پايه بوش راهنما D130

Guide Bush Flange

مشخصات :

● فلانچ مستطيل
● جنس : چدن

ایجاد تیکت
پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h h1 d4 d3 l1 سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D130/19.A
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - A.
۵۴۰,۰۰ ₽
۵۴۰,۰۰ ₽
۵۱۳,۰۰ ₽
D130/20.A
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - A.
۵۴۰,۰۰ ₽
۵۴۰,۰۰ ₽
۵۱۳,۰۰ ₽
D130/24.A
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - A.
۵۹۸,۰۰ ₽
۵۹۸,۰۰ ₽
۵۶۸,۰۰ ₽
D130/25.A
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - A.
۵۹۸,۰۰ ₽
۵۹۸,۰۰ ₽
۵۶۸,۰۰ ₽
D130/30.A
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - A.
۸۹۴,۰۰ ₽
۸۹۴,۰۰ ₽
۸۴۹,۵۰ ₽
D130/32.A
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - A.
۸۹۴,۰۰ ₽
۸۹۴,۰۰ ₽
۸۴۹,۵۰ ₽
D130/38.A
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - A.
۱ ۳۱۸,۰۰ ₽
۱ ۳۱۸,۰۰ ₽
۱ ۲۵۲,۰۰ ₽
D130/40.A
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - A.
۱ ۳۱۸,۰۰ ₽
۱ ۳۱۸,۰۰ ₽
۱ ۲۵۲,۰۰ ₽
D130/48.A
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - A.
۲ ۱۴۵,۰۰ ₽
۲ ۱۴۵,۰۰ ₽
۲ ۰۳۷,۵۰ ₽
D130/50.A
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - A.
۲ ۱۴۵,۰۰ ₽
۲ ۱۴۵,۰۰ ₽
۲ ۰۳۷,۵۰ ₽
D130/60.A
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - A.
۳ ۲۴۶,۵۰ ₽
۳ ۲۴۶,۵۰ ₽
۳ ۰۸۴,۵۰ ₽
D130/63.A
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - A.
۳ ۲۴۶,۵۰ ₽
۳ ۲۴۶,۵۰ ₽
۳ ۰۸۴,۵۰ ₽
D130/80.A
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - A.
۵ ۴۰۶,۰۰ ₽
۵ ۴۰۶,۰۰ ₽
۵ ۱۳۶,۰۰ ₽
D130/19.B
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 B.
۹۰۱,۵۰ ₽
۹۰۱,۵۰ ₽
۸۵۶,۵۰ ₽
D130/20.B
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 B.
۹۰۱,۵۰ ₽
۹۰۱,۵۰ ₽
۸۵۶,۵۰ ₽
D130/24.B
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 B.
۸۸۳,۵۰ ₽
۸۸۳,۵۰ ₽
۸۳۹,۰۰ ₽
D130/25.B
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 B.
۸۸۳,۵۰ ₽
۸۸۳,۵۰ ₽
۸۳۹,۰۰ ₽
D130/30.B
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 B.
۱ ۲۴۰,۰۰ ₽
۱ ۲۴۰,۰۰ ₽
۱ ۱۷۸,۰۰ ₽
D130/32.B
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 B.
۱ ۲۴۰,۰۰ ₽
۱ ۲۴۰,۰۰ ₽
۱ ۱۷۸,۰۰ ₽
D130/38.B
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 B.
۱ ۸۲۷,۰۰ ₽
۱ ۸۲۷,۰۰ ₽
۱ ۷۳۵,۵۰ ₽
D130/40.B
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 B.
۱ ۸۲۷,۰۰ ₽
۱ ۸۲۷,۰۰ ₽
۱ ۷۳۵,۵۰ ₽
D130/48.B
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 B.
۲ ۹۸۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۱,۰۰ ₽
۲ ۸۳۲,۰۰ ₽
D130/50.B
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 B.
۲ ۹۸۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۱,۰۰ ₽
۲ ۸۳۲,۰۰ ₽
D130/60.B
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 B.
۴ ۴۱۹,۰۰ ₽
۴ ۴۱۹,۰۰ ₽
۴ ۱۹۸,۰۰ ₽
D130/63.B
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 B.
۴ ۴۱۹,۰۰ ₽
۴ ۴۱۹,۰۰ ₽
۴ ۱۹۸,۰۰ ₽
D130/80.B
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140 B.
۶ ۳۹۷,۰۰ ₽
۶ ۳۹۷,۰۰ ₽
۶ ۰۷۷,۰۰ ₽
D130/19.PB
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 PB.
تماس بگیرید
D130/20.PB
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 PB.
تماس بگیرید
D130/24.PB
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 PB.
تماس بگیرید
D130/25.PB
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 PB.
تماس بگیرید
D130/30.PB
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 PB.
تماس بگیرید
D130/32.PB
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 PB.
تماس بگیرید
D130/38.PB
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 PB.
تماس بگیرید
D130/40.PB
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 PB.
تماس بگیرید
D130/48.PB
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 PB.
تماس بگیرید
D130/50.PB
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 PB.
تماس بگیرید
D130/60.PB
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 PB.
تماس بگیرید
D130/63.PB
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 PB.
تماس بگیرید
D130/80.PB
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140 PB.
تماس بگیرید
D130/19.C
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - C.
تماس بگیرید
D130/20.C
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - C.
تماس بگیرید
D130/24.C
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - C.
تماس بگیرید
D130/25.C
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - C.
تماس بگیرید
D130/30.C
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - C.
تماس بگیرید
D130/32.C
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - C.
تماس بگیرید
D130/38.C
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - C.
تماس بگیرید
D130/40.C
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - C.
تماس بگیرید
D130/48.C
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - C.
تماس بگیرید
D130/50.C
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - C.
تماس بگیرید
D130/60.C
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - C.
تماس بگیرید
D130/63.C
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - C.
تماس بگیرید
D130/80.C
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - C.
تماس بگیرید
D130/19.D
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - D.
تماس بگیرید
D130/20.D
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - D.
تماس بگیرید
D130/24.D
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - D.
تماس بگیرید
D130/25.D
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - D.
تماس بگیرید
D130/30.D
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - D.
تماس بگیرید
D130/32.D
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - D.
تماس بگیرید
D130/38.D
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - D.
تماس بگیرید
D130/40.D
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - D.
تماس بگیرید
D130/48.D
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - D.
تماس بگیرید
D130/50.D
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - D.
تماس بگیرید
D130/60.D
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - D.
تماس بگیرید
D130/63.D
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - D.
تماس بگیرید
D130/80.D
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - D.
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد