ميله راهنما مدل D013

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس: 1.7131~ / 720HV
● مشابه با ISO 9182-2 / DIN 9825

ایجاد تیکت
ميله راهنما مدل D013
تصویر ميله راهنما مدل D013
کد سفارش d1 l l4 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D013/15x100
15 100 4
تماس بگیرید
D013/15x112
15 112 4
تماس بگیرید
D013/15x125
15 125 4
تماس بگیرید
D013/15x140
15 140 4
تماس بگیرید
D013/15x160
15 160 4
تماس بگیرید
D013/15x180
15 180 4
تماس بگیرید
D013/15x200
15 200 4
تماس بگیرید
D013/15x224
15 224 4
تماس بگیرید
D013/16x100
16 100 4
تماس بگیرید
D013/16x112
16 112 4
تماس بگیرید
D013/16x125
16 125 4
تماس بگیرید
D013/16x140
16 140 4
تماس بگیرید
D013/16x160
16 160 4
تماس بگیرید
D013/16x180
16 180 4
تماس بگیرید
D013/16x200
16 200 4
تماس بگیرید
D013/16x224
16 224 4
تماس بگیرید
D013/19x125
19 125 5
تماس بگیرید
D013/19x140
19 140 5
۱۱۶,۵۰ ₽
۱۱۱,۰۰ ₽
D013/19x160
19 160 5
تماس بگیرید
D013/19x180
19 180 5
تماس بگیرید
D013/19x200
19 200 5
تماس بگیرید
D013/19x224
19 224 5
تماس بگیرید
D013/19x250
19 250 5
تماس بگیرید
D013/19x280
19 280 5
تماس بگیرید
D013/20x125
20 125 5
۱۰۴,۰۰ ₽
۹۸,۵۰ ₽
D013/20x140
20 140 5
۱۱۶,۵۰ ₽
۱۱۱,۰۰ ₽
D013/20x160
20 160 5
۱۳۹,۵۰ ₽
۱۳۲,۵۰ ₽
D013/20x180
20 180 5
تماس بگیرید
D013/20x200
20 200 5
۲۷۵,۵۰ ₽
۲۶۲,۰۰ ₽
D013/20x224
20 224 5
۴۲۳,۵۰ ₽
۴۰۲,۰۰ ₽
D013/20x250
20 250 5
۴۸۱,۵۰ ₽
۴۵۷,۵۰ ₽
D013/20x280
20 280 5
تماس بگیرید
D013/24x100
24 100 7
تماس بگیرید
D013/24x112
24 112 7
تماس بگیرید
D013/24x125
24 125 7
تماس بگیرید
D013/24x140
24 140 7
۱۵۶,۵۰ ₽
۱۴۸,۵۰ ₽
D013/24x160
24 160 7
۱۶۰,۵۰ ₽
۱۵۲,۵۰ ₽
D013/24x180
24 180 7
۱۸۷,۵۰ ₽
۱۷۸,۰۰ ₽
D013/24x200
24 200 7
۲۱۰,۰۰ ₽
۱۹۹,۵۰ ₽
D013/24x224
24 224 7
۴۰۹,۰۰ ₽
۳۸۸,۵۰ ₽
D013/24x250
24 250 7
۴۹۷,۵۰ ₽
۴۷۲,۵۰ ₽
D013/24x280
24 280 7
۵۵۴,۰۰ ₽
۵۲۶,۵۰ ₽
D013/24x315
24 315 7
تماس بگیرید
D013/24x355
24 355 7
تماس بگیرید
D013/25x100
25 100 7
تماس بگیرید
D013/25x112
25 112 7
تماس بگیرید
D013/25x125
25 125 7
تماس بگیرید
D013/25x140
25 140 7
۱۸۰,۵۰ ₽
۱۷۱,۵۰ ₽
D013/25x160
25 160 7
۱۹۵,۰۰ ₽
۱۸۵,۰۰ ₽
D013/25x180
25 180 7
۲۲۷,۵۰ ₽
۲۱۶,۰۰ ₽
D013/25x200
25 200 7
۲۵۱,۵۰ ₽
۲۳۹,۰۰ ₽
D013/25x224
25 224 7
۴۵۳,۰۰ ₽
۴۳۰,۵۰ ₽
D013/25x250
25 250 7
۵۴۴,۰۰ ₽
۵۱۷,۰۰ ₽
D013/25x280
25 280 7
۶۱۵,۰۰ ₽
۵۸۴,۵۰ ₽
D013/25x315
25 315 7
تماس بگیرید
D013/25x355
25 355 7
تماس بگیرید
D013/30x125
30 125 7
تماس بگیرید
D013/30x140
30 140 7
۲۲۷,۵۰ ₽
۲۱۶,۰۰ ₽
D013/30x160
30 160 7
۲۵۴,۵۰ ₽
۲۴۱,۵۰ ₽
D013/30x180
30 180 7
۲۸۱,۵۰ ₽
۲۶۷,۵۰ ₽
D013/30x200
30 200 7
۳۱۴,۰۰ ₽
۲۹۸,۵۰ ₽
D013/30x224
30 224 7
۳۵۸,۰۰ ₽
۳۴۰,۰۰ ₽
D013/30x250
30 250 7
۳۹۶,۵۰ ₽
۳۷۶,۵۰ ₽
D013/30x280
30 280 7
۴۷۴,۵۰ ₽
۴۵۱,۰۰ ₽
D013/30x315
30 315 7
۷۲۷,۵۰ ₽
۶۹۱,۰۰ ₽
D013/30x355
30 355 7
۸۶۵,۰۰ ₽
۸۲۲,۰۰ ₽
D013/30x400
30 400 7
۹۶۳,۰۰ ₽
۹۱۵,۰۰ ₽
D013/32x125
32 125 7
تماس بگیرید
D013/32x140
32 140 7
۲۲۷,۵۰ ₽
۲۱۶,۰۰ ₽
D013/32x160
32 160 7
۲۵۴,۵۰ ₽
۲۴۱,۵۰ ₽
D013/32x180
32 180 7
۲۸۱,۵۰ ₽
۲۶۷,۵۰ ₽
D013/32x200
32 200 7
۳۱۴,۰۰ ₽
۲۹۸,۵۰ ₽
D013/32x224
32 224 7
۳۵۸,۰۰ ₽
۳۴۰,۰۰ ₽
D013/32x250
32 250 7
۳۹۶,۵۰ ₽
۳۷۶,۵۰ ₽
D013/32x280
32 280 7
۴۷۴,۵۰ ₽
۴۵۱,۰۰ ₽
D013/32x315
32 315 7
۷۲۷,۵۰ ₽
۶۹۱,۰۰ ₽
D013/32x355
32 355 7
۸۶۵,۰۰ ₽
۸۲۲,۰۰ ₽
D013/32x400
32 400 7
۹۶۳,۰۰ ₽
۹۱۵,۰۰ ₽
D013/38x160
38 160 10
۳۳۸,۰۰ ₽
۳۲۱,۵۰ ₽
D013/38x180
38 180 10
۳۶۶,۵۰ ₽
۳۴۸,۵۰ ₽
D013/38x200
38 200 10
۴۰۲,۰۰ ₽
۳۸۲,۰۰ ₽
D013/38x224
38 224 10
۴۴۷,۵۰ ₽
۴۲۵,۰۰ ₽
D013/38x250
38 250 10
۴۹۳,۰۰ ₽
۴۶۸,۵۰ ₽
D013/38x280
38 280 10
۵۵۱,۰۰ ₽
۵۲۳,۵۰ ₽
D013/38x315
38 315 10
۹۰۷,۵۰ ₽
۸۶۲,۵۰ ₽
D013/38x355
38 355 10
۱ ۰۴۲,۵۰ ₽
۹۹۰,۵۰ ₽
D013/38x400
38 400 10
۱ ۱۵۹,۰۰ ₽
۱ ۱۰۱,۰۰ ₽
D013/38x450
38 450 10
تماس بگیرید
D013/38x500
38 500 10
۱ ۴۱۳,۵۰ ₽
۱ ۳۴۲,۵۰ ₽
D013/40x160
40 160 10
۳۹۰,۵۰ ₽
۳۷۱,۰۰ ₽
D013/40x180
40 180 10
۴۲۶,۰۰ ₽
۴۰۵,۰۰ ₽
D013/40x200
40 200 10
۴۶۲,۰۰ ₽
۴۳۸,۵۰ ₽
D013/40x224
40 224 10
۵۱۸,۵۰ ₽
۴۹۲,۵۰ ₽
D013/40x250
40 250 10
۵۷۵,۵۰ ₽
۵۴۶,۵۰ ₽
D013/40x280
40 280 10
۶۴۰,۵۰ ₽
۶۰۸,۵۰ ₽
D013/40x315
40 315 10
۱ ۰۱۸,۵۰ ₽
۹۶۷,۵۰ ₽
D013/40x355
40 355 10
۱ ۱۶۵,۰۰ ₽
۱ ۱۰۶,۵۰ ₽
D013/40x400
40 400 10
۱ ۲۹۵,۵۰ ₽
۱ ۲۳۰,۵۰ ₽
D013/40x450
40 450 10
تماس بگیرید
D013/40x500
40 500 10
۱ ۵۸۱,۰۰ ₽
۱ ۵۰۲,۰۰ ₽
D013/48x180
48 180 10
۵۷۴,۰۰ ₽
۵۴۵,۰۰ ₽
D013/48x200
48 200 10
۶۱۶,۵۰ ₽
۵۸۶,۰۰ ₽
D013/48x224
48 224 10
۶۶۳,۵۰ ₽
۶۳۰,۰۰ ₽
D013/48x250
48 250 10
۷۳۶,۰۰ ₽
۶۹۹,۰۰ ₽
D013/48x280
48 280 10
۸۰۴,۰۰ ₽
۷۶۴,۰۰ ₽
D013/48x315
48 315 10
۱ ۱۸۹,۰۰ ₽
۱ ۱۲۹,۵۰ ₽
D013/48x355
48 355 10
تماس بگیرید
D013/48x400
48 400 10
۱ ۵۰۴,۵۰ ₽
۱ ۴۲۹,۰۰ ₽
D013/48x450
48 450 10
تماس بگیرید
D013/48x500
48 500 10
۱ ۸۳۴,۰۰ ₽
۱ ۷۴۲,۰۰ ₽
D013/50x180
50 180 10
۶۴۶,۵۰ ₽
۶۱۴,۰۰ ₽
D013/50x200
50 200 10
۶۹۳,۰۰ ₽
۶۵۸,۵۰ ₽
D013/50x224
50 224 10
۷۵۳,۰۰ ₽
۷۱۵,۵۰ ₽
D013/50x250
50 250 10
۸۳۷,۰۰ ₽
۷۹۵,۰۰ ₽
D013/50x280
50 280 10
۹۱۶,۵۰ ₽
۸۷۰,۵۰ ₽
D013/50x315
50 315 10
۱ ۳۱۴,۰۰ ₽
۱ ۲۴۸,۵۰ ₽
D013/50x355
50 355 10
تماس بگیرید
D013/50x400
50 400 10
۱ ۶۶۲,۰۰ ₽
۱ ۵۷۹,۰۰ ₽
D013/50x450
50 450 10
تماس بگیرید
D013/50x500
50 500 10
۲ ۰۳۱,۵۰ ₽
۱ ۹۳۰,۰۰ ₽
D013/60x250
60 250 10
تماس بگیرید
D013/60x280
60 280 10
۱ ۵۰۳,۰۰ ₽
۱ ۴۲۸,۰۰ ₽
D013/60x315
60 315 10
۱ ۸۹۹,۵۰ ₽
۱ ۸۰۴,۵۰ ₽
D013/60x355
60 355 10
۲ ۱۷۳,۵۰ ₽
۲ ۰۶۴,۵۰ ₽
D013/60x400
60 400 10
تماس بگیرید
D013/60x450
60 450 10
تماس بگیرید
D013/60x500
60 500 10
تماس بگیرید
D013/60x600
60 600 10
تماس بگیرید
D013/63x250
63 250 10
تماس بگیرید
D013/63x280
63 280 10
۱ ۵۰۳,۰۰ ₽
۱ ۴۲۸,۰۰ ₽
D013/63x315
63 315 10
۱ ۸۹۹,۵۰ ₽
۱ ۸۰۴,۵۰ ₽
D013/63x355
63 355 10
۲ ۱۷۳,۵۰ ₽
۲ ۰۶۴,۵۰ ₽
D013/63x400
63 400 10
تماس بگیرید
D013/63x450
63 450 10
تماس بگیرید
D013/63x500
63 500 10
تماس بگیرید
D013/63x600
63 600 10
تماس بگیرید
D013/80x280
80 280 10
تماس بگیرید
D013/80x315
80 315 10
۲ ۸۴۵,۰۰ ₽
۲ ۷۰۳,۰۰ ₽
D013/80x355
80 355 10
تماس بگیرید
D013/80x400
80 400 10
تماس بگیرید
D013/80x450
80 450 10
تماس بگیرید
D013/80x500
80 500 10
تماس بگیرید
D013/80x600
80 600 10
تماس بگیرید
D013/80x700
80 700 10
تماس بگیرید
D013/80x800
80 800 10
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد