پايه بوش راهنما مدل D130

Guide Bush Flange

مشخصات :

● فلانچ مستطيل
● جنس : چدن

ایجاد تیکت
پايه بوش راهنما مدل D130
تصویر پايه بوش راهنما مدل D130
تصویر پايه بوش راهنما مدل D130
تصویر پايه بوش راهنما مدل D130
تصویر پايه بوش راهنما مدل D130
تصویر پايه بوش راهنما مدل D130
کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h h1 d4 d3 l1 سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D130/19.A
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - A.
۴۲۲,۰۰ ₽
۴۰۱,۰۰ ₽
D130/20.A
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - A.
۴۲۲,۰۰ ₽
۴۰۱,۰۰ ₽
D130/24.A
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - A.
۴۶۷,۵۰ ₽
۴۴۴,۰۰ ₽
D130/25.A
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - A.
۴۶۷,۵۰ ₽
۴۴۴,۰۰ ₽
D130/30.A
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - A.
۶۹۹,۰۰ ₽
۶۶۴,۰۰ ₽
D130/32.A
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - A.
۶۹۹,۰۰ ₽
۶۶۴,۰۰ ₽
D130/38.A
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - A.
۱ ۰۳۰,۰۰ ₽
۹۷۸,۵۰ ₽
D130/40.A
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - A.
۱ ۰۳۰,۰۰ ₽
۹۷۸,۵۰ ₽
D130/48.A
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - A.
۱ ۶۷۶,۰۰ ₽
۱ ۵۹۲,۵۰ ₽
D130/50.A
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - A.
۱ ۶۷۶,۰۰ ₽
۱ ۵۹۲,۵۰ ₽
D130/60.A
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - A.
۲ ۵۳۷,۰۰ ₽
۲ ۴۱۰,۰۰ ₽
D130/63.A
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - A.
۲ ۵۳۷,۰۰ ₽
۲ ۴۱۰,۰۰ ₽
D130/80.A
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - A.
۴ ۲۲۴,۵۰ ₽
۴ ۰۱۳,۵۰ ₽
D130/19.B
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 B.
۷۰۴,۵۰ ₽
۶۶۹,۵۰ ₽
D130/20.B
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 B.
۷۰۴,۵۰ ₽
۶۶۹,۵۰ ₽
D130/24.B
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 B.
۶۹۰,۵۰ ₽
۶۵۶,۰۰ ₽
D130/25.B
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 B.
۶۹۰,۵۰ ₽
۶۵۶,۰۰ ₽
D130/30.B
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 B.
۹۶۹,۰۰ ₽
۹۲۰,۵۰ ₽
D130/32.B
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 B.
۹۶۹,۰۰ ₽
۹۲۰,۵۰ ₽
D130/38.B
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 B.
۱ ۴۲۷,۵۰ ₽
۱ ۳۵۶,۵۰ ₽
D130/40.B
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 B.
۱ ۴۲۷,۵۰ ₽
۱ ۳۵۶,۵۰ ₽
D130/48.B
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 B.
۲ ۳۲۹,۵۰ ₽
۲ ۲۱۳,۰۰ ₽
D130/50.B
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 B.
۲ ۳۲۹,۵۰ ₽
۲ ۲۱۳,۰۰ ₽
D130/60.B
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 B.
۳ ۴۵۳,۰۰ ₽
۳ ۲۸۰,۵۰ ₽
D130/63.B
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 B.
۳ ۴۵۳,۰۰ ₽
۳ ۲۸۰,۵۰ ₽
D130/80.B
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140 B.
۴ ۹۹۸,۵۰ ₽
۴ ۷۴۸,۵۰ ₽
D130/19.PB
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 PB.
تماس بگیرید
D130/20.PB
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 45 PB.
تماس بگیرید
D130/24.PB
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 PB.
تماس بگیرید
D130/25.PB
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 56 PB.
تماس بگیرید
D130/30.PB
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 PB.
تماس بگیرید
D130/32.PB
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 71 PB.
تماس بگیرید
D130/38.PB
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 PB.
تماس بگیرید
D130/40.PB
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 95 PB.
تماس بگیرید
D130/48.PB
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 PB.
تماس بگیرید
D130/50.PB
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 120 PB.
تماس بگیرید
D130/60.PB
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 PB.
تماس بگیرید
D130/63.PB
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 140 PB.
تماس بگیرید
D130/80.PB
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 140 PB.
تماس بگیرید
D130/19.C
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - C.
تماس بگیرید
D130/20.C
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - C.
تماس بگیرید
D130/24.C
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - C.
تماس بگیرید
D130/25.C
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - C.
تماس بگیرید
D130/30.C
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - C.
تماس بگیرید
D130/32.C
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - C.
تماس بگیرید
D130/38.C
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - C.
تماس بگیرید
D130/40.C
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - C.
تماس بگیرید
D130/48.C
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - C.
تماس بگیرید
D130/50.C
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - C.
تماس بگیرید
D130/60.C
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - C.
تماس بگیرید
D130/63.C
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - C.
تماس بگیرید
D130/80.C
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - C.
تماس بگیرید
D130/19.D
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - D.
تماس بگیرید
D130/20.D
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45 - D.
تماس بگیرید
D130/24.D
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - D.
تماس بگیرید
D130/25.D
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50 - D.
تماس بگیرید
D130/30.D
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - D.
تماس بگیرید
D130/32.D
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65 - D.
تماس بگیرید
D130/38.D
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - D.
تماس بگیرید
D130/40.D
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80 - D.
تماس بگیرید
D130/48.D
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - D.
تماس بگیرید
D130/50.D
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96 - D.
تماس بگیرید
D130/60.D
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - D.
تماس بگیرید
D130/63.D
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110 - D.
تماس بگیرید
D130/80.D
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130 - D.
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد