قـطره ای

  • چسب قطره ای

    ● چسب قطره اي با پايه سيـاناكريليت در مجاورت هواي مرطـوب و در ضخامت كم سخت مي شود و بعنوان يك چسب با مصارف عمومي درغلظت و استحكام مختلف توليد مي شود . پس از چـسباندن داراي تحمل دمايي از c°20 -تا c°100 مي باشد. چسب قطره اي در قوطي هاي 10 ، 20 و 50 گرمي عرضه مي شود .