A. T1
۱ ۰۹۴,۰۰ ₽
۱ ۰۳۹,۰۰ ₽
D132/32x280.A/T1
32 280 B. T1
تماس بگیرید
D132/32x315.A/T1
32 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/32x355.A/T1
32 355 A. T1
تماس بگیرید
D132/32x400.A/T1
32 400 A. T1
تماس بگیرید
D132/38x160.A/T1
38 160 A. T1
۱ ۰۳۷,۰۰ ₽
۹۸۵,۰۰ ₽
D132/38x180.A/T1
38 180 A. T1
۱ ۳۹۵,۰۰ ₽
۱ ۳۲۵,۵۰ ₽
D132/38x200.A/T1
38 200 A. T1
۱ ۴۳۰,۵۰ ₽
۱ ۳۵۹,۰۰ ₽
D132/38x224.A/T1
38 224 A. T1
۱ ۴۷۶,۰۰ ₽
۱ ۴۰۲,۰۰ ₽
D132/38x250.A/T1
38 250 A. T1
۱ ۵۲۱,۵۰ ₽
۱ ۴۴۵,۵۰ ₽
D132/38x280.A/T1
38 250 A. T1
۱ ۵۷۹,۵۰ ₽
۱ ۵۰۰,۵۰ ₽
D132/38x315.A/T1
38 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/38x355.A/T1
38 355 A. T1
تماس بگیرید
D132/38x400.A/T1
38 400 A. T1
تماس بگیرید
D132/38x500.A/T1
38 500 A. T1
تماس بگیرید
D132/40x160.A/T1
40 160 A. T1
۱ ۴۱۹,۰۰ ₽
۱ ۳۴۸,۰۰ ₽
D132/40x180.A/T1
40 180 A. T1
۱ ۴۵۴,۵۰ ₽
۱ ۳۸۲,۰۰ ₽
D132/40x200.A/T1
40 200 A. T1
۱ ۴۹۰,۰۰ ₽
۱ ۴۱۵,۵۰ ₽
D132/40x224.A/T1
40 224 A. T1
۱ ۵۴۷,۰۰ ₽
۱ ۴۶۹,۵۰ ₽
D132/40x250.A/T1
40 250 A. T1
۱ ۶۰۴,۰۰ ₽
۱ ۵۲۳,۵۰ ₽
D132/40x280.A/T1
40 280 A. T1
۱ ۶۶۹,۰۰ ₽
۱ ۵۸۵,۵۰ ₽
D132/40x315.A/T1
40 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/40x355.A/T1
40 355 A. T1
تماس بگیرید
D132/40x400.A/T1
40 400 A. T1
تماس بگیرید
D132/40x500.A/T1
40 500 A. T1
تماس بگیرید
D132/48x180.A/T1
48 180 A. T1
۲ ۲۴۸,۵۰ ₽
۲ ۱۳۶,۰۰ ₽
D132/48x200.A/T1
48 200 A. T1
۲ ۲۹۱,۵۰ ₽
۲ ۱۷۷,۰۰ ₽
D132/48x224.A/T1
48 224 A. T1
۲ ۳۳۸,۰۰ ₽
۲ ۲۲۱,۵۰ ₽
D132/48x250.A/T1
48 250 A. T1
۲ ۴۱۲,۰۰ ₽
۲ ۲۹۱,۵۰ ₽
D132/48x280.A/T1
48 280 A. T1
۲ ۴۸۰,۰۰ ₽
۲ ۳۵۶,۰۰ ₽
D132/48x315.A/T1
48 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/48x400.A/T1
48 400 A. T1
تماس بگیرید
D132/48x500.A/T1
48 500 A. T1
تماس بگیرید
D132/50x180.A/T1
50 180 A. T1
۲ ۳۲۱,۰۰ ₽
۲ ۲۰۵,۰۰ ₽
D132/50x200.A/T1
50 200 A. T1
۲ ۳۶۸,۰۰ ₽
۲ ۲۴۹,۵۰ ₽
D132/50x224.A/T1
50 224 A. T1
۲ ۴۲۹,۰۰ ₽
۲ ۳۰۷,۵۰ ₽
D132/50x250.A/T1
50 250 A. T1
۲ ۵۱۱,۵۰ ₽
۲ ۳۸۶,۰۰ ₽
D132/50x280.A/T1
50 280 A. T1
۲ ۵۹۱,۰۰ ₽
۲ ۴۶۱,۵۰ ₽
D132/50x315.A/T1
50 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/50x400.A/T1
50 400 A. T1
تماس بگیرید
D132/50x500.A/T1
50 500 A. T1
تماس بگیرید
D132/60x280.A/T1
60 280 A. T1
۴ ۰۴۰,۰۰ ₽
۳ ۸۳۸,۰۰ ₽
D132/60x315.A/T1
60 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/60x355.A/T1
60 355 A. T1
تماس بگیرید
D132/63x280.A/T1
63 280 A. T1
۴ ۰۴۰,۰۰ ₽
۳ ۸۳۸,۰۰ ₽
D132/63x315.A/T1
63 315 A. T1
تماس بگیرید
D132/63x355.A/T1
63 355 A. T1
تماس بگیرید
D132/80x315.A/T1
80 315 A. T1
۷ ۰۶۸,۰۰ ₽
۶ ۷۱۵,۰۰ ₽
D132/19x140.B/T1
19 140 B. T1
۱ ۲۶۵,۵۰ ₽
۱ ۲۰۲,۵۰ ₽
D132/20x125.B/T1
20 125 B. T1
۱ ۲۵۳,۰۰ ₽
۱ ۱۹۰,۵۰ ₽
D132/20x140.B/T1
20 140 B. T1
۱ ۲۶۵,۵۰ ₽
۱ ۲۰۲,۵۰ ₽
D132/20x160.B/T1
20 160 B. T1
۱ ۲۸۸,۵۰ ₽
۱ ۲۲۴,۰۰ ₽
D132/20x200.B/T1
20 200 B. T1
۱ ۴۲۵,۰۰ ₽
۱ ۳۵۳,۵۰ ₽
D132/20x224.B/T1
20 224 B. T1
تماس بگیرید
D132/20x250.B/T1
20 250 B. T1
تماس بگیرید
D132/24x140.B/T1
24 140 B. T1
۱ ۶۲۸,۰۰ ₽
۱ ۵۴۶,۵۰ ₽
D132/24x160.B/T1
24 160 B. T1
۱ ۶۳۳,۵۰ ₽
۱ ۵۵۲,۰۰ ₽
D132/24x180.B/T1
24 180 B. T1
۱ ۶۵۹,۰۰ ₽
۱ ۵۷۶,۰۰ ₽
D132/24x200.B/T1
24 200 B. T1
۱ ۶۸۳,۵۰ ₽
۱ ۵۹۹,۰۰ ₽
D132/24x224.B/T1
24 224 B. T1
تماس بگیرید
D132/24x250.B/T1
24 250 B. T1
تماس بگیرید
D132/24x280.B/T1
24 280 B. T1
تماس بگیرید
D132/25x140.B/T1
25 140 B. T1
۱ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱ ۵۶۹,۵۰ ₽
D132/25x160.B/T1
25 160 B. T1
۱ ۶۶۷,۵۰ ₽
۱ ۵۸۴,۵۰ ₽
D132/25x180.B/T1
25 180 B. T1
۱ ۶۹۹,۰۰ ₽
۱ ۶۱۴,۰۰ ₽
D132/25x200.B/T1
25 200 B. T1
۱ ۷۲۴,۵۰ ₽
۱ ۶۳۸,۵۰ ₽
D132/25x224.B/T1
25 224 B. T1
تماس بگیرید
D132/25x250.B/T1
25 250 B. T1
تماس بگیرید
D132/25x280.B/T1
25 280 B. T1
تماس بگیرید
D132/30x140.B/T1
30 140 B. T1
۲ ۲۳۳,۰۰ ₽
۲ ۱۲۱,۵۰ ₽
D132/30x160.B/T1
30 160 B. T1
۲ ۲۶۰,۰۰ ₽
۲ ۱۴۷,۰۰ ₽
D132/30x180.B/T1
30 180 B. T1
۲ ۲۸۷,۰۰ ₽
۲ ۱۷۲,۵۰ ₽
D132/30x200.B/T1
30 200 B. T1
۲ ۳۲۰,۰۰ ₽
۲ ۲۰۴,۰۰ ₽