ميله راهنما D022

Guide Pillar For Large Tools

مشخصات :

● جنس: فولاد ، سخت شده
● DIN 9833/ISO 9182-3
● سختی سطح:2+60 HRC
● عمق نفوذ سختی: 1.5mm
● تا قطر 80 ميليمتر بدون سوراخ ميباشد.
● همچنين برای قطر 80 ميليمتر يک رزوه M12 برای حمل تعبيه شده است.
● از قطر 100 ميليمتر به بالا يک سوراخ در مرکز قطعه به همراه دو عدد رزوه M12 تعبيه شده است.
● توصيه می شود اين ميله راهنما با بوشهای گرافيت دار كد D046 و D043 استفاده گردد.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر ميله راهنما D022

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d3 d5 r l4 l2 l6 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D022/24 x 125
24 125 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 140
24 140 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 160
24 160 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 180
24 180 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 200
24 200 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/24 x 224
24 224 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 125
25 125 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 140
25 140 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 160
25 160 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 180
25 180 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 200
25 200 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/25 x 224
25 224 - - 2 8 32 4
تماس بگیرید
D022/30 x 125
30 125 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 140
30 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 160
30 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 180
30 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 200
30 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 224
30 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/30 x 250
30 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 125
32 125 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 140
32 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 160
32 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 180
32 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 200
32 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 224
32 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/32 x 250
32 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 140
38 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 160
38 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 180
38 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 200
38 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 224
38 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 250
38 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/38 x 280
38 280 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 140
40 140 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 160
40 160 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 180
40 180 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 200
40 200 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 224
40 224 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 250
40 250 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/40 x 280
40 280 - - 2 8 37 4
تماس بگیرید
D022/48 x 160
48 160 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 180
48 180 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 200
48 200 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 224
48 224 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 250
48 250 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 280
48 280 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 315
48 315 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/48 x 355
48 355 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 160
50 160 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 180
50 180 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 200
50 200 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 224
50 224 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 250
50 250 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 280
50 280 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 315
50 315 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/50 x 355
50 355 - - 2.5 10 47 4
تماس بگیرید
D022/60 x 180
60 180 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 200
60 200 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 224
60 224 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 250
60 250 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 280
60 280 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 315
60 315 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 400
60 400 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/60 x 355
60 355 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 180
63 180 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 200
63 200 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 224
63 224 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 250
63 250 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 315
63 315 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 355
63 355 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 400
63 400 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/63 x 280
63 280 - - 2.5 10 66 4
تماس بگیرید
D022/80 x 224
80 224 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 250
80 250 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 280
80 280 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 315
80 315 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 355
80 355 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 400
80 400 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 450
80 450 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/80 x 500
80 500 - - 3 10 86 4
تماس بگیرید
D022/100 x 250
100 250 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 280
100 280 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 315
100 315 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 355
100 355 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 400
100 400 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 450
100 450 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/100 x 500
100 500 50 72 3 10 106 4
تماس بگیرید
D022/125 x 315
125 315 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 355
125 355 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 400
125 400 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 450
125 450 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/125 x 500
125 500 65 90 4 12 126 5
تماس بگیرید
D022/160 x 400
160 400 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
D022/160 x 450
160 450 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
D022/160 x 500
160 500 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
D022/160 x 560
160 560 95 132 4 12 166 5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد