سبد محصولات فیلتر گاز

مشخصات :
ایجاد تیکت
سبد محصولات فیلتر گاز
کد سفارش شرح کالا اتصال فشار کاری قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET304/DN20/2
فیلتر گاز DN20 تا 2 بار اتمام موجودی
SET345/DN15/2
فیلتر گاز DN15 تا 2 بار
۲۰۷,۵۰ ₽
۲۰۲,۵۰ ₽
SET345/DN15/6
فیلتر گاز DN15 تا 6 بار اتمام موجودی
SET345/DN20/2
فیلتر گاز DN20 تا 2 بار
۲۰۷,۵۰ ₽
۲۰۲,۵۰ ₽
SET345/DN20/6
فیلتر گاز DN20 تا 6 بار
۲۵۱,۵۰ ₽
۲۴۵,۰۰ ₽
SET345/DN25/2
فیلتر گاز DN25 تا 2 بار
۲۰۷,۵۰ ₽
۲۰۲,۵۰ ₽
SET345/DN25/6
فیلتر گاز DN25 تا 6 بار اتمام موجودی
SET351/DN65/6/T34
فیلتر گاز DN65 تا 6 بار
۴ ۹۳۶,۰۰ ₽
۴ ۸۱۲,۵۰ ₽
SET351/DN100/2/T34
فیلتر گاز DN100 تا 2 بار
۶ ۸۴۱,۰۰ ₽
۶ ۶۷۰,۰۰ ₽
SET351/DN100/6/T34
فیلتر گاز DN100 تا 6 بار
۷ ۱۲۳,۰۰ ₽
۶ ۹۴۵,۰۰ ₽
SET351/DN80/2/T34
فیلتر گاز DN80 تا 2 بار
۵ ۵۰۰,۰۰ ₽
۵ ۳۶۲,۵۰ ₽
SET351/DN80/6/T34
فیلتر گاز DN80 تا 6 بار
۵ ۷۸۲,۰۰ ₽
۵ ۶۳۷,۵۰ ₽
SET351/DN65/2/T34
فیلتر گاز DN65 تا 2 بار اتمام موجودی
SET352/DN40/2
فیلتر گاز DN40 تا 2 بار
۶۳۱,۰۰ ₽
۶۱۵,۰۰ ₽
SET352/DN50/2
فیلتر گاز DN50 تا 2 بار
۶۳۱,۰۰ ₽
۶۱۵,۰۰ ₽
SET352X/DN40/2
فیلتر گاز DN40 تا 2 بار
۱ ۰۵۴,۰۰ ₽
۱ ۰۲۷,۵۰ ₽
SET352X/DN40/6
فیلتر گاز DN40 تا 6 بار
۱ ۱۳۱,۰۰ ₽
۱ ۱۰۲,۵۰ ₽
SET352X/DN50/6
فیلتر گاز DN50 تا 6 بار
۱ ۱۳۱,۰۰ ₽
۱ ۱۰۲,۵۰ ₽
SET352/DN40/6
فیلتر گاز DN40 تا 6 بار اتمام موجودی
SET352/DN50/6
فیلتر گاز DN50 تا 6 بار اتمام موجودی
SET352X/DN50/2
فیلتر گاز DN50 تا 2 بار اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد