پايه بوش راهنما D130

Guide Bush Flange

مشخصات :

● فلانچ مستطيل
● جنس : چدن


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130
تصویر پايه بوش راهنما D130

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h h1 d4 d3 l1 سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D130/20.A
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - A.
۴۴۰,۵۰ ₽
۴۱۸,۵۰ ₽
D130/24.A
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - A.
۴۸۸,۰۰ ₽
۴۶۳,۵۰ ₽
D130/25.A
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - A.
۴۸۸,۰۰ ₽
۴۶۳,۵۰ ₽
D130/30.A
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - A.
۷۲۹,۵۰ ₽
۶۹۳,۵۰ ₽
D130/48.A
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - A.
۱ ۷۵۰,۵۰ ₽
۱ ۶۶۳,۰۰ ₽
D130/30.B
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 B.
۱ ۰۱۲,۰۰ ₽
۹۶۱,۰۰ ₽
D130/48.B
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 B.
۲ ۴۳۳,۰۰ ₽
۲ ۳۱۱,۵۰ ₽
D130/50.B
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 B.
۲ ۴۳۳,۰۰ ₽
۲ ۳۱۱,۵۰ ₽
D130/19.A
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - A.
۴۴۰,۵۰ ₽
۴۱۸,۵۰ ₽
D130/32.A
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - A.
۷۲۹,۵۰ ₽
۶۹۳,۵۰ ₽
D130/38.A
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - A.
۱ ۰۷۵,۵۰ ₽
۱ ۰۲۲,۰۰ ₽
D130/40.A
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - A.
۱ ۰۷۵,۵۰ ₽
۱ ۰۲۲,۰۰ ₽
D130/50.A
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - A.
۱ ۷۵۰,۵۰ ₽
۱ ۶۶۳,۰۰ ₽
D130/60.A
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - A.
۲ ۶۵۰,۰۰ ₽
۲ ۵۱۷,۵۰ ₽
D130/63.A
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - A.
۲ ۶۵۰,۰۰ ₽
۲ ۵۱۷,۵۰ ₽
D130/80.A
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - A.
۴ ۴۱۲,۵۰ ₽
۴ ۱۹۲,۰۰ ₽
D130/19.B
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 B.
۷۳۶,۰۰ ₽
۶۹۹,۰۰ ₽
D130/20.B
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 B.
۷۳۶,۰۰ ₽
۶۹۹,۰۰ ₽
D130/24.B
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 B.
۷۲۱,۰۰ ₽
۶۸۵,۰۰ ₽
D130/25.B
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 B.
۷۲۱,۰۰ ₽
۶۸۵,۰۰ ₽
D130/32.B
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 B.
۱ ۰۱۲,۰۰ ₽
۹۶۱,۰۰ ₽
D130/38.B
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 B.
۱ ۴۹۱,۰۰ ₽
۱ ۴۱۶,۵۰ ₽
D130/40.B
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 B.
۱ ۴۹۱,۰۰ ₽
۱ ۴۱۶,۵۰ ₽
D130/60.B
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 B.
۳ ۶۰۶,۵۰ ₽
۳ ۴۲۶,۵۰ ₽
D130/63.B
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 B.
۳ ۶۰۶,۵۰ ₽
۳ ۴۲۶,۵۰ ₽
D130/80.B
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140 B.
۵ ۲۲۱,۰۰ ₽
۴ ۹۶۰,۰۰ ₽
D130/19.PB
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 PB.
تماس بگیرید
D130/20.PB
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 PB.
تماس بگیرید
D130/24.PB
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 PB.
تماس بگیرید
D130/25.PB
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 PB.
تماس بگیرید
D130/30.PB
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 PB.
تماس بگیرید
D130/32.PB
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 PB.
تماس بگیرید
D130/38.PB
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 PB.
تماس بگیرید
D130/40.PB
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 PB.
تماس بگیرید
D130/48.PB
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 PB.
تماس بگیرید
D130/50.PB
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 PB.
تماس بگیرید
D130/60.PB
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 PB.
تماس بگیرید
D130/63.PB
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 PB.
تماس بگیرید
D130/80.PB
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140 PB.
تماس بگیرید
D130/19.C
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - C.
تماس بگیرید
D130/20.C
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - C.
تماس بگیرید
D130/24.C
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - C.
تماس بگیرید
D130/25.C
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - C.
تماس بگیرید
D130/30.C
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - C.
تماس بگیرید
D130/32.C
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - C.
تماس بگیرید
D130/38.C
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - C.
تماس بگیرید
D130/40.C
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - C.
تماس بگیرید
D130/48.C
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - C.
تماس بگیرید
D130/50.C
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - C.
تماس بگیرید
D130/60.C
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - C.
تماس بگیرید
D130/63.C
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - C.
تماس بگیرید
D130/80.C
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - C.
تماس بگیرید
D130/19.D
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - D.
تماس بگیرید
D130/20.D
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - D.
تماس بگیرید
D130/24.D
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - D.
تماس بگیرید
D130/25.D
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - D.
تماس بگیرید
D130/30.D
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - D.
تماس بگیرید
D130/32.D
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - D.
تماس بگیرید
D130/38.D
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - D.
تماس بگیرید
D130/40.D
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - D.
تماس بگیرید
D130/48.D
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - D.
تماس بگیرید
D130/50.D
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - D.
تماس بگیرید
D130/60.D
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - D.
تماس بگیرید
D130/63.D
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - D.
تماس بگیرید
D130/80.D
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - D.
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد