سيستم راهنما D132

Guide System

مشخصات :

● با فلانچ مستطيل
● جنس : چدن
● این محصول تشکیل شده از
پايه بوش راهنما مدل D130
پايه ميله راهنما مدل D131
ميله راهنما D013
بوش راهنما مدل D014

تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l سیستم راهنما چیدمان قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D132/20x125.A/T2
20 125 A. T2
€۱۶/۲۸
€۱۵/۴۶
D132/24x140.A/T2
24 140 A. T2
€۱۹/۱۰
€۱۸/۱۴
D132/24x160.A/T2
24 160 A. T2
€۱۹/۱۸
€۱۸/۲۲
D132/24x180.A/T2
24 180 A. T2
€۱۹/۷۰
€۱۸/۷۱
D132/24x200.A/T2
24 200 A. T2
€۲۰/۱۳
€۱۹/۱۳
D132/24x224.A/T2
24 224 A. T2
€۲۳/۹۴
€۲۲/۷۴
D132/24x250.A/T2
24 250 A. T2
€۲۵/۶۲
€۲۴/۳۴
D132/25x140.A/T2
25 140 A. T2
€۱۹/۵۶
€۱۸/۵۸
D132/25x160.A/T2
25 160 A. T2
€۱۹/۸۴
€۱۸/۸۴
D132/25x180.A/T2
25 180 A. T2
€۲۰/۴۶
€۱۹/۴۴
D132/25x200.A/T2
25 200 A. T2
€۲۰/۹۲
€۱۹/۸۷
D132/30x140.A/T2
30 140 A. T2
€۲۷/۲۰
€۲۵/۸۴
D132/30x160.A/T2
30 160 A. T2
€۲۷/۷۱
€۲۶/۳۲
D132/30x180.A/T2
30 180 A. T2
€۲۸/۲۰
€۲۶/۷۹
D132/30x200.A/T2
30 200 A. T2
€۲۸/۸۵
€۲۷/۴۱
D132/30x224.A/T2
30 224 A. T2
€۲۹/۶۷
€۲۸/۱۸
D132/30x250.A/T2
30 250 A. T2
€۳۰/۴۰
€۲۸/۸۸
D132/32x140.A/T2
32 140 A. T2
€۲۷/۲۰
€۲۵/۸۴
D132/32x160.A/T2
32 160 A. T2
€۲۷/۷۱
€۲۶/۳۲
D132/32x180.A/T2
32 180 A. T2
€۲۸/۲۰
€۲۶/۷۹
D132/32x200.A/T2
32 200 A. T2
€۲۸/۸۵
€۲۷/۴۱
D132/32x224.A/T2
32 224 A. T2
€۲۹/۶۷
€۲۸/۱۸
D132/32x250.A/T2
32 250 A. T2
€۳۰/۴۰
€۲۸/۸۸
D132/38x160.A/T2
38 160 A. T2
€۲۹/۳۲
€۲۷/۸۵
D132/38x180.A/T2
38 180 A. T2
€۴۰/۲۱
€۳۸/۲۰
D132/38x200.A/T2
38 200 A. T2
€۴۰/۹۰
€۳۸/۸۵
D132/38x224.A/T2
38 224 A. T2
€۴۱/۷۶
€۳۹/۶۸
D132/38x250.A/T2
38 250 A. T2
€۴۲/۶۳
€۴۰/۵۰
D132/38x280.A/T2
38 250 A. T2
€۴۳/۷۵
€۴۱/۵۶
D132/40x160.A/T2
40 160 A. T2
€۴۰/۶۸
€۳۸/۶۴
D132/40x180.A/T2
40 180 A. T2
€۴۱/۳۸
€۳۹/۳۱
D132/40x200.A/T2
40 200 A. T2
€۴۲/۰۳
€۳۹/۹۳
D132/40x250.A/T2
40 250 A. T2
€۴۴/۲۳
€۴۲/۰۲
D132/40x280.A/T2
40 280 A. T2
€۴۵/۴۸
€۴۳/۲۱
D132/63x280.A/T2
63 280 A. T2
€۱۰۶/۷۳
€۱۰۱/۳۹
D132/24x200.B/T2
24 200 B. T2
€۳۹/۳۷
€۳۷/۴۰
D132/25x200.B/T2
25 200 B. T2
€۴۰/۱۶
€۳۸/۱۵
D132/30x140.B/T2
30 140 B. T2
€۵۲/۲۰
€۴۹/۵۹
D132/30x180.B/T2
30 180 B. T2
€۵۳/۲۰
€۵۰/۵۴
D132/30x224.B/T2
30 224 B. T2
€۵۴/۷۰
€۵۱/۹۶
D132/30x250.B/T2
30 250 B. T2
€۵۵/۴۰
€۵۲/۶۳
D132/32x140.B/T2
32 140 B. T2
€۵۲/۲۰
€۴۹/۵۹
D132/32x180.B/T2
32 180 B. T2
€۵۳/۲۰
€۵۰/۵۴
D132/32x250.B/T2
32 250 B. T2
€۵۵/۴۰
€۵۲/۶۳
D132/38x200.B/T2
38 200 B. T2
€۷۵/۰۷
€۷۱/۳۲
D132/48x224.B/T2
48 224 B. T2
€۱۲۴/۶۴
€۱۱۸/۴۰
D132/50x200.A/T2
50 200 A. T2
€۶۶/۱۱
€۶۲/۸۱
D132/50x224.A/T2
50 224 A. T2
€۶۷/۲۵
€۶۳/۸۹
D132/50x250.A/T2
50 250 A. T2
€۶۸/۸۵
€۶۵/۴۱
D132/50x280.A/T2
50 280 A. T2
€۷۰/۳۸
€۶۶/۸۶
D132/60x280.A/T2
60 280 A. T2
€۱۰۶/۷۳
€۱۰۱/۳۹
D132/40x200.B/T2
40 200 B. T2
€۷۶/۲۲
€۷۲/۴۱
D132/48x224.A/T2
48 224 A. T2
€۶۵/۵۳
€۶۲/۲۶
D132/20x140.A/T2
20 140 A. T2
€۱۶/۵۲
€۱۵/۶۹
D132/20x200.A/T2
20 200 A. T2
€۱۹/۵۶
€۱۸/۵۸
D132/40x224.A/T2
40 224 A. T2
€۴۳/۱۵
€۴۰/۹۹
D132/30x200.B/T2
30 200 B. T2
€۵۳/۸۶
€۵۱/۱۶
D132/38x280.B/T2
38 250 B. T2
€۷۷/۹۳
€۷۴/۰۳
D132/19x140.A/T1
19 140 A. T1
€۱۰/۳۰
€۹/۷۸
D132/20x125.A/T1
20 125 A. T1
€۱۰/۰۵
€۹/۵۵
D132/20x140.A/T1
20 140 A. T1
€۱۰/۳۰
€۹/۷۸
D132/20x160.A/T1
20 160 A. T1
€۱۰/۷۳
€۱۰/۱۹
D132/20x200.A/T1
20 200 A. T1
€۱۳/۳۴
€۱۲/۶۷
D132/24x140.A/T1
24 140 A. T1
€۱۱/۹۰
€۱۱/۳۰
D132/24x160.A/T1
24 160 A. T1
€۱۲/۰۱
€۱۱/۴۱
D132/24x180.A/T1
24 180 A. T1
€۱۲/۴۹
€۱۱/۸۷
D132/24x200.A/T1
24 200 A. T1
€۱۲/۹۶
€۱۲/۳۱
D132/25x140.A/T1
25 140 A. T1
€۱۲/۳۶
€۱۱/۷۴
D132/25x160.A/T1
25 160 A. T1
€۱۲/۶۶
€۱۲/۰۳
D132/25x180.A/T1
25 180 A. T1
€۱۳/۲۶
€۱۲/۵۹
D132/25x200.A/T1
25 200 A. T1
€۱۳/۷۵
€۱۳/۰۶
D132/30x140.A/T1
30 140 A. T1
€۱۷/۷۱
€۱۶/۸۳
D132/30x160.A/T1
30 160 A. T1
€۱۸/۲۳
€۱۷/۳۲
D132/30x180.A/T1
30 180 A. T1
€۱۸/۷۵
€۱۷/۸۱
D132/30x200.A/T1
30 200 A. T1
€۱۹/۳۷
€۱۸/۴۰
D132/30x224.A/T1
30 224 A. T1
€۲۰/۲۱
€۱۹/۲۰
D132/30x250.A/T1
30 250 A. T1
€۲۰/۹۲
€۱۹/۸۷
D132/32x140.A/T1
32 140 A. T1
€۱۷/۷۱
€۱۶/۸۳
D132/32x160.A/T1
32 160 A. T1
€۱۸/۲۳
€۱۷/۳۲
D132/32x180.A/T1
32 180 A. T1
€۱۸/۷۵
€۱۷/۸۱
D132/32x200.A/T1
32 200 A. T1
€۱۹/۳۷
€۱۸/۴۰
D132/32x224.A/T1
32 224 A. T1
€۲۰/۲۱
€۱۹/۲۰
D132/32x250.A/T1
32 250 A. T1
€۲۰/۹۲
€۱۹/۸۷
D132/38x160.A/T1
38 160 A. T1
€۱۹/۸۴
€۱۸/۸۴
D132/38x180.A/T1
38 180 A. T1
€۲۶/۶۸
€۲۵/۳۵
D132/38x200.A/T1
38 200 A. T1
€۲۷/۳۶
€۲۵/۹۹
D132/38x224.A/T1
38 224 A. T1
€۲۸/۲۳
€۲۶/۸۲
D132/38x250.A/T1
38 250 A. T1
€۲۹/۱۰
€۲۷/۶۴
D132/38x280.A/T1
38 250 A. T1
€۳۰/۲۱
€۲۸/۷۰
D132/40x160.A/T1
40 160 A. T1
€۲۷/۱۴
€۲۵/۷۹
D132/40x180.A/T1
40 180 A. T1
€۲۷/۸۲
€۲۶/۴۳
D132/40x200.A/T1
40 200 A. T1
€۲۸/۵۰
€۲۷/۰۸
D132/40x224.A/T1
40 224 A. T1
€۲۹/۵۹
€۲۸/۱۱
D132/40x250.A/T1
40 250 A. T1
€۳۰/۶۷
€۲۹/۱۴
D132/40x280.A/T1
40 280 A. T1
€۳۱/۹۳
€۳۰/۳۳
D132/48x180.A/T1
48 180 A. T1
€۴۳/۰۱
€۴۰/۸۶
D132/48x200.A/T1
48 200 A. T1
€۴۳/۸۳
€۴۱/۶۴
D132/48x224.A/T1
48 224 A. T1
€۴۴/۷۲
€۴۲/۴۹
D132/48x250.A/T1
48 250 A. T1
€۴۶/۱۳
€۴۳/۸۳
D132/48x280.A/T1
48 280 A. T1
€۴۷/۴۴
€۴۵/۰۷
D132/50x180.A/T1
50 180 A. T1
€۴۴/۴۰
€۴۲/۱۸
D132/50x200.A/T1
50 200 A. T1
€۴۵/۲۹
€۴۳/۰۳
D132/50x224.A/T1
50 224 A. T1
€۴۶/۴۶
€۴۴/۱۴
D132/50x250.A/T1
50 250 A. T1
€۴۸/۰۴
€۴۵/۶۳
D132/50x280.A/T1
50 280 A. T1
€۴۹/۵۶
€۴۷/۰۸
D132/60x280.A/T1
60 280 A. T1
€۷۷/۲۷
€۷۳/۴۱
D132/63x280.A/T1
63 280 A. T1
€۷۷/۲۷
€۷۳/۴۱
D132/80x315.A/T1
80 315 A. T1
€۱۳۵/۲۱
€۱۲۸/۴۵
D132/19x140.B/T1
19 140 B. T1
€۲۴/۲۱
€۲۳/۰۰
D132/20x125.B/T1
20 125 B. T1
€۲۳/۹۶
€۲۲/۷۷
D132/20x140.B/T1
20 140 B. T1
€۲۴/۲۱
€۲۳/۰۰
D132/20x160.B/T1
20 160 B. T1
€۲۴/۶۴
€۲۳/۴۱
D132/20x200.B/T1
20 200 B. T1
€۲۷/۲۵
€۲۵/۸۹
D132/24x140.B/T1
24 140 B. T1
€۳۱/۱۴
€۲۹/۵۸
D132/24x160.B/T1
24 160 B. T1
€۳۱/۲۵
€۲۹/۶۹
D132/24x180.B/T1
24 180 B. T1
€۳۱/۷۴
€۳۰/۱۵
D132/24x200.B/T1
24 200 B. T1
€۳۲/۲۰
€۳۰/۵۹
D132/25x140.B/T1
25 140 B. T1
€۳۱/۶۰
€۳۰/۰۲
D132/25x160.B/T1
25 160 B. T1
€۳۱/۹۰
€۳۰/۳۰
D132/25x180.B/T1
25 180 B. T1
€۳۲/۴۹
€۳۰/۸۷
D132/25x200.B/T1
25 200 B. T1
€۳۲/۹۹
€۳۱/۳۴
D132/30x140.B/T1
30 140 B. T1
€۴۲/۷۱
€۴۰/۵۸
D132/30x160.B/T1
30 160 B. T1
€۴۳/۲۳
€۴۱/۰۷
D132/30x180.B/T1
30 180 B. T1
€۴۳/۷۵
€۴۱/۵۶
D132/30x200.B/T1
30 200 B. T1
€۴۴/۳۷
€۴۲/۱۵
D132/30x224.B/T1
30 224 B. T1
€۴۵/۲۱
€۴۲/۹۵
D132/30x250.B/T1
30 250 B. T1
€۴۵/۹۵
€۴۳/۶۵
D132/32x140.B/T1
32 140 B. T1
€۴۲/۷۱
€۴۰/۵۸
D132/32x160.B/T1
32 160 B. T1
€۴۳/۲۳
€۴۱/۰۷
D132/32x180.B/T1
32 180 B. T1
€۴۳/۷۵
€۴۱/۵۶
D132/32x200.B/T1
32 200 B. T1
€۴۴/۳۷
€۴۲/۱۵
D132/32x224.B/T1
32 224 B. T1
€۴۵/۲۱
€۴۲/۹۵
D132/32x250.B/T1
32 250 B. T1
€۴۵/۹۵
€۴۳/۶۵
D132/38x180.B/T1
38 180 B. T1
€۶۰/۸۷
€۵۷/۸۲
D132/38x200.B/T1
38 200 B. T1
€۶۱/۵۴
€۵۸/۴۷
D132/38x224.B/T1
38 224 B. T1
€۶۲/۴۱
€۵۹/۲۹
D132/38x250.B/T1
38 250 B. T1
€۶۳/۲۸
€۶۰/۱۲
D132/38x280.B/T1
38 250 B. T1
€۶۴/۳۹
€۶۱/۱۷